Su-24 DOWN. Putin wygrywa konfrontację z Turcją?

1289 0
KINGA JAROMIN

45865f292f0b671cf646518d114806a8,640,0,0,0Wojna w Syrii, która rozpocz??a si? jako jeden z elementów tzw. Arabskiej Wiosny, nieoczekiwanie sta?a si? jednym z najbardziej skomplikowanych konfliktów naszych czasów, ze spor? liczb? ?cieraj?cych si? grup interesów i ich niejasnymi powi?zaniami. Jednymi z najwa?niejszych „graczy” bezpo?rednio uczestnicz?cych w konflikcie s? Rosja, której rola znacznie wzros?a wraz z decyzj? o militarnym zaanga?owaniu w Syrii oraz Turcja, która stara si? opanowa? sytuacj? w swoim najbli?szym s?siedztwie. Cho? interesy obu krajów od pocz?tku by?y przeciwstawne (Rosja otwarcie wspiera re?im prezydenta al-Asada, podczas gdy Turcja udziela poparcia jego przeciwnikom), to zestrzelenie przez tureckie wojsko rosyjskiego samolotu Su-24, które mia?o miejsce 24 listopada 2015 roku, doprowadzi?o do znacznego pogorszenia si? stosunków pomi?dzy tymi pa?stwami oraz mia?o wp?yw na ich relacje z innymi cz?onkami konfliktu, w tym z USA oraz pa?stwami Europy Zachodniej. Jaka by?a rosyjska reakcja na to wydarzenie? W jaki sposób Putin zdecydowa? si? wykorzysta? sytuacj? i czy mu si? to uda?o?

Rosyjskie zaanga?owanie w walk? z terroryzmem

Pozycja Rosji na arenie mi?dzynarodowej znacznie ucierpia?a po aneksji Krymu i interwencji we wschodniej Ukrainie. USA i Unia Europejska na?o?y?y na Rosj? sankcje, ucierpia?a na tym wymiana handlowa[1] oraz kondycja rosyjskiej gospodarki, której trudno?ci s? tym wi?ksze, im ni?sza jest cena ropy naftowej. W zwi?zku z tym, aby odwróci? uwag? rosyjskiego spo?ecze?stwa od z?ej sytuacji, wywalczy? nowe pole do dialogu z USA i krajami Europy Zachodniej, a tak?e aby wspomóc swojego sojusznika, prezydenta Syrii al-Asada, Putin zdecydowa? si? na interwencj? militarn? w Syrii. Temu dzia?aniu od pocz?tku towarzyszy?a zmasowana propaganda, która ma na celu ukazanie Rosji jako kraju, który stoi na czele ?wiatowej walki z terroryzmem, który w odró?nieniu od USA jest ?ywotnie zainteresowany zniszczeniem Pa?stwa Islamskiego (IS) i zaprowadzeniem w Syrii pokoju. Rosyjskie w?adze niezmiennie staraj? si? podkre?la? t? pozycj?, co by?o tak?e widoczne po zamachach w Pary?u 13 listopada 2015 roku, kiedy francuskie i rosyjskie w?adze uzgodni?y, ?e cz??ciowo zjednocz? swoje si?y w walce z IS. Putin znów pokaza? ?wiatu, ?e Rosja jest wa?nym elementem w walce z terroryzmem.

Ten krok wydaje si? wspó?gra? z jednym z celów rosyjskiej interwencji w Syrii. S?dz?, ?e Rosja zamierza wykorzysta? operacj?, aby podzieli? kraje Zachodu by z?ama? front, który utworzy? si? przeciwko Rosji po wydarzeniach na Ukrainie. Wydaje si?, ?e wed?ug rosyjskiej strategii kraje, takie jak Francja i Niemcy s? potencjalnymi sprzymierze?cami, z którymi warto uk?ada? dobre stosunki, podczas gdy USA jest si??, któr? nale?y zwalcza?. Wida? to cho?by w rosyjskiej propagandzie, która jednoznacznie pot?pia dzia?ania USA, a przy tym odnosi si? do krajów Europy Zachodniej z wi?kszym dystansem. Przekonanie UE o zniesieniu sankcji i zaakceptowaniu status quo na Ukrainie by?oby wielkim zwyci?stwem dyplomacji rosyjskiej, podminowa?oby tak?e reputacj? USA. Mo?na to jednak osi?gn?? tylko poprzez zniszczenie porozumienia w sprawie sankcji. Innym celem jest walka o przysz?o?? prezydenta al-Asada. Rosja zamierza forsowa? jego rol? w procesie pokojowym i cho? nie ma na to jednoznacznej zgody USA i koalicjantów, to coraz cz??ciej mówi si? o tym, jako o po??danym rozwi?zaniu. To bardzo odmienne stanowisko od tego, które by?o powszechne jeszcze kilka miesi?cy temu, czyli bezwarunkowej kapitulacji re?imu.

Zestrzelenie rosyjskiego samolotu przez Turcj?

Prawdziwo?? tego przypuszczenia mo?e potwierdzi? sposób, w jaki Rosja zareagowa?a na zestrzelenie samolotu Su-24 przez Turcj? – cz?onka NATO i bliskiego sojusznika USA. Po pocz?tkowym krótkim milczeniu prezydent Putin wypowiedzia? si? bardzo dosadnie, zestrzelenie samolotu nazwa? „no?em w plecy” zafundowanym przez „wspólników terrorystów”. Potem nast?pi? szereg decyzji maj?cych pokaza? rosyjskie niezadowolenie: odwo?anie planowanej wizyty Siergieja ?awrowa, wyp?yni?cie rosyjskiego okr?tu wojennego z Syrii, czy zawieszenie wspó?pracy w niektórych dziedzinach. W prorz?dowych rosyjskich mediach pojawi?y si? oskar?enia, a zaraz potem rzekome dowody na to, ?e Turcja faktycznie wspiera IS, mi?dzy innymi poprzez kupowanie ropy z pól naftowych znajduj?cych si? pod kontrol? organizacji. Tym samym, wed?ug Rosji, Turcja nie ma zamiaru pokonywa? IS i traktuje je raczej jako pomoc w wewn?trznej rozgrywce z Kurdami. Rosyjskie media oraz politycy podkre?lali tak?e, ?e decyzja o zestrzeleniu samolotu by?a wysoce nieodpowiedzialna, niegodna kraju, który jest wa?nym cz?onkiem mi?dzynarodowej koalicji.

G?ównym celem takiego dzia?ania by?o zdyskredytowanie Turcji jako wiarygodnego partnera, co mia?o os?abia? tak?e sojusz, w którego sk?ad wchodzi. Prezydent Turcji, Recep Erdo?an by? w rosyjskich przekazach okre?lany jako cz?owiek impulsywny, któremu nie mo?na ufa?, na którym nie mo?e opiera? si? ?adna powa?na koalicja. Przedstawianie Turcji jako poplecznika terrorystów mia?o równie? pokaza?, ?e Stany Zjednoczone anga?uj? si? w Syrii tylko ze wzgl?du na w?asne interesy, nie zale?y im na zaprowadzeniu w tym kraju pokoju, ani na pokonaniu terrorystów.

Czy Rosja wygrywa wojn? propagandow??

Rosyjskie prowokacje w przestrzeni powietrznej s? dobrze znane w Europie Zachodniej, z tego powodu nieraz podrywana by?a flota powietrzna krajów skandynawskich, czy nawet Wielkiej Brytanii. Cho?by w zwi?zku z tym decyzja Turcji o zestrzeleniu Su-24 spotka?a si? z pewnym zrozumieniem. Z drugiej strony, nawet zachodnie media zadawa?y sobie pytanie, czy reakcja nie by?a niewspó?mierna do przewinienia. Wed?ug udost?pnionych w mediach informacji, samolot znajdowa? si? w tureckiej przestrzeni powietrznej przez 17 sekund, co dla wielu nie by?o wystarczaj?cym powodem do wywo?ywania tak powa?nego incydentu. Cho? NATO oficjalnie ca?kowicie wspiera decyzj? Turcji, to dla wielu by? to przyk?ad skrajnej nieodpowiedzialno?ci, dowód na to, co Rosja stara si? zawrze? w swoim przekazie: Turcja jest w?tpliwym sojusznikiem i nie mo?na wygra? z ni? wojny przeciw terroryzmowi ani zako?czy? konfliktu w Syrii.

Dotychczasowe dzia?ania Rosji nie by?y w stanie zniszczy? porozumienia krajów Zachodu ani ws. rozwi?zania konfliktu w Syrii, ani ws. poprawy relacji z Rosj?. Jednak dzia?ania te przynosz? Rosji wymierne efekty –  zdanie Rosji ws. Syrii jest coraz cz??ciej brane pod uwag?, a Unia Europejska przyznaje, ?e zniesienie sankcji przeciw Rosji zostanie poddane pod rozwag?, je?li Rosja wype?ni zobowi?zania porozumie? mi?skich. Porozumienia, które zosta?y osi?gni?te, aby zako?czy? konflikt we wschodniej Ukrainie, nie dotycz? jednak Krymu i jego statusu, co mo?na by?oby zinterpretowa? jako ciche przyzwolenie na jego aneksj?. Mimo tak powa?nych konsekwencji wydaje si?, ?e szansa na przynajmniej cz??ciowe zniesienie lub z?agodzenie sankcji jest du?a, a to oznacza?oby kolejne zwyci?stwo Putina. Czy podobnie zako?czy si? sytuacja w Syrii i Rosja przeforsuje swoje zdanie w sprawie rozwi?zania konfliktu? W tym przypadku szanse na podzielenie koalicjantów s? znacznie mniejsze, cho?by dlatego, ?e decyzja ostatecznie b?dzie nale?a?a do Stanów Zjednoczonych, inaczej ni? ma to miejsce w przypadku sankcji. Machina rosyjskiej dyplomacji i propagandy ci?gle jednak dzia?a i mo?e si? zdarzy?, ?e w sprzyjaj?cych warunkach konflikt w Syrii zako?czy si? na zasadach Putina.Przeczytaj te?:
A. Darnapykh, Prawdziwa moc czwartej w?adzy – czyli jak Rosjanie widz? tragedi? Boeinga – 777
R. Smentek, Niemcy wchodz? do gry – interwencja Bundeswhery na Bliskim Wschodzie
M. Stypu?kowski, Jak silna jest Rosja?
B. Marcinkowska, Francja: To jest wojna!
K. Wasilewski, Dlaczego AKP wygra?a wybory?

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t hard for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Kinga Jaromin

Kinga Jaromin Członek CIM, absolwentka Centrum Europejskiego UW ze specjalizacją polityka zagraniczna UE. Wolontariuszka EVS w Republice Mołdawii (2014), dziennikarka EurActiv.pl (2015) oraz stażystka think tanku Romanian Center for European Policies w Bukareszcie (2015). Interesuje się polityką wschodnią UE oraz sprawami wewnętrznymi krajów Europy Wschodniej.

Brak komentarzy on "Su-24 DOWN. Putin wygrywa konfrontację z Turcją?"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>