OXI! – Unii Europejskiej już podziękujemy

1079 0
ANNA BIERNACKA-RYGIEL

imagesizerWczoraj w Grecji odby?o si? wa?ne dla Europy referendum. By?o to pierwsze od ponad 40 lat referendum w tym kraju – ostatnie odby?o si? w 1974 roku, kiedy to Grecy odrzucili pomys? przywrócenia monarchii po upadku siedmioletnich rz?dów dyktatury Czarnych Pu?kowników. 5 lipca 2015 roku Grecy po raz kolejny powiedzieli OXI[1], ale tym razem dla pakietu pomocowego zaproponowanego im przez Uni? Europejsk?.

Grecy zag?osowali w niedziel? w referendum w sprawie warunków pomocy zagranicznej, maj?cej na celu ratowanie kraju przed bankructwem. Rz?d w Atenach zada? Grekom konkretne pytanie: Czy powinien zosta? przyj?ty plan porozumienia, który zosta? przed?o?ony przez Komisj? Europejsk?, Europejski Bank Centralny i Mi?dzynarodowy Fundusz Walutowy na posiedzeniu Eurogrupy 25 czerwca 2015 roku i który sk?ada si? z dwóch cz??ci, stanowi?cych ich wspóln? propozycj?? Ponadto w formularzu przywo?ano konkretne tytu?y obu cz??ci dokumentu[2]. Warto wiedzie?, ?e referendum w tym kraju nie by?o przeprowadzane od ponad 40 lat – tym samym, dla wielu m?odych ludzi by?o to pierwsze referendum w ich ?yciu; a fakt przeprowadzania referendum tak rzadko znacznie podkre?la jego rang?. Niektóre media wskazuj? nawet, ?e by?o to najwa?niejsze referendum w Europie od czasu francuskiego NON dla projektu konstytucji europejskiej w 2005 r.

Strategia Tsiprasa?

Ciekawi fakt, ?e jako pierwsz? odpowied? Grecy mogli wybra? OXI (nie), a jako drug? NAI (tak). Zazwyczaj uk?ad jest odwrotny. Ponadto sam rz?d wzywa? do g?osowania na nie. Premier Grecji Aleksis Tsipras wzywa? obywateli, aby wybrali odpowied? negatywn?, twierdz?c, ?e wzmocni to pozycj? negocjacyjn? Aten na arenie Unii Europejskiej. W swoim przemówieniu powiedzia?: Wzywam was, ?eby?cie powiedzieli „nie” szanta?owi, ultimatum, ?eby?cie spokojnie zdecydowali o waszej przysz?o?ci. Wielu komentatorów podkre?la, ?e grecki premier nie potrafi negocjowa? z w?asnym zapleczem politycznym i ba? si? utraty w?adzy, dlatego odwo?a? si? do g?osu ludu. Niemniej jednak, jak podaj? niektóre media, sam Tsipras gotowy by?by wycofa? si? z pomys?u referendum i wróci? do negocjacji. W takim przypadku mo?na zaryzykowa? tez?, ?e referendum by?o jedynie swego rodzaju propagand? Tsiprasa wobec narodu greckiego – pozornym jedynie pytaniem o jego zdanie, zak?adaj?c, ?e Grecy powiedz? „tak”, podczas gdy rz?d przygotowywa?by nowy pakiet reform, który Grecy zaakceptuj?. ?wiadczy?oby o ogromnym zmy?le strategicznym Tsiprasa, a jednocze?nie zaprzecza?o pog?oskom, ?e rz?d grecki nie wie, co robi?. Mieszka?cy Ellady wybrali jednak inny scenariusz.

5 lipca na oficjalnej stronie premiera pojawi?o si? o?wiadczenie sugeruj?ce jakiego wyboru dokonaj? Grecy. Alexis Tsipras nie mówi?c w nim wprost wyrazi? nadziej?, ?e jego wynik b?dzie raczej negatywny[3].

Sonda?e

Pierwsze sonda?e przedreferendalne  pokazywa?y, ?e Grecy w wi?kszo?ci zag?osuj? na nie. Pocz?tkowo mówiono o stosunku 54% OXI (przeciwko) do 43% NAI (za).

Lokale wyborcze by?y wczoraj czynne od godz. 07:00 czasu lokalnego (godz. 06:00 w Polsce) do godz. 19:00 (godz. 18:00 w Polsce). Aby referendum by?o wa?ne, frekwencja musia?a wynie?? co najmniej 40%. Cisza wyborcza obowi?zywa?a w ca?ej Grecji ju? od pó?nocy z pi?tku na sobot?. Komisja wyborcza w Grecji poinformowa?a, ?e nie przewidziano po zamkni?ciu lokali publikowania ?adnych sonda?y exit polls.

Pytani przeze mnie Grecy[4] w wi?kszo?ci odpowiadali, ?e zamierzaj? g?osowa? na nie. Kostas, w?a?ciciel kawiarni na Rodos stwierdzi?, ?e naród grecki musi w ko?cu zmieni? postrzeganie demokracji i zreformowa? system zarz?dzania pa?stwem, który jest do?? skorumpowany. Ponadto podkre?li? emocjonalny charakter narodu greckiego i zaznaczy?, ?e nie jest on jeszcze przygotowany na powa?ne reformy. Jednak sam osobi?cie nie wyobra?a sobie wyj?cia Grecji ze strefy euro. Manos, w?a?ciciel restauracji na Krecie zdecydowanie opowiedzia? si? za g?osowaniem przeciwko reformom. Stwierdzi?, ?e chce, aby Grecja sp?aci?a swoje d?ugi, ale chcia?by równie? móc godnie ?y?. W swojej wypowiedzi podkre?li? wzrost bezrobocia w Grecji oraz spadek p?ac w?ród greckiej klasy ?redniej. Podkre?li?, ?e ludzie w jego wieku (20 – 30 lat) nie mog? godnie ?y?, bo brakuje ?rodków, aby si? usamodzielni?. Razem ze swoj? ?on? mieszkaj? z jego rodzicami. W jego oczach Syriza jedynie zyska?a poprzez swoje zachowanie. Mimo ?e w wyborach popiera? jeszcze parti? rz?dz?c?, obecnie jest zwolennikiem rz?dów Tsiprasa. Jego zdaniem w ko?cu to sami Grecy b?d? mogli zdecydowa? o swojej przysz?o?ci, a nie panowie w garniturach w Brukseli. Dimitris, w?a?ciciel sieci hoteli na Krecie natomiast opowiedzia? si? za dalszymi reformami. Podkre?li?, ?e zatrudnia ponad 300 pracowników i nie wie czy b?dzie móg? utrzyma? ich p?ace na sta?ym poziomie w przypadku np. wyj?cia kraju ze strefy euro. Zaznaczy? jednak, ?e ludzi biedniejszych od niego nie mo?na wini? za to, ?e chc? g?osowa? przeciwko reformom, poniewa? s? ju? zm?czeni t? sytuacj? i chcieliby zwyczajnie godnie ?y?. Odyseusz, student z Salonik podkre?li?, ?e najgorsza jest wielka niewiadoma w przypadku negatywnego wyniku g?osowania.

Jak pokazywa?y oficjalne sonda?e greckie najbardziej negatywnie do ugody z wierzycielami nastawieni byli wyborcy neonazistowskiego Z?otego ?witu – 80% deklarowa?o g?os na „nie”. Tu? z nimi wyborcy Syrizy (77%), eurosceptycznej konserwatywnej partii Niezale?nych Greków (ANEL, w koalicji z Syriz?, 60%) oraz niezrzeszonej z Syriz? Komunistycznej Partii Grecji (???, 57%). Najbardziej sk?onni do kontynuowania negocjacji z UE na wskazanych warunkach byli wyborcy dawnych rz?dz?cych –  Nowej Demokracji, PASOK-u oraz partii To Potami. Co do grup spo?ecznych, to g?osy wg sonda?y rozk?ada?y si? nast?puj?co: do zag?osowania na „tak” najbardziej sk?aniali si? emeryci (ok. 42%, cho? ale w?ród nich równie? wygrywa?o „nie” – 45%). Najwi?kszy sprzeciw wobec reform wyrazili bezrobotni (62% na „nie”) i pracownicy sektora pa?stwowego (56%).

W sonda?u opublikowanym w pi?tek 3 lipca przeciwników i zwolenników warunków porozumienia z wierzycielami by?o praktycznie tyle samo (44% Greków opowiedzia?o si? za przyj?ciem programu reform, a 43% przeciwko nim). Inny sonda?, zlecony przez konserwatywn? gazet? Eleftheros Tipos, którego wyniki og?oszono w czwartek, pokaza? natomiast, ?e a? 47,1 proc. ankietowanych opowiada si? za przyj?ciem warunków pomocy. Sonda? firmy To the Point dla radia Focus FM wskazywa? natomiast 40,2 % dla „nie” (w?ród wyborców Syrizy 54,5%.) i 37%. dla „tak”. Jak wida?, 12% jeszcze niezdecydowanych w pi?tek obywateli greckich okaza?o si? by? j?zyczkiem u wagi w tym historycznym dniu dla tego kraju.

Decyzja zapad?a

Grecy wybrali. G?osowa?o ok 62,5% uprawnionych, w tym 61,3% przeciw i 38,7% za.[5]

Ju? pierwsze sonda?e, które pojawi?y si? tu? po godzinie 19:00 czasu greckiego, wskazywa?y na wybór przeciw pakietowi reform. Wst?pne wyniki przekazywane przez greck? telewizj? SKAI pokazywa?y wahania OXI mi?dzy  49%, a 56%, a NAI mi?dzy 46%, a 51%. Kolejne sonda?e ju? oficjalne wskazywa?y na 61% g?osuj?cych przeciwko w stosunku do 39% popieraj?cych propozycj? Unii Europejskiej.

Grecy uwa?aj?, ?e sam fakt powiedzenia „nie” ju? co? zmienia w ich sytuacji. S? dumni[6] z wyboru, jakiego dokonali. Chodzi o jasny przekaz, ?e maj? do?? upokorze? ze strony wierzycieli i ??daj? godnego ?ycia. Niektórzy Grecy komentuj?[7], ?e taki wybór le?y w ich naturze – OXI powiedzia? Leonidas[8] Persom, Metaksas[9] Niemcom, a Kolokotronis[10] Turkom. Warto równie? wiedzie?, ?e Grecy maj? nawet ?wi?to nazywane dniem OXI[11]. Czy od dzisiaj 5 lipca b?dzie kolejnym dniem OXI, który mieszka?cy Ellady b?d? ?wi?towa??

Reakcje w Europie

W niektórych europejskich miastach, np. w Lizbonie i w Stambule, a tak?e w miastach Wielkiej Brytanii, Niemiec i W?och odby?y si? wiece poparcia dla Greków g?osuj?cych przeciwko reformom.

Co ciekawe, Sekretarz Generalny Rady Europy, Thorbjoern Jagland oceni?, ?e referendum nie spe?nia?o standardów mi?dzynarodowych, poniewa? zosta?o og?oszone jedynie z tygodniowym wyprzedzeniem. Z tego powodu obywatele greccy mieszkaj?cy poza granicami kraju nie mogli wzi?? w nim udzia?u.

Donald Tusk na wst?pne wyniki wyborów zareagowa? zwo?aniem nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej, który planowany jest ju? na wtorek 7 lipca.

Co dalej z Grecj??

Decyzja na NIE oznacza, ?e bez dalszej mi?dzynarodowej pomocy w nadchodz?cym czasie kraj ten b?dzie mie? trudno?ci z obs?ug? d?ugu z tytu?u obligacji krótkoterminowych, a 20 lipca najprawdopodobniej nie sp?aci cz??ci nale?no?ci wobec Europejskiego Banku Centralnego. Ponadto nale?no?ci wobec Mi?dzynarodowego Funduszu Walutowego sk?oni? pozosta?ych wierzycieli Grecji – g?ównie pa?stwa strefy euro – aby za??da? wcze?niejszej sp?aty obligacji.

Wed?ug prawa Unii Europejskiej wyj?cie pa?stwa cz?onkowskiego ze strefy euro jest praktycznie niemo?liwe i by?by to precedens w historii istnienia tej organizacji. Równie? niemiecki Minister Finansów, Wolfgang Schäuble na wtorkowym spotkaniu z niemieckimi parlamentarzystami, powiedzia?, ?e Grecja nie b?dzie musia?a opu?ci? erozony. Ponadto Premier Alexis Tsipras jednoznacznie podkre?la? w swoich wypowiedziach, ?e referendum to nie by?o g?osowaniem nad pozostaniem Grecji w strefie euro. Niemniej jednak, je?li Grecja zdecyduje si? na podj?cie tego kroku i powrót do drachmy, najprawdopodobniej przez pewien czas funkcjonowa? b?d? w kraju równolegle obie waluty – do czasu wydrukowania i wybicia odpowiedniej ilo?ci nowych banknotów i monet.

Premier Grecji zapewnia? równie?, ?e negatywny wynik referendum nie b?dzie oznacza? kresu negocjacji z wierzycielami, a wr?cz przeciwnie – kontynuacj? negocjacji. Tsipras o?wiadczy?, ?e aby Grecja mog?a obs?ugiwa? swe zad?u?enie, potrzebna b?dzie redukcja d?ugu o 30% i 20-letni okres karencji. Twierdzi?, ?e takiego rozwi?zania nigdy Atenom nie zaproponowano podczas pi?ciu miesi?cy negocjacji z wierzycielami i nie by?o go te? w ostatecznej propozycji, która by?a przedmiotem niedzielnego referendum. Zatem teraz Tsipras mo?e stan?? przed wierzycielami jego kraju i powiedzie?, ?e ma za sob? ca?y naród, który nie zgadza si? na dalsze reformy, a on – jako jego Premier – nie mo?e post?powa? sprzecznie z wol? spo?ecze?stwa. Jednak tutaj nasuwa si? pytanie: czy na tak? postaw? nie jest za pó?no? Czy pomys? referendum nie powinien pojawi? si? kilka miesi?cy temu, a nawet lat, kiedy wprowadzano pierwszy pakiet pomocowy dla Grecji. Co prawda ostatnie wypowiedzi Brukseli wskazuj?, ?e Unia Europejska i tak zamierza udzieli? Grecji pomocy. W wywiadzie dla „Welt am Sonntag” Szef Parlamentu Europejskiego, Martin Schulz powiedzia?, ?e Unia Europejska mo?e udzieli? Atenom kredytów ratunkowych, aby unikn?? chaosu.

Tymczasem mi?dzynarodowe media spekuluj? o mo?liwym zbli?eniu Grecji z Rosj?. Co prawda Minister Finansów Rosji, Anton Si?uanow zaprzeczy? opublikowanej w maju informacji o tym, ?e Rosja zaproponowa?a Grecji cz?onkostwo w Nowym Banku Rozwoju utworzonym przez pa?stwa BRICS ( Brazyli?, Rosj?, Indie, Chiny i Po?udniow? Afryk?), ale nale?y pami?ta?, ?e Grecja jak i Rosja s? krajami prawos?awnymi, co je zdecydowanie ??czy, a ponadto w Grecji bardzo du?y wp?yw z turystyki pochodzi w?a?nie z Federacji Rosyjskiej.

Co jest pewne, to fakt, ?e wynik referendum potwierdzi? bardzo siln? pozycj? Tsiprasa i rz?dz?cej Syrizy. Jak wskazuj? sonda?e (ISOS) 45%. Greków popiera dzia?ania Premiera w ostatnich pi?ciu miesi?cach („nie popiera” 36%.). Ponadto równie? sonda? Metron Analysis sugeruje, ?e Grecy wci?? sympatyzuj? z wybranym w styczniu rz?dem: 46%. ankietowanych win? za najbardziej dramatyczn? decyzj? tego roku – poniedzia?kowe zamkni?cie banków – obarcza zagranicznych wierzycieli, a tylko 38% – rz?d. Tym samym Tsipras poka?e Europie, ?e naród grecki nie zgadza si? na dalsze upokorzenie i kto? w ko?cu b?dzie musia? ust?pi?.


[1] Z greckiego “Nie”
[2] “Must the agreement plan submitted by the European Commission, the European Central Bank and the International Monetary Fund to the Eurogroup of 25 June, 2015, and comprised of two parts which make up their joint proposal, be accepted? The first document is titled ‘reforms for the completion of the current program and beyond’ and the second ‘Preliminary debt sustainability analysis.’” – Zobacz wi?cej na: http://greece.greekreporter.com/2015/07/05/greece-referendum-what-exactly-are-greek-voting-for-today/#sthash.LQcMYKyy.dpuf
[3] Today is a day of celebration because democracy is a cause to celebrate, to be joyful. And when democracy conquers fear and blackmail, then it also leads to redemption, and a way forward. Today, the Greek people send a very powerful message. A message of dignity, of determination.  A message that they are taking control of their choices. Many may try to ignore the will of a government. But no one can ignore the will of a people who are seeking to live with dignity, to live life on their own terms. Today, democracy trumps fear. Our people’s determination trumps fear. I am confident that tomorrow we will set a new course for all the peoples of Europe. One that will return us to Europe’s founding values ??of democracy and solidarity, and will send a strong message that we are determined to not only to remain in Europe but to also live with dignity in Europe. To prosper, to work as equals among equals. Let us, then, take a decisive stand in support of democracy–for a better future for all of us, in Greece and Europe. I am very hopeful. Thank you.Zobacz na: http://www.primeminister.gov.gr/english/2015/07/05/prime-minister-alexis-tsipras-statement-after-voting-in-the-july-5th-referendum/
[4] Rozmowy w?asne przeprowadzone przez autork? artyku?u.
[5] Dane na godz. 00:30, 6 lipca 2015 r. za Ministerstwo Spraw Wewn?trznych Grecji
[6] Rozmowy w?asne autora.
[7] Rozmowy w?asne autora.
[8] Leonidas (????????) – od oko?o 490 p.n.e. król Sparty
[9] grecki polityk prawicowy i genera?, premier rz?du Grecji i faktyczny dyktator w latach 1936-1941
[10] Cz?onek pierwszej Rady Zarz?dzaj?cej w Grecji w 1832 roku
[11] Ustanowione ?wi?to upami?tnia wydarzenia, jakie mia?y miejsce 28 pa?dziernika 1940 roku, kiedy to o godzinie 4:00 Emanuele Grazzi w?oski ambasador w Atenach wystosowa? do w?adz greckich ultimatum. Dyplomata domaga? si? zezwolenia na wjazd, stacjonowanie oraz zaj?cie niesprecyzowanych „obiektów strategicznych” przez wojska Osi na terenie Grecji. Zdawkowe ??? (nie) greckiego premiera Ioannisa Metaxasa (??????? ???????) wywo?a?o szybk? reakcj? ze strony wojsk w?oskich, które ju? o godzinie 5:30 przekroczy?y greck? granic? w rejonie Albanii. Wydarzenia te zapocz?tkowa?y przyst?pienie Grecji do II Wojny ?wiatowej. Wi?cej na: http://www.crete.pl/news_200_Dzien_OXI.html

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve ache, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.
Absolwentka politologii (specjalizacja zarządzanie europejskie) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła podyplomowe prawo Unii Europejskiej oraz prawo międzynarodowe na Wydziale Prawa i Administracji UW. Doświadczenie zawodowe zdobyła w administracji państwowej oraz unijnej. Obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej na temat kształtowania się polityki turystycznej Unii Europejskiej. Członek Team Europe.

Brak komentarzy on "OXI! – Unii Europejskiej już podziękujemy"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>