„Szkocja dla Szkotów” czyli spektakularne zwycięstwo SNP

827 0
ALEKSANDRA RADZIWO?*

02_18-snp-commons_for-carousel_0Takiej pora?ki w Szkocji Partia Pracy nie spodziewa?a si? chyba w najczarniejszych snach. Nie do??, ?e Laburzy?ci przegrali z Konserwatystami w ogólnym rozrachunku (zdobywaj?c 232 mandaty – podczas gdy partia Davida Camerona uzyska?a ich a? 331), to w Szkocji stracili a? 40 mandatów, utrzymuj?c swojego reprezentanta jedynie w po?udniowym Edynburgu (Ian Murray). Oprócz Laburzystów równie? Liberalni Demokraci stracili wi?kszo?? mandatów w Szkocji – z dotychczasowych 11 utrzyma? si? jedynie Alistair Carmichael w okr?gu Orkney and Shetland. Partia Konserwatywna utrzyma?a okr?g Dumfriesshire, Clydesdale and Tweeddale.

Poniek?d równie nieprzygotowana na taki wynik by?a sama Szkocka Partia Narodowa (SNP), która zdoby?a 56 z 59 mandatów. Frekwencja w Szkocji wynios?a ok. 71% (w ca?ym kraju do wyborów posz?o 66% uprawnionych do g?osowania). Komentatorzy nazywaj? wygarn? SNP „tsunami”. Nicola Sturgeon, liderka partii, przyzna?a, ?e spodziewa?a si? dobrego wyniku, ale nie a? tak dobrego – „Tektoniczne p?yty szkockiej polityki zosta?y wczoraj poruszone – to historyczny wynik” mówi?a dzie? po wyborach. Doda?a tak?e, ?e bior?c pod uwag? fakt, i? rz?dy ponownie obejm? Konserwaty?ci, niezwykle wa?ne jest, ?e w Westminsterze b?dzie silna grupa pos?ów broni?cych interesu Szkocji. Sturgeon doda?a, ?e Partia Pracy nie mo?e obwinia? SNP za swoj? pora?k?. Tym czasem Ed Miliband, by?y ju? lider Laburzystów (z?o?y? rezygnacj? ze stanowiska w chwili og?oszenia wyników wyborów) stwierdzi?, ?e Partia Pracy zosta?a pokonana przez „wzrost nacjonalizmu” w Szkocji. Przyzna?, ?e nowy rz?d b?dzie mia? trudne zadanie utrzymania jedno?ci Zjednoczonego Królestwa.

Z ciekawostek warto jeszcze wspomnie?, i? SNP mo?e pochwali? si? najm?odsz? w historii pos?ank? w parlamencie brytyjskim – 20-letnia Mhairi Black pokona?a by?ego ministra spraw zagranicznych w gabinecie cieni Douglasa Alexandra (Partia Pracy) w okr?gu Paisley and Renfrewshire South.

Brian Taylor, redaktor polityczny BBC w Szkocji twierdzi, ?e rezultaty wyborów s? bezpo?rednim niemal?e nast?pstwem pora?ki referendum niepodleg?o?ciowego. Jego zdaniem spo?ecze?stwo szkockie potrzebuje „jasnego, szkockiego g?osu”, cho? samo dobrze nie wie, za czym konkretnie ten g?os mia?by przemawia?. “Jest to wspólne uczucie oddalenia od spraw i elit Londynu, uczucie fizycznego i kulturowego oddalenia od centrum brytyjskiego ?ycia politycznego w Westminsterze. Krzyk gniewu, okrzyk rozpaczy, potrzeba bycia wys?uchanym. “

G?ówn? kwesti? poruszan? przez wszystkich w kontek?cie spektakularnej wygranej Szkockiej Partii Narodowej jest sprawa jedno?ci Zjednoczonego Królestwa. Nale?y pami?ta?, ?e SNP jest g?ównym or?downikiem niepodleg?o?ci Szkocji. Jej by?y lider, Alex Salmond (nota bene obecnie znów pose? w Westminsterze), by? g?ównym organizatorem ubieg?orocznego referendum dotycz?cego tej kwestii. Og?aszaj?c swoj? kandydatur? do parlamentu brytyjskiego Salmond przyzna?, ?e nauczony do?wiadczeniem pora?ki cenzusu, chce walczy? za spraw? Szkocji w Londynie. Bior?c pod uwag? tak dobry wynik jego partii, walka ta mo?e okaza? si? znacznie ?atwiejsza ni? si? spodziewano. Tu? po og?oszeniu wyników sam Salmond przyzna?, ?e jest to pierwszy krok ku niepodleg?o?ci Szkocji. Wypowied? ta wywo?a?a natychmiastow? reakcj? Ruth Davidson, przewodnicz?cej szkockich Konserwatystów, która oskar?y?a SNP o ok?amywanie wyborców w przedwyborczych obietnicach. Komentatorzy obawiaj? si?, ?e SNP b?dzie jednoznacznie d??y? do niepodleg?o?ci Szkocji. Jednak?e Nicola Sturgeon zaprzeczy?a tym podejrzeniom stwierdzaj?c, ?e pos?owie partii zasiadaj?cy w Westminsterze b?d? reprezentowa? ca?? Szkocj?, a nie jedynie 45% spo?ecze?stwa, które opowiedzia?o si? w referendum za opuszczeniem Zjednoczonego Królestwa.

