Niemcy zniecierpliwieni postawą Grecji

1172 0
JOANNA TO?CZYK

German Chancellor Angela MerkelDzisiaj, 30 czerwca 2015 r. wygasa program pomocowy dla Grecji. Bez ostatniej raty finansowego wsparcia (7,2 mld euro) kraj ten nie b?dzie w stanie uregulowa? m.in. raty kredytu udzielonego przez MFW (1,5 mld euro), której sp?ata równie? wyznaczona jest na koniec czerwca. 27 czerwca (sobota) ministrowie finansów strefy euro – bez udzia?u greckiego ministra – zdecydowali, ?e program pomocowy dla Grecji nie zostanie przed?u?ony. Dlaczego do tego dosz?o?

Ta niedobra Unia Europejska i Niemcy…

Od 2010 r. Grecja otrzyma?a od Unii Europejskiej i MFW 240 mld euro w ramach programów ratunkowych. W lutym tego roku Eurogrupa zgodzi?a si? rozpatrzy? wniosek Aten o przed?u?enie wygasaj?cego z ko?cem lutego programu pomocy finansowej dla Grecji o cztery miesi?ce.  Program przed?u?ono do ko?ca czerwca. Gdyby dosz?o teraz do „Grexitu” Europejski Bank Centralny musia?by zapo?yczenie Grecji roz?o?y? wed?ug klucza kapita?owego na wszystkie pa?stwa strefy euro, by móc zwi?kszy? ?rodki w?asne.  Niemcy by?by w tej sytuacji jednym z najbardziej obci??onych pa?stw Eurostrefy. Niemiecki Bank  Federalny musia?aby wyda? na ten cel 29 mld euro. Niepokój budzi te? zad?u?enie Grecji we w?asnych bankach na kwot? 50 mld euro.  Nie dziwi wi?c fakt, ?e ewentualny Grexit jest wa?nym tematem w niemieckich i europejskich mediach, które na bie??co relacjonowa?y obrady Rady Europejskiej w Brukseli i wci?? obserwuj? sytuacj? w Grecji.

Decyzja o referendum przela?a czar? goryczy

Angela Merkel by?a jeszcze w czwartek wieczorem (25 czerwca) przekonana, ?e w sobot? uda si? jednak doj?? do porozumienia. „Byli?my zgodni, ?e trzy instytucje (Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny i Mi?dzynarodowy Fundusz Walutowy), Eurogrupa i Grecja musz? dalej pracowa?. Spotkanie Eurogrupy w sobot? ma decyduj?ce znaczenie, bo czas nagli. Wszyscy uczestnicy Rady Europejskiej uznali, ?e trzeba zrobi? wszystko, by znale?? rozwi?zanie w sobot?” – powiedzia?a kanclerz Merkel. Oceni?a tak?e, ?e obecnie nie jest mo?liwe przekazanie Grecji dalszego wsparcia ponad to, co jest przewidziane w aktualnym, drugim programie pomocowym dla tego kraju. Doda?a te?, ?e niezb?dne jest porozumienie z instytucjami, reprezentuj?cymi po?yczkodawców w sprawie reform, jakie przeprowadzi? ma Grecja. Decyzja o referendum podj?ta w pi?tkowy wieczór skomplikowa?a i tak ju? trudn? sytuacj?.

Roland Nelles z tygodnika „Der Spiegelw swoim sobotnim komentarzu stwierdzi?, ?e grecki rz?d i jego eksperci klucz?, by uchroni? kraj i „rozk?adaj?cy si?” aparat pa?stwowy przed dokonaniem pilnych, potrzebnych reform. Doda? tak?e, ?e og?oszenie decyzji o referendum to „bezczelno?? ze strony greckich w?adz” w stosunku do ostatnich ?yczliwych z reszty europejskich pa?stw. Roland Nelles podwa?a tak?e zdolno?? premiera Tsiprasa do wzi?cia odpowiedzialno?ci za w?asny naród oraz prowadzenia racjonalnej polityki. Wed?ug niego premier Grecji powinien juz dawno w interesie w?asnego pa?stwa przyj?? pakiet pomocowy oferowany przez Troik? lub negocjowa? kontrolowane opuszczenie strefy euro. Tsipras jest wed?ug Nellesa zak?adnikiem wyborczych obietnic, których nie by? w stanie dotrzyma?. W ocenie niemieckiego dziennikarza decyzja o referendum jest bardzo niebezpieczna, gdy? w obecnej sytuacji Grecy nie s? w stanie podj?? racjonalnej decyzji. W atmosferze debat minionych lat i  wskutek ?rodków podj?tych w celu oszcz?dno?ci, których efekty wielu Greków ju? odczu?o, spo?ecze?stwo nie potrafi rozró?ni?, co jest dobre a co z?e dla stabilno?ci kraju. „Nie” wypowiedziane w referendum grozi tym, ?e sytuacja ca?kowicie wymknie si? spod kontroli. Roland Nelles doda?, ?e je?li Grecja „z hukiem odwróci si? od Europy” przez referendum, to b?dzie to policzek dla wszystkich, którzy próbowali pomóc jej przez te lata. Tym samym Grecy ostatecznie wyka??, ?e nie s? gotowi dopasowa? si? do regu? Wspólnoty. W ko?cowym zdaniach komentarza dziennikarz stwierdza tak?e, ?e ?aden europejski polityk nie b?dzie ju? móg? wyja?ni? swoim wyborcom, dlaczego nale?y dalej pomaga? Grecji. Grecja nie b?dzie si? ju? tak?e mog?a spodziewa? realnego wsparcia, a jedynie „ja?mu?ny”.

Ostatnia drobinka zaufania zosta?a zniszczona

Marcus Gatzke w komentarzu dla „Die Zeit” stwierdza, ?e brak zgody reszty Europy na danie czasu greckiemu rz?dowi na przeprowadzenie referendum dotycz?cego egzystencjalnego dla Greków pytania, mo?e dla niektórych obserwatorów tych wydarze? ?wiadczy? o ograniczono?ci my?lenia europejskich dygnitarzy. Dziennikarz podkre?la jednak, ?e problem jest bardziej z?o?ony i nie nale?y go traktowa? w kategoriach zerojedynkowych. Do pi?tku – mimo trudnych, lecz konstruktywnych rozmów z przedstawicielami Grecji – wydawa?o si?, ?e w sobot? uda si? uzyska? porozumienie. Dopiero, gdy grecki premier og?osi? decyzj? o referendum i o?wiadczy?, ?e rz?d odrzuca propozycje wierzycieli, przedstawiciele Grecji zostali wy??czeni z tocz?cych si? w Brukseli rozmów. Grecki rz?d chcia? wymusi? przed?u?enie programu pomocowego, by mog?o odby? si? to referendum. Na takie rozwi?zanie nie zgodzi?a si? Eurogrupa, której przewodnicz?cy Jeroen Dijsselbloem stwierdzi?, ?e nieuczciwe by?oby poddanie propozycji pod g?osowanie, by nast?pnie pokaza? brak poparcia spo?ecze?stwa dla reform. Marcus Gatzke t?umaczy, ?e premier Tsipras mia?by problem z poparciem w swojej partii dla propozycji wierzycieli i g?ównie z tego powodu zdecydowa? si? na og?oszenie referendum. Minister Finansów Grecji Yanis Varoufakis podkre?la? w swoim sobotnim wyst?pieniu w nawi?zaniu do obrad Eurogrupy, ?e decyzja o referendum nie jest jednoznaczna z wyst?pieniem ze strefy euro. Gatzke zadaje jednak pytanie – w jaki inny sposób mo?na interpretowa? posuni?cia greckiego rz?du? Dziennikarz widzi w tym strategi? Grecji, by dzi?ki ostremu sprzeciwowi polepszy? swoj? pozycj? w negocjacjach. W taki sposób jednak, jak podkre?la autor, Europa nie mo?e funkcjonowa?.

Kto jest odpowiedzialny za kryzys?

Jürgen Habermas w swym komentarzu dla „Südddeutsche Zeitung podkre?la, ?e przyczyn? obecnego impasu by?o funkcjonowanie unii walutowej bez zbudowania unii politycznej. Co wi?cej, wed?ug tego filozofa i publicysty – dla Angeli Merkel w 2010 roku wa?niejsze by?y interesy inwestorów ni? umorzenie cz??ci d?ugu i dlatego ponownie pogorszy?a si? sytuacja gospodarcza Europy. Habermas podkre?li? te?, ?e wynik styczniowych wyborów w Grecji to wotum nieufno?ci wobec polityki, która okaza?a si? niepowodzeniem; by?a to tak?e obrona przeciwko polityce oszcz?dno?ci, która jest podwa?ana naukowo i spowodowa?a ogromne koszty dla Greków – bez widocznych pozytywnych rezultatów. Podstawow? lini? konfliktu Jürgen Habermas widzi jednak gdzie indziej – wed?ug publicysty problemem jest przede wszystkim fakt, ?e jedna strona chce przeprowadzi? zmian? tej polityki, podczas gdy druga uparcie si? od tego wzbrania i nie chce nawet zgodzi? si? na negocjacje.

Zdenerwowanie w Berlinie

Süddeutsche Zeitung wskazuje tak?e, ?e nawet wicekanclerz Niemiec Sigmar Gabriel z SPD jest przera?ony stanowiskiem Grecji, utrzymanym pomimo propozycji kanclerz Angeli Merkel i francuskiego prezydenta Françoisa Hollande (wysuni?tych jeszcze w pi?tek wieczorem) dotycz?cych nowej konwersji d?ugu i przed?u?enia terminów sp?aty, a tak?e inwestycji w greck? gospodark? o równowarto?ci 35 mld euro. Premier Grecji nawet o nich nie wspomnia?, gdy uzasadnia? rz?dowi konieczno?? przeprowadzenia referendum. Sigmar Gabriel podkre?li? tak?e, ?e po referendum Grecja nie otrzyma lepszej propozycji, co mia?oby by? ostrze?eniem dla Greków. W komentarzu podkre?lane jest tak?e, ?e bankructwo Grecji nie poci?gn??oby za sob? takich turbulencji jak kilka lat wcze?niej, ale Grecja w takiej sytuacji wymaga?aby szybko innej pomocy ze strony Unii Europejskiej. W koalicyjnej SPD nie ma jedno?ci w kwestii Grecji, a niektórzy jej cz?onkowie, jak wiceprzewodnicz?cy Carsten Schneider domagaj? si? zwo?ania nadzwyczajnego szczytu Unii Europejskiej. Partie opozycyjne w Niemczech uwa?aj? , ?e to minimum tego, co nale?a?oby w obecnej sytuacji zrobi?.

* * *

W tym tygodniu znowu wiele wydarzy si? w sprawie kryzysu w Grecji. Konsekwencj? mo?e by? wyst?pienie Grecji ze strefy euro, gdy? – jak podkre?laj? niemieckie media – to w?a?nie b?dzie oznacza? odrzucenie w referendum propozycji wierzycieli. Nie ma jednoznacznie dobrego wyj?cia z tej sytuacji, a ewentualne skutki mog? odczu? tak?e kraje nie b?d?ce w strefie euro np. poprzez wahania kursu franka szwajcarskiego czy funta. Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e Grecja nie porodzi sobie sama z zad?u?eniem, a dotychczasowa polityka oszcz?dno?ci nie przynios?a spodziewanych rezultatów.

Photo source: AFP, found on: www.thedailystar.net


Przeczytaj te?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t hard for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual frustration. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Joanna Tołczyk

Absolwentka nauk politycznych i germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Praktykantka i współpracowniczka Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Asystentka w Biurze Stowarzyszenia Bundestag Alumni Polska, które skupia polskich uczestników Programu Internationales Parlaments-Stipendium Niemieckiego Bundestagu. Członek Zarządu Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin.

Brak komentarzy on "Niemcy zniecierpliwieni postawą Grecji"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>