Migracyjny prztyczek dla Konserwatystów

1380 0
ALEKSANDRA RADZIWO?

Podobne plakaty maj? pojawi? si? w Londynie i innych du?ych miastach Wielkiej Brytanii. (zdj?cie na licencji CC)

Mo?na powiedzie?, ?e David Cameron sam zap?dzi? si? w kozi róg, kiedy uczyni? z ograniczenia migracji jeden z g?ównych celów swojego rz?du. Zgodnie z obietnic? z 2010 r. migracja netto mia?a spa?? do 100 tys. osób rocznie. Tymczasem wed?ug ostatnich danych migracja nie tylko nie spad?a, a jeszcze wzros?a do blisko rekordowych rozmiarów.

Obietnica Camerona od samego pocz?tku by?a problematyczna – wprowadzenie ogranicze? odno?nie liczby imigrantów, szczególnie z krajów Unii Europejskiej, wi?za?oby si? bowiem z ingerencj? w jedn? z g?ównych wolno?ci obowi?zuj?cych w UE, a mianowicie swobod? przep?ywu osób. Na krótk? met? jednak pomys? ten – s?ynne no ifs, no buts policy – wydawa? si? skuteczny. Has?a anty-imigracyjne trafia?y na podatny grunt w spo?ecze?stwie brytyjskim zra?onym coraz wi?ksz? liczb? obcych mieszkaj?cych na sta?e w ich s?siedztwie, a tym samym wyj?tkowo wra?liwych na has?a g?oszone przez Parti? Niepodleg?o?ci Zjednoczonego Królestwa (UKIP).

Decyduj?c si? na has?a ograniczania migracji Partia Konserwatywna chcia?a wykorzysta? polityczn? koniunktur?, jaka pojawi?a si? wraz z przybyciem do Zjednoczonego Królestwa „obcych” (przede wszystkim z tzw. nowych krajów cz?onkowskich UE). Wszak skupienie uwagi spo?ecze?stwa na konkretnej grupie, któr? tak ?atwo mo?na by?o wyodr?bni? – chocia?by przez jej nieznajomo?? j?zyka – jest doskona?? strategi? na odwrócenie uwagi od innych problemów, b?d? te? przerzucenie za nie winy w?a?nie na t? grup?. Do pewnego stopnia zrozumia?ym jest, ?e spo?ecze?stwo gotowe b?dzie obwinia? za w?asne niepowodzenia obcokrajowców, tworz?c z nich niejako wspólnego „wroga”, tego „innego”. Zrozumie? te? mo?na fakt, i? politycy chc? na takiej sytuacji ugra? polityczne cele (cho? nie jest to bynajmniej przejaw dojrza?o?ci politycznej). S?k jednak w tym, ?e aby strategia ta zadzia?a?a, powinny si? z ni? wi?za? jakie? sukcesy. W tym konkretnym przypadku – spadek liczby imigrantów nap?ywaj?cych do Wielkiej Brytanii.

Rekordowa imigracja

Na nieszcz??cie dla Konserwatystów, celu osi?gn?? si? nie uda?o nawet w najmniejszym stopniu. Co gorsze, wed?ug opublikowanych pod koniec lutego przez Office for National Statistics statystyk imigracja nie tylko nie spad?a, a wr?cz osi?gn??a rekordowy od lat poziom – 298 tysi?cy. Gorszej informacji tu? przed wyborami David Cameron chyba nie móg? si? spodziewa?. Czo?owi politycy Partii Konserwatywnej ju? zarzucaj? mu, ?e nadwyr??y? zaufanie wyborców i podkopa? wiarygodno?? ca?ej partii. Liberalni Demokraci wyra?nie odcinaj? si? od wszelkiej odpowiedzialno?ci podkre?laj?c, i? nie by? to w ?adnym razie projekt koalicyjny. Wicepremier Nick Clegg nie przebiera w s?owach nazywaj?c sytuacj? „strasznym wstydem dla Konserwatystów” i „spektakularn? pora?k?”, przed któr? ostrzega? Camerona i on, i inni politycy[1].

Polityka zna wiele przypadków niespe?nionych obietnic. Problem obecnej sytuacji polega na tym, ?e obietnica ta by?a zbyt cz?sto powtarzana, wyborcy za? zbyt cz?sto utwierdzani byli w przekonaniu, ?e da si? j? zrealizowa?. Dodatkowo straszeni s? teraz przez UKIP gro?b? bezrobotnych z ca?ej Europy, którzy tylko czyhaj?, aby przyjecha? i zabra? im miejsca pracy. I to w?a?nie UKIP najwi?cej mo?e skorzysta? na pora?ce rz?du Camerona w kwestii migracji. Spo?ecze?stwo nadal niech?tne jest imigrantom, za? Nigel Farage mo?e teraz powiedzie? „Konserwatystom si? nie uda?o, teraz nasza kolej!”.

Przedwyborczy plakat UKIP ostrzegaj?cy Brytyjczyków przed imigrantami, którzy chc? zabra? ich miejsca pracy. ?ród?o :  http://www.ukip.org/

Przedwyborczy plakat UKIP ostrzegaj?cy Brytyjczyków przed imigrantami, którzy chc? zabra? ich miejsca pracy.

Dyskusja nad imigracj? uderza te? w Laburzystów. Brytyjski think tank Migration Watch w swojej ostatniej analizie „Imigracja za czasów Partii Pracy” (Immigration Under Labour) to w?a?nie t? parti? obwinia za obecn? sytuacj? stwierdzaj?c, ?e rz?dy Partii Pracy w latach 1997-2001 nie mia?y skutecznej strategii radzenia sobie z migracj?. Wed?ug autorów raportu Ed Miliband te? nie ma jasnej taktyki w tej kwestii, co mo?e zniech?ci? wyborców równie? do g?osowania na t? parti?.

A Brytyjczycy wyje?d?aj?

Oliwy do ognia dola? dziennik The Telegraph publikuj?c pod koniec lutego wyniki bada? University College London dotycz?cych emigracji Brytyjczyków. Zgodnie z nimi w okresie 1964-2011 blisko 700 tys. (wysoko wykwalifikowanych) brytyjskich obywateli opu?ci?o kraj w poszukiwaniu lepszego ?ycia, a co roku do??cza do nich blisko 300 tys. kolejnych. Obecnie poza granicami kraju mieszka ok. 4,7 mln Brytyjczyków. Tymczasem Wielka Brytania w tym samym okresie przyj??a prawie 2,4 mln nisko wykwalifikowanych (with low numeracy skills) imigrantów. Zatem do obawy przed „inwazj? obcych” do??czy?o jeszcze poczucie utraty „najzdolniejszych” spo?ród w?asnych obywateli. Do tego jeszcze okazuje si?, ?e ci „obcy” s? ma?o inteligentni.

Przeciwko takiemu postrzeganiu imigrantów wymierzona jest kampania Ruchu Przeciwko Ksenofobii (Movement Against Xenophobia) „I am an immigrant”, koordynowana przez Joint Council for the Welfare of Immigrants. Akcja ma na celu przygotowanie plakatów, które przedstawia? b?d? sylwetki obcokrajowców pracuj?cych w Wielkiej Brytanii, historie ich sukcesu i wk?adu w rozwój brytyjskiej gospodarki. Plakaty te zostan? rozwieszone w londy?skim metrze oraz du?ych brytyjskich miastach przez 3 tygodnie przed majowymi wyborami. Co ciekawe, kampania jest finansowana na zasadzie crowd-fundingu, i ju? zebrano ponad 10 tys. GBP wi?cej, ni? pierwotnie zak?adano (zbierana kwota to 44 tys. GBP, na dzie? 1.03.2015 organizatorzy otrzymali 54,101 GBP).

Przed wyborami

Niespe?nienie tak wa?nej w oczach Brytyjczyków obietnicy mo?e Konserwatystów drogo kosztowa? bior?c pod uwag? majowe wybory. Nigel Farage ch?tnie przygarnie g?osy rozczarowanych wyborców, którzy domagaj? si? bardziej stanowczej polityki antyimigracyjnej. UKIP raczej nie b?dzie w stanie wygra? wyborów – obecne sonda?e daj? partii Farage’a ok. 16% g?osów – jednak przy porównywalnych rezultatach Partii Pracy (34%) i Konserwatystów (33%), taki wynik daje UKIP siln? pozycj? przetargow?. Liberalni Demokraci mog? liczy? na 8% poparcia, co nie daje im ju? pewno?ci bycia koalicjantem, wynik taki nie gwarantuje bowiem ?adnej z dwóch g?ównych partii wi?kszo?ci potrzebnej do rz?dzenia. Je?eli UKIP rzeczywi?cie osi?gnie przepowiadany wynik – poparcia takiego nie b?dzie mo?na zignorowa?. Pr?dzej czy pó?niej Wielka Brytania b?dzie wreszcie musia?a znale?? rozwi?zanie – czy raczej mo?e odpowiednie podej?cie – do „kwestii migracyjnej”, bo dyskutowany na prawo i lewo Brexit sytuacji nie rozwi??e.


To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t hard for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also secret according of it’s active component. While the physic is credited with nerve pain, it can also cause sexual upset. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Aleksandra Radziwoń

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim, stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz Programu Stypendialnego Republiki Austrii. Stażystka w Ambasadach RP w Wiedniu i Dublinie oraz w Instytucie Polskim w Wiedniu. Wieloletnia członkini Centrum Młodych Dyplomatów, stowarzyszenia studenckiego przy ISM UW. Stypendystka Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego IPS 2014 w niemieckim Bundestagu. Zainteresowania badawcze: dyplomacja publiczna i kulturalna, Unia Europejska, współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego. kontakt: aleksandra.radziwon(at)centruminicjatyw.org

Brak komentarzy on "Migracyjny prztyczek dla Konserwatystów"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *