Ahoj! Od 1 lipca Polska u sterów na Bałtyku!

1099 0
ANITA S?K

rpmb logoOd 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Polska po raz trzeci w historii sprawuje przewodnictwo w Radzie Pa?stw Morza Ba?tyckiego (RPMB). Organizacja, która powsta?a w 1992 r. w Kopenhadze na kanwie polsko-szwedzkiej inicjatywy ?rodowiskowej z 1990 r., reguluje wspó?prac? mi?dzyrz?dow? w regionie Morza Ba?tyckiego. Jej cz?onkami, poza Polsk?, s? wszystkie pa?stwa le??ce nad Ba?tykiem: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, ?otwa, Niemcy, Rosja, Szwecja, a tak?e Islandia, Norwegia; cz?onkiem jest równie? Unia Europejska. Czego mo?emy si? spodziewa? po polskiej prezydencji?

W zesz?ym roku, do pi?ciu d?ugoterminowych priorytetów przyj?tych przez RPMB (ochrona ?rodowiska, rozwój gospodarczy, energetyka, edukacja i kultura, bezpiecze?stwo cywilne i tzw. wymiar ludzki) do?o?ono kolejne trzy: zrównowa?ony region dobrobytu, to?samo?? regionalna oraz bezpieczny region. W zwi?zku z tym, jako swoje najwa?niejsze cele na najbli?szy rok Polska obra?a: zrównowa?ony rozwój, kultur? (has?o „kreatywno?? + wspó?praca= rozwój”) oraz ochron? ludno?ci.

W interesie Polski jest, by popchn?? ku realizacji traktowane dotychczas dosy? „po macoszemu” projekty inwestycyjne dotycz?ce po??cze? energetycznych (LitPolLink), kolejowych (RailBaltica) i samochodowych (ViaBaltica) z pa?stwami ba?tyckimi – a przede wszystkim z naszym s?siadem, Litw?. Unia Europejska ju? zapowiedzia?a ich hojne wsparcie finansowe.

Obj?cie przewodnictwa przez Polsk? poprzedzi?a bezprecedensowa ofensywa dyplomatyczna. Poszczególni wiceministrowie spraw zagranicznych, ka?dy w zakresie swoich w?a?ciwo?ci, zw?aszcza Henryka Mo?cicka-Dendys oraz Artur Nowak-Far, anga?owali si? w liczne inicjatywy promuj?ce RPMD i wk?ad Polski w dzia?alno?? tej organizacji. W samym tylko czerwcu mia?y miejsce m.in.: konferencje prasowe i naukowe, w tym z udzia?em Dyrektora Generalnego Sekretariatu RPMB Jana Lundina; spotkanie z korpusem dyplomatycznym placówek akredytowanych w Warszawie; wizyta studyjna dla dziennikarzy z pa?stw regionu; VI Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Morza Ba?tyckiego na ?otwie; tydzie? polityczny Almedalen w Szwecji. Uruchomiono te? (szkoda, ?e tylko polskoj?zyczny) portal www.baltyk.msz.gov.pl oraz zaprezentowano wy?onione w konkursie logo, symbolizuj?ce nie tylko fal? Ba?tyku i polskie wybrze?e, ale tak?e – zdaniem twórców – zakrzywiony nos or?a z polskiego god?a narodowego…

Co wi?cej, jednocze?nie z przewodnictwem w RPMB, pomorskie organizacje spo?ecze?stwa obywatelskiego (Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarz?dowych, Stowarzyszenie „Podaj R?k?”, Fundacja M.A.P.A. Obywatelska oraz Stowarzyszenie BISER, b?d?ce polskim Focal Point w Baltic Sea NGO Network) przej??y od esto?skich spo?eczników ko?o sterowe, symbolizuj?ce koordynacj? w Sieci Organizacji Pozarz?dowych Morza Ba?tyckiego.

Dzi?ki temu, ?e Rada Pa?stw Morza Ba?tyckiego skupia si? na technicznych kwestiach wspó?pracy, a nie na polityce sensu stricto, stanowi ona de facto jedno z ostatnich w Europie – je?li nie ostatnie – otwarte forum dialogu z Rosj?. Co nie oznacza, ?e sprawy dotycz?ce bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego nie s? poruszane podczas corocznych spotka? ministerialnych lub szczytów szefów pa?stw i rz?dów. Nie sposób bowiem negowa? implikacji dla regionu wynikaj?cych z odmiennego postrzegania przez Zachód i Rosj? konfliktu na Ukrainie, czy decyzji rosyjskiej prokuratury sprzed kilku dni o rozpocz?ciu ?ledztwa w sprawie zbadania legalno?ci przyznanie niepodleg?o?ci republikom ba?tyckim przez ZSRR . Z tego wynika, ?e ta szczególna platforma komunikacji, jak? oferuje RPMB, jest dzi? Europie potrzebna bardziej ni? kiedykolwiek od czasu zako?czenia „zimnej wojny”. Oby?my potrafili m?drze wykorzysta? szans?, jak? przewodnictwo w organizacji niesie zarówno dla naszego kraju, jak i ca?ego regionu.


Przeczytaj te?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t hard for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active component. While the physic is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.
CII's Founding Member. Graduated from the Department of EU International Relations and Diplomacy, College of Europe in Bruges (Belgium) and in International Relations from the Jagiellonian University in Cracow (Poland). LLP ERASMUS stipend on the University of Vienna. In years 2012-2013 Marie Curie Researcher on EU External Action in a think tank Trans European Policy Studies Association based in Brussels. Trainee i.a. in the European Commission (Cabinet of Š. Füle, Commissioner for ENP and Enlargement), Polish MFA, European Parliament and Embassy of the Republic of Poland in Moscow. Honourable member of the International Relations Students’ Association of the Jagiellonian University.

Brak komentarzy on "Ahoj! Od 1 lipca Polska u sterów na Bałtyku!"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>