Grexit

908 0
ANNA BIERNACKA-RYGIEL

zbDymisja prezydenta. Nieudane próby wyboru nowego. Rozwi?zanie parlamentu. Przedterminowe wybory parlamentarne. Wygrana Syrizy. Zawirowania na gie?dach europejskich. Wstrzymanie kolejnych transz pomocy dla Grecji. Co dalej – „Grexit”?[1] 

Pierwsze strony gazet pe?ne s? informacji politycznych i ekonomicznych. W Europie takim tematem na pocz?tku 2015 r. by? niew?tpliwie Grexit (wyj?cie Grecji ze strefy euro). Co si? przyczyni?o do rozdmuchania tego tematu?

S?aby kurs Euro

Spadki kursu EUR w stosunku do USD naruszy?y minimum z 2010 roku na 1.1870, tym samym notowana znalaz?y si? na najni?szym poziomie od 2006 roku. Oprócz si?y dolara do zni?ek EUR/USD przyczyni?a si? równie? s?abo?? euro, na co du?y wp?yw mia?y nieudane wybory prezydenckie w Grecji, a co za tym idzie konieczno?? rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych.[2]

Merkel ju? nie stanie murem

4 stycznia 2015 r. w niemieckiej prasie pojawi? si? artyku? o tym, ?e Kanclerz Angela Merkel nie b?dzie ju? za wszelk? cen? stara?a si? utrzyma? Grecji w strefie euro. Co wi?cej niemiecki rz?d mia? ju? nawet przygotowywa? si? na ewentualny powrót Grecji do drachmy – w sytuacji, gdyby wybory wygra?a sprzeciwiaj?ca si? reformom Syriza. Pogl?dy lidera tej partii s? powszechnie znane. Przedstawi? je ju? we wrze?niu 2014 r. w programie z Thesalonik : „Z obawy o kryzys humanitarny i chc?c odwróci? spo?eczn? i gospodarcz? dezintegracj? w kraju, Syriza domaga si? szybkiego zerwania z prowadzon? dotychczas pod naciskiem Trojki[3]  nieracjonaln? i destrukcyjn? strategi? oszcz?dno?ci i zaciskania pasa. Chce zerwa? z dyktatem wierzycieli oraz uderzy? w dotychczas uprzywilejowanych i najbogatszych, którzy przez cztery lata kryzysu finansowego byli nietykalni”. Niemniej jednak, w ostatnim czasie lider partii, Aleksis Tzipras, nieco z?agodzi? ton i zapowiedzia?, ?e chce pozostania Grecji w strefie euro. Ponadto zamierza negocjowa? warunki zako?czenia programu pomocowego, a nie jednostronnie je zerwa?. [4]

„My si? Grexitu nie boimy”

Problem w tym, ?e role si? odwróci?y. Dzisiaj Niemcy i Francja rozwa?aj? scenariusz, czy nie lepiej Grecj? zostawi? sam? sobie, w przypadku wygranej Syrizy (co w ostatni? niedziel? sta?o si? faktem). Niemiecki tygodnik Der Spiegel napisa?, ?e Niemcy w przeciwie?stwie do poprzednich lat, nie boj? si? ju? wyj?cia Grecji ze strefy euro, bo euroland jest silniejszy i nie ma gro?by zara?enia innych krajów wirusem niewyp?acalno?ci. Wed?ug dziennika, cytowanego przez portal forsal.pl, niemieccy przywódcy uwa?aj?, ?e strefa euro wytrzyma?aby ewentualne wyj?cie Grecji, poniewa? inne kraje, takie jak Irlandia czy Portugalia s? ju? w du?o lepszej kondycji. Co wi?cej, dzia?a ju? Europejski Mechanizm Stabilizacyjny. O?rodek analityczny Capital Economics ocenia, ?e równie? region Europy Centralnej obecnie poradzi?by sobie lepiej w przypadku wyj?cia Grecji ze strefy euro ni? w latach 2011-12, czyli w szczytowym okresie greckiego kryzysu. W uzasadnieniu wskazuje on na mniejsz? zale?no?? regionu od zagranicznych ?róde? finansowania, popraw? rachunku obrotów bie??cych oraz fakt, ?e Europejski Bank Centralny, Eurostrefa oraz banki centralne regionu s? lepiej przygotowane na tak? ewentualno??. Natomiast prezydent Francji, François Hollande, o?wiadczy? w poniedzia?ek w radiu France Inter, ?e to do Greków nale?y decyzja, czy ich kraj ma pozosta? w eurolandzie.

Wyj?cie ze strefy euro nie jest jednak takie ?atwe, równie? ze wzgl?dów proceduralnych. Rzeczniczka Komisji Europejskiej, w odpowiedzi na pytania dotycz?ce mo?liwego wyj?cia Grecji z obszaru wspólnej waluty, przypomnia?a w swojej wypowiedzi z 5 stycznia br., i? obecno?? pa?stwa w strefie euro, zgodnie z unijnymi traktatami, jest nieodwo?alna.

W ?wietle wyników ostatnich wyborów, gro?ba Grexitu wydaje si? by? jedynie przedwyborcz? prób? nacisku na Greków, aby „dobrze wybrali” swoich reprezentantów i zacz?li sp?aca? d?ugi. Zw?aszcza, ?e ust?puj?cy premier, Antonis Samaras równie? grozi?, ?e wybór Syrizy mo?e doprowadzi? do wyrzucenia kraju z unii monetarnej Unii Europejskiej. Z jednej strony by?y to wi?c naciski wewn?trz samego kraju, z drugiej za?, z pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej. Jednak o ile Grexit sam w sobie móg?by faktycznie nie os?abi? samej strefy Euro, o tyle na pewno os?abi?by pozycj? Unii Europejskiej zarówno wewn?trz, jak i na arenie mi?dzynarodowej, co wobec obecnej sytuacji geopolitycznej by?oby bardzo niekorzystne.

Grexit nam niestraszny!

Tworzony w ostatnim czasie przez analityków i polityków scenariusz opuszczenia strefy euro przez Grecj? wydaje si? by? jednak nieco przesadzony. Ostatnie wypowiedzi Tziprasa (równie? te po wygranej w wyborach) pokazuj?, ?e on sam poczu?, ?e za bardzo si? „zagalopowa?” w swoich planach. Na marginesie doda? mo?na, ?e Tzipras by? jeszcze niedawno kandydatem partii lewicowych na Przewodnicz?cego Komisji Europejskiej – w zwi?zku z tym, czy naprawd? by?by sk?onny wycofa? swój kraj ze strefy euro i obni?y? jego pozycj? wewn?trz samej Unii Europejskiej? Ten scenariusz wydaje si? by? bardzo ma?o prawdopodobny. Ci?gle jeszcze strefa euro jest presti?owa dla krajów cz?onkowskich Unii Europejskiej. Przyk?adem mo?e by? Litwa, która mimo kryzysu postanowi?a przyj?? wspóln? walut? w styczniu tego roku. Patrz?c z tej perspektywy Grecja, która znalaz?aby si? poza stref? Euro, mog?aby by? porównywana ekonomicznie do Bu?garii czy Rumunii, co raczej nie jest dla niej pozytywn? wizj?. Bo o ile „wyj?? mo?na”, o tyle ponowne wej?cie by?oby raczej mo?liwe dopiero po d?ugich staraniach tego kraju, co stawia?oby by Grecj?  na ko?cu kolejki oczekuj?cych.

 


[1] Grexitwyj?cie Grecji ze strefy euro. Termin utworzony dnia 6 lutego 2012 przez Willema H. Buitera i Ebrahima Rahbari’ego, g?ównych analityków Citigroup.  http://gogreece.about.com/
[2] Wi?cej na portalu Puls Biznesu:  http://www.pb.pl/
[3] Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny i Mi?dzynarodowy Fundusz Walutowy
[4] Wi?cej w artykule „Grecja: impas wyborczy” na naszym blogu

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t troublesome for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active element. While the physic is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.
Absolwentka politologii (specjalizacja zarządzanie europejskie) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła podyplomowe prawo Unii Europejskiej oraz prawo międzynarodowe na Wydziale Prawa i Administracji UW. Doświadczenie zawodowe zdobyła w administracji państwowej oraz unijnej. Obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej na temat kształtowania się polityki turystycznej Unii Europejskiej. Członek Team Europe.

Brak komentarzy on "Grexit"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>