Co z tą zmianą? Birmańska Narodowa Liga na rzecz Demokracji szykuje się do wyborów

1217 0
PAULINA WOJCIECHOWSKA

8 listopada w Birmie/Mjanmie odb?d? si? wybory – pierwsze niemal demokratyczne wybory od ponad dwóch dekad. Wybrani zostan? przedstawiciele narodu do Izby Wy?szej (AmyoThar Hluttaw) oraz Izby Ni?szej (Pyithu Hluttaw) – ??cznie do obsadzenia jest 440 miejsc, a tak?e przedstawiciele parlamentów lokalnych. Razem z wyborami ob?dzie si? referendum odno?nie zmian w Konstytucji z 2008 roku, nie spe?niaj?cej ju? oczekiwa? ani Birma?czyków, ani spo?eczno?ci mi?dzynarodowej. G?osowaniu nie b?d? jednak poddawane kluczowe dla opozycji zapisy – wci?? 25% miejsc w parlamencie zagwarantowanych jest dla wojskowych, a lider opozycji, Aug San Suu Kyi nie ma mo?liwo?ci kandydowa? na prezydenta (ten jest wybierany przez parlament po wyborach). Zmiana konstytucji wymaga wi?kszo?ci ponad 75% g?osów, wi?c nawet gdyby opozycja powtórzy?a sukces z 2012 roku i obsadzi?a niemal wszystkie miejsca w obu izbach – wci?? b?dzie musia?a liczy? si? z armi? – rz?dz?c? Birm? od 1962 roku i robi?c? wszystko by zachowa? siln? pozycj?, nawet w obliczu “odwil?y”.

Odwil?

W 2014 r. pisa?am o rozk?adzie si? w birma?skiej polityce przed planowanymi na listopad wyborami uzupe?niaj?cymi. Z uwagi na zbli?aj?ce si? wybory powszechne odwo?ano wybory uzupe?niaj?ce.

“Mapa Drogowa” do demokracji zosta?a przez junt? og?oszona jeszcze w po?owie poprzedniej dekady, jednak na ogó? pocz?tek odwil?y datuje si? na rok 2011 r. – kiedy uwolniono wi??niów politycznych oraz zezwolono opozycji na dzia?alno??. Od tego czasu pa?stwo le??ce nad Irrawadi nieustannie si? zmienia. W 2012 r. uchwalono Foreign Investement Law i urynkowiono kurs kyata (MMK). Symbolem powrotu izolowanego pa?stwa na ?ono spo?eczno?ci mi?dzynarodowej jest tak?e powrót Coca-Coli na birma?ski rynek. Tak?e w 2012 r. zosta?a zniesiona cenzura. W Rankingu Wolno?ci Prasy Birma do 2011 r. zajmowa?a ostanie pozycje dzi? jest 144. na 180 badanych pa?stw.

Sytuacja poprawia si?, cho? wiele jest jeszcze do zrobienia. Od 2013 r. mo?liwe s? inwestycje zagranicznego kapita?u w sektorze bankowym, mówi si? tak?e o otwarciu gie?dy. Coraz wi?cej Birma?czyków ma dost?p do internetu – by? mo?e podobnie jak w wielu miejscach w Afryce Birma?czycy wkrocz? od razu w „er? smartfpnów”, tzn. b?d? logowali si? do sieci przede wszystkim za pomoc? urz?dze? przeno?nych, pomijaj?c etap sta?ego ??cza i komputera.

Jest tak?e nadzieja na popraw? w odleg?ych od centrum regionach przygranicznych, gdzie wci?? tl? si? konflikty etniczne. W marcu 2015 r. podpisano porozumienie o zawieszeniu broni z 16 grupami militarnymi reprezentuj?cymi mniejszo?ci etniczne (Birma?czycy to tylko 68% ludno?ci kraju, a konflikt centrum-peryferie trwa niemal nieprzerwanie od pocz?tku niepodleg?o?ci), co daje nadzieje na pokój w wielu miejscach kraju. Nie rozwi?zana pozostaje sytuacja Rohingów – birma?skich muzu?manów [1]. Ponadto reformy i zwi?kszaj?cy si? powoli standard ?ycia Birma?czyków nie docieraj? do wiejskich regionów, le??cych na pograniczu kraju.

Rozwój ?

Dla zobrazowania obecnej sytuacji przywo?am kilka “twardych” danych liczbowych. w rankingu Human Development Index Birma zajmuje 150. miejsce, co sytuuje j? pomi?dzy Angol? i Rwand?. PKB per capita wynosi 4800 USD, czyli blisko I kwartylu (tzn. ok 1/4 pa?stw w regionie Azji Po?udniowej i Po?udniowo-Wschodniej ma s?abszy wynik). Oczekiwana d?ugo?? ?ycia wynosi 65,9 lat (przy ?redniej dla regionu 70,8; wska?nik jest ni?szy tylko w Kambod?y i Laosie). Liczba uchod?ców wewn?trznych wynosi ok. 662 tys. (1,1% ludno?ci kraju). Je?li gospodarka b?dzie si? rozwija?a, powy?sze wska?niki maj? jednak szans? na zmian?. Wzrost PKB wynosi obecnie 8,5% – co czyni Birm? liderem w regionie (?rednia 5,6%) i daje jej 9 miejsce na ?wiecie. Wzrost w sektorze przemys?owym wynosi 12% (jest to 5 miejsce na ?wiecie). Co ciekawe, Birma osi?ga takie wska?niki wzrostu mimo bardzo s?abej ?ci?galno?ci podatków – podatki i inne przychody rz?du stanowi? zaledwie 4,5% PKB, co daje Birmie 4. wynik od ko?ca, zaraz za takimi pa?stwami jak Nigeria, Sudan Po?udniowy i Syria [2].

NLD

Po listopadowych wyborach w?adz? w kraju mo?e przej?? Narodowa Liga na rzecz Demokracji – partia za?o?ona w 1988 roku w konsekwencji masowych protestów i zamieszek, które przesz?y do historii jako ruch 8888. W wyborach z 1990 roku partia otrzyma?a 59% g?osów, co da?oby jej wi?kszo?? miejsc w parlamencie, jednak wyniki nie zosta?y uznane przez rz?dz?c? junt?. Wielu dzia?aczy aresztowano, Aug San Suu Kyii (ASSK) zosta?a osadzona w domowym areszcie, gdzie przebywa?a z przerwami do 2010 roku. W 2001 roku wojskowi zezwolili NLD na otwarcie kilku biur, jednak ju? w 2004 r. jej dzia?alno?? zosta?a znów zakazana. Jeszcze w 2010 r. NLD nie uda?o si? zarejestrowa? udzia?u w listopadowych wyborach, wojskowi zezwolili na ten ruch dopiero w listopadzie 2011 roku, co umo?liwi?o partii start w wyborach uzupe?niaj?cych w kwietniu 2012 r. Aug San Suu Kyi w 2012 r. otrzyma?a paszport, który umo?liwi? jej mi?dzy innymi odebranie pokojowej nagrody nobla, czy Nagrody Sacharowa. W 2013 r. roku, a wi?c dopiero 25 lat po za?o?eniu partii, odby? si? jej pierwszy kongres, na który przyby?o ponad 900 delegatów z ca?ego kraju, wówczas oficjalnie wybrano ASSK na Sekretarza Generalnego partii.

Mia?d??ce zwyci?stwo w wyborach uzupe?niaj?cych z kwietnia 2012 roku (66% g?osów) nie da?o opozycji realnej si?y politycznej. Pozostaj? dzia?ania symboliczne – jak odmowa z?o?enia przysi?gi w parlamencie, która zobowi?zuje ich do ochrony trwa?o?ci konstytucji. Podstawowego zadania politycznego – zmiany konstytucji nie uda?o si? zrealizowa?. Aug San Suu Kyi zosta?a w parlamencie przewodnicz?c? komisji ds. Rz?dów Prawa. To w?a?nie praworz?dno??, równo?? wobec prawa wszystkich obywateli jest jednym z cz?stych motywów przemówie? i deklaracji noblistki odno?nie sposobu, w jaki mo?na d??y? do naprawy kraju. Na marginesie warto doda?, ?e “praworz?dno??” nie jest warto?ci? kulturowo zakorzenion? w Birmie – korupcja kwit?a tam zarówno za rz?dów birma?skich królów, w czasach kolonialnych oraz za rz?dów junty. ASSK opu?ci?a Birm? jako 14-latka, kszta?ci?a si? i mieszka?a w Indiach, Wielkiej Brytanii i USA i Bhutanie, co oczywi?cie wp?yn??o na jej pogl?dy. W kraju pojawi?a si? ponownie w 1988 roku, aby zaopiekowa? si? chor? matk?. Trwa?y wówczas brutalnie t?umione protesty przeciwko juncie. Jako córka narodowego bohatera ASSK “przebojem” wkroczy?a na scen? polityczn?.

ASSK przemawia do zwolenników NLD w 2010, autor Htoo Tay Zar, licencja CC
ASSK przemawia do zwolenników NLD w 2010, autor Htoo Tay Zar, licencja CC

Charyzmatyczna posta? “ikony birma?skich przemian” nie zostawia wiele miejsca dla innych liderów – jak Tin OO (88 lat), Nyan Win, Nyo Nyo Thin, Win Tin. Po wyborach i – by? mo?e – obj?ciu realnej w?adzy – wiele b?dzie zale?a?o od kompromisu i wspó?pracy pomi?dzy ró?nymi cz?onkami i frakcjami w partii.

Kandydaci w wyborach rejestrowali si? do 14 sierpnia, ASSK zarejestrowa?a si? w lipcu w okr?gu wyborczym Kamhmu, na po?udnie od Rangunu. Oficjalna kampania wyborcza w Birmie mo?e si? rozpocz?? dopiero 30 dni przed wyborami, a zako?czy? jeden dzie? przed g?osowaniem. Liderka partii zadba?a, ?eby przed wyborami ujawnione zosta?y maj?tki dzia?aczy Ligii, a tak?e ich rodzin. NLD rozwa?a rezygnacje z kandydowania o miejsca w parlamencie, gdzie konkurowa?aby ze sprzymierzonymi partami etnicznymi. NLD nie mo?e jednak ca?kowicie zrezygnowa? z walki o miejsca w regionach zamieszkanych przez partie etniczne – system wyborczy w Birmie jest tak skonstruowany, ?e w centralnej cz??ci kraju do obsadzenia jest 291 miejsc, czyli 44%. Aby uzyska? parlamentarn? wi?kszo?? trzeba wi?c zawalczy? o g?osy mniejszo?ci. W Birmie zarejestrowanych jest 77 partii politycznych [3], znaczna wi?kszo?? z nich we?mie udzia? w nadchodz?cych wyborach.

W Birmie nie ma rzetelnych sonda?y przedwyborczych, trudno wi?c powiedzie? jakimi dok?adnie poparciem cieszy si? NLD oraz pozosta?e partie.

Mimo, ?e ASSK jest “tylko” g?ow? partii opozycyjnej, od lat przywódcy pa?stwa ?wiata odwiedzaj?cy Birm? spotykaj? si? zarówno z prezydentem Theinem Seinem jak i z noblistk?. Ona sama sporo podró?uje po ?wiecie (w 2013 roku by?a równie? w Polsce), g?ównie aby opowiada? o pokojowej drodze do demokracji i prosi? o wsparcie dla swojego kraju. Sporym zaskoczeniem dla patrz?cych na ASSK przez pryzmat “ikony demokracji” wraz z kilkoma innymi cz?onkami NLD by?a jej wizyta w Chinach, w czerwcu tego roku. Ta jednak mia?a charakter polityczny. Noblistka przygotowuje si? do obj?cia realnej w?adzy, nawet je?li skazana b?dzie na “rz?dzenie z tylnego siedzenia”. A Chiny pozostaj? najwa?niejszym partnerem Birmy. Inicjatorem spotkania by? Pekin, by? mo?e zaniepokojony s?abn?cymi wp?ywami w kraju nad Irrawadi.

***

Mimo ?e zbli?aj?ce si? wybory mog? by? “punktem zwrotnym” w historii Birmy, wielu jej obywateli dalekich jest od euforii. Nie tylko z powodu pami?ci o wyborach z 1990 roku. Trudno uwierzy?, ?eby wojskowi rzeczywi?cie zdecydowali si? na oddanie w?adzy. Wojskowi nie zdecydowali si? na oddanie cz??ci realnej w?adzy dlatego, ?e nagle pokochali warto?ci demokratyczne – po prostu dzi?ki dzia?aniom w sferze symbolicznej zniesiono wi?kszo?? sankcji i uwolniono si? od zbyt silnych Chin. Zaledwie kilka dni temu Thura Shwe Mann – cz?onek rz?dz?cego USDP, ale sympatyzuj?cy z Aug San Suu Kyii i typowany czasem jako nast?pny prezydent, zosta? odsuni?ty od w?adzy. Polityczne rozgrywki, by? mo?e tak?e “kie?basa wyborcza” np. dla mniejszo?ci etnicznych, b?d? pewnie coraz intensywniejsze w miar? zbli?ania si? dnia wyborów. Os?abia? opozycje mo?na na ró?ne sposoby – nie tylko zamykaj?c politycznych przeciwników w wi?zieniach. Dodatkowo mo?e zacz?? si? realizowa? scenariusz znany z wielu “raczkuj?cych demokracji” – rozczarowane zbyt wolnym tempem reform spo?ecze?stwo mo?e odwróci? si? od partii, któr? masowo popiera?o. W ko?cu niewielu z nas wierzy, ?e na “lepsze jutro” trzeba d?ugo pracowa? – z ta praca to cz?sto “krew, pot i ?zy”.


  • [1] Wielu  Rokhinga prawdopodobnie nie b?dzie mia?o szansy zag?osowa? w nadchodz?cych wyborach, nadal pozbawieni s? obywatelstwa. Tak?e ASSK, nawo?uj?ca do pokoju w Birmie, niech?tnie zajmuje g?os w sprawie nielubianej przez Birma?czyków mniejszo?ci. Podczas bulwersuj?cego spo?eczno?? mi?dzynarodow? kryzysu z maja tego roku, kiedy ?odzie z migrantami Rohingya oraz Bengalczykami nie zosta?a przyj?ta przez ?adne z s?siaduj?cych pa?stw rzecznik NLD wyda? wreszcie o?wiadczenie zodnie z którym rz?d powinien przyzna? obywatelstwo mniejszo?ci Rohingya
  • [2] Opracowanie w?asne na podstawie danych z CIA World Factbook, Human Developement Index i Internal Displacement Monitoring Center.
  • [3] Patrz strony 26-27 publikacji International Crisis Group, Myanmar’s 2015 general elections explained

Przeczytaj te?:
P. Wojciechowska, W birma?skiej polityce: wojskowi trzymaj? si? mocno
J. Weso?owski, Birma – kr?ta i d?uga droga do demokracji
P. Wojciechowska, Muzu?manie i Buddy?ci. Konflikt w birma?skiej Rakhine

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active element. While the physic is credited with nerve ache, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Paulina Anna Wojciechowska

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2010) oraz Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (2009 - dyplom socjologa). Skończyła również podyplomowe studium bankowości i uzyskała Europejski Certyfikat Bankowca. Obecnie pracuje w sektorze bankowym. Interesuje się państwami azjatyckimi (w szczególności: Indie, Nepal i Birma), pomocą humanitarną (w szczególności uchodźcy), sprawami społecznymi i komunikacją międzykulturową.

Brak komentarzy on "Co z tą zmianą? Birmańska Narodowa Liga na rzecz Demokracji szykuje się do wyborów"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *