Niemieckie reakcje na wyniki wyborów w Polsce

1218 0
JOANNA TO?CZYK

25 pa?dziernika odby?y si? w Polsce wybory parlamentarne. Zdecydowan? wi?kszo?? g?osów (37,58% g?osów; 235 mandatów) zdoby?a partia Prawo i Sprawiedliwo?? (PiS), rz?dz?ca do tej pory Platforma Obywatelska (PO) przesz?a do opozycji, zdobywaj?c drugi wynik (24,09% i 138 mandatów). Wyniki wyborów nie pozosta?y bez echa w niemieckich mediach. Co oznacza dla Polski i stosunków z Niemcami zwyci?stwo Prawa i Sprawiedliwo?ci? Jak Polska b?dzie teraz kszta?towa?a swoj? polityk? zagraniczn?? Na te pytania próbowali znale?? odpowied? niemieccy korespondenci.

Wszystkie karty w r?kach Prawa i Sprawiedliwo?ci

Florian Hassel z Süddeustche Zeitung w swym komentarzu stwierdzi?, ?e Polska prze?y?a polityczne trz?sienie ziemi w kierunku prawicowym. Zauwa?a tak?e, ?e to pierwszy przypadek po demokratycznych przemianach w Polsce, gdy zwyci?ska partia zyskuj? przewag?, która umo?liwia jej samodzielne rz?dy. Jest to wed?ug Floriana Hassela pewna nowo?? z uwagi na fakt, ?e przywódcy Prawa i Sprawiedliwo?ci nie kryli, ?e chc? w Polsce budowa? paternalistyczno-nacjonalistyczne pa?stwo na wzór w?gierski. Dziennikarz podkre?la te? krytyczny stosunek Prawa i Sprawiedliwo?ci do Unii Europejskiej oraz odrzucenie obecnej polityki relokacji uchod?ców, a tak?e traktowanie ich jako zagro?enia dla katolickiego ?wiatopogl?du w Polsce. W swym komentarzu zwraca te? uwag? na fakt, ?e, co prawda PiS rz?dzi?o ju? w latach 2005-2007, ale by?y to rz?dy koalicyjne i trwa?y one krótko. Obecnie z wi?kszo?ci? kwalifikowan? i pochodz?cym z tego samego ?rodowiska prezydentem PiS ma wed?ug Floriana Hassela wszystkie warunki, które umo?liwiaj? polityczne przemiany. Wed?ug niego sukces Prawa i Sprawiedliwo?ci mimo wzrostu gospodarczego wynika z tego, ?e owoce dobrej sytuacji gospodarczej nie by?y równo podzielone w spo?ecze?stwie.

?ród?a: http://www.sueddeutsche.de/politik/polen-nach-der-wahl-freie-bahn-fuer-kaczyski-1.2708308;
http://www.sueddeutsche.de/politik/parlamentswahl-nationalkonservative-erringen-in-polen-absolute-mehrheit-1.2708226

Mimo z?ych do?wiadcze? jest wola politycznego porozumienia

Gerhard Gnauck i Jörg Winterbauer w swym komentarzu dla „Die Welt“ podkre?laj?, ?e wynik wyborów parlamentarnych w Polsce jest z kilku powodów istotny. Prawo i Sprawiedliwo?? osi?gn??o najlepszy wynik w swej 14 letniej dzia?alno?ci. Tak?e od 1989 roku to najlepszy wynik wyborczy dla partii politycznej, umo?liwiaj?cy jej samodzielne rz?dy i pe?ni? w?adzy po zwyci?skich dla Prawa i Sprawiedliwo?ci wyborach prezydenckich. Przypominaj? tak?e wypowied? Jaros?awa Kaczy?skiego, ?e nominowana na funkcj? premiera Beata Szyd?o, zostanie premierem tak d?ugo, jak d?ugo b?dzie dobrze rz?dzi?. W swym komentarzu zwrócili te? uwag?, ?e kampania wyborcza skupi?a si? na obszarze polityki spo?ecznej oraz norm i warto?ci. Przypominaj? zapowiedzi przeznaczenia 500 z? na ka?de dziecko, wprowadzenia p?acy minimalnej w wysoko?ci ok 13 z? za godzin?, przywrócenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla m??czyzn (zmienionego za rz?dów PO do 67 lat dla obu p?ci) oraz wprowadzenia specjalnego podatku dla du?ych sieci handlowych. Gerhard Gnauck i Jörg Winterbauer podkre?laj?, ?e analizuj?c rozk?ad g?osów wida? wyra?nie, ?e PiS osi?gn??o przewag? prawie we wszystkich grupach spo?ecznych. S? jednak zdania, ?e nowy rz?d b?dzie post?powa?, mimo obaw krytyków, znacznie ostro?niej w sferze polityki zagranicznej. Zauwa?aj? tak?e, ?e ostatnie rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z w?adzami Niemiec wskazuj?, ?e jest wola politycznego porozumienia. Nie przes?dzaj? tak?e czy Prawo i Sprawiedliwo?? opowie si? ostatecznie przeciwko przyj?ciu przez Polsk? uchod?ców, wskazuj?c jednak, ?e generalnie w Polsce zaostrza si? tendencja przeciwko polityce Unii Europejskiej. Mimo przewa?aj?cych krytycznych g?osów niemieckich polityków z Brukseli, przytaczaj? g?os Elmara Brocka (eurodeputowanego, przewodnicz?cego komisji ds. zagranicznych), który podkre?la, ?e kanclerz Angela Merkel potrafi?a u?o?y? dobre relacje z Polsk? w poprzednim okresie rz?dów Prawa i Sprawiedliwo?ci.

?ród?o: http://www.welt.de/politik/ausland/article148047360/Was-die-neue-Regierung-fuer-Polen-bedeutet.html

Pojedynek dwóch silnych kobiet i obawy przed „orbanizacj?”

Armin Coerper (szef warszawskiego studia ZDF) zauwa?a, ?e wszyscy teraz zastanawiaj? si?, co zamierza Jaros?aw Kaczy?ski, jak? rol? przyjmie i czy przypadkiem po kilku miesi?cach nie zamierza zast?pi? Beaty Szyd?o na stanowisku premiera – tak jak kiedy? zast?pi? Kazimierza Marcinkiewicza. Stwierdza ponadto, ?e by? to trudny pojedynek kobiet, tylko, ?e za jedn? z nich stoi silny m??czyzna. Wyra?a jednak obawy, ?e PiS, który zasiada w konserwatywnej frakcji w Parlamencie Europejskim, b?dzie sympatyzowa? raczej z w?adzami w?gierskimi ni? niemieckimi.

?ród?o: http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2587782/Polen-Kaczynski-ist-Coup-gelungen#/beitrag/video/2587782/Polen-Kaczynski-ist-Coup-gelungen

Jak? rol? b?dzie mia? po wyborach Jaros?aw Kaczy?ski?

Na kluczow? rol? Jaros?awa Kaczy?skiego dla powyborczych rozstrzygni?? wskazuje, Henryk Jarczyk, wieloletni polski korespondent radia ARD. Podczas wieczoru wyborczego PiS zwróci? uwag?, ?e Jaros?aw Kaczy?ski nie podzi?kowa? wyborcom ani Beacie Szyd?o, lecz Lechowi Kaczy?skiemu, i ?e to jemu zadedykowa? to historyczne zwyci?stwo. A? kwadrans musia?a czeka? Beata Szyd?o by móc zabra? g?os.

?ród?o: http://www.tagesschau.de/ausland/polen-wahl-115.html

Ci??kie czasy dla Europy

W „Handelsblatt” mo?na by?o przeczyta? najbardziej krytyczny komentarz o tym, ?e nasta?y „ci??kie czasy dla Europy” oraz, ?e bezwzgl?dna wi?kszo?? PiS w Sejmie to „nieprzyjemna niespodzianka” dla wszystkich, którzy stawiaj? na wi?ksz? integracj? europejsk? i „sprawiedliwy kompromis w kwestii podzia?u uchod?ców”. Wygrana PiS „wzmocni wed?ug korespondentów dziennika „Europ? wrog? uchod?com i integracji”. Wskazuje te?, ?e to z?y prognostyk dla przysz?ych wyborów we Francji, gdzie realne szanse w wyborach ma reprezentuj?ca skraj? prawic? Marine Le Pen.

?ród?o: http://www.handelsblatt.com/politik/international/schwere-zeiten-fuer-europa-polen-wird-wieder-wie-ungarn/12496318.html

* * *

Nale?y mie? nadziej? i ja jestem tego zdania, ?e istniej? przes?anki, by wierzy?, ?e obawy zagranicznych partnerów Polski, co do przysz?ych relacji z polskimi w?adzami si? nie sprawdz?. Sytuacja w Europie wymusza solidarne dzia?ania i spójn? wizj?. My?l?, ?e mimo b??dów z poprzednich lat, rz?dowi Prawa i Sprawiedliwo?ci musi zosta? dany pewien kredyt zaufania. Nowy rz?d tworzony przez Beat? Szyd?o musi potwierdzi? swoj? wiarygodno?? na arenie mi?dzynarodowej, je?li b?dzie chcia? zapewni? bezpiecze?stwo Polsce i utrwali? swoje rz?dy. Aby zapewni? stabilno?? wewn?trzn? w Polsce konieczna jest wspó?praca z partnerami w Europie, bo tylko wtedy polski rz?d b?dzie mia? szanse skutecznie reprezentowa? polskie interesy.


Przeczytaj te?:
J. To?czyk, Niemieccy komentatorzy o polskich wyborach
M. Russjan, Polityka UE wobec uchod?ców – analiza dotychczasowego podej?cia
B. Marcinkowska, Francja: ostatni plebiscyt popularno?ci przed wyborami prezydenckimi
R. Smentek, Czarny orze? na rozdro?u – niemiecka polityka zagraniczna i bezpiecze?stwa 25 lat po zjednoczeniu
M. Makowska, Polska umiarkowana
B. Marcinkowska, Eurosceptycy zwieraj? szyki

 

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Joanna Tołczyk

Absolwentka nauk politycznych i germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Praktykantka i współpracowniczka Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Asystentka w Biurze Stowarzyszenia Bundestag Alumni Polska, które skupia polskich uczestników Programu Internationales Parlaments-Stipendium Niemieckiego Bundestagu. Członek Zarządu Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin.

Brak komentarzy on "Niemieckie reakcje na wyniki wyborów w Polsce"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>