Rok pod znakiem kryzysu(ów) w Unii

1359 1
BARBARA MARCINKOWSKA, Redaktor Naczelna

Co roku w okresie ?wi?teczno-noworocznym, korzystaj?c z pe?nionej przeze mnie funkcji redaktora naczelnego Bloga CIM, staram si? Wam przybli?y?, Drodzy Czytelnicy, czym ?y?a Polska, Europa i ?wiat w mijaj?cym roku kalendarzowym. Ciekawych i wa?nych wydarze? z zakresu spraw mi?dzynarodowych jest nieustannie du?o, dlatego naszym autorom i ekspertom nie brakuje tematów do analiz i artyku?ów (w tym roku opublikowali?my ich a? 86 – ?rednio 7 artyku?ów na miesi?c), w których staraj? si? wype?nia? misj? Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych – przybli?a? ?wiat, w?a?nie Wam, Drodzy Czytelnicy.

A czym charakteryzowa? si? rok 2015? Na pewno rozlicznymi kryzysami w Unii Europejskiej. Do naszych s?owników na sta?e wesz?y ju? takie poj?cia, jak Grexit, Brexit, czy kryzys imigracyjny/ uchod?czy.

Sytuacj? w Grecji ?ledzili?my od pocz?tku roku, zastanawiaj?c si? czy i na jakich warunkach pozostanie ona w Unii Europejskiej. Grexit by? w mediach tematem numer jeden przez wiele miesi?cy, a dla nas ?ledzi?a go Anna Biernacka Rygiel:

wspierana przez Sylwi? ?awrynowicz (Niemcy: Niestraszny nam Grexit) i Joann? To?czyk (Niemcy zniecierpliwieni postaw? Grecji).

O gro?bie Brexitu i innych problemach na linii Wielka Brytania – Unia Europejska, pisa?a Aleksandra Radziwo?:

Du?o miejsca po?wi?cili?my najwi?kszemu kryzysowi ostatnich lat – kryzysowi migracyjnemu w Unii Europejskiej.  Nasi autorzy starali si? przedstawi? problem wielowymiarowo, ukazuj?c ró?ne aspekty, problemy i stanowiska:

Kryzys migracyjny w Europie wi??e si? równie? z dwoma innymi zagadnieniami – wzrostem poparcia dla ruchów anty-imigracyjnych (R. Smentek, PEGIDA – „gor?cy kartofel” Angeli Merkel) i populistycznych partii eurosceptycznych (B. Marcinkowska: Francja: (Nie)straszna nam prawica; Eurosceptycy zwieraj? szyki; Francja: ostatni plebiscyt popularno?ci przed wyborami prezydenckimi; 6:0 – wybory regionalne we Francji; M. Makowska, Populi?ci w natarciu) oraz z zagro?eniem terrorystycznym i utrat? poczucia bezpiecze?stwa w Europie, o czym pisa?y m.in.: Marta Makowska (Europa i islam – czyli o zderzeniu ze skomplikowan? rzeczywisto?ci?), Karolina Libront (Zamachy terrorystyczne w Pary?u: mo?liwe reakcje w ramach NATO) i Barbara Marcinkowska (Francja: To jest wojna!).

Pisz?c o zamachach terrorystycznych, nie sposób omin?? omówienia ich ?róde?, w tym wzrostu pot?gi Pa?stwa Islamskiego. O zagro?eniach z tym zwi?zanych, pisali?my wielokrotnie w tym roku, m.in.:

Przyk?adaj?c du?? wag? do problemów w po?udniowym s?siedztwie Unii Europejskiej, nie zapomnieli?my o tych w s?siedztwie wschodnim. I tak, zarówno Rosja, jak i Ukraina czy Bia?oru?, by?y obecne na naszym blogu w 2015 roku:

Ukraina

Rosja

Bia?oru?

Mo?dawia:

Bardzo du?o uwagi po?wi?cili?my w tym roku Turcji i odbywaj?cym si? tam wyborom, które Karol Wasilewski ?ledzi? dla nas na bie??co:

W 2015 roku na naszym blogu pojawia?y si? te? tematy zwi?zane z innymi regionami ?wiata:

Azja

Ameryka ?aci?ska

Ameryka Pó?nocna

Na blogu pojawi?y si? równie? teksty autorstwa Quentina Genarda zwi?zane z COP 21 (European climate and energy policies up to 2020: an unexpected journey; COP21: What is it all about?) i Joanny To?czyk ukazuj?ce niemieckie reakcje na wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce (Niemieccy komentatorzy o polskich wyborach; Niemieckie reakcje na wyniki wyborów w Polsce).

Dzi?kujemy Wam za to, ?e czytali?cie nas w 2015 roku i w latach poprzednich. Mamy nadziej?, ?e zostaniecie z nami na d?u?ej. To dla Was analizujemy sytuacj? na ?wiecie i o niej piszemy, i to dzi?ki Wam mamy motywacj? by robi? to dalej :-)

Dzi?, w imieniu redakcji i autorów Bloga CIM, ?ycz? Wam, Drodzy Czytelnicy, szampa?skiej zabawy i Szcz??liwego Nowego Roku! Do zobaczenia w 2016!

247887_nowy_rok_2016


Przeczytaj te?:
B. Marcinkowska, Przybli?amy ?wiat?
B. Marcinkowska, Pok?osie Arabskiej Wiosny, niezdecydowana Ukraina, europejskie problemy z imigrantami i zmiany w polskiej dyplomacji – czyli czym nas zaskoczy? 2013 rok
B. Marcinkowska, 2012 – rok konfliktów, wyborów i zmian
A. S?k, CII Past and Future: The Sky is the Limit!

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t hard for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified accordingly of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Barbara Marcinkowska

Expert on France & European Union w Centre for International Initiatives
Redaktor naczelna bloga CIM. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i College of Europe w Brugii (Belgia); stypendystka programu Erasmus na Institut d’Etudes Politiques (SciencesPo) w Paryżu; stażystka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Ambasadzie RP w Paryżu i w Parlamencie Europejskim. Wieloletni współpracownik Międzynarodowego Przeglądu Politycznego i Instytutu Sobieskiego w Warszawie. Obecnie pracuje w Brukseli.

1 komentarz on "Rok pod znakiem kryzysu(ów) w Unii"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>