Wybory w Argentynie – oznaka zmian w Ameryce Łacińskiej?

1061 0
MA?GORZATA NOWAK*

cambiemos-celebratesW ostatni? niedziel? (22 listopada 2015 r.) Libera? Mauricio Macri zosta? nowym prezydentem Argentyny po wygranej z peronist? Danielem Sciolim, i to dzi?ki nieca?ym 3% g?osów w II turze wyborów. To ró?nica nieco ponad 700 000 g?osów w pa?stwie licz?cym ponad 32 miliony obywateli uprawnionych do g?osowania. Wybory przebieg?y spokojnie, mimo wcze?niejszej intensywnej i agresywnej kampanii obu kandydatów. Za zapewnienie bezpiecze?stwa w ponad 13 000 lokali wyborczych odpowiedzialnych by?o 100 tys. cz?onków si? zbrojnych, policji i innych oddzia?ów s?u?b bezpiecze?stwa.

10 grudnia br., gdy nowy prezydent przejmie w?adz?, zako?czy si? trwaj?cy 12 lat okres rz?dów Kirchnerów w Argentynie (Néstor Kirchner 2003-2007 i jego ?ona, Cristina Fernández de Kirchner 2007-2015). Nale?y jednak pami?ta?, ?e Macri nie ma poparcia wi?kszo?ci w Senacie i Kongresie, w zwi?zku z czym jego rz?dy nie obejd? si? bez du?ych negocjacji.

Mauricio Macri ma 56 lat, z wykszta?cenia jest in?ynierem i do tej pory sprawowa? urz?d burmistrza Buenos Aires. Jest synem w?oskiego emigranta, który przyby? do Argentyny w wieku 18 lat i sta? si? tu milionerem. Jak powiedzia? nowy prezydent: „Nasi dziadkowie i ojcowie przep?yn?li ocean, szukaj?c nowych mo?liwo?ci, nie wiedz?c, co ich spotka. Teraz nam przychodzi kontynuowa? ich sposób my?lenia i post?powania”.

Niedzielne wybory bez w?tpienia s? wyrazem wyra?nej zmiany w Argentynie, kraju z d?ug? i burzliw? histori? polityczn?. Ostatnie lata pokaza?y, ?e rz?dy Kirchnerów zwraca?y si? coraz bardziej w stron? lewicy – pami?ta? nale?y o polityce gospodarczej z przypadkami protekcjonizmu, maj?cego na celu wsparcie lokalnego przemys?u, czy o ?cis?ej kontroli transakcji walutowych. Macri zapewnia, ?e wie, z jakimi problemami musi si? zmierzy?, i ?e nie jest mo?liwa radykalana zmiana polityki o 180 stopni. Reformy planuje wprowadza? powoli i w porozumieniu ze zwi?zkami zawodowymi. W ten sposób Argentyna wchodzi w nowy etap rz?dów niesympatyzuj?cych z peronizmem i radykalizmem, które dominowa?y w polityce kraju przez ostatnie 70 lat.

Reakcje na zwyci?stwo Macriego

Po niedzielnych wyborach w Argentynie nie ustaj? komentarze. Spo?ecze?stwo jak zawsze jest podzielone, w tym przypadku szczególnie silnie, ze wzgl?du na jedynie 3% zwyci?stwo Mauricia Macriego.

Po?owa Argenty?czyków by?a za zmian?, nale?y jednak pami?ta?, ?e niewiele mniej obywateli chcia?o ci?g?o?ci rz?dów lewicy i peronizmu. Jest to te? jeden z g?ównych motywów pojawiaj?cych si? w komentarzach do niedzielnych wyborów. Przed Macrim niezwykle trudne zadanie pokazania, ?e rzeczywi?cie chce „pomóc ka?demu Argenty?czykowi znale?? swoj? drog? do rozwoju”.

To, czego najbardziej obawiaj? si? przeciwnicy nowego prezydenta, to jego pochodzenie z rodziny, która wzbogaci?a si? w nie do ko?ca jasnych okoliczno?ciach i jej dawnych zwi?zków z wojskiem oraz zako?czenie ery Kirchnerów, którzy b?d? co b?d? stawiali na piedestale potrzeby najbardziej potrzebuj?cych grup spo?ecznych.

Je?li chodzi o reakcje liderów politycznych Ameryki ?aci?skiej, wi?kszo?? z nich gratuluje nowemu prezydentowi zwyci?stwa w Argentynie. Prezydent Kolumbii, Juan Manuel Santos umie?ci? gratulacje na swoim Twitterze i doda?, ?e Macri mo?e liczy? na jego wsparcie. Na tym samym portalu Horacio Cartes, prezydent Paragwaju, pogratulowa? Argenty?czykom, ?e w niedziel? potwierdzili swój zwi?zek z demokracj?.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Meksyku wyrazi?o ch?? kontynuowania doskona?ych stosunków przyja?ni i wspó?pracy, które ??cz? oba kraje. Tak?e by?y prezydent Chile, Sebastián Piñera, wyrazi? swoj? rado??, pisz?c, ?e Macri daje nowe nadzieje na to, ?e Argentyna pokona d?ugi okres zastoju, w którym znajdowa?a si? w ostatnich latach. W podobnym tonie wypowiedzia? si? Guillermo Lasso, przywódca opozycji w ekwadorskim parlamencie: „Wiatr wolno?ci wieje z po?udnia, to znak zmian w Ameryce ?aci?skiej”.


* Artyku? zosta? pierwotnie opublikowany na portalu Iberoameryka.com

?ród?a:
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/22/argentina/1448224098_588686.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/24/argentina/1448376449_152369.html
http://eldia.es/agencias/8419981-ARGENTINA-ELECCIONES-Resumen-reacciones-Lideres-conservadores-America-felicitan-Macri-triunfo-Argentina
http://cnnespanol.cnn.com/2015/11/22/los-argentinos-eligen-en-segunda-vuelta-a-su-proximo-presidente/#0


Ma?gorzata Nowak –  Autorka portalu Iberoameryka.com. Absolwentka psychologii i studentka Iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim. Jej fascynacja j?zykiem hiszpa?skim zacz??a si? trzy lata temu, na Erazmusie w Sevilli. Obecnie w ramach wymiany studenckiej przebywa w Las Palmas de Gran Canaria, w ubieg?ym roku odby?a praktyki w Biurze Wspó?pracy z Zagranic? Uniwersytetu w Vigo. Jej najwi?ksz? pasj? s? podró?e i poznawanie nowych osób.


Przeczytaj te?:
E. Klewar, Keiko Fujimori kolejnym prezydentem Peru?
M. Haich, Quo vadis, El Presidente?
B. Marcinkowska, Demokracja à la latine

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active component. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Brak komentarzy on "Wybory w Argentynie – oznaka zmian w Ameryce Łacińskiej?"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *