Polityka zagraniczna oczami Brytyjczyków

943 0
ALEKSANDRA RADZIWO?*

foreignoffice-370x229Brytyjskie w?adze powinny wi?cej uwagi po?wi?ca? bezpiecze?stwu kraju oraz relacjom z Europ? Pó?nocn?, a tak?e Australi? i Kanad? – takie wnioski wynikaj? z ankiety przeprowadzonej przez wiod?cy brytyjski think-tank Chatham House zajmuj?cy si? polityk? zagraniczn?. Opublikowa? on 30 stycznia br. wyniki czwartej, opracowywanej wraz z firm? YouGov, ankiety oceniaj?cej polityk? zagraniczn? i dyplomacj? Zjednoczonego Królestwa.

Ankiet? przeprowadzono w sierpniu 2014 r. zarówno w?ród zwyk?ych obywateli, jak i osób wp?ywaj?cych na opini? publiczn? (opinion-formers) – przedstawicieli biznesu, mediów, polityki i nauki. Autorzy opracowanego na jej podstawie raportu „Internacjonalizm czy izolacjonizm?” podkre?laj?, ?e w 2014 r. Wielka Brytania cierpia?a na „kryzys to?samo?ci”, do którego przyczyni?o si? w znacznej mierze referendum w Szkocji. Cho? wygrane przez zwolenników pozostania przy Koronie brytyjskiej, da?o znak niepokoj?cym tendencjom – wszak 45% Szkotów, którzy wzi?li udzia? w referendum (frekwencja wynios?a blisko 85%) opowiedzia?o si? za niepodleg?o?ci?. Równie? wzrost popularno?ci UKIP przyczyni? si? do pog??bienia kryzysu, unaoczniaj?c fakt, i? Brytyjczycy nie s? ju? przywi?zani do dwóch tradycyjnych partii politycznych. Dodatkowo negatywnie na stan polityki zagranicznej prowadzonej przez Wielk? Brytani? wp?yn??y kryzys gospodarczy i zwi?zana z nim wzrastaj?ca niech?? spo?ecze?stwa do imigrantów.

W ?wiadomo?ci Brytyjczyków nadal obecna jest pami?? imperialnej pot?gi XIX wieku, kiedy to nad Zjednoczonym Królestwem i jego terytoriami „nigdy nie zachodzi?o s?o?ce”. By? mo?e dlatego ponad 60% pytanych (w obu grupach) twierdzi, ?e Wielka Brytania powinna aspirowa? do roli „pot?gi” („great power”). Co wi?cej, wi?kszo?? z pytanych w grupie obywateli twierdzi, ?e Wielka Brytania ma obowi?zek utrzymywa? mi?dzynarodowe bezpiecze?stwo, dostarcza? oddzia?y do misji pokojowych oraz wspó?przewodniczy? globalnym akcjom przeciwdzia?aj?cym zmianom klimatycznym. Jak to zgrabnie uj?li autorzy raportu w kraju dominuje prze?wiadczenie, ?e „Wielka Brytania ma do odegrania szczególn? rol? na arenie mi?dzynarodowej, nawet je?eli nie s? do ko?ca pewni, jaka to ma by? rola”.

Tym niemniej, w innych aspektach opinia publiczna nie wspiera aktywno?ci brytyjskich w?adz, uwa?aj?c, ?e polityka zagraniczna powinna skupia? si? na zapewnianiu bezpiecze?stwa kraju – w szczególno?ci przeciwdzia?aniu zagro?eniom terrorystycznym – nie za? ingerowaniu w zamorskie powstania czy w??czaniu si? w pomoc rozwojow?. Cho? Wielka Brytania jest jednym z liderów w ?wiatowej pomocy rozwojowej, opinia publiczna w kraju (54%) uwa?a, ?e w czasach kryzysu gospodarczego pa?stwo powinno wydawa? mniej na ten cel.

Interesuj?co wypada porównanie listy pi?ciu g?ównych priorytetów, jakimi wed?ug obu pytanych grup powinna kierowa? si? Wielka Brytania. Otó? zdaniem opinii publicznej naczelnym celem stara? brytyjskiej dyplomacji powinna by? ochrona granic oraz dzia?ania antyterrorystyczne. Z kolei opinion-formers uwa?aj?, ?e Foreign Office powinno przede wszystkim wspiera? i promowa? rodzimy handel i biznes zagranic?. Obie grupy k?ad? du?y nacisk na zapewnienie bezpiecze?stwa kraju (priorytety 2-4 dotycz? wspó?pracy z NATO i zapewniania bezpiecze?stwa dostaw surowców), jednak?e ró?ni? si? w kwestii ostatniego priorytetu – podczas gdy opinia publiczna twierdzi, ?e Wielka Brytania powinna pomaga? w zwalczaniu chorób takich jak AIDS, malaria czy gru?lica (a zatem kolejny aspekt zapewnienia globalnego bezpiecze?stwa), druga grupa pytanych twierdzi, ?e celem powinno by? odgrywanie aktywnej roli jako cz?onka UE.

Ciekaw? kwesti? podj?t? w ankiecie jest potencjalne opuszczenie przez Wielk? Brytani? Unii Europejskiej czyli tzw. Brexit. Jak podkre?laj? autorzy raportu, jest to chyba jedyna kwestia z dziedziny polityki zagranicznej, która tak istotnie zakorzeniona jest w polityce wewn?trznej kraju. W?ród obywateli nadal dominuje negatywna opinia o Unii, cho? od czasu ostatniej ankiety (2012) wida? pewn? popraw?. Podczas gdy pytani z grupy wp?ywaj?cej na opini? publiczn? prawie jednog?o?nie opowiadaj? si? za pozostaniem w UE (72%), opinia publiczna wspiera inicjatyw? rz?du w Londynie, aby wynegocjowa? „lu?niejsze” relacje z Uni?. Przeprowadzenie referendum w sprawie Brexitu popiera 60% opinii publicznej, przy 24% sprzeciwu (w grupie opinion-formers warto?ci te wynios?y odpowiednio 50% i 46%), przy czym 40% opowiedzia?oby si? za pozostaniem w UE, a 39% – za opuszczeniem. Daje to blisko 20% niezdecydowanych b?d? niech?tnych do udzia?u w referendum, co mo?e zawa?y? na wynikach plebiscytu w 2017 r. Co wi?cej, blisko po?owa ankietowanych opowiedzia?aby si? za ograniczeniem swobody przemieszczania si? – a zatem jednej z czterech podstawowych swobód UE – nawet je?li oznacza?oby to ograniczenie ich w?asnych praw.

Opinia publiczna w Wielkiej Brytanii nadal kojarzy Uni? Europejsk? z negatywnymi aspektami – biurokracj? (46%), utrat? w?adzy narodowej (37%) oraz brakiem bezpiecze?stwa granic narodowych (30%). Co wi?cej, Brytyjczycy cz?sto wyolbrzymiaj? koszty, jakie ich pa?stwo ponosi w zwi?zku z cz?onkostwem w UE. Tym niemniej, w aktualnym raporcie stwierdzono pewn? popraw? nastawienia Brytyjczyków wobec UE – na przyk?ad, 30% pytanych stwierdzi?o, ?e Unia kojarzy im si? ze swobod? studiowania, pracy i mieszkania w innych krajach.

Co ciekawe, mimo sceptycznego podej?cia do cz?onkostwa w UE, ankietowani opowiadaj? si? za ?ci?lejszymi relacjami z Europ? (30%). Najbardziej pozytywnie wypowiadaj? si? o relacjach z Holandi? (33%), Szwecj?, Norwegi?, Irlandi? i Niemcami. Jednak?e tradycyjne stosunki z innymi krajami angloj?zycznymi przewa?aj? w ocenie brytyjskiego spo?ecze?stwa, z przoduj?cymi Australi? (47%) i Kanad? (44%).

Podstawowym wnioskiem p?yn?cym z wyników bada? jest brak jedno?ci Zjednoczonego Królestwa. Ró?nice zda? zwi?zane s? przede wszystkim z miejscem zamieszkania, preferencjami politycznymi oraz wiekiem ankietowanych. I tak np. o ile Londyn i Szkocja opowiedzia?by si? za pozostaniem w Unii Europejskiej, reszta Po?udnia, Pó?nocna Anglia i Walia g?osowa?yby za odej?ciem. Z kolei np. m?odsze pokolenie (18-24) opowiada si? za polityk? zagraniczn? opart? na podej?ciu etycznym, podczas gdy starsi ankietowani preferuj? polityk? opart? tylko na interesie w?asnego pa?stwa (takie podej?cie popiera 54% pytanych).

Przed brytyjskim rz?dem stoi zatem nie lada zadanie znalezienia wspólnego mianownika, który pozwoli zadowoli? jak najwi?ksze grupy spo?eczne realizuj?c przy tym interesy pa?stwa. Kluczowe b?d? wyniki zbli?aj?cych si? w maju wyborów parlamentarnych oraz kwestia przeprowadzenia referendum dot. Brexit.


Artyku? napisany na podstawie: Internationalism or Isolationism? The Chatham House–YouGov Survey  http://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/20150130Raines.pdf 

Zdj?cie: Licencja CC

*Artyku? zosta? pierwotnie opublikowany na stronie Forum Ekonomicznego w Krynicy http://www.forum-ekonomiczne.pl/


Przeczytaj te?:

Polecamy równie?:

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t hard for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active element. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Aleksandra Radziwoń

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim, stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz Programu Stypendialnego Republiki Austrii. Stażystka w Ambasadach RP w Wiedniu i Dublinie oraz w Instytucie Polskim w Wiedniu. Wieloletnia członkini Centrum Młodych Dyplomatów, stowarzyszenia studenckiego przy ISM UW. Stypendystka Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego IPS 2014 w niemieckim Bundestagu. Zainteresowania badawcze: dyplomacja publiczna i kulturalna, Unia Europejska, współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego. kontakt: aleksandra.radziwon(at)centruminicjatyw.org

Brak komentarzy on "Polityka zagraniczna oczami Brytyjczyków"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>