Francja: ostatni plebiscyt popularności przed wyborami prezydenckimi

2276 3
BARBARA MARCINKOWSKA

Na pocz?tku grudnia 2015 r. we Francji odb?d? si? wybory do rad regionalnych. Reprezentuj? one najwy?szy poziom wyborów samorz?dowych (po miejskich i kantonalnych/departamentalnych). W tym roku po raz pierwszy odb?d? si? w regionach zmienionych reform? administracyjn? z 2013 roku – wi?kszych i mniej licznych. Tegoroczne wybory regionalne s? te? ostatni? okazj? na sprawdzenie preferencji francuskich wyborców przed najwa?niejszymi wyborami we Francji – wyborami prezydenckimi planowanymi na 2017 rok.

Tendencje w?ród wyborców

W ci?gu ostatnich dwóch lat we Francji, wybory na ró?nym szczeblu odbywa?y si? kilkakrotnie. W 2014 roku mia?y miejsce wybory do rad miejskich (municipales) i wybory do Parlamentu Europejskiego. W marcu 2015 roku odby?y si? wybory departamentalne (do rad departamentalnych). Warto przypomnie? ich wyniki, gdy? pokazuj? pewne zauwa?alne trendy w?ród elektoratu.

W 2012 roku François Hollande „odbi?” Francj? centroprawicowej UMP i zosta? prezydentem, a popieraj?ca go Partia Socjalistyczna (PS) wygra?a pó?niejsze wybory parlamentarne. Na tym sukcesy socjalistów si? jednak sko?czy?y, gdy? dwa lata pó?niej prawicowe ugrupowania zacz??y odzyskiwa? poparcie. I tak, w municipales (marzec 2014 r.) w du?ej cz??ci okr?gów wyborczych zwyci??y?a UMP, kosztem socjalistów, którzy przewodzili radom miejskim w znacznej wi?kszo?ci okr?gów przez poprzednie sze?? lat. Wybory do Parlamentu Europejskiego (maj 2014 r.) okaza?y si? jeszcze wi?kszym szokiem dla lewicowego elektoratu, gdy? najwi?ksz? liczb? mandatów (23 z 74)[1] zdoby? skrajnie prawicowy Front Narodowy (FN), pod od?wie?onym przewodnictwem w osobie Marine Le Pen. W marcu 2015 roku odby?y si? wybory departamentalne[2], w których Front Narodowy po pierwszej turze dosy? znacz?co zagrozi? bilateralnemu podzia?owi UMP-PS w samorz?dach, wysuwaj?c si? na prowadzenie w dwóch departamentach[3]. Ostatecznie FN nie zdoby? wi?kszo?ci w ?adnym z nich, a najwi?cej g?osów ogó?em zdoby?a centroprawicowa UMP. Trudno jednak zignorowa? fakt, ?e FN coraz wyra?niej zaznacza swoj? pozycj? na mapie wyborczej Francji, prezentuj?c si? jako partia stoj?ca w opozycji do dotychczasowego (prawie) dwupartyjnego systemu[4]. By? to te? pierwszy raz, kiedy FN realnie stan?? w obliczu mo?liwo?ci wygrania wyborów, cho? jedynie w dwóch departamentach. Od tego czasu jego pozycja we Francji ci?gle si? umacnia i wed?ug niektórych sonda?y, co najmniej dwie panie Le Pen (Marine Le Pen, przewodnicz?ca partii i europdeputowana oraz jej siostrzenica Marion Maréchal-Le Pen, pos?anka FN do Zgromadzenia Narodowego) maj? szanse na zwyci?stwo w swoich regionach.

Pocz?tek kampanii

W pi?tek, 23 pa?dziernika oficjalnie rozpocz??a si? kampania wyborcza do regionales. Potrwa do 5 grudnia, czyli przedednia pierwszej tury wyborów. Mimo i? kampania oficjalnie dopiero si? zaczyna, w mediach trwa ju? od wielu tygodni, je?li nie miesi?cy, o czym ?wiadcz? liczne debaty radiowe i telewizyjne, wywiady, artyku?y, czy publikowane sonda?e. Walka o dusze i umys?y Francuzów trwa nieprzerwanie od poprzednich wyborów, a obecnie jedynie nabiera na sile.

Do tej pory walka polityczna rozgrywa?a si? g?ównie pomi?dzy Parti? Socjalistyczn? (PS) a UMP, które zosta?o zreszt? w maju tego roku przemianowane na Republikanów (Les Republicains, LR, lR)[5]. Inne partie by?y raczej zmarginalizowane, cho? obecne, na francuskiej scenie politycznej. Obecnie Front Narodowy zdaje si? stale powi?ksza? swój elektorat, a bardzo pomaga mu w tym jeden z g?ównych tematów przewodnich rozpoczynaj?cej si? kampanii – kryzys imigracyjny. Zaszkodzi? mo?e natomiast roz?am w szeregach w?asnej partii oraz medialny spór prawno-ideologiczny z za?o?ycielem i wieloletnim prezesem FN – Jeanem-Marie Le Pen[6].

Regionales w nowych regionach

W wyborach regionalnych wybierani s? radni rad regionalnych, czyli najwy?szej jednostki samorz?du lokalnego we Francji. Kadencja radnego trwa sze?? lat. Do tej pory, sk?ad rad by? wymieniany w po?owie co trzy lata, a wybory odbywa?y si? w 22 regionach metropolitalnych i w 4 departamentach zamorskich na prawach regionów[7]. Reforma terytorialna, rozpocz?ta w 2013 roku, zmniejszy?a liczb? regionów metropolitalnych do 13. Radni wybrani w wyborach, które odb?d? si? 6 i 13 grudnia 2015 roku, b?d? pe?nili swoje funkcje przez sze?cioletnie kadencje, czyli do 2021 roku.

?ród?o: gouvernement francais

Zdj?cie: Reforma administracyjna Francji – nowe regiony na tle starych.  ?ród?o: gouvernement francais

W zdecydowanej wi?kszo?ci rad ko?cz?cych swój mandat w tym roku, dominowali socjali?ci, co wi?za?o si? równie? ze sprawowaniem prezydencji w 23 regionach (w trzech z nich dominowa?y inne ugrupowania lewicowe). Radni UMP/lR stanowili wi?kszo?? w trzech pozosta?ych regionach. S?dz?c po wynikach dotychczasowych wyborów w ci?gu ostatnich dwóch lat, jest wi?cej ni? prawdopodobne, ?e Partia Socjalistyczna w grudniu utraci wi?kszo?? w radach niektórych regionów. Pytaniem pozostaje w ilu regionach w nowej konfiguracji uda si? jej t? wi?kszo?? utrzyma?.

Presidents_of_French_regions_current.svg

Podzia? administracyjny Francji na regiony, z uwzgl?dnieniem prezydencji Rad regionalnych, stan obecny.  Kolor niebieski: lR; Kolor ciemnoró?owy: PS;  Kolor jasnoró?owy: pozosta?e partie lewicowe /  ?ród?o: wikipedia.org

* * *

Wybory regionalne nie s? najistotniejszymi wyborami we Francji. Wagi dodaj? im jednak dwa czynniki. Po pierwsze, odbywaj? si? w nowych regionach –  zmienionych reform? terytorialn? rz?du socjalistów. Po drugie, s? ostatnimi wyborami powszechnymi, które odb?d? si? przed zaplanowanymi na 2017 rok wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi. A to oznacza, ?e dla ka?dej z partii, licz?cych si? w uk?adance politycznej Francji, s? one istotn? prób? si?.

Wydaje si?, ?e po w?adz? si?gn? Republikanie, którzy triumfowali ju? w marcowych wyborach departamentalnych. Niektóre sonda?e wskazuj? te? na rosn?c? popularno?? radykalnego FN. Czy tym razem uda si? mu zdoby? cho? jeden region? Niew?tpliwie w zwi?kszaj?cej si? popularno?ci FN (i ogólnie prawicy) pomaga obecny kryzys imigracyjny. Liderzy Frontu  (partii, która od pocz?tku istnienia by?a anty-imigracyjna) umiej?tnie rozgrywaj? nastroje spo?eczne, które staj? si? coraz mniej przychylne polityce otwartych drzwi[8]. Na korzy?? FN – partii eurosceptycznej –  dzia?a równie? kryzys w UE, który pokazuje brak jedno?ci pa?stw cz?onkowskich (w tym wizje Grexitu i Brexitu) oraz niezdolno?? samej Unii do podj?cia skutecznych dzia?a? wobec pojawiaj?cych si? kryzysów.

Je?li UE nie poradzi sobie w najbli?szym czasie z kryzysem uchod?czo-imigracyjnym i nie zapewni stabilno?ci sytuacji wewn?trznej, mo?emy by? ?wiadkami nie tylko zwi?kszaj?cych si? podzia?ów w samej Unii (np. rozpad na pa?stwa „solidarne” i te, które si? wy?amuj? z polityki otwartych drzwi), ale równie? zmiany to?samo?ciowej Francji – jak do tej pory wielokulturowej, proeuropejskiej i do?? otwartej – na kraj zamkni?ty i by? mo?e nawet wycofuj?cy si? ze wspó?pracy europejskiej, je?li nie dos?ownie – to poprzez przesuni?cie punktów ci??ko?ci swojej polityki zagranicznej.Przeczytaj te?:
B. Marcinkowska, Francja: (Nie)straszna nam prawica
B. Marcinkowska, Hollande dosta? pstryczka w nos!
B. Marcinkowska, Francja: wybory samorz?dowe wa?niejsze od europejskich?
M. Russjan, Polityka UE wobec uchod?ców – analiza dotychczasowego podej?cia
B. Marcinkowska, Polityczny koniec Sarkozy’ego?
Z. Bartol, W poszukiwaniu francuskiej multikulturowo?ci

 

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active element. While the physic is credited with nerve ache, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Barbara Marcinkowska

Expert on France & European Union w Centre for International Initiatives
Redaktor naczelna bloga CIM. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i College of Europe w Brugii (Belgia); stypendystka programu Erasmus na Institut d’Etudes Politiques (SciencesPo) w Paryżu; stażystka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Ambasadzie RP w Paryżu i w Parlamencie Europejskim. Wieloletni współpracownik Międzynarodowego Przeglądu Politycznego i Instytutu Sobieskiego w Warszawie. Obecnie pracuje w Brukseli.

3 komentarzy on "Francja: ostatni plebiscyt popularności przed wyborami prezydenckimi"

 1. Artur Malantowicz

  Wygląda na to, że jednak Front Narodowy. Z niewielką przewagą, ale jednak.
  Dwa pytania:
  (1) Komentarz na świeżo i być może zmodyfikowane prognozy na II turę?
  (2) Ponoć Marine Le Pen kadydowała do rady regionalnej z Nord-Pas-de-Calais-Picardie i dostała tam ponad 40%. Czy to znaczy, że chce wycofać się z PE, czy też może cwanie wykorzystuje swoje nazwisko, żeby nabić głosów partii?

 2. Barbara Marcinkowska

  Artur,

  Tak jak twittowalam wczoraj zaraz po ogłoszeniu pierwszych wyników (https://twitter.com/CentreIntIni/status/673581634504007681) – faktycznie Front Narodowy wysuwa się na prowadzenie. Wynik jest zdecydowanie lepszy niż w 1 turze marcowych wyborów departamentalnych, ale trzeba pamiętać, że i wtedy FN miało spore szanse na zdobycie większości w 2 departamentach, a ostatecznie nie zdobyło w żadnym. (mój komentarz tutaj: http://blog.centruminicjatyw.org/2015/03/niestraszny_fn/)
  Teraz sytuacja jest inna i ostatnie sondaże, przeprowadzone już po zamachach z 13 listopada, wskazywały na znaczny wzrost poparcia dla FN, zwłaszcza w departamentach Nord-Pas-de-Calais-Picardie, gdzie tzw. głowa listy jest Marine Le Pen i w regionie Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), gdzie na czele listy stoi Marion Maréchal-Le Pen (siostrzenica Marine Le Pen). Są to dwa najsilniejsze bastiony Frontu Narodowego w obecnych wyborach regionalnych. W wielu innych regionach Francji, Front Narodowy również zajął wysokie miejsca (por. z mapa : http://www.francetvinfo.fr/elections/regionales/carte-elections-regionales-quel-parti-est-arrive-en-tete-dans-votre-commune_1209395.html#xtatc=INT-1 ). Mówi się, ze zdobył największą liczbę głosów w aż 6 regionach (na 13 metropolitarnych). Także szanse w drugiej turze maja duże, ale jest kilka czynników, które mogą im przeszkodzić w powtórzeniu sukcesu z wczoraj.

  Obie partie konkurencyjne postanowiły zastosować dokładnie taka sama taktykę jak przy wyborach departamentalnych, a mianowicie – PS ogłosiła (http://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/en-direct-regionales-2015-suivez-les-resultats-des-elections_1742715.html) , że wycofa się z wyborów w regionach, przynajmniej niektórych), gdzie zajęła 3 pozycje (zwłaszcza PACA i NPDC-Picardie) by niejako skierować swoich wyborców ku Republikanom i powstrzymać FN przed dojściem do władzy (oczywiście nie ma gwarancji, a jest nawet wielce nieprawdopodobne, by wszyscy zwolennicy PS nagle zagłosowali na ugrupowanie Sarkozyego, ale znaczna cześć wyborców tych dwóch ugrupowań podziela obawy o dopuszczeniu FN do władzy i może się skusić na taki deal. Z drugiej strony Sarkozy postawił na taka sama arogancka taktykę, na jaka postawił w marcu (i wygrał) – czyli nie dla wycofywania się z wyborów i nie dla fuzji. I to może znacznie osłabić impakt taktyki socjalistów.

  Od dłuższego czasu regularnie pisze o tym, jak FN małymi kroczkami zdobywa coraz większa popularność we Francji, zwłaszcza od czasu objęcia władzy przez Marine Le Pen. Oczywiście duży wpływ na popularność tej partii maja tez kryzys migracyjny (problem „dżungli” koło Calais, tradycyjnie duże problemy z imigrantami na południu kraju) i polityka migracyjna UE (narzucanie kwot relokacji, niezdolność do skutecznego działania) oraz groźba terroryzmu (zamachy z listopada i stycznia tego roku). Te czynniki zdecydowanie pchają wyborców ku partiom bardziej prawicowym.

  Co do wyników 2 tury, to nie chce tutaj prorokować. FN ma bardzo duże szanse, zwłaszcza w dwóch „lepenowskich” regionach, a taktyka pozostałych głównych ugrupowań (LR i PS) opiera się na „straszeniu frontem”. Oni tym Frontem straszą już od bardzo dawna, wiec argument może powoli tracić na sile rażenia, i nie zadziałać, tak jak straszenie PISem nie zadziałało w przypadku polskich wyborów parlamentarnych w tym roku. Raczej nie uda im się utrzymać tak znaczącej przewagi w drugiej turze, ale cos „ugrać” mogą.

  Co do opuszczenia PE przez Marine le Pen, to nic jeszcze nie wiadomo. We Francji łączenie mandatu europarlamentarzysty z radnymi regionalnymi nie jest sprzeczne z prawem. Sama Marine pełniła dotychczas zarówno funkcje radnego regionu Nord-Pas-de Calais i europarlamentarzystki. Chodzi tu wiec raczej o chęć położenia akcentów w swojej działalności. Nie zmienia to faktu, że jest niewątpliwie twarzą tej partii i bez niej nie było by tego sukcesu.

 3. Barbara Marcinkowska

  Według ostatnich sondaży (środa) – w związku z wycofaniem się PS z wyborów w regionach Nord-Pas De Calais- Picardie i PACA, Republikanie najprawdopodobniej zwyciężą w tych regionach, pokonując obie panie Le Pen : http://election-regionale.linternaute.com/ Duże szanse ma natomiast reprezentacja FN w regionie l’Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, gdzie w zawodach pozostały zarówno PS, jak i LR.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>