6:0 – wybory regionalne we Francji

1725 2
BARBARA MARCINKOWSKA

Po zaskakuj?cym dla wielu komentatorów sukcesie Frontu Narodowego w pierwszej turze wyborów regionalnych we Francji (przewaga w 6 regionach), ma?o kto przewidywa? a? tak druzgocz?c? pora?k? w dzisiejszej drugiej turze (przewaga w 0 regionach). A jednak, w?a?nie ta pora?ka zaskoczeniem nie jest. FN po raz kolejny – tak jak w wyborach departamentalnych – zostaje bez przewodnictwa w jakimkolwiek okr?gu wyborczym, ale za to z wyra?nym poczuciem, ?e ma coraz silniejsze zaplecze wyborcze. Je?li spojrze? na ca?o?ciowe wyniki, to Listy Frontu Narodowego zaj??y trzecie, solidne miejsce z ok 27% poparciem, po listach zjednoczonej prawicy (ok 40%) i zjednoczonej lewicy (ok 29%).[1]

carte-elections-regionales-2015-premier-tour
Wyniki 1 tury wyborów regionalnych we Francji (6 grudnia 2015)

Analiza upadku

W drugiej turze wyborów zadzia?a?y dwa czynniki, których rezultatem jest znacznie s?abszy ni? tydzie? temu rezultat Frontu Narodowego.  Pierwszym czynnikiem by?a niew?tpliwie taktyka przyj?ta przez Parti? Socjalistyczn?, polegaj?ca na wycofaniu swoich kandydatów (a dok?adnie ca?ych list kandydatów), z regionów, w których FN zagra?a? najbardziej bipolarnemu uk?adowi si? (Republikanie – Socjali?ci). Taktyka ta przynios?a po??dane efekty w marcowych wyborach departamentalnych i – jak si? dzi? okaza?o – przynios?a i teraz.  Jest ona zreszt? bardzo interesuj?ca z punktu widzenia obserwatorów francuskiej sceny politycznej. Otó? zdaje si?, ?e cel niedopuszczenia do wygranej FN i zachowania dwupartyjnego uk?adu politycznego jest znacznie wa?niejszy, ni? zdobycie mandatów na d?ugie wszak?e, bo sze?cioletnie kadencje w radach regionalnych. Wycofuj?c swoje listy, PS pozbawi?a si? bowiem nie tylko szans na zdobycie wi?kszo?ci, ale ca?kowicie miejsc w radach niektórych regionów. I tak, gdy zwyci?zca z ramienia Republikanów w regionie Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Xavier Bertrand g?osi? podnios?e has?a o swej bohaterskiej postawie i powstrzymaniu inwazji Frontu Narodowego na Francj?, tak naprawd? to Socjali?ci, podejmuj?c decyzj? o wycofaniu swojej listy, przyczynili si? do przegranej FN.

Wst?pne wyniki 2 tury wyborów regionalnych we Francji (13 grudnia 2015). Na mapie wida?, ?e lewica (kolor ró?owy) zdoby?a przewag? na znacznie wi?kszym terytorium ni? w 1 turze, tak samo jak prawica (kolor jasnoniebieski), podczas gdy FN (kolor granatowy) utraci? przewag? w regionach, w których do tej pory dominowa?.
Wst?pne wyniki 2 tury wyborów regionalnych we Francji (13 grudnia 2015). Na mapie wida?, ?e lewica (kolor ró?owy) zdoby?a przewag? na znacznie wi?kszym terytorium ni? w 1 turze, tak samo jak prawica (kolor jasnoniebieski), podczas gdy FN (kolor granatowy) utraci? przewag? w regionach, w których do tej pory dominowa?.

Drugim istotnym czynnikiem jest przywi?zanie samych Francuzów do dwustronnego uk?adu si?.  Pomimo i? w ?yciu politycznym kraju bierze udzia? wiele partii – od skrajnej prawicy (FN) po skrajn? lewic? (Front de Gauche, ugrupowanie odwo?uj?ce si? do postulatów komunistycznych), to praktycznie na ka?dym szczeblu w?adzy dominuje uk?ad dwupartyjny. Czemu sprzyja zreszt? sposób przeprowadzania wyborów – wi?kszo?? z nich jest bowiem dwuetapowa, gdzie do drugiej tury przechodz? tylko ugrupowania przekraczaj?ce okre?lony próg wyborczy[2]. Pomimo pewnego zm?czenia obecn? w?adz?, krytykowan? cz?sto za nieudolno?? i zacieranie si? ró?nic pomi?dzy partiami, Francuzi s? jednak przywi?zani do takiego systemu na tyle, by nie dopu?ci? do jego rozszerzenia o kolejn? parti? – zw?aszcza skrajn?. I tak, przy frekwencji ok 49% w pierwszej turze, mogli okaza? swoje niezadowolenie, to jednak w dzisiejszych wyborach pokazali, ?e w obliczu „zagro?enia Frontem Narodowym” s? w stanie si? zmobilizowa? i nie tylko liczniej uczestniczy? w wyborach[3], ale i g?osowa? za utrzymaniem systemu– na parti? przeciwn? ich pogl?dom, byle tylko nie dopu?ci? do wygranej FN[4].

Prognozy na wybory prezydenckie

regionales
Wyniki 2 tury wyborów regionalnych; za LeMonde.fr

W poprzednich artyku?ach podkre?la?am, ?e wybory regionalne s? dla Francji wa?ne, gdy? s? ostatnimi wyborami powszechnymi przed zaplanowanymi na 2017 rok wyborami prezydenckimi. W tym kontek?cie czyni to z nich ostatni plebiscyt popularno?ci dla czo?owych polityków i ugrupowa? politycznych. Jakie wnioski mo?na wi?c wyci?gn?? z dzisiejszych wyników? Otó?, zjednoczona prawica, zgodnie z przewidywaniami odzyska?a cz??? regionów. Jej zwyci?stwo nie jest jednak a? tak znacz?ce, jak przewidywano. Lewica straci?a znacznie na popularno?ci, ale dalej jest silnie obecna na francuskiej scenie politycznej – znacznie lepiej ni? si? spodziewano. Front Narodowy natomiast ma du?e zaplecze polityczne – coraz wi?ksze, jak pokaza?y wyniki pierwszej tury – i do?? zmotywowany elektorat, jednak nie jest jeszcze na tyle silny by skutecznie rozedrze? dwustronny uk?ad PS-Republikanie.

Tak?e, nawet je?li zgodnie z niektórymi sonda?ami, Marine Le Pen dostanie si? do drugiej tury wyborów prezydenckich w 2017 roku, to niczym jej ojciec w 2002 roku, polegnie w turze drugiej – nie wa?ne kto b?dzie jej przeciwnikiem. Francja pokaza?a bowiem dzisiaj, ?e nie jest gotowa na dopuszczenie skrajnej prawicy do w?adzy. I raczej ma?o prawdopodobne, ?e za dwa lata b?dzie.


 • [1] Dane za Ministerstwem Spraw Wewn?trznych, godzina 00:20, 14.12.2015: przy rezultatach z 98% okr?gów wyborczych: http://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2015/FE.html
 • [2] Wyj?tkiem s? wybory do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzane jednoturowo. Mog?o si? to zreszt? przyczyni? to tak znacznego sukcesu FN w maju 2014 roku.
 • [3] Wed?ug niektórych ?róde? frekwencja wynios?a ok 58% (Le Monde) , wg danych Ministerstwa Spraw Wewn?trznych, na godz. 17:00  – trzy godziny przed zamkni?ciem lokali wyborczych, wynosi?a ona 50,54%
 • [4] Na marginesie warto doda?, ?e FN stawia si? w opozycji do ca?ego obowi?zuj?cego systemu, nazywanego przez ich zwolenników UMPS (od po??czonych nazw UMP i PS)

Przeczytaj te?:
B. Marcinkowska, Francja: ostatni plebiscyt popularno?ci przed wyborami prezydenckimi
B. Marcinkowska, Francja: To jest wojna!
B. Marcinkowska, Francja: (Nie)straszna nam prawica
B. Marcinkowska, Hollande dosta? pstryczka w nos!
B. Marcinkowska, Francja: wybory samorz?dowe wa?niejsze od europejskich?

 

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Barbara Marcinkowska

Expert on France & European Union w Centre for International Initiatives
Redaktor naczelna bloga CIM. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i College of Europe w Brugii (Belgia); stypendystka programu Erasmus na Institut d’Etudes Politiques (SciencesPo) w Paryżu; stażystka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Ambasadzie RP w Paryżu i w Parlamencie Europejskim. Wieloletni współpracownik Międzynarodowego Przeglądu Politycznego i Instytutu Sobieskiego w Warszawie. Obecnie pracuje w Brukseli.

2 komentarze on "6:0 – wybory regionalne we Francji"

 1. Anita Sęk

  Dzięki za tak szybki i akuratny komentarz! Pytania dwa:
  1. dlaczego właściwie eksperci mówią porażce, jeśli FN i tak zdobył 3 miejsce i 27% w skali kraju? Przecież oznacza to, że co 3. biorący udział w wyborach Francuz zagłosował na radykałów – czy to nie niepokojące?
  2. czy wycofanie się Socjalistów z niektórych regionów to: a) pokaz siły; b) zachowanie a’la “jesteśmy mężami stanu i FN jest dla nas i całej Francji bardziej niebezpieczny niż nasza nieobecność w niektórych regionach; c) chłodna kalkulacja polityczna – “ucieczka do przodu”; a może d) wszystkiego po trochu?

 2. Barbara Marcinkowska

  1. Media mówią o porażce bo po pierwszej turze FN miał szansę na “zdobycie” 6 regionów (z 13 metropolitalnych), a został z zerem: dlatego 6:0 w tytule 🙂
  2. Na pewno nie pokaz siły, socjaliści są w odwrocie. Oficjalnie jest to “mąż opatrznościowy”, ratujący Francję przed radykalną prawicą. Socjaliści od jakiegoś czasu blokują pojawienie się FN w systemie. Sądzę, że poza faktycznym zagrożeniem, jakie widzą w poglądach politycznych tej partii, PS nie chce dopuścić do sytuacji, gdzie FN będzie miało na tyle silną pozycję, że będzie się trzeba z nim liczyć w Parlamencie (obecnie mają tylko 2 posłów). Mieliby wtedy obok siebie dwie silne partie prawicowe, a to zepchnęłoby PS na margines.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *