XVII Powszechny Okresowy Przegląd Praw Człowieka: Chiny

140 0
SYLWIA OKRASA

ChinyPowszechny Okresowy Przegl?d Praw Cz?owieka (Universal Periodic Review – UPR) jest jednym z mechanizmów Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) promuj?cym warto?ci zapisane w dokumentach powo?uj?cych do ?ycia sam? instytucj?. W rozdziale I Karty ONZ obok takich warto?ci jak wspólne rozwi?zywanie problemów mi?dzynarodowych (odnosz?cych si? do ekonomii czy zaprowadzenia ?wiatowego pokoju), jedn? z g?ównych jest poszanowanie praw cz?owieka bez wzgl?du na pogl?dy polityczne, ras? czy p?e?. ONZ, aby urzeczywistni? swoje cele, powo?a?a w 1946 roku Komisj? Praw Cz?owieka, któr? w 2006 roku zast?pi?a Rada Praw Cz?owieka. Rada podj??a si? realizacji szeroko poj?tych zasad dotycz?cych przestrzegania praw cz?owieka i jego podstawowych wolno?ci. Mechanizmem, który ma pomóc Radzie w spe?nieniu jej za?o?e? jest Powszechny Okresowy Przegl?d Praw Cz?owieka.

Powszechny Okresowy Przegl?d Praw Cz?owieka jest jedynym w swoim rodzaju narz?dziem pozwalaj?cym na monitorowanie praw cz?owieka we wszystkich 193 pa?stwach cz?onkowskich ONZ. W ci?gu roku zwykle odbywaj? si? trzy sesje, podczas których Grupy Robocze[1] oceniaj? po 14 pa?stw. Powo?uj?c do ?ycia UPR zak?adano, ?e b?dzie to dialog mi?dzy pa?stwami, co te? ma miejsce podczas sesji. Pa?stwa pod przegl?dem maj? mo?liwo?? przedstawienia swojego raportu, a wprowadzanie czy odrzucanie rekomendacji jest wyborem samego pa?stwa.

Okresowy Przegl?d Praw Cz?owieka jest zamkni?tym cyklem, który mo?na podzieli? na trzy etapy:

  1. Przegl?d [2]Pierwszym etapem jest ocena pa?stwa, które jest obiektem obserwacji pod wzgl?dem przestrzegania praw politycznych, cywilnych, ekonomicznych, kulturowych i spo?ecznych. Odbywa si? ona w siedzibie Rady Praw Cz?owieka w Genewie.
  2. Implementacja zalece? z poprzedniego przegl?du pa?stwa – Pa?stwo, które jest obiektem przegl?du wdra?a zalecenia z poprzedniego przegl?du.
  3. Ocena – Na trzecim etapie ocenia si?, w jakim stopniu wdro?ono poprzednie rekomendacje z ubieg?ego przegl?du, oraz ogóln? sytuacj? praw cz?owieka w pa?stwie.

Podczas ca?ego cyklu powstaj? trzy g?ówne dokumenty:

  1. Narodowy raport pa?stwa poddawanego przegl?dowi. Opracowuje si? go we wspó?pracy ze spo?ecze?stwem, poprzez konsultacje z obywatelami i organizacjami pozarz?dowymi[3] .
  2. Kolejny dokument to raport przygotowywany przez Wysokiego Przedstawiciela Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Cz?owieka na podstawie informacji od organów traktatowych, ekspertów zajmuj?cych si? specjalnymi procedurami oraz wyspecjalizowanych agencji ONZ [4] .
  3. Podsumowuj?cy dokument tworzy biuro Wysokiego Przedstawiciela Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Cz?owieka na podstawie dokumentów otrzymanych od instytucji pa?stwowych, oraz organizacji pozarz?dowych [5] .

W czasie trwania pierwszego etapu, czyli przegl?du, poszczególne Grupy Robocze tworz? osobny dokument, który zawiera szereg rekomendacji dla pa?stwa poddawanego przegl?dowi.

W tegorocznej sesji UPR (21.10-01.11.2013 r.) Polska, obok Sierra Leone i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, znajduje si? w Trójce wystawiaj?cej rekomendacje Chinom.

Sama rola Trójki ogranicza si? do analizy raportu narodowego Chin, zebrania od innych pa?stw ewentualnych pyta? do w?adz Chin, a nast?pnie do wystawienia rekomendacji, które zdaniem Trójki b?d? w stanie poprawi? sytuacj? praw cz?owieka w pa?stwie pod przegl?dem.

Chinom wielokrotnie zarzucano, ?e nie przestrzegaj? praw cz?owieka. Podnoszone s? oczywi?cie g?osy protestu organizacji pozarz?dowych (jak chocia?by Fundacja Inna Przestrze?, która poprzez Program Tybeta?ski na bie??co informuje o sytuacji w Tybecie i nadu?yciach w?adz Chin), opinii publicznej, czy niekiedy samych zaanga?owanych politycznie przywódców. Ostatnio ukaza? si? artyku? dotycz?cy skutków nieprzestrzegania zapisów chi?skiej polityki spo?eczno-gospodarczej z 2011 roku, tzw. „nine haves” [6], której jednym z punktów jest „konieczno?? narodowej flagi”. Tybeta?czycy sprzeciwiaj? si? wszelkim dzia?aniom Chin, które w jakikolwiek sposób stara?yby si? wyprze? kultur? tybeta?sk?, st?d te? mieszka?cy okr?gu Driru odmówili wywieszenia czerwonej flagi ChRL. Pekin w odpowiedzi wys?a? jednostki paramilitarne, które de facto okupuj? teren.

Kontrowersje wokó? polityki Chin zaczynaj? si? ju? na kwestii polityki rodzinnej, a ko?cz? na Tybecie. Polityka jednego dziecka stosowana w Chinach od II po?owy XX wieku ?amie podstawowe prawo do posiadania rodziny. W zeznaniach Harry’ego Wu [7] przed Komisj? Praw Cz?owieka w 2009 roku odnajdujemy szereg kolejnych przypadków naruszenia praw cz?owieka, cho?by takie jak przymusowa sterylizacja, porwania, aborcja w pó?nym stadium ci??y, areszty dla samych kobiet, jak i cz?onków rodziny .

Mo?na powiedzie?, ?e Chiny i polityka ich w?adz stanowi? odbicie pa?stw demokratycznych w krzywym zwierciadle. Podstawowe prawa i wolno?ci zast?puj? ich antagonizmy, brak wolno?ci swobodnej wypowiedzi, cenzura mediów, inwigilacja obywateli czy obozy pracy. Pozostaje jeszcze kwestia Tybetu, która w ostatnich latach nabiera na sile. Organizacje pozarz?dowe staraj? si? zwróci? uwag? ?wiatowej opinii publicznej na ten problem. Od lutego 2009 roku do lipca 2013 odnotowano 121 samospale? Tybeta?czyków, którzy protestuj? przeciwko chi?skiej polityce wobec Tybetu.

Narodowy raport Chin z 5 sierpnia br. przed XVII sesj? UPR dotyczy stanu praw cz?owieka z punktu widzenia samych w?adz ChRL. Twórcy raportu mówi? o potrzebie wypracowania ?cie?ki, pod??aj?c któr? w?adza b?dzie mog?a rozwin?? koncepcj? praw cz?owieka, maj?c na uwadze socjalistyczny charakter Chin.

W kolejnych punktach raportu opisany jest stan instytucji rz?dowych Pekinu pod wzgl?dem praw cz?owieka, jak na przyk?ad edukacji czy udzia?u organizacji pozarz?dowych w funkcjonowaniu pa?stwa. Rozdzia? III opisuje osi?gni?cia w?adz Chin w zakresie rozwoju podstawowych wolno?ci obywateli. W podpunkcie dotycz?cym praw kulturalnych wymienione s? takie dzia?ania, jak na przyk?ad: inwestycje w biblioteki, muzea, zwi?kszenie zaanga?owania w polityk? peryferyjn? (zw?aszcza zachodnich Chin) oraz w tzw. wra?liwe grupy spo?eczne. Punkt dotycz?cy praw politycznych opisuje procedur? kary ?mierci i potrzeb? dostosowania jej do humanitarnych standardów, prawa do swobodnego wyra?ania pogl?dów politycznych i udzia?u w wyborach, zakaz poddawania ludzi torturom czy wolno?? wyznania. W dalszych cz??ciach raportu zostaje te? podkre?lona rola Chin w aktywnym promowaniu praw cz?owieka.

UPR z pewno?ci? stanowi u?yteczny mechanizm oraz obiektywne narz?dzie pomagaj?ce kontrolowa? sytuacj? praw cz?owieka na ca?ym ?wiecie. Pa?stwa s? ?wiadome swojej odpowiedzialno?ci przed wspólnot? mi?dzynarodow?. Pa?stwa s? oceniane przez pa?stwa, co wi??e si? z potrzeb? obiektywizmu. Kraj, który wystawia rekomendacje dla pa?stwa pod przegl?dem i opracowuje raport ko?cowy, podczas nast?pnej sesji sam mo?e by? oceniany. W wielu aspektach unikalny mechanizm UPR z pewno?ci? odnosi sukces, jednak nie jest idealny. W raporcie opracowanym przez samo UPR opisano minusy mechanizmu. Jednym z nich jest dowolno?? pa?stw w akceptacji lub odrzuceniu rekomendacji. Niekiedy dobre rekomendacje, by? mo?e daj?ce impuls do dalszych zmian, nie s? wdra?ane. Równie? zbyt du?a liczba wystawianych rekomendacji jest mankamentem, gdy? pa?stwa nie s? w stanie omówi? wszystkich.

Z uwagi na fakt, ?e Polska posiada wy?sze standardy w dziedzinie praw cz?owieka oraz nale?y do licznych mi?dzynarodowych organizacji ceni?cych te same warto?ci co ONZ (jak na przyk?ad Rada Europy z jurysdykcj? Europejskiego Trybuna?u Praw Cz?owieka), mo?na si? spodziewa? wi?kszego wyczucia przedstawicieli Polski w kwestii poprawy sytuacji praw cz?owieka w Chinach. Czy Polska zdo?a wysun?? interesuj?ce rekomendacje, które b?d? sz?y w parze z rzeczywist? popraw? warunków ?ycia obywateli Chin, nie pogarszaj?c jednocze?nie stosunków w?adz ChRL z ONZ? Czy te? do archiwum ONZ trafi po prostu kolejny dokument opisuj?cy przypadki ?amania praw Chi?czyków? Oczywi?cie odrzucenie rekomendacji przez w?adze Pekinu nie mo?e by? odczytywane jako zarzut dla Trójki. Mo?e mechanizm UPR jako wytwór samej ONZ jest tylko kolejnym kompromisem mi?dzy potrzeb? zmian a ignorancj??

Samo za?o?enie mechanizmu wydaje si? innowacyjne i ciekawe, jednak dopiero praktyka zdo?a oceni? jego skuteczno??. S?dz?, ?e b?dzie ci??ko dostrzec fundamentalne zmiany w takich krajach jak Chiny. Rekomendacje mog? by? dobre, daj?ce impuls do poprawy warunków ?ycia chi?skich obywateli, jednak brak prawnego umocowania mechanizmu sprawia, ?e te rekomendacje s? jedynie opcj?, z której w?adze ChRL mog? skorzysta? lub nie. Ponadto Chiny s? zbyt wa?nym graczem na arenie stosunków gospodarczych, a co za tym idzie brak jest mi?dzynarodowej presji, która mog?aby doprowadzi? do poprawy sytuacji.


[1] Cz?onkami Grupy Roboczej jest przede wszystkim Rada Praw Cz?owieka (47 pa?stw ONZ), jednak podczas sesji pozosta?e pa?stwa cz?onkowskie mog? bra? aktywny udzia?. Trzecim cz?onkiem s? agencje jak równie? mi?dzynarodowe spo?ecze?stwo, nie bior? oni jednak aktywnego udzia?u w rozmowach s? wy??cznie obserwatorami.
[2] Trwa on 3,5 godziny, zaczyna si? od wyst?pienia przedstawicieli pa?stwa pod przegl?dem, w którym omawiaj? narodowy raport. Nast?pnie ci przedstawiciele odpowiadaj? na szereg pyta? zadawanych przez pozosta?e pa?stwa. Interaktywny dialog trwa ??cznie 210 minut, 70 jest przeznaczonych na odpowiedzi na pytania dla pa?stwa pod przegl?dem, a 140 na zadawanie pyta? przez pozosta?e pa?stwa ONZ.
[3] Raport umieszczany jest na stronie Rady Praw Cz?owieka co najmniej na 3 miesi?ce przed planowan? sesj?. Swoja obj?to?ci? nie mo?e przekroczy? 20 stron.
[4] Dokument publikowany jest na sze?? miesi?cy przed rozpocz?ciem sesji. Nie mo?e przekroczy? 10 stron
[5] Podsumowanie publikowane jest kilka miesi?cy po zako?czonej sesji.
[6] Polityka wprowadzona w 2011 roku przez w?adze Chin. Polega ona na wyznaczeniu dziewi?ciu niezb?dnych punktów, które maj? s?u?y? rozwojowi kraju oraz ujednoliceniu kultury, na przyk?ad „konieczno?? dróg”, „konieczno?? elektryfikacji”.
[7] Chi?ski dysydent aktywnie dzia?aj?cy na rzecz rozwoju praw cz?owieka w Chinach.


Sylwia Okrasa – Wspó?pracownik CIM – studentka II stopnia administracji na Politechnice Warszawskiej. W 2013 roku uko?czy?a studia I stopnia na kierunku politologia ze specjalizacj? stosunki mi?dzynarodowe i integracja europejska na Uniwersytecie Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w Warszawie. Praktykantka w biurze Kampanii Przeciw Homofobii, aktualnie rozpocz??a wspó?prac? z Fundacj? Inna Przestrze?, gdzie jest zaanga?owana w realizacj? Programu Tybeta?skiego. Interesuje si? kwesti? praw cz?owieka, polityk? zagraniczn? Stanów Zjednoczonych, tematyk? Bliskiego Wschodu oraz dyplomacj?. 


Przeczytaj równie?:

To be happy it is significant to be healthy. How can medicines help up? It isn’t troublesome for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active element. While the medicine is credited with nerve ache, it can also cause sexual disorder. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Brak komentarzy on "XVII Powszechny Okresowy Przegląd Praw Człowieka: Chiny"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *