Francja: To jest wojna!

1407 1
BARBARA MARCINKOWSKA

16 listopada o godzinie 16:00 w Wersalu rozpocz??o si? posiedzenie francuskiego Kongresu, z?o?onego z cz?onków po??czonych izb parlamentu, zarówno wy?szej (Senat), jak i ni?szej (Zgromadzenie Narodowe). Zosta?o ono zwo?ane przez Prezydenta Françoisa Hollande[1] na skutek pi?tkowych zamachów terrorystycznych. Jego przemówienie by?o transmitowane przez ró?ne media, w tym przez telewizj? BFM TV[2].

BFM

Francja i Europa s? w stanie wojny

François Hollande rozpocz?? swoje przemówienie od mocnego i jasnego przekazu: Francja jest w stanie wojny. Jest to wojna przeciwko terrorystom, przeciwko d?ihadystom, przeciwko Pa?stwu Islamskiemu. Prezydent podkre?li?, ze akty terroryzmu dokonane w pi?tek na terenie Pary?a i jego okolic by?y aktami wojennymi oraz ?e trzeba na nie odpowiedzie? zdecydowanie. Równocze?nie zauwa?y? mi?dzynarodowy charakter dokonanych zamachów: “Decyzja o pope?nieniu tych aktów wojennych zapad?a w Syrii. W Syrii zosta?y te? one zaplanowane, zorganizowane w Belgii, a pope?nione na naszej ziemi”[3].

Trudno nie zgodzi? si? z francuskim prezydentem, co do stwierdzenia, ?e wojna ta zosta?a wypowiedziana nie tylko Francji, ale i ca?ej Europie, a mo?e nawet ogó?owi spo?eczno?ci mi?dzynarodowej. Terrory?ci wykorzystali os?abienie Europy spowodowane kryzysem migracyjnym i podstawowe przywileje, jakimi ciesz? si? Europejczycy – m.in. swobod? przemieszczania si? i brak wewn?trznych granic. F. Hollande podkre?li? tak?e, ?e ISIS zapowiada kolejne zamachy, nie tylko we Francji. W zwi?zku z tym, stan bezpo?redniego zagro?enia we Francji i w Europie utrzymywa? si? b?dzie wed?ug s?ów prezydenta jeszcze co najmniej kilka dni lub tygodni.

Proponowane ?rodki bezpiecze?stwa

Prezydent w swoim przemówieniu przedstawi? konkretne ?rodki, jakie zamierza podj?? w odpowiedzi na zamachy z 13 listopada 2015 roku. ?rodki te mo?na podzieli? na zewn?trzne i wewn?trzne.

?rodki bezpiecze?stwa skierowane na zewn?trz

 • Naloty: F. Hollande podkre?li?, ?e naloty na pozycje zajmowane przez Pa?stwo Islamskie zostan?  zintensyfikowane. Podkre?li?, ?e dla Francji istotne jest zapewnienie bezpiecze?stwa cywilom i skupienie si? na celach militarnych. Podzi?kowa? równie? Stanom Zjednoczonym za udzielon? pomoc wojskow?. Elementem intensyfikacji nalotów ma by? te? przemieszczenie lotniskowca Charles de Gaulle w rejon ?ródziemnomorski. Ma si? to dokona? jeszcze w tym tygodniu. Jak podkre?li? Hollande, obecno?? lotniskowca w rejonie konfliktu zapewni Francji zdolno?? operacyjn?. Jasno okre?lonym celem militarnym jest zniszczenie Pa?stwa Islamskiego.
 • RB ONZ: Prezydent zapowiedzia? zwo?anie Rady Bezpiecze?stwa ONZ i podj?cie kroków maj?cych na celu uchwalenie rezolucji pot?piaj?cej dzia?ania IS oraz umo?liwiaj?cej odpowied? spo?eczno?ci mi?dzynarodowej na pi?tkowe zamachy terrorystyczne.
 • Koalicja chc?cych: Prezydent Hollande podkre?li?, ?e spo?eczno?? mi?dzynarodowa jest bardzo podzielona w kwestii Syrii. Francuski prezydent zapowiedzia?, ?e w najbli?szych dniach odb?dzie rozmowy z Barackiem Obam? i W?adimirem Putinem. Jego celem jest powo?anie koalicji anty-IS, w sk?ad której mia?yby wej?? zarówno Stany Zjednoczone, jak i Rosja.
 • UE : Na forum Kongresu Narodowego, François Hollande o?wiadczy?, ?e poleci? ministrowi obrony, Jeanowi-Yvesowi Le Drian, by zwróci? si? do swoich odpowiedników w pozosta?ych pa?stwach cz?onkowskich UE z pro?b? o udzielenie pomocy, w my?l solidarno?ci zapisanej w traktatach unijnych[4]. F. Hollande podkre?li?, ?e to nie by? atak jedynie na Francj?, lecz na ca?? Europ? oraz ?e Pa?stwo Islamskie jest wrogiem nie tylko Francji, ale ca?ej Unii Europejskiej. Co ciekawe, francuski prezydent w swym wyst?pieniu nie nawi?za? do podobnego zapisu z Traktatu Pó?nocnoatlantyckiego[5]. Hollande podkre?li? równie? konieczno?? zapewnienia skutecznej ochrony zewn?trznych granic UE.

?rodki bezpiecze?stwa skierowane do wewn?trz

 • Nowy pakiet legislacyjny: francuski prezydent og?osi?, ?e w najbli?szych dniach do parlamentu trafi nowy pakiet legislacyjny, który – je?li zostanie przyj?ty – pozwoli m.in. na:
  • pozbawienie narodowo?ci francuskiej osób skazanych za zamach na istotne interesy narodowe Francji lub dopuszczaj?cych si? aktów terrorystycznych;
  • zakaz wjazdu na terytorium kraju osób o podwójnej narodowo?ci (francuskiej i innej), które stanowi? zagro?enie terrorystyczne, chyba ?e zgodz? si? na nadzór;
  • wydalanie w szybszy i skuteczniejszy sposób osób nieposiadaj?cych obywatelstwa francuskiego, które zagra?aj? porz?dkowi publicznemu i bezpiecze?stwu narodowemu;
  • skrócenie procesów s?dowych.
 • Zmiana konstytucji: Prezydent przekaza? swoj? wizj? zmiany konstytucji, opartej na raporcie komisji Edouarda Balladura z 2007 roku, w którym by?y premier Francji sugerowa? zmian? artyku?ów 16 i 36 Konstytucji[6], które nie uwzgl?dniaj? nowych zagro?e? wynikaj?cych z globalizacji.
 • Przed?u?enie stanu wyj?tkowego: F. Hollande zapowiedzia? przed?u?enie stanu wyj?tkowego w kraju do 3 miesi?cy, ma to pozwoli? na skuteczniejsze dzia?ania s?u?b bezpiecze?stwa, które – w sytuacji stanu wyj?tkowego – dysponuj? dodatkowymi uprawnieniami.
 • Wstrzymanie ci?? w armii: A? do 2019 roku wstrzymane b?d? ci?cia w bud?ecie obronnym Francji. Zatrzymana równie? zostanie redukcja etatów wojskowych.
 • Zwi?kszenie zasobów s?u?b porz?dkowych: Prezydent zapowiedzia? wzmocnienie s?u?b porz?dkowych, w tym utworzenie w ci?gu nast?pnych dwóch lat pi?ciu tysi?cy nowych stanowisk w policji i ?andarmerii, 2,5 tys. nowych stanowisk w s?u?bach s?downiczych i tysi?ca nowych stanowisk w s?u?bie celnej. Dodatkowe zasoby ludzkie maj? usprawni? prac? tych s?u?b i poprawi? ogólny poziom bezpiecze?stwa w kraju.

BFM5

Podsumowanie

Hollande powiedzia? dzisiaj: “Europa albo si? zjednoczy i zapewni skuteczn? ochron? granic zewn?trznych UE albo czeka nas powrót do granic narodowych i koniec projektu europejskiego”. Je?li Europie uda si? zjednoczy? i wspólnie odpowiedzie? na zagro?enie terrorystyczne ze strony Pa?stwa Islamskiego, mo?e si? okaza?, ze pi?tkowe ataki w Pary?u b?d? dla Unii Europejskiej tym, czym by?y zamachy z 11 wrze?nia 2001 roku dla Stanów Zjednoczonych. W bardzo podzielonej Europie trudno jednak wyobrazi? sobie pe?ne zjednoczenie i wspóln? walk?. Mo?e uda si? chocia? milcz?co zgodzi? na plany F. Hollanda budowania mi?dzynarodowej koalicji? Czy Polska wtedy poprze swoich europejskich partnerów, tak jak kiedy? popar?a USA? O tym przekonamy si? ju? wkrótce. Pewnym jest jednak, ?e jest to kolejna ci??ka próba dla jedno?ci europejskiej i dla europejskiego projektu. Pozostaje wierzy? w zdolno?? Europejskiej Wspólnoty do jednoczenia si? w obliczu naprawd? powa?nych kryzysów.


 • [1] Warto zaznaczy?, ze to dopiero drugi raz, kiedy francuski prezydent przemawia przed po??czonymi izbami parlamentu. Mo?liwo?? t? wprowadzi? do konstytucji Nicolas Sarkozy w 2008 roku (artyku? 18 Konstytucji).
 • [2] U?yte w artykule print screeny pochodz? z transmisji stacji BFM TV.
 • [3] Wszelkie u?yte w tek?cie cytaty pochodz? z przemówienia F. Hollande transmitowanego przez stacj? BFM TV. Tre?? przemówienia mo?na tez znale?? na stronie Prezydenta Republiki Francuskiej: http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-devant-le-parlement-reuni-en-congres-3/.
 • [4] Artyku? 42.7 Traktatu o Unii Europejskiej oraz Tytu? VII Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 • [5] Artyku? 5 Traktatu Pó?nocnoatlantyckiego.
 • [6] Artyku? 16 dotyczy nadzwyczajnych ?rodków podejmowanych przez Prezydenta Republiki w sytuacji zagro?enia bezpiecze?stwa pa?stwa, a artyku? 36 – stanu wyj?tkowego (wg konstytucji 12 dni, przed?u?enie powy?ej tego limitu wymaga zgody Parlamentu).

Przeczytaj te?:
K. Libront, Zamachy terrorystyczne w Pary?u: mo?liwe reakcje w ramach NATO
B. Marcinkowska, Bia?a ksi?ga 2013 – czyli redefinicja strategii bezpiecze?stwa Francji
M. Makowska, Europa i Islam – czyli o zderzeniu ze skomplikowan? rzeczywisto?ci?

To be happy it is significant to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also confidential ergo of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual upset. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Barbara Marcinkowska

Expert on France & European Union w Centre for International Initiatives
Redaktor naczelna bloga CIM. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i College of Europe w Brugii (Belgia); stypendystka programu Erasmus na Institut d’Etudes Politiques (SciencesPo) w Paryżu; stażystka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Ambasadzie RP w Paryżu i w Parlamencie Europejskim. Wieloletni współpracownik Międzynarodowego Przeglądu Politycznego i Instytutu Sobieskiego w Warszawie. Obecnie pracuje w Brukseli.

1 komentarz on "Francja: To jest wojna!"

 1. Anita Sęk

  “Czy Polska wtedy poprze swoich europejskich partnerów, tak jak kiedyś poparła USA?” – niestety, właśnie przez to, jak nieprzemyślane było wówczas nasze zaangażowanie, jeszcze wiele wody w Wiśle upłynie, nim włączymy się w jakiekolwiek działania “out of area”, zwłaszcza mając konflikt zbrojny 1000 km za naszymi plecami…

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *