Rio de Janeiro – trudna droga do odzyskania faweli

1547 0
WOJCIECH GIL

Krajobraz faweli Vidigal, odzyskanej przez w?adze stanowe w 2012 r.Rio de Janeiro – pi?te co do wielko?ci populacji miasto Ameryki Po?udniowej oraz druga metropolia Brazylii – s?ynne jest g?ównie ze swojej atrakcyjno?ci turystycznej, na któr? wp?ywa m. in. usytuowanie nad Oceanem Atlantyckim, obecno?? popularnych pla? – z Ipanem? i Copacaban? na czele, oraz pomnik Chrystusa Odkupiciela. Miasto to wyró?nia si? jednak tak?e czym?, co ju? nie przyci?ga turystów – specyficznymi rozleg?ymi terenami, niewchodz?cymi w obszar zarz?dzany przez oficjalne w?adze. Fawele. Najubo?sze dzielnice „Wspania?ego miasta” (port. cidade maravilhosa) stanowi? nieod??czn? cz??? krajobrazu metropolii, poniewa? z racji swojej liczby (jest ich ponad 600) znajduj? si? w ka?dej cz??ci Rio.

Miasto Rio de Janeiro, b?d?ce stolic? oraz najwi?ksz? aglomeracj? stanu o tej samej nazwie, zamieszkuje obecnie ok. 6,3 miliona osób (liczebno?? ca?ego stanu to ponad 11 milionów mieszka?ców). Wed?ug najpopularniejszych statystyk w samych tylko fawelach Rio ?yje ok. 20% spo?eczno?ci miasta. Nie jest jednak mo?liwe przeprowadzenie dok?adnego spisu, dlatego odsetek ten cz?sto uwa?any jest za o wiele wi?kszy, si?gaj?cy nawet poziomu dwukrotnie wy?szego. Przyk?adowo, populacja jednej z najs?ynniejszych faweli Rio – Complexo do Alemão, oceniana jest na 70 tys. – 400 tys. mieszka?ców.

Fawele  spacyfikowane a niespacyfikowane  

Najpopularniejszy, a zarazem najbardziej praktyczny podzia? slumsów Rio de Janeiro, okupuj?cych wzgórza cidade maravilhosa polega na rozró?nieniu faweli na spacyfikowane i niespacyfikowane. W Rio od lat powstawa?y oraz wci?? powstaj? dzielnice biedy, regularnie rozrastaj?ce si? w kierunku oddalonym od oceanu. Dzi?ki swojemu niemal autonomicznemu rozwojowi, a tak?e w wyniku zaniedba? ze strony lokalnych w?adz, znalaz?y si? one na przestrzeni lat pod kontrol? grup przest?pczych. Grupy te, niejednokrotnie maj?ce powi?zania ze ?wiatem polityki oraz biznesem, cz?sto posiadaj? wieloletni? histori? swojej dzia?alno?ci, jak np. najwi?ksze gangi Rio de Janeiro: Amigos do Amigos, Comando Vermelho czy Terceiro Comando. Dochód grup przest?pczych w znacznej cz??ci oparty jest na kontrolowaniu gigantycznego w swojej skali rynku narkotykowego, a tak?e na haraczach i innych formach typowo mafijnej dzia?alno?ci. Spo?ród 600 faweli znajduj?cych si? na terenie Rio, ponad 350 wci?? jest pod niemal jawn? dominacj? organizacji tego typu. Oznacza to praktycznie brak jakiejkolwiek obecno?ci si? policyjnych, bardzo ograniczone us?ugi edukacyjne oraz minimalny dost?p do zaopatrzenia w elektryczno?? czy kanalizacj?.

Fawele spacyfikowane dzi?ki programowi „odzyskiwania” (zapocz?tkowany w 2008 r.) cechuj? si? realnym funkcjonowaniem pa?stwa na swoim terytorium, tj. obecno?ci? sta?ych komisariatów policji, prowadzeniem szkó? itp. Co wa?niejsze, w rezultacie widoczny jest równie? znaczny spadek przest?pczo?ci na terenach dzielnic odzyskanych spod kontroli gangów. Przyk?adowo, skala zabójstw w fawelach spacyfikowanych jest dwukrotnie ni?sza ni? w pozosta?ych slumsach i wynosi  9,2 morderstw na 100 tys. osób (w  porównaniu do 18,8/ 100 tys.).

Wielki projekt pacyfikacji

Siedziba UPP w Vidigal - faweli odzyskanej przez w?adze stanowe w 2012 r.

Siedziba UPP w Vidigal – faweli odzyskanej przez w?adze stanowe w 2012 r.

Inicjatywa „odzyskania” przez w?adze faweli powsta?a w wyniku dzia?a? José Mariano Beltrame, pe?ni?cego od 2007 r. funkcj? Sekretarza ds. Bezpiecze?stwa Publicznego Stanu Rio de Janeiro. Rozpocz?ty przez niego w nast?pnym roku projekt zaowocowa? – jak do tej pory – przej?ciem przez pa?stwo ponad 260 faweli. Jednym z kluczowych czynników, decyduj?cych o tym, czy dany rejon miasta zosta? ju? spacyfikowany, jest obecno?? permanentnych si? policyjnych, zwanych Jednostkami Policji Pacyfikacyjnej – UPP (Unidade de Polícia Pacificadora).

Przygotowanie i u?ycie oddzia?ów UPP by?o rozwi?zaniem wprowadzonym przez Beltrame. Zainspirowa? si? on polityk? pó?nocnego s?siada Brazylii – Kolumbii, gdzie przez lata miasto Medellin by?o de facto kontrolowane przez kartele narkotykowe by potem zosta? odzyskanym przez w?adze. Obecnie, na terenie stanu Rio de Janeiro znajduje si? 38 grup administracyjnych Jednostek Policji Pacyfikacyjnej, w których dzia?alno?? zaanga?owanych jest ponad 9,5 tys. policjantów.  Warto zaznaczy?, ?e ustanowienie pierwszej grupy UPP nast?pi?o dopiero w grudniu 2008 r., kiedy to odzyskano znajduj?c? si? w centrum miasta fawel? Santa Marta, zamieszka?? przez ok. 8 tys. cariocas.

Proces odzyskiwania

Struktura pacyfikacji faweli, skodyfikowana dekretem Stanu Rio de Janeiro z 6 stycznia 2011 r. podzielona zosta?a na cztery etapy; 1) interwencji taktycznej, 2) stabilizacji, 3) zainstalowania jednostek UPP oraz 4) faz? monitorowania i oceny. Warto po?wi?ci? szczególn? uwag? realizacji dwóch pierwszych stadiów, za których realizacj? odpowiadaj? specjalne oddzia?y policji (zw?aszcza Batalion Policyjnych Operacji Specjalnych – BOPE, Batalhão de Operações Policiais Especiais). To w?a?nie oddzia?y BOPE, które zyska?y ?wiatowy rozg?os dzi?ki wspó?finansowanym przez brazylijski rz?d filmom „Elitarni” („Tropa de Elite”) przeprowadzaj? inicjuj?cy fragment pacyfikacji, cz?sto tocz?c regularne bitwy ze zorganizowanymi i ci??ko uzbrojonymi cz?onkami grup przest?pczych.

Przyk?adem niebezpiecze?stw, jakie niesie ze sob? proces odzyskiwania niespacyfikowanych faweli, by? s?ynny kryzys bezpiecze?stwa w 2010 r. Rz?d stanowy zainicjowa? wtedy odzyskiwanie regionu Complexo do Alemão, w rezultacie czego dwa najwi?ksze klastry – Comando Vermelho i Amigos dos Amigos, rozpocz??y seri? ataków na si?y policyjne. Towarzyszy? temu równie? wzrost wszelkiej innej przest?pczo?ci, co spowodowa?o zorganizowanie szerokiej operacji przywrócenia stabilizacji przez w?adze. W wyniku kilkudniowej interwencji, w któr? zaanga?owano równie? brazylijskie wojsko oraz lotnictwo, ?mier? ponios?o przynajmniej 39 osób.

Perspektywy na przysz?o??

Pomimo niech?ci mieszka?ców faweli do metod stosowanych przez policj?[1], proces pacyfikacji faweli zapocz?tkowany w 2008 r. nale?y uzna? raczej za konieczny oraz – przynajmniej do tej pory – za do?? skuteczny. Pomimo znacznych trudno?ci – m.in. wysokiego stopnia skorumpowanie policji ju? stacjonuj?cej w przej?tych rejonach, czy praktycznie nieograniczonej mo?liwo?ci migracji przez grupy przest?pcze na tereny niespacyfikowane – proces pacyfikacji przynosi wymierne efekty. Zdecydowanie w?adze Rio de Janeiro powinny du?? wag? przywi?za? tak?e do odzyskania serc i umys?ów mieszka?ców miasta. Bowiem to jedynie dzi?ki zapewnieniu im dost?pu do edukacji, transportu, czy us?ug sanitarnych, cariocas zaczn? dostrzega? istotn? zmian? w funkcjonowaniu ich spo?eczno?ci, a nie jedynie nominaln? ró?nic? polegaj?c? na tym, kto na danym terytorium sprawuje rz?dy. Szczególnie, ?e ju? w przysz?ym roku oczy ca?ego ?wiata ponownie zwróc? si? w stron? cidade maravilhosa,  kiedy Rio de Janeiro go?ci? b?dzie XXXI Letnie Igrzyska Olimpijskie. 

 


[1] Metody dzia?ania Batalionu Policyjnych Operacji Specjalnych, które wed?ug mieszka?ców Rio de Janeiro niewiele odbiegaj? od tych przedstawionych w produkcjach kinowych, stanowi? jedno z ogniw niech?ci mieszka?ców faweli  wobec policji.

Photos: Wojciech Gil, All rights reserved


Przeczytaj te?:

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active element. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Wojciech Gil

Wojciech Gil – student w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2013-2014 Sekretarz Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Klubu Jagiellońskiego.

Brak komentarzy on "Rio de Janeiro – trudna droga do odzyskania faweli"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *