Grecja: konieczność wprowadzania reform a nastroje społeczne

1409 0
ANNA BIERNACKA-RYGIEL

9 listopada 2015 roku podczas spotkania Eurogrupy zostan? podj?te dalsze decyzje w sprawie Grecji. Tymczasem na 12 listopada zapowiedziano w Grecji powszechny strajk pracowników. Rz?d stara si? wprowadza? kolejne reformy i jednocze?nie nie roznieca? negatywnych nastrojów w?ród i tak wzburzonego ju? spo?ecze?stwa. Czy Tsiprasowi si? to uda?

Konieczno?? wprowadzania reform i programu oszcz?dno?ciowego w Grecji

Unia Europejska, Europejski Bank Centralny i Mi?dzynarodowy Fundusz Walutowy uzgodni?y w sierpniu udost?pnienie Grecji programu pomocowego na kwot? 86 mld euro, z czego ju? w pa?dzierniku Ateny mia?y otrzyma? 2 mld euro. Kredytodawcy nie zako?czyli jednak jeszcze sprawdzania realizacji zwi?zanych z tym programem greckich reform.

Komisarz Unii Europejskiej, Pierre Moscovici podkre?li? w zesz?ym tygodniu, ?e Grecja powinna dalej konsekwentnie realizowa? uzgodniony z mi?dzynarodowymi kredytodawcami program oszcz?dno?ci i reform. Moscovici zaznaczy? te?, ?e 9 listopada zostan? podj?te dalsze decyzje w jej sprawie. A sytuacja w Grecji pozostaje trudna. Komisja Europejska w swoim najnowszym raporcie European Economic Forecast – Autumn 2015 przewiduje wzrost gospodarczy w Grecji nie wcze?niej ni? za dwa lata, i to pod warunkiem, ?e rz?d wprowadzi wszystkie wymagane reformy. W 2015 roku przewiduje si? recesj? w Grecji na poziomie – 1,4% i zbli?on? – 1,3% w 2016 roku. Wed?ug oblicze? Komisji Europejskiej, bezrobocie b?dzie si? utrzymywa? w okolicy 26%. Podkre?lono te? niepokoj?ce prognozy odno?nie zad?u?enia – w przysz?ym roku wzro?nie ono prawdopodobnie do 200% PKB.

 Reformy

Grecki rz?d zobowi?za? si? do przeprowadzenia do po?owy pa?dziernika 48 kluczowych reform, które maj? przede wszystkim zwi?kszy? wp?ywy bud?etowe. Do najwa?niejszych nale?? m.in. reforma w sferze emerytur (zniesienie emerytur pomostowych), czy zmiany w systemie ubezpieczeniowym. Ponadto reformy dotycz? tak?e zwi?kszenia wp?ywów podatkowych oraz liberalizacji rynku pracy, m.in. poprzez otwarcie zamkni?tych zawodów. Otwarcie zawodów wi??e si? m.in. z umo?liwieniem prowadzenia aptek przez osoby nieb?d?ce z wykszta?cenia farmaceutami, a jedynie zatrudniaj?ce odpowiedni? kadr?, posiadaj?c? udzia?y w aptece. W kwestii reformy farmaceutycznej, istotne znaczenie ma równie? fakt, ?e od jej wej?cia w ?ycie leki niewydawane na recept?, np. preparaty witaminowe, b?d? sprzedawane w supermarketach, a dotychczas ich sprzeda? by?a dopuszczona tylko w aptekach. Rz?d zapowiada równie? restrukturyzacj? systemu administracji publicznej.

Nastroje spo?eczne

W ostatnich tygodniach w Grecji przeprowadzono szereg strajków ostrzegawczych przeciwko reformom wprowadzanym przez rz?d Aleksisa Tsiprasa. Manifestanci zapowiedzieli na 12 listopada powszechny strajk pracowników. W zesz?? ?rod? w ca?ym kraju na kilka godzin zamkni?to urz?dy miejskie, przedszkola i inne placówki nale??ce do samorz?dów lokalnych. Ponadto w Atenach na placu Syntagma protestowano przeciwko obni?kom emerytur i zmianom w systemie ubezpieczeniowym. Równie? greccy marynarze odbyli kilkudniowy strajk w prote?cie wobec rz?dowych reform. Wszystkie promy ??cz?ce kontynentaln? cz??? kraju z wyspami pozosta?y w portach. Strajk ten sparali?owa? oko?o 2500 tysi?ca greckich wysp, a zw?aszcza te, które pozbawione s? w?asnych lotnisk. Zwi?zek zawodowy marynarzy poda? w komunikacie, ?e strajk wprowadzono m.in. przeciw planom obni?enia emerytur, a tak?e przeciw powszechnej w ich bran?y praktyce zatrudniania nielegalnie, bez umów oraz wysokiemu bezrobociu. Pod koniec pa?dziernika strajkowali natomiast dziennikarze, protestuj?c przeciwko rz?dowym planom wystawienia na aukcj? licencji prywatnych stacji telewizyjnych i narzucenia nadawcom bardziej rygorystycznych standardów finansowych. Ich protest dotyczy? równie? planów po??czenia funduszu rentowo-emerytalnego dziennikarzy, który jest w ca?kiem niez?ej kondycji, z innymi, deficytowymi funduszami.

Dzia?ania rz?du greckiego na rzecz pomocy greckim obywatelom

Rz?d grecki stoi na stanowisku, ?e osoby socjalnie s?absze, które zaci?gn??y kredyt pod hipotek?, powinny by? chronione przed utrat? mieszkania nawet, je?li nie s? w stanie sp?aca? zaci?gni?tej na jego kupno po?yczki. Ponadto wprowadzono w Grecji bony ?ywno?ciowo-odzie?owe dla najbiedniejszych (na kwot? ponad 100 euro/miesi?c).[1] Warto w tym miejscu przypomnie? równie? okres darmowej komunikacji miejskiej w Atenach przed referendum w Grecji oraz wprowadzenie ta?szych lokalnych lotów tak, aby obywatele Greccy mogli nieco taniej sp?dzi? wakacje.

Co dalej z Grecj??

Wiele wskazuje na to, ?e 9 listopada Grecja uzyska ocen? pozytywn? swoich wysi?ków. Ju? zmiana retoryki Tsiprasa i nastawienie rz?du greckiego na przeprowadzanie konkretnych, wskazanych reform wydaje by? si? oznak? polepszenia sytuacji – przynajmniej teoretycznie. Ponadto nap?yw uchod?ców do Grecji, nie pozwala obecnie zostawi? tego kraju „samego sobie”, bez dalszej pomocy finansowej i oficjalnego „uznania” dokonanych ju? przez rz?d Grecji reform, co najprawdopodobniej wzmocni?oby nastroje nacjonalistyczne w tym kraju i mog?oby znów zagrozi? widmem Grexitu. Sygna?em wskazuj?cym na otwarcie Europy na Grecj? bez w?tpienia by?a wizyta prezydenta Hollande w tym kraju i wyra?ona przez niego ch?? udzielenia wsparcia dla rz?du greckiego.


[1] Rozmowy w?asne autorki artyku?y z mieszka?cami Grecji (Peloponez, sierpie? 2015)


Przeczytaj te?:
A. Biernacka-Rygiel, Grecja: wstrzymanie pomocy finansowej i referendum –  co dalej?
A. Biernacka-Rygiel, Dymisja Tsiprasa, Grecy znów b?d? musieli dokona? wyboru
A. Biernacka-Rygiel, OXI! – Unii Europejskiej ju? podzi?kujemy
A. Biernacka-Rygiel, Niemcy  zniecierpliwieni postaw? Grecji

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t troublesome for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active component. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.
Absolwentka politologii (specjalizacja zarządzanie europejskie) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła podyplomowe prawo Unii Europejskiej oraz prawo międzynarodowe na Wydziale Prawa i Administracji UW. Doświadczenie zawodowe zdobyła w administracji państwowej oraz unijnej. Obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej na temat kształtowania się polityki turystycznej Unii Europejskiej. Członek Team Europe.

Brak komentarzy on "Grecja: konieczność wprowadzania reform a nastroje społeczne"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>