Niemcy wchodzą do gry – interwencja Bundeswehry na Bliskim Wschodzie

1134 1
RAFA? SMENTEK
mid_1556
Zolnierze Bundeswhery, licencja Creative Commons

W pi?tek, 4 grudnia 2015 r. niemiecki parlament (g?osami koalicji CDU/CSU i SPD), podj?? decyzj? o zaanga?owaniu niemieckich si? zbrojnych w dzia?ania wielonarodowej koalicji przeciw tzw. Pa?stwu Islamskiemu (PI).  B?dzie to najwi?ksza aktualnie trwaj?ca misja wojskowa Bundeswehry. Niemieckie si?y zbrojne nie wezm? jednak bezpo?redniego udzia?u w bombardowaniach pozycji PI. Wk?ad Bundeswehry b?dzie opiera? si? na sze?ciu samolotach rozpoznania i walki radioelektronicznej Tornado oraz wykorzystaniu satelit, które b?d? mia?y za zadanie zbiera? dane o po?o?eniu oddzia?ów i baz PI. Ponadto w interwencj? zostan? w??czone samolot do tankowania w powietrzu oraz fregata „Augsburg”, która b?dzie przeznaczona do ochrony francuskiego lotniskowca „Charles de Gaulle” na Morzu ?ródziemnym. ??cznie w operacj? zostanie zaanga?owanych 1200 niemieckich ?o?nierzy, którzy zasil? równie? personel sztabu koalicji przeciw PI w El Udeid w Katarze.

Obszar dzia?ania Bundeswehry nie zosta? dok?adnie okre?lony. Ma on obejmowa? Syri?, jak i inne terytoria, na których dzia?a Pa?stwo Islamskie. Oczywistym jest, ?e w ten sposób niemieckie samoloty b?d? mog?y lata? równie? nad terytorium Iraku, cho? mo?liwe b?dzie równie? kontynuowanie misji w przypadku, gdyby PI rozszerzy?o swoje terytorium np. na Liban. Zakres czasowy niemieckiej operacji zosta? ograniczony do 31 grudnia 2016 r., z mo?liwo?ci? jej przed?u?enia na wniosek rz?du i po otrzymaniu zgody Bundestagu. Koszty interwencji zosta?y wst?pnie ocenione na 134 mln euro.

Geneza

Dyskusje nad zaanga?owaniem RFN w interwencj? w Syrii rozpocz??y si? znacznie wcze?niej, bo ju? w 2013 roku. Po doniesieniach medialnych o u?yciu przez syryjskie wojska rz?dowe broni chemicznej, ówczesny szef komisji spraw zagranicznych Bundestagu Ruprecht Polenz (CDU), powo?uj?c si? na zasad? Responsibility to protect, ocenia? uderzenie zbrojne przeciw Syrii bez mandatu ONZ jako uprawnione. Równie? postawa kanclerz Angeli Merkel pozostawa?a wtedy niejasna, poniewa? po pocz?tkowej zdecydowanej odmowie udzia?u w takiej operacji, przedstawione zosta?o stanowisko, które jej nie wyklucza?o (pod szeregiem warunków).

Od stycznia 2014 r., po burzliwej debacie w Bundestagu i niemieckich mediach, RFN w??czy?a si? po?rednio w walk? przeciw PI poprzez szkolenie Peszmergów w irackim Kurdystanie oraz dostarczanie im uzbrojenia i sprz?tu wojskowego (karabiny, wyrzutnie, pociski przeciwpancerne). W te dzia?ania, prowadzone na podstawie dwustronnych porozumie? z irackim rz?dem, zaanga?owanych zosta?o ok. 100 ?o?nierzy Bundeswehry.

Po zamachach w Pary?u 13 listopada br. i zwróceniu si? Francji o pomoc w walce z PI, niemiecki wk?ad mia? pocz?tkowo ograniczy? si? do zwi?kszenia zaanga?owania Bundeswehry w Mali, aby umo?liwi? w ten sposób przesuni?cie cz??ci si? francuskich z Afryki do Syrii. Minister obrony Ursula von der Leyen zapowiedzia?a te? zwi?kszenie personelu wojskowego szkol?cego Peszmergów ze 100 do 150 ?o?nierzy, nie wykluczy?a przy tym bezpo?redniego udzia?u Bundeswehry w dzia?aniach na Bliskim Wschodzie po przyj?ciu odpowiedniej rezolucji przez Rad? Bezpiecze?stwa ONZ.

Obawy i w?tpliwo?ci

W?a?nie podstawa prawna stanowi?a jedn? z najistotniejszych kwestii podczas dyskusji nad wyra?eniem przez Bundestag zgody na u?ycie Bundeswehry w walce przeciw Pa?stwu Islamskiemu. Dla Niemców, przede wszystkim z uwagi na do?wiadczenia historyczne, stanowi ona bowiem warunek sine qua non dla interwencji militarnej. Ostatecznie podstawa prawna zosta?a oparta na trzech filarach. Pierwszym z nich jest Art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych uprawniaj?cy do samoobrony indywidualnej lub zbiorowej. Drugim elementem jest Rezolucja Rady Bezpiecze?stwa ONZ nr 2249 z 20 listopada br. wzywaj?ca pa?stwa cz?onkowskie do likwidacji PI w Syrii i Iraku. Trzecim filarem jest art. 42.7. Traktatu Lizbo?skiego, na który powo?a?a si? Francja, zobowi?zuj?c kraje Unii Europejskiej do udzielenia cywilnego i wojskowego wsparcia.

Kwestie prawne – cho? kluczowe – stanowi? zaledwie jedn? z cz??ci wielu obaw i w?tpliwo?ci zwi?zanych z udzia?em Bundeswehry w walk? na Bliskim Wschodzie. Po zamachach w Pary?u i San Bernardino oczywistym jest strach obywateli niemieckich przez zaistnieniem podobnych zdarze? w Niemczech. Nale?y bowiem pami?ta?, ?e w obu wypadkach zamachy argumentowane by?y uczestnictwem danego pa?stwa w koalicji przeciw PI. Potwierdzeniem tej tezy mog? by? doniesienia medialne o planowanych zamachach w Londynie w zwi?zku z rozpocz?ciem bombardowa? pozycji PI przez lotnictwo brytyjskie.

Drugim problemem pozostaje bardzo niejasne stanowisko walcz?cych w Syrii i Iraku stron oraz ich skomplikowane wzajemne powi?zania z pa?stwami regionu i Rosj?. Okre?lony zosta? cel jakim jest likwidacja PI, jednak nie przedstawiono planu dotycz?cego przysz?o?ci tych terenów. Spo?ecze?stwo niemieckie, dzi?ki doniesieniom medialnym, jest ju? w podstawowym zakresie zorientowane w konflikcie i doskonale zdaje sobie spraw?, ?e likwidacja jednej ze stron konfliktu nie rozwi??e wszystkich problemów oraz – co staje si? coraz wa?niejsze – nie zatrzyma fali uchod?ców do Europy. Niemcy, cho? nie bior? bezpo?rednio udzia?u w bombardowaniach, w??czy?y si? do wojny i sta?y si? kolejn? ze stron konfliktu, którego rozwi?zanie wydaje si? bardzo odleg?e, je?li wr?cz nie niemo?liwe.

Pomi?dzy Rosj? i Turcj?

Decyduj?c si? na interwencj?, RFN postawi?a si? w bardzo niezr?cznej sytuacji geopolitycznej, poniewa? w konflikt zaanga?owane s? równie? dwa pa?stwa maj?ce dla Niemców kluczowe znaczenie: Rosja i Turcja. Relacje niemiecko-rosyjskie podczas kryzysu krymskiego oraz poparciu RFN dla na?o?enia sankcji na Rosj? nie s? ju? tak dobre jak kiedy?, jednak wci?? pozostaj? bardzo istotne i koncentruj? si? g?ównie na kwestiach energetycznych. Turcja jest z kolei kluczowym pa?stwem w rozwi?zaniu kryzysu migracyjnego. Oba pa?stwa w Syrii popieraj? jednak ró?ne, walcz?ce ze sob? nawzajem strony konfliktu, a relacje mi?dzy nimi pogorszy?y si? dodatkowo po zestrzeleniu rosyjskiego samolotu przez Turcj? pod pretekstem przekroczenia tureckiej przestrzeni powietrznej. Rosja oskar?a równie? Turcj? o handel rop? naftow? z PI.

Niemcy zdecydowanie opowiedzia?y si? jako sojusznik Francji, jednak brak rozwi?zania w kwestii relacji rosyjsko-tureckich b?dzie z pewno?ci? komplikowa? t? operacj?. Problemy pojawi?y si? zreszt? zaraz po decyzji Bundestagu o udziale w misji na Bliskim Wschodzie. W zwi?zku z obaw?, i? Turcja mo?e wykorzysta? dane wywiadowcze zebrane przez RFN do ataku na pozycje kurdyjskich bojowników zdecydowano, ?e nie b?d? one udost?pniane tureckim wojskowym. Jednocze?nie niemieckie samoloty Tornado b?d? prawdopodobnie wykorzystywa? w?a?nie tureck? baz? lotnicz? w Incirlik. Zachowanie RFN wobec Turcji w tym wypadku jest wi?c co najmniej zastanawiaj?ce.

Podsumowanie

Niemcy, podejmuj?c decyzj? o zaanga?owaniu w operacj? przeciw PI, zosta?y wci?gni?te do rozgrywki geopolitycznej pomi?dzy najwi?kszymi graczami (USA, Rosja, Turcja, Francja, kraje arabskie) oraz podj?? ryzyko zwi?zane ze zwi?kszonym zagro?eniem terrorystycznym. W tle pozostaje równie? fakt przebywania na terytorium Niemiec obywateli o pochodzeniu tureckim i kurdyjskim, jak równie? znaczna ilo?? imigrantów z Bliskiego Wschodu, co mo?e dodatkowo wywo?ywa? napi?cia w kraju. Decyzja o zaanga?owaniu mo?e si? okaza? dla Angeli Merkel kluczowa dla przysz?o?ci obecnego rz?du, niej samej oraz kszta?tu niemieckiej polityki zagranicznej. W przypadku przeprowadzenia w RFN zamachu terrorystycznego przez PI za winnych doprowadzenia do tego mog? zosta? uznane osoby odpowiedzialne za wys?anie Bundeswehry na Bliski Wschód. Mo?liwy by?by jednak tak?e zgo?a inny scenariusz, zgodnie z którym po ewentualnym zamachu Niemcy jeszcze bardziej skonsolidowa?y si? przeciw terroryzmowi i zintensyfikowa?y dzia?ania przeciw PI.

Nawet w takim wypadku problematyczn? pozostanie kwestia wspó?pracy pomi?dzy poszczególnymi pa?stwami deklaruj?cymi walk? z terroryzmem. Dla zwi?kszenia efektywno?ci dzia?a? konieczna b?dzie koordynacja pomi?dzy zaanga?owanymi stronami. Doprowadzenie do niej b?dzie zadaniem niezwykle trudnym, jednak w przypadku powodzenia zostanie uznane za olbrzymi sukces. By? mo?e kanclerz Merkel w dyskusjach nad przysz?o?ci? Syrii i terytoriów opanowanych obecnie przez PI b?dzie chcia?a przyj?? rol? „uczciwego maklera”. Bez, cho?by symbolicznego, zaanga?owania niemieckich si? zbrojnych w Syrii by?oby to niemo?liwe.

Przeczytaj te?:
B. Marcinkowska, Francja: To jest wojna!
K. Libront, Turcja – trudny, wa?ny partner Niemiec
M. Russjan, Polityka UE wobec uchod?ców – analiza dotychczasowego podej?cia
J. Cytry?ska, Bro? chemiczna a kwestia syryjska
J. To?czyk, Angela Merkel – przywódca na trudne czasy?
R. Smentek, Czarny orze? na rozdro?u – niemiecka polityka zagraniczna i bezpiecze?stwa 25 lat po zjednoczeniu

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also secret according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Rafał Smentek

Absolwent nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i stypendysta programu Erasmus na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. Zaangażowany w tzw. dziennikarstwo obywatelskie (Wiadomości24.pl, Stosunki Międzynarodowe). Dwukrotny praktykant Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Od marca do lipca 2012 stażysta w ramach Internationales-Parlaments-Stipendium w niemieckim Bundestagu w biurze posła Eckharda Polsa (CDU).

1 komentarz on "Niemcy wchodzą do gry – interwencja Bundeswehry na Bliskim Wschodzie"

  1. Anita Sęk

    Dzięki za ten porządkujący fakty artykuł!
    Rozumiem, że Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2249 z 20 listopada br. wzywająca państwa członkowskie do likwidacji PI w Syrii i Iraku została przyjęta w porozumieniu z tymi państwami?

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>