Tym niemniej nauczony do?wiadczeniem referendum premier Cameron ju? podj?? odpowiednie kroki w celu zapobiegni?cia takiemu rozwi?zaniu. O ile bowiem brytyjski premier nie boi si? przej?? do historii jako przywódca, który wyprowadzi? Wielk? Brytani? z UE (kwestia Brexitu jest nadal niezwykle aktualna, z referendum potencjalnie przyspieszonym na 2016 r.), to ju? zapisanie si? w kronikach jako lider, który pozwoli? na rozpad Zjednoczonego Królestwa, by?oby absolutn? pora?k?. W zwi?zku z tym Cameron na przewodnicz?cego Izby Gmin powo?a? Chrisa Graylinga, by?ego ministra sprawiedliwo?ci, znanego obro?cy jedno?ci Wielkiej Brytanii. Rol? Graylinga b?dzie trzymanie SNP w ryzach, a jednocze?nie wype?nienie obietnic Camerona sprzed szkockiego referendum o przekazaniu wi?kszej w?adzy z Londynu do Szkocji. Przewodnicz?cy Izby Gmin przyzna?, ?e b?dzie broni? Unii poprzez pozwolenie Szkocji na „najsilniejszy na ?wiecie” rz?d lokalny. Dzi?ki temu szkocki rz?d b?dzie móg? samodzielnie decydowa? w wielu kwestiach, przede wszystkim podnoszenia podatków. Jednocze?nie Grayling b?dzie odpowiedzialny za powa?ne reformy konstytucyjne, które zapewni? maj? mocniejsz? pozycj? angielskich pos?ów oraz aby szkoccy parlamentarzy?ci nie blokowali ustaw dotycz?cych (jedynie) pozosta?ych cz??ci Zjednoczonego Królestwa (zgodnie z zasad? “English votes for English laws”). Kolejnym krokiem Camerona by?o powo?anie Davida Mundella na stanowisko ministra ds. Szkocji. B?dzie on odpowiedzialny za wprowadzanie rekomendacji komisji Smitha dot. dalszej dewolucji. Obejmuj?c funkcj? Mundell przypomnia? jednak, ?e rekomendacje te b?d? poddane debacie w parlamencie, co zapewne skutkowa? b?dzie licznymi poprawkami.

Takie decyzje personalne dowodz?, ?e Cameron wyci?gn?? lekcj? z zesz?orocznego kryzysu referendum i nie b?dzie lekcewa?y? Szkocji. Bior?c pod uwag? fakt, i? Partia Konserwatywna stworzy samodzielny rz?d, SNP nie b?dzie odgrywa?o takiej roli, jak? mog?oby w potencjalnej koalicji z Parti? Pracy (pomys?y takie pojawia?y si? przed wyborami). Tym niemniej g?os jej polityków b?dzie z pewno?ci? lepiej s?yszany teraz, kiedy b?d? oni przemawia? w Londynie, nie za? w „odleg?ym” Edynburgu.

?ród?a:
http://www.bbc.com/news/election/2015/results/scotland
http://www.bbc.com/news/election-2015-scotland-32635871
http://www.bbc.com/news/election-2015-scotland-32645555
http://www.bbc.com/news/election-2015-scotland-32222806
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/SNP/11595243/SNPs-dramatic-new-push-for-independence.html
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-32694984


* Artyku? zosta? pierwotnie opublikowany na stronie Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Zdj?cie: http://www.snp.org/ 


Przeczytaj te?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also secret according of it’s active element. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual upset. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Aleksandra Radziwoń

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim, stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz Programu Stypendialnego Republiki Austrii. Stażystka w Ambasadach RP w Wiedniu i Dublinie oraz w Instytucie Polskim w Wiedniu. Wieloletnia członkini Centrum Młodych Dyplomatów, stowarzyszenia studenckiego przy ISM UW. Stypendystka Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego IPS 2014 w niemieckim Bundestagu. Zainteresowania badawcze: dyplomacja publiczna i kulturalna, Unia Europejska, współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego. kontakt: aleksandra.radziwon(at)centruminicjatyw.org

Brak komentarzy on "„Szkocja dla Szkotów” czyli spektakularne zwycięstwo SNP"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *