Zwycięstwo czy porażka Syrizy?

1755 0
ANNA BIERNACKA-RYGIEL

20 wrze?nia 2015 r. w Grecji ju? po ponownie odby?y si? przedterminowe wybory parlamentarne. Po przeliczeniu wi?kszo?ci g?osów, jest ju? wiadome, ?e równie? i w tym razem zwyci?stwo odnios?a Syriza. Niemniej w?a?ciwie do ostatniej chwili wyniki by?y bardzo wyrównane i nie by?o wiadomo czy partia Tsiprasa ostatecznie zwyci??y, czy mo?e rywalizuj?ca z ni? Nowa Demokracja. Po przeliczeniu 50% g?osów Syriza prowadzi?a z wynikiem 35,54%, a konserwatywna Nowa Demokracja by?a na drugim miejscu, maj?c 28,07%. Taki wynik da?by Tspirasowi i jego partii 145 miejsc w 300-miejscowym parlamencie, za? Nowej Demokracji – 75 miejsc. Po przeliczeniu 99,4% g?osów oddanych w niedzielnych wyborach, lewicowa Syriza wygra?a z wynikiem 35,47% g?osów i b?dzie ostatecznie mia?a 145 miejsc w 300-osobowym parlamencie. Nowa Demokracja uzyska?a poparcie 28,09% wyborców i 75 mandatów. Na trzecim miejscu znajduje si? skrajnie prawicowy Z?oty ?wit z 7% poparciem i 18 miejscami w parlamencie. Koalicyjny partner Syrizy, prawicowa partia Niezale?nych Greków zdoby?a ok. 4% g?osów i 10 miejsc.

150125greek-elections

Obie partie, mimo ró?nych programów, zobowi?za?y si? do kontynuacji przeprowadzania reform i wprowadzenia drastycznych ci?? bud?etowych, narzuconych Grecji przez zagranicznych wierzycieli. Syriza prawdopodobnie utworzy koalicj? z prawicow? parti? Niezale?ni Grecy, z któr? ju? tworzy?a rz?d po styczniowych wyborach. Przywódca tej partii – Panos Kammenos poinformowa?, ?e od poniedzia?ku rozpocznie si? formowanie rz?du z Alexisem Tsiprasem.

Powszechne niezadowolenie greckich obywateli

Cz??? Greków[1] jeszcze do ostatniego dnia nie wiedzia?a, na kogo zag?osuje. Cz??? z nich planowa?a nie g?osowa? w ogóle lub odda? pusty g?os, aby wyrazi? swój przeciw wobec sytuacji w Grecji. Wed?ug wst?pnych danych frekwencja wyborcza wynios?a oko?o 54 %. Nale?y zauwa?y?, ?e w styczniowych wyborach wynosi?a ona 63,6 %, co mo?e wskazywa? na niech?? Greków do tak niestabilnej sytuacji politycznej i ekonomicznej oraz powszechne zm?czenie ci?g?ymi zmianami na scenie politycznej, które dla przeci?tnego obywatela Grecji nie zmieniaj? nic. Vassilis [2], 28 letni mieszkaniec Peloponezu, który prowadzi rodzinn? firm? turystyczn? twierdzi, ?e niewa?ne, która partia wygra, warunki i tak dalej dyktowa? b?dzie Bruksela.

Zmiana lidera Nowej Demokracji

Warto w tym miejscu wspomnie?, ?e obecnym liderem Nowej Demokracji od 5 lipca br. jest Vangelis Meimarakis – prawnik i polityk. Pe?ni? on m.in. funkcj? Ministra Obrony Narodowej w latach 2006 – 2009. Niew?tpliwie zmiana rz?dów w Nowej Demokracji oraz spadek zaufania obywateli do Syrizy przynios?y Nowej Demokracji tak dobry – zbli?ony do partii rz?dz?cej wynik. Wielu Greków[3], którzy w poprzednich wyborach g?osowali na Syriz?, a w referendum opowiedzieli si? za «NIE», w niedzielnych wyborach swój g?os oddali na Now? Demokracj?.

Vangelis Meimarakis w niedziel? oficjalnie pogratulowa? Alexisowi Tsiprasowi i Syrizie:

Rezultaty wyborów zdaj? si? wskazywa?, ?e Syriza i pan Tsipras b?d? pierwsi. Gratuluj? mu i wzywam go do utworzenia rz?du.

Wzrost poparcia dla partii skrajnie prawicowej

W przypadku tych wyborów istotne jest, ?e partia skrajnie prawicowa Z?oty ?wit znalaz?a si? na trzecim miejscu, co wskazuje na znaczny wzrost poparcia w?ród greckich obywateli. W obecnej niestabilnej sytuacji ekonomicznej i politycznej Grecji dalszy wzrost poparcia mo?e by? wyj?tkowo niepokoj?cy. Bior?c pod uwag? równie? problem z nap?ywem nielegalnych imigrantów m.in. z Syrii do Grecji, dalszy wzrost popularno?ci Z?otego ?witu mo?e by? niebezpieczny w skutkach zarówno dla Grecji, jak i dla ca?ej Unii Europejskiej.

Zwyci?stwo czy pora?ka Syrizy?

Alexis Tsipras w swoim przemówieniu po og?oszeniu cz??ciowych wyników powiedzia? :

W dzisiejszej Europie Grecja i naród grecki to synonimy oporu i godno?ci. B?dziemy kontynuowa? nasz? walk? przez kolejne cztery lata. Przed nami s? trudno?ci, ale stoimy na pewnym gruncie. Nie odniesiemy zwyci?stwa przy pomocy magii, ale ci??k? prac?.

Tsipras prawdopodobnie zak?ada?, ?e wyniki wyborów znacznie umocni? pozycj? Syrizy. Jednak po podpisaniu zgody na dalsz? polityk? ‚zaciskania pasa’ przez Grecj? wielu wyborców odwróci?o si? od Syrizy. Mimo to partia Tsiprasa wygra?a, co daje jej mandat na kolejne cztery lata i wskazuje, ?e brakuje obecnie mo?liwej alternatywy – partii, która mog?aby zaproponowa? Grekom zupe?nie nowy program, niewymagaj?cy polityki oszcz?dno?ciowej i znalaz?by cudowne rozwi?zanie tej patowej sytuacji – przynajmniej w formie deklaracji politycznych.

Reakcje Unii Europejskiej

Unia Europejska wzywa Grecj? do ustabilizowania sytuacji politycznej w kraju, tak aby by?o mo?na przeprowadzi? potrzebne reformy. Przewodnicz?cy Parlamentu Europejskiego Martin Schulz pogratulowa? w niedziel? wieczorem liderowi Syrizy zwyci?stwa w wyborach oraz zaapelowa? o szybkie stworzenie stabilnego rz?du. Szef najwi?kszej frakcji w Parlamencie Europejskim, chadeckiej Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber równie? wezwa? Syriz? do wspó?pracy z innymi demokratycznymi partiami.

Co dalej?

Najprawdopodobniej Tsiprasowi uda si? utworzy? rz?d wspólnie z parti? Niezale?nych Greków, a Nowa Demokracja go poprze, aby zmarginalizowa? rol? Z?otego ?witu. Dzi?ki temu pozycja Syrizy zostanie wzmocniona, a sytuacja w kraju chocia? na chwil? si? ustabilizuje, co u?atwi wprowadzenie dalszych reform, tak bardzo Grecji potrzebnych.


[1] rozmowy prywatne autorki artyku?u z obywatelami greckimi – g?ównie ludzie m?odzi, rozpoczynaj?cy swoj? karier? zawodow?

[2] I don’t know what to vote. I am planning to vote for nea dimokratia because it is close to Europe. But probably they will cooperate with Tsipras. These two are the parties which are going to win. Whatever will be the result we will obey to what Europeans want and what Tsipras signed – prywatna rozmowa autorki artyku?u

[3] rozmowy prywatne autorki artyku?u z obywatelami greckimi – g?ównie ludzie m?odzi, rozpoczynaj?cy swoj? karier? zawodow?


Przeczytaj te?:
A. Biernacka-Rygiel, Dymisja Tsiprasa, Grecy znów b?d? musieli dokona? wyboru
A. Biernacka-Rygiel, OXI! – Unii Europejskiej ju? podzi?kujemy
J. To?czyk, Niemcy zniecierpliwieni postaw? Grecji
A. Biernacka-Rygiel, Grecja: wstrzymanie pomocy finansowej i referendum – co dalej?
A. Biernacka-Rygiel, Grecja: impas wyborczy

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t hard for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the medicine is credited with nerve ache, it can also cause sexual frustration. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.
Absolwentka politologii (specjalizacja zarządzanie europejskie) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła podyplomowe prawo Unii Europejskiej oraz prawo międzynarodowe na Wydziale Prawa i Administracji UW. Doświadczenie zawodowe zdobyła w administracji państwowej oraz unijnej. Obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej na temat kształtowania się polityki turystycznej Unii Europejskiej. Członek Team Europe.

Brak komentarzy on "Zwycięstwo czy porażka Syrizy?"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>