Grecja: wstrzymanie pomocy finansowej i referendum – co dalej?

1232 0
ANNA BIERNACKA-RYGIEL

tsiprasNast?pi? impas w rozmowach mi?dzy Grecj? a innymi pa?stwami cz?onkowskimi Unii Europejskiej. W sobot? 27 czerwca 2015 r. premier Grecji og?osi? ogólnonarodowe referendum w sprawie przyj?cia warunków programu pomocowego, które sam okre?la jako niemo?liwe do spe?nienia ultimatum. Tego samego dnia ministrowie finansów strefy euro – podczas posiedzenia bez udzia?u greckiego ministra – zdecydowali, ?e program pomocowy dla Grecji nie zostanie przed?u?ony. Oznacza to, ?e Grecja nie otrzyma ostatniej raty pomocy. Czy to koniec negocjacji? Jaki los czeka Grecj??

Referendum

Premier Grecji og?osi? w sobot?, ?e w sprawie warunków programu pomocowego przedstawionych przez mi?dzynarodowych kredytodawców, a tym samym dalszej pomocy dla Aten, Grecy zdecyduj? sami w ogólnonarodowym referendum, które przewidziano na 5 lipca br. Grecki parlament w nocy z soboty na niedziel? (27/28 czerwca br.) zgodzi? si? na przeprowadzenie referendum (za opowiedzia?o si? 178 deputowanych, przeciw 120). Podczas swojego wyst?pienia w parlamencie, Tsipras podkre?li?, ?e referendum odb?dzie si? bez wzgl?du na to, czy partnerzy Grecji chc? tego, czy nie. Rz?d Tsiprasa twierdzi bowiem, ?e narzucone przez kredytodawców warunki s? niemo?liwe do spe?nienia i mog? mie? katastrofalne skutki dla greckiego spo?ecze?stwa i gospodarki kraju. Samo referendum nie b?dzie dotyczy?o pozostania kraju w strefie euro, a jedynie kwestii akceptacji warunków programu pomocowego. Grecki Minister finansów Giannis Warufakis podkre?li?, ?e w referendum zapytaj? wprost spo?ecze?stwo: „Czy powinni?my zaakceptowa? ten konkretny program?”.

Takie deklaracje nie przeszkodzi?y jednak partiom opozycyjnym (Narodowa Demokracja, Pasok i Potami) podejrzewa? rz?d o ch?? przeprowadzenia Grexitu. Podczas trwaj?cej 12 godzin debaty nocnej opozycyjni pos?owie oskar?ali rz?d o ukryte zamiary wyprowadzenia kraju ze strefy euro i ca?ej Unii Europejskiej.

Obecnie dekret o referendum oczekuje na podpis Prezydenta Grecji Prokopisa Pawlopulosa. Jak podaj? greckie media, prezydent dekret podpisze i tym samym zatwierdzi decyzj? parlamentu o zorganizowaniu referendum.

Decyzja o rozpisaniu referendum wydaje si? by? s?uszna w patowej sytuacji, w jakiej znalaz?a si? obecnie Grecja. Dzi?ki referendum rz?d grecki mo?e otrzyma? bezpo?redni? legitymizacj? od narodu do dalszych ewentualnych reform, takich jak podwy?szenie podatków czy ci?cia emerytur. Warufakis podkre?li?, ?e „gdyby Grecy zdecydowali, ?eby [porozumienie] podpisa?, to by?my [je] podpisali”.  Doda? równie?, ?e „rz?d w Atenach chcia?by realizowa? wol? Greków wyra?on? w referendum, nawet gdyby mia?o to oznacza? równie? przetasowania w rz?dzie”.

Grexit realn? opcj??

Pojawia si? jednak pytanie, co je?li Grecy w referendum jasno powiedz? OXI (gr. NIE) i nie wyra?? zgody na dalsz? polityk? zaciskania pasa. Czy b?dzie to oznacza? rzeczywisty powrót Grecji do drachmy? Sam Tsipras krytykuje wierzycieli za brak woli porozumienia i wzywa Greków, aby w referendum zag?osowali przeciwko proponowanym przez kredytodawców – jego zdaniem w formie ultimatum – warunkom dalszej pomocy dla Grecji. Mo?e to by? jednak jedynie zagranie polityczne pokazuj?ce, ?e Tsipras sam nie zgadza si? z ultimatum wierzycieli, ale zgodzi si? z wol? narodu.

Opozycja parlamentarna zareagowa?a do?? ostro na decyzj? rz?du. Antonis Samaras, Przywódca Narodowej Demokracji nawo?uje do utworzenia w Grecji ponadpartyjnego rz?du jedno?ci narodowej, podobnego do tego, który powsta? w 2011 r. po nieudanej próbie ówczesnego premiera Jeorjosa Papandreu rozpisania referendum ws. pierwszego pakietu pomocowego trojki. Przywódczyni Pasok Fofi Gennimata domaga si? natomiast rozpisania nowych wyborów parlamentarnych. Lider Komunistycznej Partii Grecji Dimitris Kucumpas o?wiadczy? za?, ?e referendum w obecnej formie nie rozwi??e problemów, przed którymi stoi Grecja i ?e najlepszym rozwi?zaniem by?oby opuszczenie strefy euro i Unii Europejskiej.

Jednak co si? stanie je?li na przeprowadzenie referendum jest ju? de facto za pó?no? W sobot? 27 czerwca br., ministrowie finansów strefy euro – bez udzia?u greckiego ministra – zdecydowali bowiem, ?e program pomocowy dla Grecji nie zostanie przed?u?ony, a wygasa on z dniem 30 czerwca 2015 r. Oznacza to, ?e Grecja nie otrzyma ostatniej raty pomocy w wysoko?ci 7,2 mld euro. Nale?y pami?ta?, ?e w lutym br. Eurogrupa i MWF zgodzi?y si? przed?u?y? program pomocowy dla Grecji o cztery miesi?ce (czyli do 30 czerwca), aby w tym czasie móc wynegocjowa? warunki odblokowania ostatniej raty wsparcia. Negocjacje te zawis?y jednak w?a?nie na w?osku w zwi?zku ze zdecydowanym i negatywnym nastawieniem Tsiprasa.

Dobr? wiadomo?ci? w tej sytuacji wydaje si? by? og?oszenie w niedziel? 28 czerwca decyzji Europejskiego Banku Centralnego o utrzymaniu po?yczek ratunkowych dla greckich banków na obecnym poziomie ok. 90 miliardów euro. Europejski Bank Centralny musia? rozstrzygn??, czy po wyga?ni?ciu programu pomocowego dla Aten greckie banki nadal mog? by? zasilane przez krajowy bank centralny.

Zamkni?cie banków

Nawet decyzja Europejskiego Banku Centralnego nie uspokoi?a jednak ani na chwil? nastrojów turystów przybywaj?cych do Grecji[1] oraz samych Greków. Grecki rz?d podj?? bowiem decyzj? o zamkni?ciu banków i bankomatów w poniedzia?ek 29 czerwca br., w zwi?zku z obaw? masowych wyp?at gotówki przez Greków. Banki pozostan? zamkni?te do 6 lipca. Ustanowiono te? limit wyp?at dla Greków w wysoko?ci 60 euro.[2]

Tym samym nadal pozostajemy w sytuacji bez wyj?cia i oczekujemy na dalsze ruchy ze strony Grecji, a sytuacja w kraju i na arenie mi?dzynarodowej wydaje si? by? jeszcze bardziej napi?t? ni? zwykle.


[1] Z uwagi na mo?liwo?? wyst?powania czasowych ogranicze? w wyp?acaniu waluty w bankomatach oraz bankach osobom udaj?cym si? do Grecji Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca równie? zaopatrzenie si? w dodatkowe ?rodki p?atnicze w postaci gotówki. W poniedzia?ek [22 czerwca] premier Ewa Kopacz na konferencji prasowej po?wi?conej sytuacji w finansowej Grecji, zaapelowa?a do osób wybieraj?cych si? na wakacje do tego pa?stwa, aby pami?tali o zabezpieczeniu w postaci zabrania dodatkowej gotówki. Wi?cej na http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/grecja___informacja_dla_osob_planujacych_podroz;

[2] Tury?ci wci?? mog? wyp?aca? pieni?dze bez limitów.

Zdj?cie: Wikimedia Commons, licencja CC BY-SA/2.0


Przeczytaj te?:

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified accordingly of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual upset. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.
Absolwentka politologii (specjalizacja zarządzanie europejskie) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła podyplomowe prawo Unii Europejskiej oraz prawo międzynarodowe na Wydziale Prawa i Administracji UW. Doświadczenie zawodowe zdobyła w administracji państwowej oraz unijnej. Obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej na temat kształtowania się polityki turystycznej Unii Europejskiej. Członek Team Europe.

Brak komentarzy on "Grecja: wstrzymanie pomocy finansowej i referendum – co dalej?"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>