Konflikt na Ukrainie – przegląd wydarzeń

1152 0
JOANNA TO?CZYK

feba6916-3bed-4af7-9dfb-0eefb8de81b7Temat konfliktu na Ukrainie nie zajmuje ju? pierwszych stron gazet, ci?gle jednak si? toczy i raczej nie  ma szans na jego szybkie zako?czenie. Ostatnie tygodnie przypomnia?y o trwaj?cej na wschodzie Ukrainy wojnie i przynios?y nowe próby stabilizacji sytuacji, jak równie? deklaracje ze strony Stanów Zjednoczonych. Poni?ej przedstawiam przegl?d wydarze? z prze?omu lipca i sierpnia, dotycz?cych konfliktu na Ukrainie.

Rocznica katastrofy malezyjskiego samolotu

Wa?n? dat? by? 17 lipca, kiedy uczczono rocznic? niewyja?nionej katastrofy malezyjskiego samolotu nad Ukrain?, w wyniku której ?mier? ponios?o 298 osób. W rocznic? katastrofy prezydent Ukrainy Petro Poroszenko obieca?, ?e winni tragedii zostan? ukarani. Jak podkre?li? w specjalnym nagraniu skierowanym do rodzin ofiar i wspólnoty mi?dzynarodowej, dla narodu ukrai?skiego to osobista tragedia. W?adze Ukrainy deklaruj? ponadto, ?e zbuduj? pomnik ku czci pami?ci ofiar. Ho?d poleg?ym oddali mieszka?cy Ukrainy, a ukrai?skim parlamencie uczczono pami?? ofiar minut? ciszy.

Wspólne manewry z armi? ukrai?sk?

20 lipca wojska ameryka?skie i ukrai?skie rozpocz??y na poligonie w Jaworowie (obwód lwowski) wspólne manewry pod kryptonimem Rapid Trident-2015 (Szybki Trójz?b-2015). Uczestniczy?o w nich oko?o 2 tysi?cy ?o?nierzy z 18 krajów, w tym cz?onków NATO[1]. ?wiczenia, które trwa?y do 31 lipca, mia?y na celu zaprezentowanie mi?dzynarodowego wsparcia wojskowego dla operacji militarnej przeciwko prorosyjskim separatystom na wschodzie kraju, prowadzonej przez ukrai?sk? armi? od kilkunastu miesi?cy. Scenariusz ?wicze? by? zbli?ony do wydarze? na wschodzie Ukrainy. Zak?ada on, ?e w pa?stwie odbywa si? zbrojny konflikt i si?y pokojowe maj? ustabilizowa? sytuacj?. Dodatkowo, ze wzgl?du na hybrydowy charakter konfliktu, skupiono si? na czynniku wojny informacyjnej. W?adze rosyjskie skrytykowa?y manewry, zarzucaj?c ich uczestnikom d??enie do zaogniania sytuacji i otwarte popieranie w?adz w Kijowie.

Porozumienie w sprawie wycofania broni ci??kiej i dzia?alno?? OBWE

21 lipca Ivica Da?i?, Ministerster Spraw Zagranicznych Serbii (przewodnicz?cej obecnie OBWE), który uczestniczy? w Mi?sku w posiedzeniu grupy kontaktowej ds. Ukrainy, poinformowa?, ?e uzgodniono tre?? tekstu porozumienia w sprawie wycofania broni ci??kiej z linii walk w Donbasie. Dotyczy ono wycofania czo?gów i okre?lonych rodzajów broni (kaliber do 100 mm). W porozumieniu zostanie dok?adnie wskazane, kto b?dzie przeprowadza? weryfikacj? wycofania broni, co pozwoli na zapewnienie transparentno?ci tego procesu. Ivica Da?i? zaapelowa? tak?e do uczestników konfliktu na Ukrainie o przestrzeganie mi?skich porozumie? z lutego 2015 roku: „Nale?y przestrzega? mi?skich porozumie? i uzgodnie?, nale?y ca?kowicie wstrzyma? ogie? i respektowa? jego ca?kowite wstrzymanie.”, powiedzia?. Zwróci? te? uwag? m.in. na konieczno?? rozpocz?cia dialogu politycznego oraz stworzenia warunków dla przeprowadzenia wyborów lokalnych na warunkach uzgodnionych przez obie strony. Wybory te mia?by si? odby? ju? na jesieni, co wymusza szybkie dzia?anie, a kluczowe kwestie nie zosta?y jeszcze uzgodnione.

Jednak po incydencie z 25 lipca, podczas którego w Doniecku dosz?o do zniszczenia 30 samochodów nale??cych do misji OBWE, ta ograniczy?a swoj? dzia?alno?? w Zag??biu Donieckim. Wed?ug wiceszefa specjalnej misji monitoringowej Alexandra Hugha, doniecka policja przygl?da?a si? incydentowi, który nosi? charakter zorganizowanego i nie reagowa?a. Misja OBWE poinformowa?a te?, ?e straci?a samolot bezza?ogowy w okolicach Mariupola, którego lot zosta? zak?ócony przez “silne fale elektryczne”.

3 sierpnia up?yn?? termin wycofania ci??kiego sprz?tu z linii frontu w Donbasie i demilitaryzacji wioski Szyrokino pod Mariupolem, co zosta?o ustalone 23 lipca podczas rozmowy telefonicznej przywódców tzw. czwórki normandzkiej – Ukrainy, Rosji, Francji i Niemiec. Realizacj? ustale? mia?a zaj?? si? trójstronna grupa kontaktowa w Mi?sku, której obrady nie przynios?y jednak skutku. Wys?annik donieckich separatystów Denis Puszylin poinformowa?, ?e “umowa w sprawie wycofania ci??kiego sprz?tu z linii frontu nie zosta?a parafowana z powodu stanowiska strony ukrai?skiej”, ale rozmowy by?y kontynuowane tak?e 4 sierpnia.

Ameryka?scy wojskowi b?d? szkoli? ukrai?sk? armi?

24 lipca Departament Stanu USA przekaza? informacj?, ?e ameryka?scy wojskowi rozpoczn? w bie??cym roku regularne szkolenia ?o?nierzy ukrai?skich –odpowiadaj?c na zaproszenie rz?du Ukrainy – co zwi?kszy ??czn? pomoc USA dla tego kraju w dziedzinie bezpiecze?stwa do 244 mln dolarów. Wed?ug rzecznika Departamentu Stanu Marka Tonera, szkolenia maj? rozpocz?? si? jesieni? br. w zachodniej Ukrainie, niedaleko granicy z Polsk?. Agencja Reuters podkre?la w swoim komunikacie, ?e Stany Zjednoczone odrzucaj? wszelkie sugestie dostarczania Ukrai?com broni, nie chc?c doprowadzi? do eskalacji konfliktu.

Pojawiaj? si? jednak równie? glosy ameryka?skich polityków, którzy s? zwolennikami dostarczenia Ukrainie nowoczesnych systemów radarowych, aby u?atwi? lokalizowanie stanowisk artylerii rebeliantów. Niektórzy z nich, jak senator John McCain – ubiegaj?cy si? o nominacj? w wyborach prezydenckich z ramienia Partii Republika?skiej – krytykuj? obecn? polityk? USA w sprawie Ukrainy. Senator McCain powiedzia?: „ Nie zgadzam si? z prezydentem Stanów Zjednoczonych Barackiem Obam?, który nie zdecydowa? si? na dostarczenie broni Ukrainie”. Jest on te? przekonany, ?e wi?kszo?? Amerykanów jest podobnego zdania oraz, ?e skoro na Ukrainie dosz?o do agresji to nale?y wys?a? tam wsparcie.

Odpowied? Rosji

Rosja, w odpowiedzi na zmiany na arenie mi?dzynarodowej w kwestii ukrai?skiej zapowiedzia?a zmian? swojej doktryny marynarki wojennej. Ma by? to odpowied? na zbli?enie NATO do rosyjskich  granic oraz na rozwój sytuacji na Ukrainie. Jak powiedzia? genera? Rogozin, ma ona te? odzwierciedla?  zjednoczenie Krymu z Rosj?.  Rosja chce skierowa? swoj? uwag? na tak?e na rejon Arktyki, gdzie prawdopodobnie znajduj? si? z?o?a gazu i ropy oraz dba? o przyjazne kontakty z Chinami. Ma te? powsta? flota lodo?amaczy o nap?dzie atomowym, a pierwszy okr?t ma by? gotowy ju? w 2017 roku.

Bilans konfliktu

Niestety jak pokazuj? ostatnie wydarzenia konflikt na Ukrainie b?dzie si? nadal przed?u?a?, a jego uczestnicy nie znajd? porozumienia bez nacisku ze strony spo?eczno?ci mi?dzynarodowej. Tylko w dniach 3-4 sierpnia ?o?nierze ukrai?scy zostali ostrzelani 109 razy, jak  poda? sztab operacji antyterrorystycznej w Donbasie. Separaty?ci atakowali w pobli?u Doniecka i Mariupola oraz ostrzelali miasto Awdiejewk? i wiosk? Pieski w rejonie zrujnowanego donieckiego lotniska.  Wed?ug tych doniesie? strona ukrai?ska atakowa?a natomiast kontrolowane przez separatystów miasta w obwodzie donieckim, w tym Gor?ówk?.

Wed?ug raportu komisji ?ledczej ONZ ds. praw cz?owieka na Ukrainie z marca tego roku ponad 6 tys. ludzi zgin??o na Ukrainie, poczynaj?c od wybuchu konfliktu w kwietniu 2014 roku. Od po?owy kwietnia 2014 do ko?ca lutego 2015 roku na wschodzie Ukrainy odnotowano ok. 5,8 tys. ofiar ?miertelnych i prawie 15 tys. rannych.[2]

Kolejn? informacj? podan? przez ONZ s? dane na temat uchod?ców. W ci?gu roku od momentu rozpocz?cia wojny, Donbas opu?ci?o a? 1 228 090 mieszka?ców tego regionu, z czego a? 154 635 to dzieci. Wed?ug dost?pnych danych osoby te uciek?y do innych, nieobj?tych wojn?, regionów Ukrainy. Z kolei ukrai?skie media podaj?, ?e UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci) na razie otrzyma? jedynie 8 proc. kwoty, która jest niezb?dna dla przeprowadzenie akcji humanitarnych na Ukrainie.


[1] W?ród uczestników manewrów jest 800 ?o?nierzy ukrai?skich, a tak?e ?o?nierze m.in. z Wielkiej Brytanii, Polski, Rumunii, Bu?garii, Gruzji i Litwy.

[2]W tej liczbie ponad 1000 ludzi zgin??o, a prawie 3,8 tys. zosta?o rannych tylko od 1 grudnia do po?owy lutego, wi?cej na:  http://www.rp.pl/artykul/1183051.html

Zdj?cie: Andrew Bossi/Wikimedia Commons/CC


Przeczytaj te?:
C. Szczepaniuk, Dziwna wojna na Ukrainie przyk?adem wojny hybrydowej
A. S?k, Requiescat in peace? O planie misji pokojowej ONZ na Ukrainie
C. Szczepaniuk, Sprawozdanie z misji obserwacyjnej wyborów prezydenckich na Ukrainie w ramach misji OBWE/ODHIR
A. Darnapykh, Prawdziwa moc czwartej w?adzy –  czyli jak Rosjanie widz? tragedi? Boeinga – 777
M. Stypu?kowski, Zachód – Ukraina: zwi?zek bez szans?

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active element. While the physic is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Joanna Tołczyk

Absolwentka nauk politycznych i germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Praktykantka i współpracowniczka Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Asystentka w Biurze Stowarzyszenia Bundestag Alumni Polska, które skupia polskich uczestników Programu Internationales Parlaments-Stipendium Niemieckiego Bundestagu. Członek Zarządu Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin.

Brak komentarzy on "Konflikt na Ukrainie – przegląd wydarzeń"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *