Przybliżamy świat?

1104 0
BARBARA MARCINKOWSKA, Redaktor naczelna

LOGO BIULETYN CIM

Grudzie? to zazwyczaj czas podsumowa? dzia?alno?ci ró?nych instytucji i organizacji.  Dla nas – cz?onków Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych i autorów tego bloga – jest to czas tym bardziej szczególny, i? przypomina o naszych pocz?tkach. CIM powsta?o w 2010 roku w?a?nie w grudniu i od tego czasu zimowym podsumowaniom towarzyszy refleksja nad nasz? dzia?alno?ci?. Blog by? jednym z pierwszych CIMowych projektów – miejscem, w którym w my?l naszego motta mo?emy przybli?a? ?wiat naszym czytelnikom i sympatykom. I staramy si? go przybli?a? ju? od czterech lat. A czym ?y? blog w 2014 roku? Jakie wydarzenia nasi autorzy uznali za najistotniejsze? Przeczytajcie!

Ukraina

Ukraina pojawi?a si? jako istotny aktor na arenie mi?dzynarodowej ju? pod koniec 2013 roku, w zwi?zku z odmow? podpisania uk?adu stowarzyszeniowego z UE i masowymi protestami Ukrai?ców na kijowskim Majdanie. Sytuacja na Ukrainie praktycznie zdominowa?a media na d?ugi czas – w?a?ciwie ca?y 2014 rok, a komentarze na jej temat pojawia?y si? równie? na naszym blogu. W styczniu, Anita S?k pyta?a, co si? dzieje z Ukrain? i jaka czeka j? przysz?o?? w swoim artykule pt.: „Ukraina znowu na rozdro?u – czyli co z t? Ukrain?2?”. Na prze?omie lutego i marca nasi autorzy przyjrzeli si? stanowisku ró?nych pa?stw – w tym europejskich i ?wiatowych mocarstw – wobec sytuacji na Ukrainie. Aleksander Siemaszko przybli?y? stanowisko USA, Quentin Genard – Unii Europejskiej. Karolina Libront przyjrza?a si? temu, co o sytuacji na Ukrainie my?l? Niemcy, a Barbara Marcinkowska – Francuzi. Nie zabrak?o te? polskiego stanowiska, które postara?a si? przybli?y? Marta Makowska. Anita S?k zaproponowa?a spojrzenie na rosyjsk? perspektyw?, a Dominika Klimowicz przytoczy?a ciekaw? tez?, i? to, co si? dzieje na Ukrainie ma wp?yw na polityk? wewn?trzn? Iranu.

Ukraina i jej konflikt z Rosj? by?a równie? tematem kilku pó?niejszych artyku?ów (Jak silna jest Rosja?; Bohaterom – chwa?a, a co pozosta?ym? O sytuacji uchod?ców ze wschodniej Ukrainy; „Nie b?d? ju? lubi? pasztetu strasburskiego…”, czyli skutki ogranicze? importowych wprowadzonych przez Rosj?; Prawdziwa moc czwartej w?adzy – czyli jak Rosjanie widz? tragedi? Boeinga – 777; Sprawozdanie z misji obserwacyjnej wyborów prezydenckich na Ukrainie w ramach misji OBWE/ODHIR), które ukaza?y si? na naszym blogu. Ostatni z nich (Zachód – Ukraina: zwi?zek bez szans?) – opublikowany 2 grudnia – dowodzi, ?e temat Ukrainy by? ?ywy przez ca?y rok, i takim pewnie jeszcze pozostanie w roku 2015.

Wybory europejskie

Pomimo silnego zaanga?owania na arenie mi?dzynarodowej, Unia Europejska musia?a si? skupi? te? na wewn?trznych wyzwaniach, a takim niew?tpliwie okaza?y si? wybory do Parlamentu Europejskiego. Komentowali?my je dla Was praktycznie na ?ywo – publikuj?c przewidywania i analizy wyników w poszczególnych krajach.  Cz??? z nich powi?zana by?a z narodowymi i samorz?dowymi wyborami, których wyniki pomaga?y spojrze? z szerszej perspektywy na przysz?o?? Parlamentu Europejskiego.

Z du?ym zaciekawieniem ?ledzili?my wybory w Belgii – pa?stwa, które przyzwyczai?o nas ju? do tego, ?e na stworzenie rz?du trzeba poczeka? czasem nawet… kilkana?cie miesi?cy. W tym roku wybory parlamentarne zosta?y zaplanowane na ten sam termin, co wybory do Parlamentu Europejskiego, dzi?ki czemu w belgijskich mediach dzie? wyborów okre?lany by? jako „Super Sunday”.  Z Brukseli sytuacj? relacjonowa? dla nas Quentin Genard w swoich artyku?ach:

We Francji wybory do Parlamentu Europejskiego poprzedzone zosta?y wyborami samorz?dowymi. O przewidywaniach, rezultatach i niepokojach z nimi zwi?zanych pisa?am na blogu CIM w lutym i maju:

Wybory do Parlamentu Europejskiego komentowali dla nas równie?:

Zmiany w Parlamencie Europejskim poprzedzi?y zmiany na czo?owych stanowiskach w instytucjach Unii Europejskiej. Na naszym blogu wzi?li?my pod lup? zw?aszcza zmiany w Komisji Europejskiej, w tym na stanowisku Wysokiej Przedstawiciel UE ds. WPZiB:

Europejskie wybory dotyczy?y równie? innych kwestii. W lutym pisali?my np. o (nie)europejskich wyborach Szwajcarów, którzy g?osowali nad zaostrzeniem polityki migracyjnej wobec mieszka?ców UE (Wotum braku zaufania…), a we wrze?niu o decyzji Szkotów o pozostaniu w Zjednoczonym Królestwie (Rozwodu nie b?dzie. Szkocja nie chce niepodleg?o?ci). W listopadzie Cezary Szczepaniuk zastanawia? si? natomiast nad konsekwencjami wyboru przez Mo?dawi? tzw. „opcji europejskiej” (Moldovan way to Association Agreement and DCFTA vs the Russian Customs Union).

Europejskie skandale

Europa nie oby?a si? te? bez kilku politycznych skandali w 2014 roku. Pierwszy styczniowy wpis po?wi?cony by? zamieszaniu w Wielkiej Brytanii wokó? kwestii imigrantów z Polski (Polacy elementem polityki Davida Camerona). W pó?niejszych miesi?cach przybli?ali?my Wam skandale w dawnym super-tandemie europejskim. Aleksandra Radziwo? (Pierwszy skandal niemieckiej koalicji) i Rafa? Smentek (Dysharmonia w orkiestrze Merkel – kwestie sporne w ramach niemieckiej koalicji) przybli?ali problemy naszych zachodnich s?siadów, a ja komentowa?am ci???ce na Nicolasie Sarkozym zarzuty, które – mimo swojej wagi – raczej nie przeszkodz? mu w powrocie do wielkiej polityki (Polityczny koniec Sarkozy’ego?).[1]

Europejskie bezpiecze?stwo energetyczne

Wa?nym tematem w 2014 roku by?o dla nas bezpiecze?stwo energetyczne w Europie. Pisali?my o nim kilkakrotnie, inspiruj?c si? tematyk? Weimar Youth Forum 2013, które odby?o si? w Bonn pod koniec 2013 roku. W nawi?zaniu do Forum zapocz?tkowali?my seri? „Dialog Weimarski”, który w 2014 roku po?wi?cony by? w?a?nie bezpiecze?stwu energetycznemu.

O bezpiecze?stwie energetycznym na naszym blogu pisali:

UE – USA

Wa?nym, cho? nie do ko?ca wyeksploatowanym, tematem w 2014 roku by?y handlowe pertraktacje mi?dzy Uni? Europejsk? i Stanami Zjednoczonymi. Pisali?my nie tylko o przygotowanym Transatlantic Trade and Investment Partnership (Q. Genard, Negotiating the TTIP: after three rounds, has economic won against social and environmental considerations?; M. Go?aszewska, TTIP szans? nie tylko dla koncernów), ale równie? o unijno-ameryka?skich sporach na forum ?wiatowej Organizacji Handlu (USA vs UE – handlowe licytacje).

Azja

Azja zawsze by?a istotnym kierunkiem naszych bada?. Nie zapomnieli?my o niej równie? w tym roku. Dzi?ki wspó?pracy z Katarzyn? Urbaniak opublikowali?my relacj? z protestów w Hongkongu (Hongkong – na ?ywo z protestów). Na ?amach bloga nie zabrak?o te? miejsca dla Indii (Ray of hope? Nowy indyjski rz?d Narendry Modiego), Birmy (W birma?skiej polityce: wojskowi trzymaj? si? mocno), czy Indonezji (Widodo, czyli nowe otwarcie).

Bliski Wschód

Chocia? echa Arabskiej Wiosny ju? os?ab?y, Bliski Wschód dalej pozostaje wa?nym regionem, zw?aszcza w obliczu o?ywienia jednego z najstarszych konfliktów ?wiata – konfliktu bliskowschodniego. O problemach Palestyny i Izraela pisa?a Katarzyna Czupa w swoim artykule „Resolving the unresolvable” . Jednak Bliski Wschód to nie tylko problem samostanowienia Palestyny, dlatego nie zapomnieli?my te? o innych krajach regionu: Jordanii (A. Spath, Jordan: Between Stability and Spillover), Afganistanie (K. Ciborowicz, Afga?ski impas wyborczy) czy Turcji.

W tym roku du?ym zainteresowaniem obdarzyli?my polityk? wewn?trzn? Turcji – pa?stwa, które uznajemy za wa?nego regionalnego gracza, a które na prze?omie ostatnich dwóch lat do?wiadczy?o istotnych zmian politycznych. Karol Wasilewski komentowa? dla nas te zmiany, poczynaj?c od wyborów prezydenckich (Brace Yourselves, The New Turkey is Coming ; Koronacja su?tana). Artyku?y na blogu by?y uzupe?niane przez wywiady udzielane dla Polskiego Radia 24 (Turcja pa?stwem wyznaniowym?Papie? odwiedza Turcj?; Turcja w stron? dyktatury; Tureckie demonstracje przeciwko islamistom; Turcja a Pa?stwo Islamskie).

Afryka

W 2014 roku Afryka cz??ciej pojawia?a si? na naszym blogu dzi?ki zaanga?owaniu Wojciecha Gila. Porusza? on zarówno tematyk? bezpiecze?stwa, jak i kwestie ekonomiczne. W. Gil przygotowa? dla nas seri? artyku?ów o pa?stwach afryka?skich, które uzupe?ni? o prób? analizy ich relacji gospodarczych z Polsk?. W ramach serii afryka?skiej ukaza?y si?:

Artyku?y W. Gila uzupe?ni?a Paulina Wojciechowska, prezentuj?c analiz? na temat sytuacji humanitarnej w Sudanie Po?udniowym (Dinkowie i Nuerowie. Katastrofa humanitarna w Sudanie Po?udniowym).

Ameryka ?aci?ska

W tym roku nie zabrak?o tak?e akcentu latynoskiego. Na wiosn? pisali?my o mocarstwowych ambicjach Brazylii (Brazylijska polityka zagraniczna a kryzys w Wenezueli. Wyzwania rosn?cej pot?gi regionalnej) i o wyzwaniach ekonomicznych stoj?cych przed rz?dem i spo?ecze?stwem Peru (Peru – wyzwania ?aci?skiego tygrysa). W sierpniu K. Czupa komentowa?a szczyt pa?stw BRICS, który odby? si? w Brazylii i zastanawia?a si? nad przysz?o?ci? tego ugrupowania (BRICS – does it really make sense?).

Bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe

Jak zwykle gros artyku?ów po?wi?cili?my ró?nym aspektom bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego. Szczególn? uwag? zwrócili?my na NATO w zwi?zku z pi?tnast? rocznic? przyst?pienia Polski do Paktu i nowymi wyzwaniami, jakie stoj? przed t? organizacj? (Modernizacja techniczna si? zbrojnych a 15 lat Polski w NATO; Szczyt NATO w Walii – historia zatoczy?a ko?o). Wyzwaniom niemieckiej polityki bezpiecze?stwa po?wi?cony by? artyku? Rafa?a Smentka zatytu?owany „Czarny orze? na rozdro?u – niemiecka polityka zagraniczna i bezpiecze?stwa 25 lat po zjednoczeniu”, a tym stoj?cym przed Uni? Europejsk? – artyku? Kamila Mazurka (Dekonsolidacja stosowana? Czyli czy wojskowy przemys? stoczniowy w Europie ulegnie rozdrobnieniu?) oraz kolejny artyku? z zapocz?tkowanej w 2013 roku serii analizuj?cej misje petersberskie (CII Petersberg Series: EULEX Kosovo: the largest EU Mission with little success). Równie? niektóre artyku?y dotycz?ce Bliskiego Wschodu skupia?y si? na aspekcie bezpiecze?stwa : C. Szczepaniuk,  Rosyjsko-izraelska wspó?praca w dziedzinie zbroje?; ?. Smalec, „Wojna Obamy” zmierza ku ko?cowi; K. Ciborowski, „Nowa wielka gra” w Afganistanie. Mieli?my te? przyjemno?? patronowa? konferencji Bezpiecze?stwo – Warto rozmawia?” organizowanej na Akademii Obrony Narodowej, z której relacja ukaza?a si? na naszym blogu.

Islamic Finance

Nowo?ci? w 2014 roku by?a seria artyku?ów „Let’s talk about Islamic finance” opracowana w ramach przygotowa? do konferencji „Islamic finance. A new solution for entrepreneurs and investors?”. W zapocz?tkowanej przez Katarzyn? Czup? serii specjali?ci od Azji, Bliskiego Wschodu i finansów mi?dzynarodowych starali si? przybli?y? specyfik? bankowo?ci muzu?ma?skiej i jej rosn?c? rol? w relacjach gospodarczych mi?dzy pa?stwami. W ramach serii ukaza?y si? takie artyku?y, jak:

Praca w instytucjach UE?

Anna Biernacka-Rygiel (cz?onkini Team Europe), która do??czy?a w tym roku do zespo?u autorów bloga CIM, stara?a si? przybli?y? naszym m?odszym czytelnikom, w tym studentom i licealistom, mo?liwo?ci zatrudnienia, jakie daje Unia Europejska (np. Jakie mo?liwo?ci daje absolwentom UE?). W wywiadach przeprowadzonych m.in. z pracownikami Komisji Europejskiej, Ambasadork? Karier UE, czy sta?ystami w instytucjach unijnych prezentowa?a nie tylko sylwetki osób ju? pracuj?cych w instytucjach unijnych, ale i drog?, jak? musieli pokona?. Artyku?y uzupe?niane by?y o praktyczne wskazówki i informacje.

Czym nas zaskoczy 2015 rok?

Marta Makowska w swoim ostatnim grudniowym artykule (2015: czy Unia Europejska wyjdzie z politycznego impasu?) zastanawia?a si? nad wyzwaniami, jakie 2015 rok przyniesie Unii Europejskiej, a zw?aszcza unijnej dyplomacji. I cho? uznajemy UE za istotny kierunek naszych bada?, to jako redakcja i zespó? autorów bloga chcemy si?ga? dalej, patrze? szerzej i rozumie? wi?cej ze ?wiata. Mamy nadziej?, ?e uda?o nam si? cho? troch? przybli?y? sprawy mi?dzynarodowe naszym Czytelnikom w 2014 roku, i ?e b?dziemy to czyni? dalej w latach nast?pnych. A czym nas zaskoczy 2015 rok? Zobaczymy – ju? w kolejnych artyku?ach.

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-sparkler-new-year-made-sparklers-isolated-black-image35834668

W imieniu redakcji bloga CIM i wszystkich autorów, ?ycz? Wam, Drodzy Czytelnicy, szcz??liwego Nowego Roku 🙂


[1] Ponowny wybór Nicolasa Sarkozyego na szefa partii (l’UMP) zdaje si? potwierdza? t? tez?.


Przeczytaj te?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the medicine is credited with nerve ache, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Barbara Marcinkowska

Expert on France & European Union w Centre for International Initiatives
Redaktor naczelna bloga CIM. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i College of Europe w Brugii (Belgia); stypendystka programu Erasmus na Institut d’Etudes Politiques (SciencesPo) w Paryżu; stażystka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Ambasadzie RP w Paryżu i w Parlamencie Europejskim. Wieloletni współpracownik Międzynarodowego Przeglądu Politycznego i Instytutu Sobieskiego w Warszawie. Obecnie pracuje w Brukseli.

Brak komentarzy on "Przybliżamy świat?"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *