Polska umiarkowana

1027 0
MARTA MAKOWSKA

frTegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego (PE) przyprawia?y zwolenników europejskiego projektu o ból g?owy z dwóch powodów:  po pierwsze, przedwyborcze sonda?e w wielu krajach UE wskazywa?y na wysokie poparcie dla ugrupowa? eurosceptycznych, po drugie za? obywatele deklarowali ni?sz? ni? w 2009 roku ch?? uczestniczenia w wyborach. W przypadku Polski oba te zjawiska mia?y miejsce, cho? eurosceptycyzm w najradykalniejszej swej postaci nie zebra? takich plonów, jak chocia?by we Francji (wi?cej o wynikach wyborów we Francji). Niestety frekwencja na poziomie 22,7% umiejscawia Polsk? na 25 miejscu spo?ród wszystkich krajów UE (mniej osób posz?o do urn tylko na S?owacji, w Czechach i S?owenii).

Zwyci?zcy i przegrani

Od d?u?szego ju? czasu polska scena polityczna zdominowana jest przed dwie partie: PO i PiS. I tym razem, przy niewielkiej przewadze PO (wynosz?cej niespe?na 0,5 pkt. procentowego) zebra?y one ??cznie oko?o 64% g?osów i po 19 mandatów w Europarlamencie. Trzeci? si?? w kraju okaza? si? Sojusz Lewicy Demokratycznej, który z wynikiem bliskim 10% zajmie pi?? miejsc w PE, po 4 mandaty przypadn? Januszowi Karwin-Mikkemu i jego Nowej Prawicy oraz Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. Wielkimi przegranymi tegorocznych wyborów zostali z kolei politycy startuj?cy z Twojego Ruchu – Europy Plus pod kierownictwem Janusza Palikota, Polski Razem Jaros?awa Gowina oraz Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. W ka?dym z tych komitetów startowali politycy, którzy w poprzednich wyborach odnosili zwyci?stwo (m.in. Pawe? Kowal), ale tym razem granica progu wyborczego okaza?a si? dla nich nieub?agalna.

prawdziwe wyniki wyborów

?ród?o: http://wybory.gazeta.pl/

Rozk?ad si? w nowym Parlamencie

Platforma Obywatelska oraz Polskie Stronnictwo Ludowe ponownie zasil? szeregi najliczniejszej grupy w Parlamencie Europejskim – Europejskiej Partii Ludowej (EPP- European People’s Party). Niewykluczone, ?e do EPP do??czy równie? Prawo i Sprawiedliwo??, które do tej pory przynale?a?o do mniejszej liczebnie grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Swoj? decyzj? kierownictwo partii t?umaczy politycznymi kalkulacjami: w przypadku gdy Europejscy Socjali?ci, którzy utrzymaj? si? na pozycji drugiego najsilniejszego ugrupowania w PE, zawr? sojusz z Libera?ami (ALDE – Porozumienie Libera?ów i Demokratów na Rzecz Europy), Europejska Partia Ludowa b?dzie potrzebowa?a wsparcia. Z kolei na skrajnie prawym sektorze PE zasi?dzie Janusz Korwin-Mikke wraz z trzema pozosta?ymi zdobywcami mandatów z ramienia Nowej Prawicy. Nie jest do ko?ca jasne, czy NP przyst?pi do której? z frakcji w Parlamencie, czy te? jej cz?onkowie pozostan? niezrzeszonymi pos?ami.  Sam Korwin-Mikke deklaruje, ?e jest gotów wspó?pracowa? z ka?dym ugrupowaniem, któremu przy?wieca podobny cel: “generalnie rzecz bior?c z ka?dym, kto chce rozwali? ten burdel, jakim jest UE”. Jednym z potencjalnych kandydatów do wspó?pracy jest wi?c Nigel Farage, wielki zwyci?zca wyborów do PE w Wielkiej Brytanii, który posiada ju? pi?tnastoletnie do?wiadczenie w „rozsadzaniu Unii od ?rodka”.  Na ten moment ci??ko jest mi jednak sobie wyobrazi? zasady wspó?pracy ksenofobicznej (w tym zdecydowanie antypolskiej) partii UKIP z jak?kolwiek parti? z innego kraju UE.

To jeszcze nie koniec

Przed nami w tym roku jeszcze wybór nowego sk?adu Komisji Europejskiej i jej przewodnicz?cego, Wysokiego Przedstawiciela ds. Polityki Zagranicznej i Bezpiecze?stwa UE, wreszcie przewodnicz?cego Rady Europejskiej (nieoficjalnego „prezydenta” Unii). PO i PSL stanowi? obecnie druga najliczniejsz? frakcj? narodow? (zaraz po niemieckich chadekach) w EPP i w zwi?zku z tym polska kandydatura na komisarza b?dzie podparta du?? si?? przebicia. W mediach trwaj? spekulacje, kogo zaproponuje polski rz?d. Jednak dla obywateli UE czas demokratycznych wyborów na ten rok si? ju? zako?czy?.


Przeczytaj te?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Marta Makowska

Marta Makowska -€“ doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Magister politologii Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Przez ponad trzy lata działaczka Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ. Stypendystka programu Erasmus w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (Sciences Po Paris). Absolwentka studiów podyplomowych „Akademia Menedżerów III Sektora” z zakresu zarządzania NGO w Collegium Civitas w Warszawie. Obszary zainteresowań: Bliski Wschód i Afryka Północna, Unia Europejska, Turcja, Francja, wybrane aspekty filozofii XX wieku. kontakt: marta.makowska(at)centruminicjatyw.org

Brak komentarzy on "Polska umiarkowana"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *