Przełomowa wizyta: Xi Jinping w Londynie

1117 0
ALEKSANDRA RADZIWO?

Prezydent Chin, Xi Jinping, wraz z ma??onk? z?o?yli w ubieg?ym tygodniu wizyt? w Wielkiej Brytanii. Pobyt jak na standardy dyplomatyczne by? do?? d?ugi, trwa? bowiem a? cztery dni, co jest ju? pierwsz? wskazówk?, i? wizyta nie by?a jedynie kurtuazyjna. By?a to te? pierwsza tak d?uga oficjalna wizyta chi?skiego przywódcy w kraju europejskim.

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 20:  Queen Elizabeth II shakes hands with Chinese President Xi Jinping on Horseguards Parade during the Official Ceremonial Welcome for the Chinese State Visit on October 20, 2015 in London, England. The President of the Peoples Republic of China, Mr Xi Jinping and his wife, Madame Peng Liyuan, are paying a State Visit to the United Kingdom as guests of The Queen.  They will stay at Buckingham Palace and undertake engagements in London and Manchester. The last state visit paid by a Chinese President to the UK was Hu Jintao in 2005.  (Photo by Chris Jackson - WPA Pool /Getty Images)

Photo by Chris Jackson – WPA Pool /Getty Images

Plan pobytu chi?skiej pary prezydenckiej w brytyjskiej stolicy by? bardzo napi?ty. Prezydent spotka? si? z królow? El?biet?, ksi?ciem Karolem, a tak?e z ksi?ciem i ksi??n? Cambridge. Spotkania z rodzin? królewsk? mia?y przede wszystkim charakter symboliczny i je?eli ju? rozmawiano o relacjach brytyjsko-chi?skich, to dotyczy?o to przede wszystkim wspó?pracy instytucji kultury obu krajów. Ostatniego dnia wizyty Xi Jinping wraz z premierem Cameronem odwiedzili Manchester, sk?d ju? wkrótce maj? podobno ruszy? bezpo?rednie loty do Chin. Oprócz po??cze? lotniczych tematem rozmów by?o tak?e zaanga?owanie jednej z peki?skich firm w realizacj? projektu regeneracji Middlewood Locks w Manchesterze oraz wspó?praca szkó? i uczelni wy?szych z obu krajów. Dyskusje te s? elementem realizacji rz?dowej strategii Northern Powerhouse, która ma sprowadzi? wi?cej inwestycji w pó?nocnej cz??ci kraju. David Cameron przyzna?, ?e „Chiny s? kluczowym partnerem handlowym Wielkiej Brytanii. Wynegocjowane dzi? partnerstwa wkrótce prze?o?? si? na realne inwestycje na pó?nocy [kraju]”.

Poza wizyt? w miejscowym ratuszu i spotkaniem z pi?karzami Manchesteru City, ostatniego dnia wizyty obaj przywódcy odbyli równie? dwustronne rozmowy w Chequers Court (wiejskiej rezydencji brytyjskich premierów) dotycz?ce spraw wewn?trznych obu krajów, a tak?e polityki zagranicznej. Wed?ug oficjalnego o?wiadczenia Downing Street do tych ostatnich nale?a?y m.in. kwestie zwi?zane z Pa?stwem Islamskim, Ukrain? oraz bezpiecze?stwem regionalnym w Azji. Komentatorzy zauwa?aj?, i? w o?wiadczeniu nie by?o mowy o relacjach Chin z Hong Kongiem. Xi Jinping oskar?any jest o coraz wi?ksz? ingerencj? w dzia?anie „by?ej brytyjskiej kolonii” i spodziewano si?, ?e David Cameron odniesie si? jako? do tej kwestii w dwustronnych rozmowach z chi?skim przywódc?.

We wspólnym o?wiadczeniu Xi i Cameron zgodnie stwierdzili, ?e wizyta jest pocz?tkiem „z?otej epoki” w relacjach chi?sko-brytyjskich. Obaj przywódcy zgodzili si?, ?e „wczesny i otwarty dialog miedzy Wielk? Brytani? i Chinami mo?e stworzy? mo?liwo?ci wa?nych rozwi?za? dyplomatycznych dotycz?cych wielu globalnych i regionalnych wyzwa? dla bezpiecze?stwa”. Brytyjski minister spraw zagranicznych, George Osborne, przyzna?, ?e Wielka Brytania ma ambicje, aby sta? si? „g?ównym partnerem Chin na Zachodzie”. Cameron doda? te?, ?e „Wielka Brytania i Chiny maj? jasne wspólne interesy w kwestiach globalnych, stabilno?ci i dobrobytu.” Podkre?li? tak?e, ?e oba pa?stwa zgadzaj? si?, i? ?wiat potrzebuje silnych instytucji mi?dzynarodowych oraz jasnej i otwartej komunikacji.

Wed?ug szacunków w wyniku rozmów odbytych podczas wizyty obie strony zgodzi?y si? na realizacj? inicjatyw o ??cznej warto?ci 30 miliardów GBP. W ?rod? 21 pa?dziernika og?oszono pozytywne zako?czenie rozmów mi?dzy EDF Energy a Chi?sk? Generaln? Korporacj? Energii Atomowej (China General Nuclear Power Corporation, CGN) w sprawie budowy elektrowni atomowej w Hinkley Point w Somerset. Budowa ma stworzy? 25 tys. nowych miejsc pracy oraz dostarczy? energii do 6 mln gospodarstw domowych. Dodatkowym elementem porozumienia ma by? wzajemna rezygnacja z cyberszpiegostwa oraz liberalizacja systemów wizowych.

Krytycy zwracaj? uwag?, ?e David Cameron przymkn?? oczy na kwesti? ?amania praw cz?owieka za cen? poprawy relacji biznesowych z azjatyckim gigantem. Mimo bowiem spowolnienia, Chiny nadal s? ?wiatow? pot?g? gospodarcz?. Wizycie chi?skiej pary prezydenckiej w Wielkiej Brytanii towarzyszy?y liczne protesty obro?ców praw cz?owieka m.in. przed hotelem Mandarin Oriental, gdzie zorganizowano w czwartek konferencj? pod patronatem Instytutu Konfucjusza i Instytutu Edukacji Univeristy College London. Tymczasem brytyjski rz?d zadowoli? si? bardzo ogólnym stwierdzeniem ze strony prezydenta, i? „Chiny nadal maj? sporo do poprawienia (room for improvement) w kwestii praw cz?owieka.”

Porównuj?c stosunki brytyjsko-chi?skie to kontaktów Chin z USA komentatorzy zwracaj? uwag? na diametralne ró?nice w podej?ciu w relacjach z Pekinem. Podkre?laj?, ?e Stany Zjednoczone nigdy nie zgodzi?yby si?, aby strategiczna inwestycja w energi? nuklearn? opracowywana by?a przez obce pa?stwo, a ju? tym bardziej Chiny. Paradoksalnie, same Chiny nie zgodzi?yby si? dopu?ci? zagranicznego wykonawcy do realizacji takiego projektu. Tymczasem Wielka Brytania nie do??, ?e zgadza si? na to, to jeszcze si? tym chwali.

Polepszanie relacji z Chinami jest niew?tpliwie bardzo „przysz?o?ciow?” strategi? brytyjskiego rz?du. Londyn intensywnie dzia?a na rzecz rozwoju gospodarczego swojego pa?stwa poprzez zach?canie zagranicznych inwestycji. Chiny ze swoj? pozycj? w ?wiatowej ekonomii oraz ogromnym potencja?em, który wieszcz? praktycznie wszyscy ?wiatowi eksperci, wydaj? si? by? idealnym do tego celu partnerem. W zesz?ym miesi?cu nad zacie?nieniem wzajemnych relacji pracowa? m.in. George Osborne podczas swojej tygodniowej podró?y do „Pa?stwa ?rodka” (co ciekawe, podczas tej wizyty równie? nie poruszono kwestii praw cz?owieka). Nale?y jednak pami?ta? o tym, ?e nadal jest to gospodarka rozwijaj?ca si?, za? wiele jej elementów jest ma?o elastycznych, chocia?by ze wzgl?dów politycznych. Ponadto relacji gospodarczych z Chinami nie mo?na rozdzieli? od kwestii praw cz?owieka, a tak?e spraw bezpiecze?stwa. Wielka Brytania decyduj?c si? na zbli?enie gospodarcze mo?e znale?? si? w trudnej pozycji wobec swych partnerów na Zachodzie. Mo?e zosta? bowiem w nied?ugim czasie postawiona przed wyborem – dobre relacje gospodarcze z Chinami czy solidarno?? z pa?stwami Zachodu (w tym z USA, najwi?kszym gospodarczym konkurentem Chin) w obronie „zachodnich” swobód i warto?ci? Miejmy nadziej?, ?e rz?d Davida Camerona jeszcze przed rozpocz?ciem procesu zacie?niania relacji z Chinami odpowiedzia? sobie na to pytanie i ma przygotowan? odpowiedni? strategi?.


?ród?a:
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-34332824
https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-and-chinese-president-hold-bilateral-talks-at-chequers
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/11944803/Xi-Jinpings-UK-visit-to-secure-30bn-Chinese-investment-live.html
http://www.bbc.com/news/uk-34571436
http://www.bbc.com/news/uk-34601823


* Artyku? zosta? pierwotnie opublikowany na stronie Forum Ekonomicznego w Krynicy.


Przeczytaj te?:
P. Bie?kowski, Wen Jiabao w Polsce: Czy Polska w ko?cu dostrzeg?a Chiny?
I. Modzelewska, Chiny-Rosja-UE: partnerzy ekonomiczni?
P. Bie?kowski, China and EU: institutional rapprochement vs. conceptual divergence
S. Okrasa, XVII Powszechny Okresowy Przegl?d Praw Cz?owieka: Chiny
I. Modzelewska, Chi?skie interesy w Syrii, czyli chi?skie stanowisko wobec re?imu Asada
M. Ma?ek, (Nie)LOTem do Pekinu. Tylko dok?d dalej?

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve ache, it can also cause sexual frustration. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Aleksandra Radziwoń

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim, stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz Programu Stypendialnego Republiki Austrii. Stażystka w Ambasadach RP w Wiedniu i Dublinie oraz w Instytucie Polskim w Wiedniu. Wieloletnia członkini Centrum Młodych Dyplomatów, stowarzyszenia studenckiego przy ISM UW. Stypendystka Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego IPS 2014 w niemieckim Bundestagu. Zainteresowania badawcze: dyplomacja publiczna i kulturalna, Unia Europejska, współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego. kontakt: aleksandra.radziwon(at)centruminicjatyw.org

Brak komentarzy on "Przełomowa wizyta: Xi Jinping w Londynie"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *