Kryzys migracyjny w Europie – szansa dla Rosji

3451 1
KINGA JAROMIN
Image source: http://pl.sputniknews.com/
Image source: http://pl.sputniknews.com/
Author: Vitaliy Podvitski

Kryzys migracyjny w Europie trwa od kilku miesi?cy i raczej trudno przewidzie?, kiedy si? zako?czy. Jak do tej pory pa?stwa cz?onkowskie UE mia?y powa?ne trudno?ci, aby doj?? do porozumienia w najwa?niejszych kwestiach[1], a ich reakcje by?y zbyt wolne i nieadekwatne do skali problemu. Po d?ugich dyskusjach (i przy sprzeciwie niektórych cz?onków wspólnoty) uda?o si? podj?? decyzj? o podziale 120 000 migrantów wed?ug systemu kwot okre?lonego przez Komisj? Europejsk?. Ten krok jest jednak jedynie chwilowym rozwi?zaniem, w obliczu ci?g?ego nap?ywu ludno?ci. W czasie, kiedy kilkaset tysi?cy osób (uchod?ców, ale te? imigrantów)[2] przyby?o i wci?? przybywa na kontynent, wywo?uj?c powa?ny kryzys polityczny w UE, warto przyjrze? si?, jak ta sytuacja wp?ywa na polityk? zagraniczn?, a konkretnie na relacje Unii z Rosj? i pozycji tej ostatniej na arenie mi?dzynarodowej. Wydaje si? bowiem, ?e sta?a si? ona jednym z beneficjentów tego kryzysu.

Podzielona UE – silna Rosja

W rosyjskiej polityce zagranicznej popularna jest koncepcja, ?e podzia?y w Europie s? korzystne dla Rosji. Prawdziwo?? tej tezy wida? szczególnie w momencie, gdy rosyjska dzia?alno?? na Ukrainie spowodowa?a na?o?enie sankcji i znaczne och?odzenie relacji z „pa?stwami Zachodu”. W sytuacji, gdy pa?stwa europejskie nie potrafi? ustali? wspólnej wizji, jak stawi? czo?a kryzysowi migracyjnemu, istnieje szansa, ?e odtworz? si? tak?e inne linie podzia?u, co mo?e doprowadzi? do zniesienia antyrosyjskich sankcji[3] lub zaprzestania aktywnego wspierania Ukrainy w realizowaniu polityki niezale?nej od Rosji.

Podzia?y w UE wida? bardzo wyra?nie. W znacznym uproszczeniu dotycz? one stosunku do imigrantów oraz uchod?ców. Grupa krajów Europy ?rodkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, S?owacja, W?gry i Rumunia), wspierana tak?e w pewnym stopniu przez Finlandi? uformowa?a siln? koalicj? pa?stw, które sprzeciwiaj? si? nap?ywowi ludno?ci z krajów spoza Europy i stoj? w opozycji do wizji Niemiec, popieranych przez wi?kszo?? cz?onków UE. Propozycja Niemiec zak?ada otwarto?? wobec przybyszów, szczególnie tych z terenów obj?tych dzia?aniami wojennymi (jak Syria). Do tej pory najgor?tszy spór dotyczy? obowi?zkowych kwot uchod?ców, do jakich przyj?cia kraje mia?y si? zobowi?za?, by odci??y? pa?stwa nieradz?ce sobie z du?? ilo?ci? przybyszów. Opór niektórych cz?onków UE wobec kwot by? tak silny, ?e nawet powa?na presja ze strony rz?dów Niemiec i Francji nie by?a stanie go pokona?. Ostatecznie dosz?o do przyj?cia decyzji o kwotach, ale przy sprzeciwie czterech pa?stw (Czech, S?owacji, W?gier i Rumunii).[4] Dla pa?stw Europy Zachodniej taka pozycja wschodnich s?siadów jest trudna do zaakceptowania i uwydatnia ró?nice, które dziel? „now? i star? Uni?”, sprawiaj?c, ?e ten, zapomniany na jaki? czas podzia?, znów zyskuje na aktualno?ci. Podczas sporu o kwoty mogli?my zaobserwowa? jak „Stara Unia” ponownie zaczyna traktowa? „nowe pa?stwa” z dystansem, a pojawiaj?ce si? propozycje, takie jak ograniczenie funduszy europejskich w przypadku krajów niegodz?cych si? na przyj?cie uchod?ców, to dowód na to, ?e kraje Europy ?rodkowo-Wschodniej wci?? mog? obawia? si? protekcjonalnego traktowania. Ostatecznie sprawa kwot rozstrzygn??a si? za pomoc? g?osowania, ale nie mo?na wykluczy?, ?e w przypadku kolejnych ods?on kryzysu i niemo?no?ci przeforsowania swojej koncepcji, kraje „Starej Unii” u?yj? bardziej dolegliwych ?rodków perswazji. Jako ?e wsparcie dla Ukrainy i utrzymanie sankcji wobec Rosji jest bardzo wa?n? kwesti? dla wielu krajów sprzeciwiaj?cych si? otwartej polityce wobec uchod?ców, jak cho?by w przypadku Polski, mo?na zak?ada?, ?e ta kwestia równie? mo?e zosta? poddana pod „negocjacje”.

Oficjalne propozycje, ?eby przed?u?enie sankcji uzale?ni? od bardziej otwartej polityki krajów wobec uchod?ców, na razie si? nie pojawi?y, ale mo?na spekulowa?, ?e do czasu g?osowania o przed?u?enie sankcji (prawdopodobnie w grudniu 2015)[5] ten temat mo?e zosta? poruszony. Warto ponadto podkre?li?, ?e w obliczu braku solidarno?ci w jednej sprawie, ?atwiej o jej utrat? w innej; i tak pa?stwa, które wcze?niej zgodzi?y si? na sankcje „pod presj? wi?kszo?ci”, w przysz?o?ci mog? silniej si? im sprzeciwia?. Taka postawa – nawet jednego pa?stwa – stawia pod znakiem zapytania ca?? koncepcj? unijnej jedno?ci wobec Rosji.

Kryzys imigracyjny mo?e mie? tak?e mniej bezpo?rednie skutki dla Rosji. Niekontrolowany nap?yw ludno?ci powoduje wzrost nastrojów antyimigracyjnych, a wraz z nimi wzrasta poparcie dla partii konserwatywnych i skrajnie prawicowych,[6] a te cz?sto s? przychylniej nastawione do wspó?pracy z Rosj? (francuski Front Narodowy, otrzyma? na przyk?ad kredyty na dzia?alno?? z rosyjskich banków). Przywódcy Frontu Narodowego uwa?aj?, ?e sankcje powinny zosta? zniesione i nale?y przypuszcza?, ?e w wypadku doj?cia do w?adzy, pozostan? na tym stanowisku.

Inn? – cho? powi?zan? – kwesti? s? rosn?ce nastroje antyunijne w Europie,[7] które sprawiaj?, ?e politycy znów skupiaj? si? g?ownie na interesach narodowych; a w przypadku niektórych krajów np. Wielkiej Brytanii mog? doprowadzi? nawet do wyst?pienia z Unii.[8] Takie dzia?ania znacznie os?abiaj? pozycj? UE, podaj?c w w?tpliwo?? sam? ide? integracji europejskiej.

Wreszcie, temat imigracji sta? si? podstawowym w europejskich mediach, podczas gdy kwestia Ukrainy zesz?a na dalszy plan. To daje Rosji wi?ksza swobod? w dzia?aniu, a tak?e w zakulisowych rozmowach z politykami ukrai?skimi i unijnymi.

Wykorzysta? szans?

Wydaje si?, ?e rosyjskie w?adze staraj? si? wykorzysta? europejski kryzys, aby poprawi? swój obraz w oczach zagranicznej opinii publicznej. Rosyjska propaganda wzmog?a si? po rozpocz?ciu kryzysu – szczególnie ta, skierowana za granic?, np. poprzez telewizj? Russia Today. Europejczycy s? w niej przedstawiani jako nieradz?cy sobie z problemem i podzieleni. Co wi?cej, UE wraz z USA s? w ca?o?ci obarczane win? za trudn? sytuacj?, w której znale?li si? Syryjczycy. W tym samym czasie Rosja przedstawiana jest jako kraj przychylny uchod?com, og?aszaj?c, ?e – w przeciwie?stwie do krajów UE – jest w stanie ich przyj??, korzystaj?c z do?wiadczenia, jakie naby?a, przyjmuj?c Ukrai?ców opuszczaj?cych Donbas. Pojawi?y si? tak?e doniesienia o utworzeniu przez Rosjan pierwszego w Syrii obozu dla uchod?ców wewn?trznych, który ulokowany jest w zachodniej cz??ci kraju. Rosjanie tym samym podkre?laj?, ?e s? narodem, któremu zale?y na pokoju i na zako?czeniu katastrofy humanitarnej, i ?e s? w stanie dzia?a? zdecydowanie i sprawnie, aby osi?gn?? ten cel – w przeciwie?stwie do Europy, która sama nie mo?e si? zdecydowa?, czy ma pomaga?, czy nie, a na wszelki wypadek zamyka granice, buduje mury i nie potrafi zaspokoi? podstawowych potrzeb uchod?ców.[9] Co wi?cej, unijne plany bardziej zdecydowanych dzia?a? s? przez Rosj? sabotowane. W odpowiedzi na unijne plany wyst?pienia o zgod? Rady Bezpiecze?stwa ONZ na dzia?anie na terenie Libii w celu przeprowadzenia operacji skierowanej przeciwko przemytnikom ludzi, Rosja zapowiedzia?a, ?e zawetuje tak? rezolucj?.

Te dzia?ania wi??? si? tak?e ze zwi?kszeniem zaanga?owania Rosji w Syrii. Rozpocz?cie rosyjskich nalotów na pozycje bojowników ISIS i przypuszczalnie tak?e ugrupowa? walcz?cych z prezydentem al-Assadem ma by? dowodem na to, ?e Kremlowi zale?y na szybkim zako?czeniu wojny domowej, czego nie uda?o si? osi?gn?? ani pa?stwom europejskim, ani USA, mimo ich d?ugotrwa?ego zaanga?owania w ten konflikt. Ma to s?u?y? pokazaniu si?y Rosji i stanowi? krok do odzyskania pozycji równoprawnego partnera UE i USA na arenie mi?dzynarodowej. Kirill Martynov, publicysta i analityk tytu?u Novaja Gazeta stwierdzi? nawet, ?e

to zaanga?owanie to rodzaj uk?adu – Rosja zniszczy Pa?stwo Islamskie, co u?atwi jej fakt, ?e ma wi?ksze pole manewru, ni? demokracje Zachodu zmuszone do „rozliczania si?” ze swoim spo?ecze?stwem, w zamian uzyskuj?c normalizacj? stosunków z UE i USA, mo?liwo?? negocjacji statusu Krymu oraz s?aw? kraju skutecznie zwalczaj?cego terroryzm, co znów podbuduje rosyjsk? dum?.

Taka prognoza mo?e by? zbyt daleko id?ca, jako ?e USA jest dzia?alno?ci? Rosji bardziej zaniepokojone ni? usatysfakcjonowane, obawiaj?c si?, ?e rosyjskie wsparcie prezydenta Syrii mo?e tylko przed?u?y? wojn?, co by?oby tak?e problemem dla Europejczyków, gdy? oznacza?oby jeszcze wi?ksz? liczb? uchod?ców.

Trzecim frontem dzia?ania Kremla jest gospodarka. Zdaje si?, ?e europejskie firmy czuj? nadchodz?c? odwil? w stosunkach z Rosj? albo – korzystaj?c z wyciszenia sprawy konfliktu na Ukrainie – wracaj? do koncepcji „business as usual”. Na pocz?tku wrze?nia Gazprom zawar? nowe umowy z kilkoma du?ymi firmami energetycznymi m.in. Wintershall, który jest cz??ci? niemieckiego koncernu BASF. Umowa dotyczy?a wymiany aktywów i by?a przygotowywana od d?u?szego czasu, ale firmy zawiesi?y negocjacje w grudniu 2014 r. z powodu zaostrzenia si? stosunków mi?dzy oboma pa?stwami. Innym przyk?adem jest projekt Nordstream II, czyli budowa dwóch gazoci?gów morskich bezpo?rednio z Rosji do Europy Zachodniej, przez Morze Ba?tyckie. Porozumienie w tej sprawie zosta?o podpisane – równie? na pocz?tku wrze?nia – przez Gazprom i wielkie europejskie koncerny energetyczne (BASF i E.ON – Niemcy, ENGIE – Francja, OMV – Austria oraz Royal Dutch Shell – Wielka Brytania/Holandia). To jednoznaczne przyk?ady, ?e relacje UE z Rosj? si? zmieniaj?, póki co na p?aszczy?nie ekonomicznej, ale mo?e to by? sygna? nadchodz?cych, kompleksowych zmian. Szczególnie, ?e zmienia si? retoryka europejskich liderów.

Jeszcze przed rozpocz?ciem rosyjskich bombardowa? w Syrii, Angela Merkel przyznawa?a, ?e dla rozwi?zania konfliktu w Syrii potrzebne s? rozmowy, tak?e z Rosj? i prezydentem al-Assadem, a Jean-Claude Juncker, przewodnicz?cy Komisji Europejskiej podczas swojej wizyty w Passau (8 pa?dziernika 2015 r.) mówi? o konieczno?ci poprawy relacji z Rosj? i traktowania jej jak równego partnera, w sposób pragmatyczny.

Podsumowanie

Kontynuowanie wojny w Syrii jest dla Rosji op?acalne, poniewa? mo?e da? jej szans? na normalizacj? stosunków z Zachodem. Kiedy Europa wydaje si? bezsilna, a USA zdezorientowane, aktywna postawa Rosji – wspierana przez siln? propagand? – mo?e pomóc odzyska? jej dawne miejsce na arenie mi?dzynarodowej (utracone po aneksji Krymu i zaanga?owaniu w konflikt we wschodniej Ukrainie). Podobn? rol? mo?e spe?ni? narastaj?ca imigracja do Europy i nieumiej?tno?? osi?gni?cia porozumienia w tej kwestii przez pa?stwa cz?onkowskie. Rozpadaj?ca si? solidarno?? w sprawach imigracji bezpo?rednio prowadzi do jej zniszczenia w innych dziedzinach, a wspólny front wobec Rosji nigdy nie by? szczególnie zwarty. Kraje, które – nawet pomimo och?odzenia relacji- maj? lepsze stosunki z Rosj?, postaraj? si? doprowadzi? do zniesienia sankcji i ponownego przywrócenia stosunków gospodarczych; a to daje Rosji szans? na wymuszenie ich przynajmniej milcz?cej zgody na aneksj? Krymu.

Taki obrót sprawy nie le?y w interesie krajów Europy ?rodkowo-Wschodniej, a szczególnie Ukrainy, która mo?e straci? wsparcie dla nowego, proeuropejskiego kursu. Le?y za to w interesie Rosji, która izolowana przez Europ? i USA by?a zmuszona szuka? sojuszników i gospodarczych partnerów poza krajami UE.

Czy Rosji uda si? wykorzysta? sytuacj? i odzyska? status równoprawnego partnera UE? To zale?y w g?ównej mierze od postawy pa?stw cz?onkowskich UE: czy uda im si? uratowa? solidarno??? Czy mo?e, z powodu wzrastaj?cych antyunijnych nastrojów uznaj?, ?e walka o jedno?? w ramach wspólnoty nie ma sensu i ?e pa?stwa powinny dba? o zabezpieczenie w?asnych interesów? Rosja jeszcze nie mo?e czu? si? pewnie, ale je?li sprawy b?d? zmierza? kierunku podobnym do obecnego, to wydaje si?, ?e znów b?dziemy mogli zobaczy? j? triumfuj?c?.


Przypisy:


 Przeczytaj te?:
M. Russjan, Polityka UE wobec uchod?ców – analiza dotychczasowego podej?cia
M. Makowska, Waga ludzkiego ?ycia w politycznej grze Europy
J. To?czyk, Polska solidarna (?) z UE w sprawie uchod?ców
A. S?k, From Russia with Love? Russian perspective on the conflict in Ukraine
A. Darnapykh, Prawdziwa moc czwartej w?adzy – czyli jak Rosjanie widz? tragedi? Boeinga – 777
B. Marcinkowska, Francja – Rosja : Co z tym fantem zrobi??

To be happy it is significant to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified ergo of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Kinga Jaromin

Kinga Jaromin Członek CIM, absolwentka Centrum Europejskiego UW ze specjalizacją polityka zagraniczna UE. Wolontariuszka EVS w Republice Mołdawii (2014), dziennikarka EurActiv.pl (2015) oraz stażystka think tanku Romanian Center for European Policies w Bukareszcie (2015). Interesuje się polityką wschodnią UE oraz sprawami wewnętrznymi krajów Europy Wschodniej.

1 komentarz on "Kryzys migracyjny w Europie – szansa dla Rosji"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *