Muzułmanie i buddyści. Konflikt w birmańskim Rakhine

1536 0
Rokhingowie - flaga

Rohingowie – flaga

PAULINA WOJCIECHOWSKA, Program Azjatycki

Od kilkudziesi?ciu miesi?cy rodz?ca si? demokracja w Birmie jest przedmiotem wzmo?onej uwagi spo?eczno?ci mi?dzynarodowej – przychylnie witaj?c? wszelkie procesy zmierzaj?ce do umieszczenia kraju w orbicie gospodarczych i kulturowych wp?ywów “pa?stw cywilizowanych”. Obok na ogó? pozytywnych przemian zmierzaj?cych ku “otwarciu na ?wiat” w ma?ym pa?stwie azjatyckim tocz? si? etniczne konflikty – jeden z nich ma miejsce w stanie Rakhine. Wybory, które oby?y si? na pocz?tku kwietnia ubieg?ego roku przynios?y Birmie pewn? nadziej? – cz??? miejsc w parlamencie przypad?o opozycyjnej Narodowej Lidze na Rzecz Demokracji, na czele z ikon? birma?skich przemian, noblistk? Aung San Suu Kyi. Wielu twierdzi jednak, ?e powo?anie cywilnego rz?du ma by? nieco na pokaz, dla Zachodu – tak, by genera?owie nadal nie wypu?cili w?adzy z r?k.

Jednak przemiany demokratyczne, „otwarcie na ?wiat” (tak?e na mi?dzynarodowy biznes) nast?puj? krok po kroku. Jednym z takich kroczków by?o niedawne zezwolenie prezydenta na dzia?alno?ci prywatnych gazet – od 1 kwietnia 2013 roku. Dla zwyk?ych ludzi demokratyczne przemiany s? jeszcze niemal niewidoczne – w sklepie mo?na kupi? wi?cej artyku?ów, poprawia si? nieco standard ?ycia w stolicy. Na prowincji na prawdziwe zmiany trzeba b?dzie jeszcze troch? poczeka?.

Stan Rakhine po?o?ony jest na zachodzie Birmy, nad Zatok? Birma?sk?. Rohingowie to ludno?? pochodzenia indoeuropejskiego, wyznaj?ca islam i pos?uguj?ca si? odr?bnym j?zykiem, zamieszkuj?ca g?ównie prowincj? Rakhine (dawniej Arakan). Stanowi? ok  4% z 54 milionowej populacji Birmy, jednak w samej prowincji to ok. 40% ludno?ci – ok. 60% to wyznaj?cy buddyzm przedstawiciele grupy etnicznej Rakhine. Rohingowie twierdz?, ?e s? potomkami arabskich ?eglarzy, którzy przed wiekami osiedlili si? na tym terytorium. Ze wzgl?du na odmienno?? prze?ladowani s? od wieków; w czasie II wojny ?wiatowej dosz?o do masowych pogromów muzu?ma?skiej ludno?ci. Od lat cz??? ludzi zbiega do s?siedniego Bangladeszu (cz?sto drog? morsk? na prowizorycznych ?odziach), gdzie dla uchod?ców granice s? otwarte (ok. 300 tys.), a tak?e do Pakistanu i Indii.  Umieszczani w o?rodkach oferuj?cych jedynie najbardziej podstawow? pomoc, s? najcz??ciej pozbawieni jakichkolwiek perspektyw.

Ucieczki do Bangladeszu s? z reszt? dla rz?du kolejnym powodem do prze?ladowa?, gdy? birma?ska junta wojskowa oskar?a Rohingów o bycie „pi?t? kolumna Bangladeszu”. Birma nie uznaje Rohingów za swoich obywateli – wed?ug rz?du s? Bengalczykami – i odmawia im wydania dokumentów to?samo?ci.  Uciekaj?c za granic?, pozbawiaj? si? zatem mo?liwo?ci powrotu. Rz?d biednego Bangladeszu niech?tnie przyjmuje kolejnych uchod?ców, ju? obecnym nie daje du?ych szans na rozpocz?cie normalnego ?ycia. Brak perspektyw sk?ania uchod?ców do kolejnej ucieczki – drog? morsk? do Malezji czy Tajlandii, jednak wielu nie prze?ywa tej podró?y.

Zamieszki w stanie Rakhine, czerwiec 2012

Zamieszki w stanie Rakhine, czerwiec 2012

Otwarcie na ?wiat”, które Birma prze?ywa od 2011 roku zaostrzy?o przemoc i chaos w niespokojnej prowincji. Do najgwa?towniejszych star? pomi?dzy muzu?manami a buddystami dosz?o w czerwcu ubieg?ego roku. W region konfliktu wys?ano wojska, ale w ?aden sposób nie chroni?y one lokalnej ludno?ci; wed?ug Human Rights Watch przyzwala?y na gwa?ty, morderstwa, masowo aresztuj?c g?ównie muzu?manów. Wed?ug rz?dowych ?róde? zgin??o wówczas 89 osób (57 muzu?manów, 31 buddystów,) oko?o 90 tysi?cy uciek?o ze swoich domów. Wielu chcia?o wróci?, lecz poruszanie si? po stanie by?o prawie niemo?liwe – w poszukiwaniu ?ywno?ci i opieki lekarskiej trafiaj? wi?c do prowizorycznych obozów. W lipcu prezydent Birmy Thein Sein jako rozwi?zanie konfliktu zaproponowa?… wydalenie z Birmy wszystkich Rohingów, a na spotkaniu z przedstawicielami ONZ i UNHCR o?wiadczy? wprost, ?e nie uzna praw tej grupy etnicznej, która wg niego „stanowi zagro?enie dla bezpiecze?stwa narodowego”.

W pa?dzierniku przez prowincj? przesz?a kolejna fala przemocy, zgin??o wówczas co najmniej 80 osób. Pod naciskiem spo?eczno?ci mi?dzynarodowej rz?d Birmy o?wiadczy?, ?e chce rozwi?za? konflikt poprzez przyznanie obywatelstwa muzu?manom. Rozpocz?cie realizacji tego zamierzenia mog?oby by? wa?nym punktem zwrotnym, przyspieszaj?cym rozwi?zanie konfliktu. Mimo tych deklaracji UNHCR i inne organizacje humanitarne odnotowuj?, ?e wci?? setki uciekinierów opuszcza niespokojn? prowincj?.

Uciekaj?c przed nasilaj?cym si? konfliktem wielu zostawi?o swoje domy, nie wszystkim jednak dane by?o zbiec za granic?. Na oko?o 100-115 tysi?cy szacuje si? liczb? uchod?ców wewn?trznych (IDPs). Poruszanie si? po stanie jest nadal bardzo utrudnione, a muzu?manie nara?eni na ataki buddystów. Rohingowie nie mog?c wróci? do domów, mieszkaj? w wi?kszo?ci w prowizorycznych obozach (ok 85% z nich zlokalizowanych jest w pobli?u stolicy stanu, Sittwe), a rz?d utrudnia organizacjom humanitarnym udzielenia im najbardziej podstawowej pomocy. Mimo ograniczonych mo?liwo?ci w pomoc zaanga?owa?y si? ró?ne organizacje humanitarne, których dzia?ania na tym etapie koncentruj? si? przede wszystkim na dostarczaniu ?ywno?ci, leków, koców itd.

W ostatnich dniach pracownicy organizacji humanitarnych zaapelowani o popraw? warunków higieniczno-sanitarnych w obozach (tzw. WASH – water, sanitation and hygene). Stwierdzono, ?e ok. 60% IDPs nie ma dost?pu do pitnej wody, a ok. 70% nie ma zapewnionych podstawowych warunków sanitarnych. (Organizacje mi?dzynarodowe dzia?aj? m.in. buduj?c prowizoryczne latryny!) Polskim akcentem pomocowym s? dzia?ania w ramach projektu „M?oda Demokracja” (Projekt Birma) m.in. Warsztat Praktycznych Umiej?tno?ci Obywatelskich – dla m?odych aktywistów ze stanu Rakhine.

Konflikt w Rakhine nie jest jedynym, z którym zmaga si? Birma. Walki na tle etnicznym rozgrywaj? si? tak?e w stanie Shan oraz Kaczin. Niestabilna sytuacja w Birmie jak na razie przyczyni?a si? do wzrostu przemocy – ale by? mo?e w d?u?szej perspektywie jest nadzieja na popraw? sytuacji. Liderka opozycji apelowa?a do rz?du o wysy?anie wi?kszej liczby wojsk na tereny ogarni?te zamieszkami i zaprzestanie przemocy – jednak zamieszki w stanie Rakhine motywowane s? odmienno?ci? religijn? czy etniczn?, nie polityczn?, wi?c poprawa sytuacji kraju niekoniecznie poprawi los ludno?ci. By? mo?e pod naciskiem spo?eczno?ci mi?dzynarodowej zostan? zrealizowane zapowiedzi przyznania obywatelstwa – czy po setkach lat prze?ladowa? Rohingowie b?d? czuli jakikolwiek zwi?zek z Birm?? Zostanie tak?e s?siedzka nienawi?? – nie tylko atawistyczny, obecny w wielu miejscach na ?wiecie l?k przed Obcym, Innym, lecz tak?e konkretna pami?? o niedawnych krzywdach. Czy demokracja, prawa cz?owieka, budowanie wspólnoty opartej na tolerancji, szanowaniu odmienno?ci mo?e temu zaradzi??


Przeczytaj te?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active element. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Paulina Anna Wojciechowska

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2010) oraz Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (2009 - dyplom socjologa). Skończyła również podyplomowe studium bankowości i uzyskała Europejski Certyfikat Bankowca. Obecnie pracuje w sektorze bankowym. Interesuje się państwami azjatyckimi (w szczególności: Indie, Nepal i Birma), pomocą humanitarną (w szczególności uchodźcy), sprawami społecznymi i komunikacją międzykulturową.

Brak komentarzy on "Muzułmanie i buddyści. Konflikt w birmańskim Rakhine"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *