Requiescat in pace? O planie misji pokojowej ONZ na Ukrainie

1100 1
ANITA S?K

Inside_the_UN_Security_CouncilPrezydent Ukrainy Petro Poroszenko og?osi? w ?rod? 18 lutego wieczorem zamiar sk?onienia ONZ do wys?ania na wschód Ukrainy mi?dzynarodowego kontyngentu pokojowego, którego zadaniem by?oby monitorowanie (wymuszenie?) przestrzegania porozumie? mi?skich [1]. Na podstawie mandatu Rady Bezpiecze?stwa ONZ, si?y te mia?yby do??czy? do sk?adu Wspólnego Centrum Kontroli i Koordynacji, w którym zasiadaj? ju? przedstawiciele si? zbrojnych Ukrainy, Rosji oraz wys?annicy OBWE. Wed?ug Poroszenki, najlepszym formatem by?aby misja policyjna Unii Europejskiej; wykluczy? on przy tym udzia? w owym kontyngencie przedstawicieli pa?stwa-agresora, za jakie Ukraina uznaje Rosj?. Prezydent przekaza? t? propozycj? w rozmowie telefonicznej szefowi Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi w czwartek 19 lutego br. Tusk potwierdzi?, ?e podczas jego wizyty w Kijowie w niedziel? 22 lutego z okazji pierwszej rocznicy „rewolucji godno?ci” na Majdanie dialog w tej sprawie b?dzie kontynuowany. Zdaniem by?ego wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy Aleksandra Cza?yja w zachodnich stolicach ju? omawiane jest wys?anie si? pokojowych na Ukrain?. „Bia?orusini si? zg?osili, mo?liwe, ?e Kazachowie, mo?liwe, ?e Gruzini, mo?e te? Polacy” – powiedzia? ukrai?ski dyplomata [2]Jednak na mi?dzynarodowych salonach dyplomatycznych póki co brak jakiegokolwiek entuzjazmu, co do realizacji pomys?u Poroszenki. Nie ma te? polskiego stanowiska w tej sprawie.

Stanowisko Rosji i separatystów

Sta?y Przedstawiciel Federacji Rosyjskiej przy ONZ Witalij Czurkin o?wiadczy? w czwartek 19 lutego, ?e zapraszanie przez w?adze Ukrainy mi?dzynarodowych si? pokojowych na wschód swojego kraju podaje w w?tpliwo?? zamiar wype?nienia przez Kijów porozumie? mi?skich [3]. Wtórowa? mu rzecznik MSZ Rosji Aleksandr ?ukaszewicz, deklaruj?c przy tym, ?e Moskwa gotowa jest wesprze? finansowo, technicznie i kadrowo misj? monitoringow? OBWE na Ukrainie. W podobnym tonie separaty?ci o?wiadczyli, ?e obecno?? jakichkolwiek si? pokojowych narusza?oby zawieszenie broni wynegocjowane w Mi?sku.

Stanowisko UE

Przebywaj?cy w Rydze na spotkaniu ministrów obrony pa?stw cz?onkowskich UE Maciej Popowski z Europejskiej S?u?by Dzia?a? Zewn?trznych poinformowa?, ?e UE dostarczy pojazdy opancerzone i zdj?cia satelitarne do monitorowania rozejmu na Ukrainie, ale pozostaje niezdecydowana, czy wys?a? si?y w ramach proponowanej misji ONZ [4]. Podkre?li?, ?e potrzeba „wi?cej jasno?ci” odno?nie pomys?u prezydenta Poroszenki. Jednak rzeczniczka ESDZ zaznaczy?a, ?e w obecnej sytuacji mo?na mówi? jedynie o implementacji porozumie? mi?skich, które nie przewiduj? misji pokojowej. Podobnie w kr?gach dyplomatycznych w Brukseli mówi si?, ?e propozycja Poroszenki jest w tym momencie „trudna do wyobra?enia” [5].

Minister spraw zagranicznych RFN Frank-Walter Steinmeier stwierdzi?, ?e idea Poroszenki – z racji wielu otwartych pyta? – musi zosta? poddana rozwa?nym przemy?leniom. Zaznaczy?, ?e misja pokojowa wymaga stabilnego zawieszenia broni, którego na wschodniej Ukrainie jeszcze nie ma. Poza tym, wg Steinmeiera, nie jest jasne, czy strony konfliktu s? w ogóle zgodne co do powo?ania takiej misji. Póki co, trzeba wi?c wykorzysta? wszystkie mo?liwo?ci, jakie daje OBWE dla wdro?enia w ?ycie porozumie? mi?skich, a przede wszystkim efektywnego zawieszenia broni [6].

Wnioski

Wszystkie strony z dystansem odnosz? si? do najnowszej propozycji prezydenta Poroszenki. Dla UE i pa?stw cz?onkowskich pomys? wprowadzenia do wschodniej Ukrainy misji pokojowej jest na razie zbyt niedookre?lony. Poza sprawami administracyjnymi (które kraje mia?yby wzi?? udzia? w operacji? jaka by?aby ich funkcja – obserwatorska, zbrojnego „wymuszania pokoju”, czy jeszcze inna? itd.), obawa pa?stw zachodnich wynika tak?e w du?ej cz??ci z niech?ci do dalszego antagonizowania Moskwy. Co by?o do przewidzenia, Rosja i separaty?ci zareagowali natychmiast i ostro na mo?liwo?? pojawienia si? obcych wojsk (mo?e nawet w ich domy?le NATOwskich) w regionie konfliktu. A bez zgody wi?kszo?ci cz?onków RB NZ, w tym wszystkich cz?onków sta?ych, a wi?c i Rosji, misja pokojowa nie zostanie powo?ana. Wydaje si? wi?c, ?e zosta?a ona pogrzebana, zanim w ogóle si? zmaterializowa?a. Requiescat in pace…


Tweet ukrai?skiej Rady Bezpiecze?stwa Narodowego i Obrony (RBNiO)
Rzeczpospolita, 20.02.2015.
Depesza PAP, Moskwa, 19.02.2015.
Ibidem.
5 Depesza PAP, Ryga, 19.02.2015.
http://www.dw.de/wenig-begeisterung-für-eu-polizei-in-der-ostukraine/a-18270007.

Zdj?cie: Rada Bezpiecze?stwa ONZ, ?ród?o Wikimedia Commons


Przeczytaj te?:

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t hard for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.
CII's Founding Member. Graduated from the Department of EU International Relations and Diplomacy, College of Europe in Bruges (Belgium) and in International Relations from the Jagiellonian University in Cracow (Poland). LLP ERASMUS stipend on the University of Vienna. In years 2012-2013 Marie Curie Researcher on EU External Action in a think tank Trans European Policy Studies Association based in Brussels. Trainee i.a. in the European Commission (Cabinet of Š. Füle, Commissioner for ENP and Enlargement), Polish MFA, European Parliament and Embassy of the Republic of Poland in Moscow. Honourable member of the International Relations Students’ Association of the Jagiellonian University.

1 komentarz on "Requiescat in pace? O planie misji pokojowej ONZ na Ukrainie"

  1. Anita Sęk

    Jest takie niby stanowisko Polski: Prezydent B. Komorowski w radiowych „Sygnałach dnia”: „Ukraina może liczyć na nasze poparcie w zakresie wsparcia wniosku o siły rozjemcze ONZ, jeżeli taki wniosek Ukraina złoży. To nie jest takie proste, bo siły rozjemcze mają sens wtedy, kiedy jest rozejm, a jak jest wojna, trudno tam wysyłać żołnierzy”.
    Czyli poprzemy, ale właściwie to nie ma sensu?

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>