Keiko Fujimori kolejnym prezydentem Peru?

1142 0
EWA KLEWAR

Wybory prezydenckie w Peru planowane s? na 10 kwietnia 2016 roku. Wed?ug ostatnich sonda?y ich faworytk? jest Keiko Fujimori – córka Alberto Fujimoriego. Kandydatka cieszy si? obecnie 33-procentowym poparciem. Na drugim miejscu (z 11%) plasuje si? Pedro Pablo Kuczynski, ekonomista, który w latach 2005-2006 sprawowa? w Peru funkcj? premiera. Jako trzeci w sonda?ach wskazany zosta? Alan García – prezydent w latach 1985-1990 i 2006-2011. Gdyby wybory odby?y si? teraz, g?osowa?oby na niego 7% ankietowanych. Dla wielu osób, w?ród których wymieni? mo?na Maria Vargasa Llos?, sytuacja, w której córka osadzonego w wi?zieniu by?ego dyktatora zostaje prezydentem, wydaje si? absurdalna.

Mi?dzy korupcj? a dyktatur?: Vargas Llosa o nadchodz?cych wyborach

„Mam nadziej?, ?e Peru nie b?dzie musia?o wybiera? pomi?dzy dyktatur? a korupcj?” – w taki sposób Mario Vargas Llosa skomentowa? sytuacj? w Peru na kilka miesi?cy przed wyborami prezydenckimi. Ostro skrytykowa? tym samym dwójk? z kandydatów, Keiko Fujimori i Alana Garcí?.

noakeiko
Jeden z kr???cych po sieci memów przeciwko Keiko Fujimori.
Foto: noakeikofujimori.wordpress.com

„Tak du?e poparcie spo?ecze?stwa dla córki dyktatora jest niepokoj?ce. Wydawa? si? mo?e, ?e zapomniano ju? o czasach krwawej dyktatury, i ?e dyktator wyjdzie z wi?zienia, jak tylko jego córka dojdzie do w?adzy” – tak Mario Vargas Llosa kwestionowa? kandydatur? Keiko Fujimori, córki Alberto Fujimoriego, by?ego prezydenta Peru (1999-2000) odbywaj?cego obecnie wyrok 25 lat wi?zienia za ?amanie praw cz?owieka, nadu?ycia w?adzy oraz korupcj?.

Komentuj?c wypowied? Vargasa Llosy, Keiko Fujimori wyrazi?a swój ?al, ?e pisarz daje si? ponie?? emocjom i nienawi?ci. Doda?a te?, ?e je?li dojdzie do w?adzy, mo?liwe u?askawienie ojca pozostawi w r?kach prawników. Pytana o odpowiedzialno??, jak? ponosi by?y prezydent Peru za ?amanie praw cz?owieka i przest?pstwa pope?nione podczas jego kadencji, zapewni?a, ?e kwestie te zostan? poddane obiektywnej analizie, bez faworyzowania jakiegokolwiek punktu widzenia.

Drugi krytykowany przez noblist? kandydat, Alan García, równie? nie jest nikim nowym na politycznej scenie kraju. Sprawowa? urz?d prezydenta Peru przez dwie kadencje. Pierwsza, naznaczona hiperinflacj? – pozostawi?a kraj na skraju ubóstwa. Druga up?yn??a natomiast pod znakiem afer korupcyjnych.

Jak wobec tego wyt?umaczy? rosn?ce poparcie dla Keiko Fujimori?

Jednym z powodów wydaje si? fakt, ?e pomimo licznych przypadków ?amania praw cz?owieka i korupcyjnych afer, Alberta Fujimoriego pami?ta si? jako tego, który wreszcie przywróci? w pa?stwie spokój. Po?wi?ci? wprawdzie demokratyczne warto?ci, ale to za jego rz?dów w Peru sko?czy?a si? epoka terroryzmu. Teraz, gdy kraj zmaga si? z rosn?c? przest?pczo?ci?, a sonda?e alarmuj?, ?e wielu mieszka?ców Peru nie czuje si? bezpiecznie, Keiko Fujimori jawi si? jako jedyna kandydatka gotowa zdecydowanie wzi?? sprawy w swoje r?ce i pozby? si? problemu. Obywatele Peru chc? przywrócenia porz?dku i pewno?ci, ?e mog? bezpiecznie wyj?? z domu. Kwestia ta szczególnie dotyczy najbiedniejszych, których nie sta? na mieszkania w strze?onych dzielnicach, a którzy cz?sto czuj? si? pozostawieni sami sobie w walce z przest?pczo?ci? (efekt wida? by?o m.in. w opisywanej na portalu Iberoameryka.com inicjatywie „chapa tu choro”)[1]. To w?a?nie u tej cz??ci spo?ecze?stwa Keiko Fujimori cieszy si? najwi?ksz? popularno?ci?.

Przeciwnicy kandydatki podkre?laj?, ?e ta nigdy w swoim ?yciu nie pracowa?a, strasz?, ?e doprowadzi do wcze?niejszego wypuszczenia Alberta Fujimoriego z wi?zienia, i ?e tak naprawd? to on, zas?aniaj?c si? córk?, b?dzie sprawowa? w?adz? w Peru. Ona jednak zr?cznie odpiera zarzuty i kontynuuje kampani?, wiele czasu po?wi?caj?c na wzmacnianie struktur partyjnych poza Lim?. Zapewnia, ?e prawo b?dzie szanowane i otwarcie przyznaje, ?e jej ojciec pope?ni? wiele b??dów. Jak dot?d strategia wydaje si? skuteczna. O tym, kto zostanie now? g?ow? pa?stwa w Peru, przekonamy si? ju? w kwietniu przysz?ego roku.


[1] „Chapa tu choro”, z?ap swojego z?odzieja – to inicjatywa polegaj?ca na samowolnym wymierzaniu sprawiedliwo?ci przez spo?eczno??. Organizowana jest za pomoc? portali spo?eczno?ciowych. Wi?cej o inicjatywie: http://iberoameryka.com/zlap-zlodzieja-peruwianczycy-na-wlasna-reke-wymierzaja-sprawiedliwosc.

* Artyku? zosta? pierwotnie opublikowany na portalu Iberoameryka.com w dwóch cz??ciach: Keiko Fujimori kolejnym prezydentem Peru? i Mi?dzy korupcj? a dyktatur?: Vargas Llosa o nadchodz?cych wyborach.


Ewa Klewar – autorka portalu Iberoameryka.com. Studentka filologii hiszpa?skiej i psychologii. W Sewilli, podczas Erasmusa, zakocha?a si? w j?zyku hiszpa?skim, a ostatni semestr sp?dzi?a na wymianie w Peru, przy okazji odbywaj?c praktyki w Ambasadzie RP. Uwielbia przesiadywa? w kinie, odkrywa? uliczne jedzenie i zawsze ma w planie kolejn? podró?.


?ród?a:


Przeczytaj te?:
B. Marcinkowska, Demokracja à la latine
M. Haich, Peru – wyzwania ?aci?skiego tygrysa

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve ache, it can also cause sexual frustration. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Brak komentarzy on "Keiko Fujimori kolejnym prezydentem Peru?"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *