Brexit bliżej niż kiedykolwiek wcześniej?

1374 1
ALEKSANDRA RADZIWO?*

800px-UK_Flag_and_Outline_MapNiespodziewane zwyci?stwo Konserwatystów w ostatnich wyborach parlamentarnych odbi?o si? szerokim echem w ca?ej Unii Europejskiej. W wielu europejskich stolicach od?y? niepokój zwi?zany z kluczowym has?em premiera Camerona – opuszczeniem przez Wielk? Brytani? Unii Europejskiej w wypadku niezrealizowania brytyjskich ??da?. Jeszcze na dobre nie opad?y emocje po wyborach – które poci?gn??y za sob? m.in. rezygnacje przewodnicz?cych pozosta?ych partii – a ju? pojawi?y si? spekulacje, ?e referendum w sprawie Brexitu mo?e si? odby? wcze?niej, ni? zak?adano, bo ju? jesieni? 2016 (pierwotnie przyjmowano, ?e plebiscyt odb?dzie si? do ko?ca 2017 r., nie by?o jednak konkretnego terminu). Czy?by by? to sygna? wys?any do Brukseli?

Cameron nie traci czasu i ju? na szczycie Partnerstwa Wschodniego 21-22 maja podj?? kwesti? reformowania Unii. Cz??? europejskich przywódców zarzuci?a Cameronowi, ?e spotkanie w Rydze ma dotyczy? relacji UE z pa?stwami Partnerstwa Wschodniego, nie za? brytyjskich zachcianek. Brytyjski premier przyzna?, ?e zosta? przyj?ty do?? ch?odno, jednak „mandat, jaki otrzyma? od brytyjskich wyborców” umacnia go w d??eniu do zrealizowania postulatów zreformowania UE. Obieca?, ?e temat ten b?dzie porusza? odt?d na ka?dym mo?liwym szczycie, dopóki nie osi?gnie celu. Podczas ryskiego szczytu Cameron przeprowadzi? pierwsze wst?pne rozmowy w tej kwestii z premierami Szwecji, ?otwy i W?gier. Na ostatni tydzie? maja zaplanowano rozmowy z „najwa?niejsz? trójk?” – przewodnicz?cym Komisji Europejskiej, Jean-Claude Junckerem, niemieck? kanclerz, Angel? Merkel, oraz prezydentem Francji, Francois Hollandem. Cameron przyzna?, ?e wierzy w sukces swojej misji m.in. ze wzgl?du na pozycj? Wielkiej Brytanii w UE – p?atnika netto, drugiej co do wielko?ci unijnej gospodarki, czo?owej pot?gi militarnej, kraju posiadaj?cego najwi?ksz? sie? placówek dyplomatycznych oraz oferuj?cego najwi?kszy program pomocy rozwojowej i humanitarnej. Skoro Niemcom uda?o si? osi?gn?? zmian? traktatów, kiedy problemy dotkn??y strefy euro, takie samo prawo powinno przys?ugiwa? Wielkiej Brytanii, przekonywa? Cameron w Rydze.

Europejski punkt widzenia

Tematowi Brexitu po?wi?cona by?a tak?e jedna z debat zorganizowanych przez warszawskie biuro European Council on Foreign Relations (21 maja), w której udzia? wzi?li Henryka Mo?cicka-Dendys, sekretarz stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; Josef Janning, ekspert ECFR, oraz Philippe Legrain, ekonomista i by?y doradca przewodnicz?cego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso. Wszyscy uczestnicy debaty zgodzili si?, ?e wyj?cie z UE os?abi zarówno wspólnot?, jak i sam? Wielk? Brytani?. Minister Mo?cicka-Dendys dowodzi?a, ?e g?os pojedynczego pa?stwa cz?onkowskiego jest silniej s?yszany, poniewa? ma on wsparcie ca?ej UE. Zarówno ona, jak i Josef Janning podkre?lili, ?e debata o Brexicie w Wielkiej Brytanii jest prowadzona – podobnie jak ubieg?oroczne dyskusje o referendum w Szkocji – przede wszystkim w oparciu o emocje, nie za? fakty, co czyni wynik tym bardziej nieprzewidywalnym. Janning przekonywa?, ?e Londyn wygra jedynie prowadz?c pro-europejsk? polityk? i zamiast d??y? do pojedynczych wyj?tków i klauzul opt-out dla siebie, stanie na czele ruchu ogólnych reform UE. Philip Legrain próbowa? wyt?umaczy?, ?e w chwili obecnej sytuacja ekonomiczna UE i Wielkiej Brytanii znacznie si? ró?ni od tej z lat 70., kiedy to Londyn zdecydowa? si? na do??czenie do Wspólnoty – wówczas Wspólnota obiecywa?a rozwój gospodarczy, obecnie kryzys w strefie euro nie czyni ju? z UE tak atrakcyjnego partnera. Z kolei Wielka Brytania przesz?a odwrotn? drog? – ze s?abszego gospodarczo kraju sta?a si? dzi? gospodarcz? pot?g?. Legrain przyzna? równie?, ?e na ew. Brexicie strac? obie strony – w ko?cowym rozrachunku mog?oby to nawet doprowadzi? do rozpadu Zjednoczonego Królestwa. Nie od dzi? wiadomo, ?e Szkocja w referendum opowie si? za pozostaniem w UE (oczywi?cie o ile mo?na wierzy? sonda?om), jednak czy decyzja o Brexicie mia?aby a? takie konsekwencje jedynie czas poka?e. Legrain przyzna?, ?e Cameron zap?dzi? si? nieco w kozi róg. Nawet je?eli uda mu si? wynegocjowa? pewne zmiany w UE, w tak krótkim okresie (nawet koniec 2017 r. nie daje wystarczaj?co du?o czasu) nie b?d? one na tyle znacz?ce, ?eby zadowoli? najbardziej eurosceptyczn? cz??? spo?ecze?stwa i Partii Konserwatywnej. Analitycy europejskiej sceny politycznej zauwa?aj?, ?e pewnym wyj?ciem z sytuacji mog?oby by? wynegocjowanie przez Camerona swego rodzaju „promesy” reformy, któr? zrealizowano by w dalszej perspektywie. W?tpliwe jest jednak, aby takie rozwi?zanie zadowoli najbardziej zagorza?ych zwolenników Brexitu.

Brytyjskie postulaty

Czego w?a?ciwie domaga si? David Cameron? Nigdzie nie podano oficjalnej listy reform – dziennikarze i eksperci wytyczyli jednak pewn? grup? zagadnie? bazuj?c na przemówieniach Camerona. I tak znaczna cz??? „??da?” brytyjskiego premiera sprowadza si? do reform liberalizuj?cych – pog??biaj?cych wspólny rynek, upraszczaj?cych regulacje i wspieraj?cych wolny handel. Jak zauwa?a jednak Mark Leonard, szef brytyjskiego biura ECFR, debata o renegocjacji traktatu skupi si? wokó? czterech g?ównych kwestii. Pierwsz? z nich jest sprawa tzw. in-work benefits dla obywateli pozosta?ych krajów UE pracuj?cych w Wielkiej Brytanii. Najbardziej eurosceptyczni cz?onkowie Partii Konserwatywnej domagaj? si? wr?cz ograniczenia swobody przep?ywu osób (czy raczej si?y roboczej). W tym przypadku jednak Cameron obra? „?agodniejsz?” wersj? – zmiany zasad do dost?pu do pomocy spo?ecznej zarówno dla osób bezrobotnych, jak i pracuj?cych. Drugim z tematów b?dzie utrzymanie równowagi mi?dzy pa?stwami strefy euro a pozosta?ymi pa?stwami cz?onkowskimi UE, tak aby te pierwsze nie mog?y narzuca? swoich decyzji ca?ej Unii. Kolejnym aspektem b?dzie wzmocnienie roli parlamentów narodowych (i wprowadzenie tzw. procedury czerwonej kartki, na mocy której grupa parlamentów narodowych b?dzie mog?a sprzeciwi? si? legislacjom europejskim). Ostatnim z punktów b?dzie wykre?lenie z preambu?y traktatów zapisu o d??eniu do „stwarzania podstaw coraz ?ci?lejszego zwi?zku mi?dzy narodami Europy” (ang. „to lay the foundations of an ever closer union among the peoples of Europe”) – kwestia mo?na by powiedzie? symboliczna, a jednak niezwykle wa?na dla brytyjskiego rz?du, który zdecydowanie sprzeciwia si? post?puj?cej integracji.

Ekonomia, g?upcze!

O tym, ?e zapowiedzi premiera Camerona brane s? na powa?nie ?wiadczy? mo?e niedawna wypowied? prezesa brytyjskiego oddzia?u Airbusa. Paul Kahn przyzna?, ?e je?eli Brexit oznacza? b?dzie pogorszenie warunków dla biznesu (w porównaniu z pozosta?ymi cz??ciami Europy), Airbus powa?nie rozwa?y przeniesienie inwestycji poza Wielk? Brytani?. Stwierdzi?, ?e kluczowe jest, aby firmy takie jak Airbus zdecydowanie opowiedzia?y si? za pozostaniem Wielkiej Brytanii w UE. Kahn popiera jednak d??enia brytyjskiego rz?du do zainicjowania zmian w samej Unii, które poprawi?yby jej efektywno??. Z kolei prezes CBI, Sir Mike Rake, zach?ca? przedstawicieli brytyjskiego biznesu do „jak najwcze?niejszego opowiadania si?” za pozostaniem w zreformowanej Unii Europejskiej.

Brytyjski think tank Open Europe twierdzi, ?e w przypadku opuszczenia Unii brytyjska gospodarka straci 2,2 % PKB do 2030 r. Je?eli Wielka Brytania nie wynegocjuje z Uni? umowy o wolnym handlu, koszt Brexitu wyniós?by rocznie 78 mld euro. Kolejnym negatywnym efektem wyj?cia z UE by?aby likwidacja miejsc pracy w zwi?zku z relokacj? wielu firm (Deutsche Bank ju? powo?a? zespó? opracowuj?cy strategi? przeniesienia siedziby banku z Londynu, inne mi?dzynarodowe koncerny równie? rozwa?aj? taki scenariusz). Eksperci nie s? jednak zgodni w swoich przewidywaniach. Ryan Bourne z Institute for Economic Affairs przekonuje, ?e miejsca pracy zwi?zane s? przede wszystkim z handlem mi?dzynarodowym, nie za? traktatowymi powi?zaniami z 27 innymi pa?stwami, i ?e Brexit nie b?dzie mia? takich negatywnych skutków.

W tym momencie przewidywanie skutków gospodarczych wyj?cia z Unii Europejskiej przypomina nieco wró?enie z fusów. Referendum, nawet je?eli odb?dzie si? w 2016 r., nie spowoduje natychmiastowego Brexitu. Zarówno Wielka Brytania, Bruksela, jak i rynek mi?dzynarodowy b?d? mia?y chwil? na oswojenie si? z now? sytuacj?. Do tego czasu mog? te? zmieni? si? diametralnie uwarunkowania gospodarcze. Tym niemniej premier Cameron powinien bra? pod uwag? ewentualno?? strat gospodarczych.

Z perspektywy Unii Europejskiej Brexit poci?gn??by za sob? ryzyko kolejnych „wyj??”. Kolejne „exity” stanowi?yby spektakularn? pora?k? integracji europejskiej – o ile bowiem opuszczenie UE przez kraj, który zdawa? by si? mog?o od pocz?tku nie bardzo chcia? by? jej cz??ci? (a i terytorialnie czuje si? mocno odr?bny), o tyle ju? odej?cie np. Danii ?wiadczy?oby o przegranej idei zjednoczonej Europy. Ewentualno?? tak? musz? mie? na uwadze unijni przywódcy negocjuj?cy z Davidem Cameronem reformy UE. Podstawowe cztery swobody oraz zasady funkcjonowania Unii nie podlegaj? dyskusji, ale chyba wszyscy zdaj? sobie ju? spraw?, ?e bez pewnych ust?pstw lub zmian si? nie obejdzie. I kto wie – by? mo?e (paradoksalnie) to w?a?nie niezbyt pro-europejskiemu cz?onkowi UE uda si? doprowadzi? do zmian korzystnych dla ca?ej Unii?

 

 

?ród?a:

http://www.ecfr.eu/article/commentary_what_david_camerons_victory_means_for_the_rest_of_europe3020
http://www.euronews.com/2015/05/22/explained-cameron-and-the-eu-what-does-a-brexit-mean/
http://www.theguardian.com/politics/2015/may/22/david-cameron-eu-reform-riga-european-union
http://www.bbc.com/news/business-32820717


* Artyku? zosta? pierwotnie opublikowany na stronie Forum Ekonomicznego.

Zdj?cie: Flaga Brytyjska – Wikimedia Commons;
Grafika: Unijne Exity – Monsieur KaK, Twitter


Przeczytaj te?:

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified accordingly of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve ache, it can also cause sexual upset. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Aleksandra Radziwoń

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim, stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz Programu Stypendialnego Republiki Austrii. Stażystka w Ambasadach RP w Wiedniu i Dublinie oraz w Instytucie Polskim w Wiedniu. Wieloletnia członkini Centrum Młodych Dyplomatów, stowarzyszenia studenckiego przy ISM UW. Stypendystka Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego IPS 2014 w niemieckim Bundestagu. Zainteresowania badawcze: dyplomacja publiczna i kulturalna, Unia Europejska, współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego. kontakt: aleksandra.radziwon(at)centruminicjatyw.org

1 komentarz on "Brexit bliżej niż kiedykolwiek wcześniej?"

 1. Pacarrott

  Niepokoi mnie fakt Brexitu (tylko z punktu widzenia Polaka), ponieważ nie raz moje myśli krążyły wokół przeprowadzki do Wielkiej Brytanii. Mam tam znajomych, którym tam naprawdę dobrze się wiedzie w porównaniu do tego życia jakie wiedli w Polsce.
  Z rokowań wynika, że:
  * Będą ostrzejsze kontrole na granicach (czyli z moich planów nici)
  * Strata zasiłków (część będzie musiała wrócić do Polski)
  * Będzie trudniej o pracę (trzeba będzie mieć specjalne zezwolenie)
  * Osłabienie UE.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *