Hollande dostał pstryczka w nos!

954 0
BARBARA MARCINKOWSKA

frPodczas ostatnich wyborów prezydenckich (2012r.) socjalistom uda?o si? zmobilizowa? ogromny elektorat, który pozwoli? im na powrót do Pa?acu Elizejskiego po siedemnastu latach nieobecno?ci. By? to wielki sukces francuskiej lewicy, obarczony ogromnymi nadziejami spo?ecze?stwa. Niestety – jak pokazuj? wyniki tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego – nadzieje te zosta?y mocno zawiedzione, a partia urz?duj?cego prezydenta dosta?a nauczk?, ?e w polityce nic nie jest dane raz na zawsze – nie mo?na wi?c spoczywa? na laurach.

Nie mo?na lekcewa?y? niezadowolonych…

Nie tak dawno w moim artykule opublikowanym na tym blogu przestrzega?am przed rosn?cym niezadowoleniem z rz?dów prezydenta Francoisa Hollande. Nie tylko krytykowany jest on za nieudolno?? w rozwi?zywaniu problemów pa?stwa (có? taki zarzut stawia si? wi?kszo?ci polityków), ale co gorsza za odej?cie od lewicowych idea?ów – a tego wyborcy nie wybaczaj?…  Ich niezadowolenie da?o si? odczu? podczas wyborów samorz?dowych, które odby?y si? na wiosn? tego roku. Socjali?ci stracili wtedy bardzo na korzy?? UMP – partii, która dopiero co zosta?a odsuni?ta od w?adzy. Co istotne, ju? wtedy widoczne by?o rosn?ce poparcie dla Frontu Narodowego (Front National, FN), który teraz okaza? si? wielkim zwyci?zc? wyborów do Parlamentu Europejskiego. Co prawda, ju? od jakiego? czasu spodziewano si?, ?e partia Marine Le Pen wejdzie do Parlamentu (sonda?e by?y dla niej bardzo korzystne), niemniej jednak a? tak wysoki wynik – FN zdoby? najwi?ksz? ilo?? g?osów (ok. 25%) –  zaskoczy? Francuzów.

A mo?na si? by?o tego spodziewa?…

… bo mo?na by?o przewidzie? taki rozwój wypadków. Front Narodowy by? chyba najaktywniejsz? parti? je?li chodzi o prowadzenie kampanii wyborczej – przynajmniej takie odnosi?am wra?enie ?ledz?c francusk? pras?. Dodatkow? „reklam?” zapewnia?y mu liczne ataki ze strony dwóch najwi?kszych ugrupowa?, które Marine Le Pen skutecznie – jak wida? – odpiera?a. Sta?a obecno?? w mediach i proaktywne podej?cie do kampanii przynios?y widoczne rezultaty.

Co wi?cej, nastroje we francuskim spo?ecze?stwie radykalizuj? si? ju? od pewnego czasu. Francja zmaga si? z wieloma istotnymi problemami natury gospodarczo-spo?ecznej. Poza skutkami kryzysu gospodarczego, najbardziej widocznym jest chyba przyrost liczby nielegalnych imigrantów. Nie dziwi wi?c, ?e spo?ecze?stwo zwraca si? ku partiom prawicowym, d???cym do wi?kszej samodzielno?ci pa?stwa, zamkni?cia granic – a nawet wyst?pienia z Unii (w ko?cu Francji samodzielnej i niezawis?ej b?dzie na pewno lepiej, a jej problemy rozwi??? si? w mgnieniu oka…).

O ile ci??ko komentowa? mi nieudolno?? socjalistów w sprawie rozwi?zywania skutków kryzysu gospodarczego, o tyle ch?tnie odnios? si? do problemów natury spo?ecznej – w tym problemu imigrantów.

Ju? za czasów Sarkozy’ego problem imigrantów (g?ównie pochodzenia romskiego) by? do?? zauwa?alny na francuskiej scenie politycznej. Sarkozy zas?yn?? wr?cz z brutalnego niszczenia obozów romskich i odsy?ania ich na masow? skal? do kraju pochodzenia (g?ównie Rumunii i Bu?garii). By?o to raczej nieskuteczne. Osobi?cie dostrzegam znacznie wi?cej imigrantów teraz ni? pi?? lat temu. Ulice pe?ne s? le??cych na chodnikach materacy, na których ?pi? niekiedy ca?e rodziny… Problem jest wi?c zauwa?alny, a obecny prezydent równie? nie bardzo ma pomys? co z nim zrobi?. Co wi?cej, uda?o mu si? utraci? cz???  socjalistycznego elektoratu przez tzw. „Afer? Leonardy”, o której ju? pisa?am. Prawicowego elektoratu jednak to nie przyci?gn??o.

A jaka recept? na problem ma Front Narodowy ? Có?, odpowied? jest prosta: koniec otwartych granic, koniec dost?pu do rynku pracy, koniec Unii Europejskiej…

Nie przesadzajmy!

Nie jest tak, ?e nagle wi?kszo?? Francuzów przesta?a by? socjalistami, a zacz??a popiera? skrajna prawic?. Po prostu elektorat Partii Socjalistycznej troch? si? zdemotywowa?… i tak, jak podczas prawyborów, a pó?niej wyborów prezydenckich by? bardzo aktywy, tak teraz „troch?” mniej. Dla przypomnienia – w ostatnich wyborach prezydenckich PS wygra?o z wynikiem 51,64%, dwa lata pó?niej w wyborach do Parlamentu Europejskiego uzyskali ju? tylko ok. 14 % g?osów, plasuj?c si? na trzecim miejscu po FN i UMP. Warto podkre?li?, ?e frekwencja by?a do?? niska i wynios?a jedynie ok. 43%.

Jednak ten brak mobilizacji mo?e mie? realne skutki na przysz?o?? Unii Europejskiej. Nie zapominajmy, ?e Francja dysponuje jedn? z najwi?kszych liczb eurodeputowanych (74), a znaczna cz??? francuskich mandatów przypadnie w?a?nie eurosceptykom (ok. 23-25). W innych krajach te? uzyskali oni znacznie lepsze ni? poprzednio rezultaty. Daleka jestem od wieszczenia Unii upadku w najbli?szych kilku latach, jednak trend ten jest niepokoj?cy.

Jaka przysz?o?? dla Francji?

Bardzo s?aby wynik w wyborach w zaledwie dwa lata po obj?ciu w?adzy to nigdy nie jest dobry sygna?. Wed?ug sonda?y przeprowadzonych przy okazji wyborów, wysz?o na jaw, ?e Hollande nie ma raczej szans na reelekcj? w nast?pnych wyborach prezydenckich (2017 r.) – mo?e liczy?  jedynie na ok. 11% poparcia, Nicolas Sarkozy natomiast na ok. 39%.  Brakuje wi?c obecnie lidera, który by?by w stanie poci?gn?? kampanie dwóch najwi?kszych francuskich partii.

Jednak bior?c pod uwag? ogromny sukces Marine Le Pen warto zada? sobie pytanie, czy Francja nie prze?ywa obecnie kryzysu to?samo?ciowego. Nie tak dawno Sarkozy zadecydowa? o powrocie do struktur militarnych NATO, Hollande jest jeszcze bardziej pro-europejski. Mo?e Francuzi tego nie chc?? Mo?e marzy im si? pot??na wielka Francja, do której to idei zdaj? si? by? niezwykle przywi?zani… Zbyt daleko jeszcze do przysz?ych wyborów by próbowa? przewidzie? ich wyniki, jednak  jedno jest wiadome – Marine Le Pen ma mniejsze szanse na zniech?cenie elektoratu dzia?aj?c g?ównie na p?aszczy?nie europejskiej. Je?li uda si? jej skutecznie rozgrywa? anty-imigracyjne i eurosceptyczne nastroje swoich wyborców, mo?e zosta? powa?nym graczem w 2017 roku. Zreszt? ju? w 2012 r. by?a na 3 miejscu…


Przeczytaj te?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also confidential ergo of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve ache, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Barbara Marcinkowska

Expert on France & European Union w Centre for International Initiatives
Redaktor naczelna bloga CIM. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i College of Europe w Brugii (Belgia); stypendystka programu Erasmus na Institut d’Etudes Politiques (SciencesPo) w Paryżu; stażystka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Ambasadzie RP w Paryżu i w Parlamencie Europejskim. Wieloletni współpracownik Międzynarodowego Przeglądu Politycznego i Instytutu Sobieskiego w Warszawie. Obecnie pracuje w Brukseli.

Brak komentarzy on "Hollande dostał pstryczka w nos!"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *