Angela Merkel – przywódca na trudne czasy?

2012 1
JOANNA TO?CZYK

W listopadzie Angela Merkel obchodzi?a 10 rocznic? obj?cia rz?dów w Republice Federalnej Niemiec. Urz?d Kanclerski obj??a dok?adnie 22 listopada 2005 r. Nieprzerwane rz?dy przez dziesi?ciolecie sta?y si? w pewnym sensie oznak? stabilno?ci pa?stwa. Dla porównania: w tym samym okresie w Rumunii premier zmienia? si? siedem siedmiokrotnie,  w Grecji i Czechach 6 razy, a w Belgii i Polsce 5- krotnie.[1] Jak sukces jej rz?dów wymienia si? mi?dzy innymi fakt, ?e bezrobocie w Niemczech spad?o z 10,6% do 6,1% w?ród m??czyzn oraz z 11,3% do 6% w?ród kobiet. Kanclerz Merkel nie doprowadzi?a równie? do  zwi?kszenia zad?u?enia Niemiec, tak jak niektórzy jej poprzednicy na tym urz?dzie w podobnym okresie rz?dów.[2] W sumie odby?a a? 347 podró?y zagranicznych, w tym 12 do Polski. Na pocz?tku jej rz?dów, w 2005 r., a? 62% pytanych by?o zadowolonych z podejmowanych przez ni? dzia?a? politycznych, a w 2015 nadal jest ich oko?o 50% (49%). Jubileusz przypada jednak w  trudnym dla Angeli momencie, gdy  jest mocno politycznie os?abiona np.  z powodu kryzysu migracyjnego, a w Niemczech pojawiaj? si? nawet spekulacje, ?e kanclerz mo?e nie doko?czy? obecnej kadencji.

Angela_Merkel_(2008)
?ród?o: wikipedia.org

Jak zosta? kanclerzem?

Jak stwierdza Piotr Jendroszczyk, wspó?pracownik dzia?u zagranicznego “Rzeczpospolitej” oraz jej by?y korespondent w Berlinie,  Angela Merkel jest politycznym fenomenem. W swoim artykule przytacza anegdot?, ?e Angela Merkel, swego czasu nie interesowa?a si? polityk? do tego stopnia, ?e kiedy 9 listopada 1989 roku emocje w Berlinie Wschodnim si?ga?y zenitu, posz?a z kole?ank? jak zwykle w umówiony wieczór do sauny. Wkrótce jednak zosta?a zast?pc? rzecznika prasowego ostatniego – wybranego ju? w wolnych wyborach – rz?du NRD i zosta?a przedstawiona kanclerzowi Helmutowi Kohlowi, a potem  zosta?a ministrem w jego rz?dzie. Prawdziwy prze?om nast?pi? wiele lat pó?niej, kiedy zosta?a przewodnicz?c? CDU w 2000 roku. Dwa lata pó?niej kandydatem na kanclerza z ramienia CDU/CSU zosta? szef bawarskiej CSU Edmund Stoiber, a Angela Merkel, jako szefowa wielokrotnie wi?kszej CDU, zgodzi?a si? na takie rozwi?zanie. Stoiber wybory przegra? i to zaledwie kilkoma tysi?cami g?osów na 40 mln uprawnionych do g?osowania. Piotr Jendroszczyk przypuszcza, ?e gdyby wybory wygra?, o Angeli Merkel nikt by dzisiaj nie s?ysza?. Dziesi?? lat temu nikt nie spodziewa? si?, ?e po zwyci?stwie wyborczym CDU/CSU jesieni? 2005 roku szefowa CDU b?dzie kanclerzem przez kolejne trzy kadencje. Wygrana partii chadeckich nad socjaldemokratami SPD by?a minimalna i wynosi?a zaledwie jeden punkt procentowy. Kanclerz Gerhard Schroeder stwierdzi? tu? po wyborach w studiu telewizyjnym, w obecno?ci Angeli Merkel, ?e pozostanie nadal kanclerzem. Schroeder udowadnia?, ?e to SPD wygra?a wybory zdobywaj?c wi?cej g?osów z osobna, zarówno od CDU, jak i od bawarskiej CSU i to socjaldemokratom powinna zosta? powierzona misja tworzenia nowego rz?du. Wtedy wed?ug Piotra Jendroszczyka zrodzi?a si? w Niemczech sympatia do Angeli Merkel, która ostatnio s?abnie, a siostrzana dla CDU partia CSU krytykuje jej decyzje.  Wed?ug jego ?róde?, je?li notowania CDU spadn? poni?ej 30 proc., Kanclerz Merkel b?dzie musia?a odej??.

Niemcy si? zmieni?y, ale czy na lepsze?

Na pocz?tku swoich rz?dów, Angela Merkel by?a postrzegana jako no?nik zmiany. Daniel Erk z Die Zeit wspomina w swoim komentarzu histori? Ludwika Sandera, który jeszcze jako wiejski lekarz, pojecha? do biura poselskiego Kanclerz Angeli Merkel na konsultacje w sprawie podzia?u ?rodków dla lekarzy pierwszego kontaktu i specjalistów, i zosta? przez ni? wys?uchany, a jej obietnice dotrzymane. Stwierdza te?, ?e Niemcy w 2005 by?y zrujnowane gospodarczo, bezrobocie wynosi?o 11,7% (4,7 mln osób by?o bez pracy), a strukturalny deficyt bud?etowy wynosi? 50 miliardów euro. Teraz sytuacja  gospodarcza  znacznie si? poprawi?a, bezrobocie spad?o, ale co dziesi?ty mieszkaniec Niemiec jest zad?u?ony, a znaczna cz??? nie ma odpowiedniego przygotowania do wykonywania zawodu.

D?ugo nie do pokonania, teraz pod presj?

Dwukrotnie wybierana na kolejne kadencje, Angela Merkel za ka?dym razem udowadnia?a, ?e jest siln? jednostk?, która nie tylko radzi sobie z wyzwaniami gospodarczymi kraju, ale i silnie reprezentuje Niemcy na arenie mi?dzynarodowej, a zw?aszcza w Unii Europejskiej. Ulrike Guérot, dyrektorka „European Democracy Lab“ (EDL) Berlin stwierdzi?a niedawno, ?e „pod koniec swojej 10-letniej  kadencji kanclerza jawi si? ona potencjalnym zbawc? Europy, jako ta, która w czasie greckiego kryzysu uniemo?liwi?a Grexit, jako ta, która pokazuje odwag? w kryzysie migracyjnym (…)”. Wed?ug  Guérot, oznacza to, ?e w zasadzie obserwujemy metamorfoz? Merkel od polityki partyjnej do roli m??a stanu. Dotychczas bardzo krytyczne wobec rz?dów Angeli Merkel  niemieckie wydanie „The Economist” uzna?o j? za „nieodzown?”. Podkre?lono, ?e ze swoimi warto?ciami stanowi kontrast dla polityki Victora Orbana i Davida Camerona. Andreas Kluth – szef berli?skiego biura  „The Economist” zastanawia si? jednak, czy gdyby nie powa?ne kryzysy (ekonomiczny, Grexit, migracyjny) – jej rz?dy by?yby tak samo efektywne, i czy by?aby w stanie prowadzi? spokojniejsz? polityk? , polegaj?c? na planowaniu reform u ich wprowadzaniu w ?ycie.

Naruszona duma narodowa

Na kryzys poparcia Angeli Merkel wp?yw mia?o, wed?ug Adama Krzemi?skiego („Polityka”) naruszenie filarów narodowej dumy. Afera Volkswagena, ujawnienie ?apownictwa by zapewni? Niemcom organizacj? Mistrzostw Europy w Pi?ce No?nej w 2010 r., odej?cie od tzw. „Kultury przyj?cia” w zwi?zku z kryzysem migracyjnym i ujawnienie nieprawid?owo?ci w Deutsche Banku – to wydarzenia, które uderzy?y nie tylko w poczucie stabilno?ci Niemców, ale i bezpo?rednio w Kanclerz Merkel.

Adam Krzemi?ski przywo?uje tu cierpki komentarz Petera Sloterdijka z  dziennika „Handelsblatt”, który przepowiada? Niemcom nast?pne 10 lat „drzemki pod jej dobr? opiek?”. W pa?dzierniku jej popularno?? spad?a jednak a? o 10 %.

Czy Angela Merkel nadal b?dzie postrzegana jako gwarant europejskiej jedno?ci i porozumienia? Czy odbuduje swoj? pozycj??

Niemcy mimo pozytywnych zmian, jakie zasz?y w ich kraju  przez 10 lat, s? zaniepokojeni kryzysem migracyjnym i otwarto?ci? z jak? uchod?cy byli przyjmowani przez niemiecki rz?d. Politycy CDU nie b?d? patrze? bezczynnie, je?li poparcie dla Angeli Merkel b?dzie nadal spada?. By? mo?e uda jej si? udowodni? – nie pierwszy raz zreszt? w  swojej karierze – ?e jest w?a?ciw? osob? na w?a?ciwym miejscu i wyjdzie obronn? r?k? z obecnych k?opotów. Mo?e jednak, niczym Margaret Thatcher, po dekadzie rz?dów b?dzie musia?a ust?pi? innym osobowo?ciom wywodz?cym si? z jej partii. Co warte zaznaczenia, od jej dzia?a? w du?ej mierze zale?y teraz jedno?? i przysz?o?? Unii Europejskiej, razem z warto?ciami deklarowanymi jako europejskie. Czy b?dzie w stanie wype?ni? to zadanie i sprosta? jednocze?nie oczekiwaniom swoich rodaków? Angel? Merkel na pewno czekaj? teraz miesi?ce wyt??onej pracy.


[1] ?ród?o: Grafika porównawcza przygotowana przez De Welt, http://www.welt.de/politik/deutschland/article149029986/10-Jahre-Kanzlerin-Merkel-in-10-Infografiken.html

[2] Ibidem


Przeczytaj te?:

R. Smentek, Dysharmonia w orkiestrze Merkel – kwestie sporne w ramach niemieckiej koalicji
J. To?czyk, Niemcy po 25 latach od Zjednoczenia
A. Radziwo?, Wybory do PE w Niemczech – SPD odzyskuje poparcie, nad FDP zawis?y czarne chmury
K. Libront, Wybory w Niemczech 2013. Wielki triumf Angeli Merkel
R. Smentek, Wybory do Bundestagu 2013: Dylemat rz?dzenia, dylemat istnienia
A. Radziwo?, Pierwszy skandal niemieckiej koalicji

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Joanna Tołczyk

Absolwentka nauk politycznych i germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Praktykantka i współpracowniczka Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Asystentka w Biurze Stowarzyszenia Bundestag Alumni Polska, które skupia polskich uczestników Programu Internationales Parlaments-Stipendium Niemieckiego Bundestagu. Członek Zarządu Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin.

1 komentarz on "Angela Merkel – przywódca na trudne czasy?"

  1. Anita Sęk

    Autorka cytuje słowa dziennikarza Die Zeit: “Niemcy w 2005 były zrujnowane gospodarczo, bezrobocie wynosiło 11,7% (4,7 mln osób było bez pracy), a strukturalny deficyt budżetowy wynosił 50 miliardów euro” sugerując, że sukces gospodarczy, jaki osiągnęły Niemcy już właściwie w następnym roku, to efekt pracy nowego rządu federalnego, ale przecież wielu ekspertów wskazuje raczej na owoce polityki gospodarczej prowadzonej jeszcze przez SPD – proszę o komentarz.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *