Eurosceptycy zwierają szyki

1221 2
BARBARA MARCINKOWSKA

Wtorek, 16 czerwca 2015 roku. Bruksel? obiega informacja o utworzeniu nowej grupy w Parlamencie Europejskim. Ju? wczoraj na twitterze Marine Le Pen og?osi?a swoje plany i od tej pory trwa?y spekulacje, kto do grupy wejdzie. Po oficjalnym og?oszeniu sk?adu Europy Narodów i Wolno?ci (Europe of Nations and Freedom / Europe des Nations et des Libertés) jedno jest pewne – tym razem przywódczyni francuskiego Frontu Narodowego (FN) uda?o si? zjednoczy? eurosceptyków.

MLP 1

Niezrzeszeni Eurosceptycy

Pierwsze próby utworzenia grupy parlamentarnej Marine Le Pen podj??a tu? po wyborach w maju 2014 roku. Nie uda?o si? jej jednak wtedy zebra?  – wymaganych wewn?trznym regulaminem Parlamentu Europejskiego (PE) – 25 pos?ów pochodz?cych z 7 ró?nych krajów. O ile liczba parlamentarzystów nie stanowi?a wi?kszego problemu (sam FN wprowadzi? do PE  23 pos?ów w wyniku ostatnich wyborów), o tyle utworzenie koalicji zawieraj?cej pos?ów a? siedmiu narodowo?ci okaza?o si? niemo?liwe. Eurosceptyczni pos?owie z nieutworzonej grupy pozostawali niezrzeszeni.

Przeszkod? t? uda?o si? ostatecznie pokona? w wyniku wielomiesi?cznych negocjacji i now? grup? Europy Narodów i Wolno?ci utworzy [1]: 20 pos?ów Frontu Narodowego (Francja), 5 pos?ów z Wolno?ciowej Partii Austrii (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ), 4 pos?ów z w?oskiej Ligi Pó?nocnej, 3 pos?ów z holenderskiej Partii Wolno?ci (Partij voor de Vrijheid, PVV), 2 Polaków z Kongresu Nowej Prawicy i po jednym po?le z Belgii (Interes Flamandzki, Vlaams Belang, VB) i Wielkiej Brytanii (by?a pos?anka UKiP).

Powstanie grupy musi jeszcze oficjalnie zatwierdzi? prezydium Parlamentu Europejskiego. Wydaje si? to jednak jedynie formalno?ci?.

Wi?cej Eurosceptyków

Utworzenie grupy powinno zwi?kszy? si?? oddzia?ywania poszczególnych eurosceptycznych partii. Jako pos?owie niezrzeszeni mieli oni mniejszy wp?yw na proces decyzyjny wewn?trz parlamentu. Warto jednak zaznaczy?, ?e nie jest to jedyna grupa eurosceptyczna. Do tej pory za najwi?kszych eurosceptyków w Parlamencie Europejskim uwa?ano cz?onków grupy Europa Wolno?ci i Demokracji Bezpo?redniej (wcze?niej: Europa Wolno?ci i Demokracji), której wspó?przewodnicz?cym jest Nigel Farage z brytyjskiej UKiP. Struktura EFDD jest zreszt? zbli?ona do tej ENF – z du?? wiod?c? grup? pos?ów z jednego kraju (Francja / Wielka Brytania) i niewielkimi grupami pos?ów (czy nawet pojedynczymi pos?ami) z innych pa?stw*.

Niepewna konstrukcja

Uk?ad si? zbli?ony do EFDD mo?e si? zreszt? w przysz?o?ci okaza? s?abo?ci? Europy Narodów i Wolno?ci. W sytuacji, w której o racji bytu mo?e decydowa? odej?cie jednego pos?a – o ile akurat jest jedynym przedstawicielem danego kraju – podtrzymanie istnienia grupy b?dzie du?ym wyzwaniem. B?dzie te? wymaga?o nieustannych negocjacji i zabiegania o brak wewn?trznych podzia?ów, co zawsze jest trudne w przypadku polityki, ale b?dzie jeszcze trudniejsze, bior?c pod uwag? fakt, ?e za partnerów ma si? polityków, których w?a?ciwie jedynym spoiwem jest niech?? do Unii Europejskiej.

Warto przypomnie? w tym miejscu, ?e nie dalej jak w pa?dzierniku 2014 roku na w?osku zawis? dalszy los EFDD, gdy z grupy wyst?pi?a ?otewska pos?anka. Grupa zosta?a reaktywowana po przyst?pieniu do niej polskiego eurodeputowanego z KNP (Robert Iwaszkiewicz), którego zreszt? dwóch kolegów przy??czy?o si? w?a?nie do inicjatywy Marine Le Pen.

Czy czeka nas zmiana uk?adu si??

Powstanie nowej eurosceptycznej grupy w Parlamencie Europejskim mo?e, ale nie musi zwi?kszy? si?? oddzia?ywania eurosceptyków. Nie mo?na zapomina?, ?e pos?owie zostali wybrani ju? w maju 2014 roku – i na tym polu zmiana nie nast?puje. To, co zyskuj? jako grupa to mo?liwo?ci techniczne (np. w?asny sekretariat, mo?liwo?? zatrudnienia dodatkowego personelu „przy grupie”, takiego jak policy advisors, sta?y?ci), czy mo?liwo?? wprowadzania grupowych kandydatów na stanowiska funkcyjne w komisjach parlamentarnych. Zyskuj? równie? osobowo?? jako grupa polityczna, a to mo?e si? prze?o?y? na realny wp?yw na negocjacje polityczne wewn?trz Parlamentu. W du?ym stopniu zale?y to jednak od zdolno?ci przewodnicz?cych grupy (Marine Le Pen – FN, Marcel de Graaff  – PVV) do odnalezienia si? w realiach politycznych walk wewn?trzparlamentarnych. Nie mam zdania co do Marcela de Graff, ale Marine Le Pen ju? nie raz udowodni?a, ?e jest politykiem bardzo zdolnym, skutecznie realizuj?cym swoje plany i nie powinna by? lekcewa?ona.

 


* Pewn? ró?nice stanowi fakt, ?e EFDD ma dwie znacz?ce partie (WB, W?ochy) i pi?? miniaturowych reprezentacji.

[1] ?ród?o: Euraffex, http://www.euraffex.eu/wp-content/uploads/2015/06/Europe-of-Nations-and-Freedom.pdf

Grafika: Zrzut ekranu z Twiterra 


Przeczytaj te?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t hard for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the physic is credited with nerve hurt, it can also cause sexual frustration. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Barbara Marcinkowska

Expert on France & European Union w Centre for International Initiatives
Redaktor naczelna bloga CIM. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i College of Europe w Brugii (Belgia); stypendystka programu Erasmus na Institut d’Etudes Politiques (SciencesPo) w Paryżu; stażystka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Ambasadzie RP w Paryżu i w Parlamencie Europejskim. Wieloletni współpracownik Międzynarodowego Przeglądu Politycznego i Instytutu Sobieskiego w Warszawie. Obecnie pracuje w Brukseli.

2 komentarzy on "Eurosceptycy zwierają szyki"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>