Sprawozdanie z misji obserwacyjnej wyborów prezydenckich na Ukrainie w ramach misji OBWE/ODHIR

1300 0
CEZARY SZCZEPANIUK

ukraina1Wybory prezydenckie, przeprowadzone na Ukrainie dnia 25 maja 2014 roku, by?y bardzo wa?nym sprawdzianem dla poziomu rozwoju ?wiadomo?ci politycznej i obywatelskiej spo?ecze?stwa Ukrainy. Egzamin ten zosta? zdany na ocen? co najmniej bardzo dobr?. Spo?ecze?stwo Ukrainy – aktywnie uczestnicz?c w prezydenckim plebiscycie – solidarnie zasygnalizowa?o ?wiatu, ?e demokratyczne wybory mog? by? kluczem do stabilizacji sytuacji w kraju. Wybory te, w których uczestniczy?o ponad 60% uprawnionych do g?osowania obywateli, ju? w pierwszej turze wygra? niezale?ny kandydat, Petro Poroszenko, zdobywaj?c 54,7% g?osów. Jako cz?onek polskiego kontyngentu misji obserwacji wyborów Organizacji Bezpiecze?stwa i Wspó?pracy w Europie (OBWE) mia?em mo?liwo?? uczestniczy? w obserwacji tych wyborów w mie?cie Charkowie, na wschodzie Ukrainy.

ODIHR OBWE

W zwi?zku z tym, ?e Polska jest cz?onkiem OBWE od pocz?tku jej za?o?enia (czyli od 1994 roku), przys?uguje jej mo?liwo?? wysy?ania obserwatorów mi?dzynarodowych do innych krajów cz?onkowskich podczas wyborów zarówno prezydenckich, jak i parlamentarnych. W ca?ej misji obserwacji wyborów – Election Observation Mission – wzi??o udzia? oko?o 900 obserwatorów krótkoterminowych (STO) oraz 100 obserwatorów d?ugoterminowych (LTO) ze wszystkich krajów cz?onkowskich OBWE (oprócz Rosji). Zwa?ywszy na to, ?e sytuacja wewn?trzna na Ukrainie jest w kr?gu zainteresowa? polskiej polityki zagranicznej, jako istotny element bezpiecze?stwa naszego regionu, Polska w ramach Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Cz?owieka (ODIHR) wys?a?a na wybory prezydenckie na Ukrainie najwi?ksz? liczb? obserwatorów – 116. Uczestnikami misji ze strony polskiej byli w du?ej mierze pracownicy MSZ, pracownicy think tanków, organizacji pozarz?dowych oraz studenci i absolwenci kierunków wschodnich polskich uniwersytetów.

22

Misja

Misja rozpocz??a si? odpraw? zorganizowan? przez Kancelari? Prezydenta 19 maja, a zako?czy?a powrotem do kraju dnia 29 maja. Trzonem tego skomplikowanego pod wzgl?dem zarówno logistycznym, jak i merytorycznym przedsi?wzi?cia by?o szkolenie oraz przygotowanie do pe?nienia roli obserwatora, które uczestnicy odbyli w ci?gu dwóch dni w Kijowie, po czym rozjechali si? do swoich tzw. deployment areas, czyli miejsc obserwacji wyborów po ca?ej Ukrainie. Miejscem, do którego mnie skierowano w celu obserwacji przebiegu wyborów prezydenckich by? Charków. Miasto to po?o?one jest na wschodzie Ukrainy – oddalone 90 km od granicy z Rosj? i  graniczy z zapalnymi regionami Donieckim i ?uga?skim, w których z powodu ruchów separatystycznych oraz akcji antyterrorystycznej przeprowadzanej przez wojsko ukrai?skie wybory nie by?y obserwowane.

mapa

W samym Charkowie nie zaobserwowali?my ?adnych niebezpiecze?stw, czy zak?óce? spokoju podczas dnia wyborczego, tym bardziej ?adnych aktów przemocy. Jedynie w ma?ym mie?cie w obwodzie charkowskim, przy granicy z obwodem donieckim, ostrzegano obserwatorów przed ewentualnymi niebezpiecze?stwami. Generalny stosunek mieszka?ców regionu do wyborów by? bardzo pozytywny, wyra?any w kategoriach nadziei na „zmiany na lepsze”, stabilizacji sytuacji w kraju oraz poparcia i mobilizacji dla demokratycznego przeprowadzenia wyborów.

Obserwacja wyborów w dniu wyborczym oraz przygotowanie naszego regionu obserwacji w dniach go poprzedzaj?cych nie przysporzy?a nam wi?kszych problemów. Warto tu zaznaczy?, ?e od momentu wjazdu w rejon obserwacji, obserwator pracuje w grupie, na któr? sk?ada si? inny przedstawiciel kraju OBWE, t?umacz oraz kierowca. Towarzyszy?a mi Niemka, by?a pos?anka do Bundestagu. Od pocz?tku obserwacji wyborów w Charkowie cz?onkowie komisji, ich przewodnicz?cy oraz patroluj?cy policjanci byli nam niezwykle pomocni, wyrozumiali oraz uprzejmi. W ci?gu dwóch dni poprzedzaj?cych wybory odwiedzili?my razem oko?o 20 komisji wyborczych, cz?sto spotykaj?c ju? tylko policjantów pilnuj?cych zalakowanych sejfów z materia?ami wyborczymi. Nie odnotowali?my ?adnego aktu wrogo?ci wobec naszej obecno?ci, co wi?cej, wszyscy pracownicy komisji spodziewali si? naszej obecno?ci.

Podczas dnia wyborczego tj. 25 maja obserwowali?my przebieg g?osowania w oko?o 10 obwodowych okr?gach wyborczych oraz w jednej komisji okr?gowej, gdzie uczestniczyli?my w obserwacji zliczania g?osów z lokalnych komisji. Nie zaobserwowali?my ?adnych wi?kszych narusze? prawa wyborczego podczas g?osowania, ?adnych wieców wyborczych ani zak?óce? ciszy wyborczej. Nie zauwa?yli?my tak?e ?adnych niepowo?anych ludzi zak?ócaj?cych prac? komisji wyborczych. Jednak?e proces podliczania g?osów w danej komisji okr?gowej trwa? bardzo d?ugo i by? do?? chaotyczny. Wynika?o to mi?dzy innymi ze zm?czenia cz?onków komisji, ale te? ich s?abej organizacji i przygotowania, co skutkowa?o ich nieefektywno?ci? oraz demotywacj?.

Charków

Wnioskuj?c z moich obserwacji, mo?na ?mia?o stwierdzi?, i? mieszka?cy Charkowa to ?wiadomi obywatele, którzy sceptycznym okiem patrz? na wydarzenia na wschodzie kraju i wrogie dzia?ania wielkiego s?siada – Rosji. Wielu charkowian nazywa separatystów z dwóch wschodnich regionów bandytami i odcina si? od ich roszcze?, chc?c pozosta? w granicach Ukrainy. Wi?ksza cze?? mieszka?ców uwa?a si? za etnicznych Rosjan, jednak?e nigdy nie przysz?oby im do g?owy ??da? przy??czenia do Rosji, poniewa? czuj? si? oni mieszka?cami i obywatelami pa?stwa ukrai?skiego, co z dum? podkre?laj?. Stosunek mieszka?ców Charkowa do Kijowa okre?li?bym jako pozytywny i racjonalny, wynikaj?cy ze zrozumienia funkcji centralnej w?adzy wykonawczej. Warto doda?, i? Charków to najwi?ksze miasto uniwersyteckie we Wschodniej Europie, gdzie odsetek ludzi z wy?szym wykszta?ceniem jest bardzo wysoki, czego skutkiem jest ?wiadomo?? obywatelska podczas wyborów oraz zrozumienie sytuacji wewn?trznej i zewn?trznej Ukrainy.

Przebieg wyborów prezydenckich w okr?gu, który dany mi by?o obserwowa?, tj. mie?cie Charków – dzielnica Moskiewskaja i Leninskaja – oceniam jako bardzo pokojowy oraz stabilny.  Cz?onkowie komisji w wi?kszo?ci byli dobrze przygotowani do pe?nienia swojej roli, jedynie presja czasu i tymczasowa dysfunkcjonalno?? elektronicznego systemu Vybory utrudni?a jej prace. W Charkowie – inaczej ni? w wi?kszo?ci kraju – wybory wygra? kandydat Partii Regionów Mykhailo Diobkin (pochodz?cy z Charkowa), który zdoby? 3,03% g?osów w skali kraju, plasuj?c si? na szóstym miejscu.

ukraina2

Raport OBWE

Wybory te w oficjalnej opinii Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Cz?owieka (ODIHR) OBWE charakteryzowa?y si? wysok? frekwencj? oraz spe?nia?y mi?dzynarodowe wymogi przeprowadzania przejrzystych i sprawiedliwych wyborów. Pe?ny tekst stanowiska ODIHR OBWE mo?na znale?? na stronie organizacji. Imponuj?cy jest fakt, ?e na Ukrainie – kraju który do?wiadczy? kilka nie do ko?ca przejrzystych wyborów w swojej 23-letniej historii niepodleg?o?ci – teraz, w 2014 roku, w bardzo nieprzyjaznych warunkach polityczno-ekonomicznych przeprowadzono wybory o tak wysokim poziomie przejrzysto?ci i profesjonalno?ci. Niestety, nie odby?y si? one na terenie okupowanego Pó?wyspu Krymskiego, za? w regionach Donieckim i ?uga?skim odby?y si? w bardzo ograniczonym wymiarze. W tych ostatnich, podczas wykonywania rutynowego patrolu, dziewi?ciu obserwatorów OBWE zosta?o porwanych przez si?y separatystów. Po ponad miesi?cznym przetrzymywaniu zostali w ko?cu uwolnieniu, dzi?ki zaanga?owaniu specjalnej grupy zarz?dzania kryzysowego OBWE i dyplomacji niemieckiej.

Najwi?ksz? frekwencj? wykazali si? mieszka?cy regionów zachodnich – lwowskiego oraz iwanofrankiwskiego, gdzie frekwencja oscylowa?a w okolicach 75%, za? najmniejsz? mieszka?cy regionów donieckiego i ?uga?skiego, gdzie frekwencja wynios?a oko?o 15%. W skali ca?ego kraju najwi?cej g?osów zdoby? miliarder, przemys?owiec i polityk – Petro Poroszenko, który zdystansowa? swoich rywali wygrywaj?c wybory ju? w pierwszej turze, z wynikiem prawie 55% – zostawiaj?c daleko w tyle by?? premier Juli? Tymoszenko, która zyska?a 12,8% g?osów oraz przedstawiciela kr?gów radykalnych, Oleha Laszko, który zdoby? 8,32% g?osów.

Pozostaje nam wierzy?, ?e ogromne poparcie spo?eczne, którym obdarzyli nasi wschodni s?siedzi nowego prezydenta-elekta, b?dzie mia?o pozytywny wp?yw na konsolidacj? pa?stwa i rozwój demokracji na Ukrainie. Przed nowym prezydentem stoi teraz szereg kluczowych wyzwa?: uspokojenie sytuacji w dwóch zapalnych regionach wschodnich, doj?cie do porozumienia z agresywnym s?siadem oraz – je?li nie przede wszystkim – stabilizacja ukrai?skiej gospodarki.

20


Cezary Szczepaniuk – wspó?pracownik CIM – absolwent UMCS (stosunki mi?dzynarodowe) i  College of Europe (European Interdisciplinary Studies).  Interesuje si? bezpiecze?stwem mi?dzynarodowym, Partnerstwem Wschodnim, Ukrain? i Francusk? polityk? bezpiecze?stwa. Bra? udzia? w misjach obserwacyjnych OBWE w Gruzji (2013) i na Ukrainie (2014).


*Wszystkie u?yte zdj?cia dostarczy? autor artyku?u


Przeczytaj te?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the physic is credited with nerve hurt, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Cezary Szczepaniuk

Cezary Szczepaniuk, - Współpracownik CIM - absolwent stosunków międzynarodowych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych Interdyscyplinarnych Studiów Europejskich na specjalizacji „Unia Europejska jako aktor regionalny” w Kolegium Europejskim w Natolinie. Jego zainteresowania obejmują szeroko rozumiane aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego, Partnerstwo Wschodnie (Ukraina, Gruzja), NATO oraz Wspólną Politykę Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE. Cezary Szczepaniuk graduated from University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin, Poland with Master degree in international relations and from College of Europe European Interdisciplinary Studies with “EU as a regional actor” specialization. His interests vary from international security, Eastern Partnership, Ukrainian geopolitics and French security to defence policy. He took part as an international observer in the Election Observation Mission during presidential elections in Georgia on October 27, 2013.

Brak komentarzy on "Sprawozdanie z misji obserwacyjnej wyborów prezydenckich na Ukrainie w ramach misji OBWE/ODHIR"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>