Dymisja Tsiprasa, Grecy znów będą musieli dokonać wyboru

953 0
ANNA BIERNACKA-RYGIEL
Alexis_Tsipras_on_Subversive_Festival
Alexis Tsipras, licencja CC, ?ród?o: wikipedia.org

20 sierpnia 2015 r. premier Grecji Alexis Tsipras po 7 miesi?cach rz?dów poda? si? do dymisji. Wezwa? równie? prezydenta Prokopisa Pawlopulosa do rozpisania jak najszybszych wyborów parlamentarnych. Zgodnie z greck? konstytucj? w momencie podania si? rz?du do dymisji w ci?gu roku od ostatnich wyborów, prezydent przekazuje liderom opozycji mandat, aby spróbowali utworzy? rz?d, rozpoczynaj?c od najwi?kszego ugrupowania w parlamencie. Partia ma na to trzy dni. Nast?pnie taki sam mandat otrzymuje kolejne ugrupowanie w rz?dzie i trzecie ostatnie. Je?li tak?e próby wszystkich trzech ugrupowa? zako?cz? si? niepowodzeniem, prezydent rozpisuje wybory. Warto przypomnie?, ?e partiami, które otrzymaj? mandat do utworzenia rz?du b?dzie Nowa Demokracja oraz Z?oty ?wit.

Co prawda Agencja Reuters poda?a, ?e procedura ta mo?e zosta? omini?ta, poniewa? liderzy opozycji najpewniej oddadz? mandat prezydentowi. W takim przypadku wybory odb?d? si? w ci?gu 30 dni od daty ich og?oszenia.  Jednak przywódca Nowej Demokracji zapowiedzia? w nocy z czwartku na pi?tek, ?e b?dzie chcia? wykorzysta? przys?uguj?c? mu mo?liwo?? utworzenia nowego rz?du. O?wiadczy?, ?e wykorzysta wszystkie mo?liwo?ci obecnego greckiego parlamentu. Natomiast cz?onkowie Syrizy chc?, aby przedterminowe wybory odby?y si? 13 lub 20 wrze?nia.

Powód dymisji Tsiprasa

Rezygnacja Premiera prawdopodobnie jest wynikiem za?amania wewn?trz rz?dz?cej koalicji oraz samej Syrizy. Roz?am w Syryzie by? widoczny praktycznie od momentu negocjowania pakietu pomocowego przez Grecj?. 14 sierpnia program ratunkowy dla Grecji zosta? zatwierdzony dzi?ki g?osom opozycji – przeciw g?osowa?o m.in. 44 deputowanych Syrizy.

Moment, w którym Tsipras poda? si? do dymisji nie jest przypadkowy. Grecja otrzyma?a kolejny pakiet pomocowy, ale obiecane reformy nie wesz?y jeszcze w ?ycie. Co istotne, reformy te by?y g?ównie zaproponowane przez samych Greków, a raczej rz?d grecki, co daje Tsiprasowi wi?kszy mandat zaufania. Poprzednie reformy, zreszt? podobne, Grecy odrzucili w ogólnonarodowym referendum[1]. Tym samym rz?d Tsiprasa nie zgodzi? si? na to, aby wierzyciele zagraniczni narzucali Grekom, jak maj? reformowa? swój kraj oraz uzyska? kolejn? pomoc finansow? dla swojego kraju. Sam Tsipras przyznaje jednak, ?e nie uda?o mu si? osi?gn?? takiego porozumienia, na które liczy?a Grecja przed styczniowymi wyborami.

Jak podaj? sonda?e, jeszcze w lipcu Syriza mog?a liczy? na oko?o 33,6% poparcia. Taki wynik nie dawa? jej jednak mo?liwo?ci samodzielnego rz?dzenia.

Dlaczego wi?c Tsipras poda? si? do dymisji? Czy nie warto by?o jeszcze poczeka? i ewentualnie dokona? dalszych zmian w rz?dzie, tak aby otoczy? si? lud?mi zaufanymi? Wydaje si?, ?e nie. Po pierwsze dlatego, ?e sam Tsipras cieszy si? mimo wszystko zaufaniem w?ród Greków. Jak wynika z rozmów prowadzonych z obywatelami Grecji[2] wi?kszo?? m?odych ludzi i drobnych przedsi?biorców popiera dzia?ania Tsiprasa. Cz??? spo?ród g?osuj?cych wcze?niej na Now? Demokracj? równie? obecnie opowiada si? za nim. Ponadto w?ród obywateli[3] panuje powszechne przekonanie, ?e administracja publiczna w tym kraju nie jest dostatecznie przejrzysta. Tym samym Tsipras pokazuje, ?e nie b?dzie otacza? si? lud?mi, którzy s? dla niego wygodni, a pozwoli ponownie zdecydowa? wyborcom.

Mo?liwe scenariusze powyborcze

G?osowanie „za” Tsiprasem znacznie umocni pozycj? Syrizy i samego Tsiprasa w Grecji. Je?li przegra, wprowadzenie reform pozostawi swoim nast?pcom. Co oznacza, ?e to oni zetkn? si? z niech?ci? spo?ecze?stwa wobec dalszego zaciskania pasa. Je?li jednak nast?pcy Syrizy nie zgodz? si? na dalsze wprowadzanie reform, mo?e to doprowadzi? do kryzysu wiarygodno?ci Grecji na arenie europejskiej i ?wiatowej. Nale?y bowiem pami?ta?, ?e Grecja otrzyma?a pakiet pomocowy[4] w?a?nie w zamian za obietnic? przeprowadzenia dalszych reform. Nie wydaje si? jednak, aby jakikolwiek rz?d grecki móg? si? posun?? do takich dzia?a?.

Najbardziej prawdopodobne wydaje si? zatem umocnienie Syrizy i pozycji Alexisa Tsiprasa. Pozostaje tylko kwestia ?rodków, które zostan? przeznaczone na organizacj? wyborów – organizacja kolejnych wyborów, zaraz po referendum, znowu przyniesie Grecji dodatkowe koszty, którymi de facto zostan? obci??eni obywatele. Pod tym k?tem mo?e to spowodowa? nieco obni?one poparcie dla Syrizy.Przeczytaj te?:
A. Biernacka-Rygiel, OXI! – Unii Europejskiej ju? podzi?kujemy
A. Biernacka-Rygiel, Grecja: wstrzymanie pomocy finansowej i referendum – co dalej?
J. To?czyk, Niemcy zniecierpliwieni postaw? Grecji
A. Biernacka-Rygiel, Grecja: nowy prezydent – nowa szansa?
 A. Biernacka-Rygiel, Grecja: impas wyborczy

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.
Absolwentka politologii (specjalizacja zarządzanie europejskie) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła podyplomowe prawo Unii Europejskiej oraz prawo międzynarodowe na Wydziale Prawa i Administracji UW. Doświadczenie zawodowe zdobyła w administracji państwowej oraz unijnej. Obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej na temat kształtowania się polityki turystycznej Unii Europejskiej. Członek Team Europe.

Brak komentarzy on "Dymisja Tsiprasa, Grecy znów będą musieli dokonać wyboru"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>