Dysharmonia w orkiestrze Merkel – kwestie sporne w ramach niemieckiej koalicji

986 0
RAFA? SMENTEK

Foto_consilium

Czy obserwujemy w?a?nie konflikt wewn?trz niemieckiej koalicji? Co prawda, Urz?d Kanclerski i Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprzeczaj? wiadomo?ci o rzekomym sporze mi?dzy pani? kanclerz i szefem spraw zagranicznych na tle niemieckiej polityki wobec Federacji Rosyjskiej, ale „Der Spiegel” oraz pozosta?a cz??? dziennikarzy s? innego zdania. Do tego wci?? problematyczne pozostaj? stosunki z CSU…

Kontekst

17 listopada w Sydney, po zako?czeniu szczytu pa?stw G20, Angela Merkel (CDU) w zdecydowanym tonie wypowiedzia?a si? na temat udzia?u Federacji Rosyjskiej w konflikcie we wschodniej Ukrainie, nie stroni?c przy tym od porówna? z dzia?aniami Zwi?zku Radzieckiego. Wkrótce potem w Brukseli Minister Spraw Zagranicznych RFN, Frank Walter Steinmeier (SPD), bez podawania konkretnych przyk?adów, krytycznie oceni? agresywny ton niektórych polityków w stosunku do Rosji. „Der Spiegel” alarmowa? o konflikcie pomi?dzy pani? kanclerz i szefem spraw zagranicznych, okre?laj?c Steinmeiera mianem „Nebenkanzler” (niem. neben – obok).

Zrozumie? Rosj?…i wzbogaci? si?

Stanowisko Steinmeiera w kwestii stosunków niemiecko-rosyjskich wydaje si? jasne i daj?ce podstawy przypuszcza?, ?e jego reakcja na wypowied? Angeli Merkel by?a autentyczna. Wed?ug niemieckich socjaldemokratów relacje z Federacj? Rosyjsk? powinny opiera? si? przede wszystkim na dialogu. To w?a?nie w szeregach SPD znajduje si? najwi?ksza liczba polityków okre?lanych mianem Russlandversteher (niem. verstehen – rozumie?) czyli takich, którzy podkre?laj? konieczno?? zrozumienia dzia?a? Moskwy w kontek?cie sytuacji mi?dzynarodowej. Taka postawa ma silne korzenie historycznie i jest m.in. wynikiem przekonania, ?e upadek muru berli?skiego i ponowne zjednoczenie Niemiec by?o mo?liwe przede wszystkim dzi?ki dialogowi z ZSRR, którego istotn? cz??ci? by?a niemiecka Ostpolitik kanclerza Willy’ego Brandta (SPD).

Niemieckich socjaldemokratów ??cz? te? z Rosj? relacje innego typu, których najbardziej wyrazistymi przyk?adami s? dzia?ania by?ego kanclerza Gerharda Schrödera oraz by?ego burmistrza Hamburga Henniga Voscheraua. Obaj – niegdy? wp?ywowi politycy – pe?ni? obecnie wysokie funkcje w radach nadzorczych konsorcjów zwi?zanych z rosyjskimi przedsi?wzi?ciami energetycznymi Nord Stream i South Stream. Prorosyjska orientacja Schrödera by?a ju? zreszt? widoczna podczas jego kadencji na stanowisku kanclerza RFN w latach 1998-2005. W tym kontek?cie istotne jest, ?e w tamtym okresie Frank Walter Steinmeier by? szefem Urz?du Kanclerskiego.

Pragmatyzm przede wszystkim

Poza ww. przyczynami aktualnego szefa spraw zagranicznych RFN do zajmowania postawy niezgodnej z lini? Angeli Merkel mog? motywowa? do?wiadczenia z wyborów parlamentarnych w 2009 roku. Ówczesny wynik SPD z 23% poparcia by? dotkliw? pora?k? dla ca?ej partii, jak równie? dla samego Steinmeiera, który startowa? wtedy na urz?d kanclerza z ramienia socjaldemokratów. We wcze?niejszej kadencji Bundestagu, Steinmeier sprawowa? funkcj? ministra spraw zagranicznych. Nie pope?ni? on wtedy znacz?cych b??dów, ale nie uda?o mu si? tak?e zyska? na wyrazisto?ci w oczach opinii publicznej. W pó?niejszych analizach w?a?nie ten fakt podawano jako g?ówn? przyczyn? pora?ki wyborczej SPD. Wyborcza katastrofa libera?ów z FDP, w kontek?cie zdominowania szefa MSZ Guido Westerwelle przez Angel? Merkel, równie? musia?a da? socjaldemokratom sporo do my?lenia.

Czy Steinmeier posun??by si? do krytykowania pani kanclerz w celu zdobycia kilku punktów popularno?ci, pobudek ideologicznych lub dla zyskania przychylno?ci Kremla? Druga hipoteza odno?nie listopadowych wypowiedzi z Sydney i Brukseli zak?ada z góry zaplanowan? strategi? niemieckiej polityki wobec Rosji. W tym wariancie Angela Merkel mia?aby pe?ni? rol? „z?ego”, a Steinmeier „dobrego policjanta”. Niedawna wypowied? pani kanclerz sugeruj?ca, ?e Moskwa d??y do destabilizacji sytuacji w Europie równie?, na pierwszy rzut oka, zdaje si? pasowa? do mechanizmu techniki negocjacyjnej „dobry-z?y glina”. Przy powy?szym za?o?eniu to nie Moskwa manipulowa?aby Berlinem, lecz odwrotnie.

CSU – m?odsza, rozwydrzona siostra

Je?li faktycznie jest to zaplanowane dzia?anie, to w ca?? t? dyplomatyczn? intryg? prawdopodobnie nie zosta? wprowadzony szef CSU Horst Seehofer, który publicznie domaga? si? wyja?nie? od Steinmeiera. Co ciekawe, to w?a?nie na Seehofera sp?yn??a najwi?ksza fala krytyki ze strony Urz?du Kanclerskiego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a sama wypowied? by?a pó?niej komentowana jako „niepotrzebna”.

Bawarscy chadecy nie po raz pierwszy w tej kadencji sprawiaj? Angeli Merkel k?opot, cho? na pocz?tku wydawa?o si?, ?e ze strony „partii siostrzanej” CDU nic im nie grozi. G?ówn? osi? sporu jest kwestia tzw. myta, czyli op?at dla kierowców samochodów osobowych za u?ytkowanie niemieckich dróg lansowana przez niemieckiego ministra transportu Alexandra Dorbindta (CSU). Wprowadzenie myta przy jednoczesnym planowanym wprowadzeniu ulg dla kierowców, których samochody s? zarejestrowane w RFN sprawia, ?e op?atami zostan? dotkni?ci de facto tylko kierowcy zagraniczni.

Powy?szy pomys? spotka? si? ze zdecydowan? krytyk? m.in. takich krajów jak Austria, Holandia, Polska i Szwajcaria. Zastrze?enia do projektu zg?asza te? Komisja Europejska. Ewentualne pogorszenie stosunków w ramach UE i ryzyko konfliktu z KE ze wzgl?du na myto jest pani kanclerz zupe?nie nie na r?k? tym bardziej, ?e równie? minister finansów i prawa r?ka Merkel Wolfgang Schäuble otwarcie krytykuje pomys? CSU. Zdaniem ministra finansów projekt b?dzie zwyczajnie nieop?acalny. Sceptyczne do propozycji Dorbindta s? równie? w?adze krajów zwi?zkowych, które chc? mie? udzia? w zyskach, a krytyczne g?osy pojawi?y si? nawet w samej CSU, czego przyk?adem by?y wypowiedzi bawarskiego ministra spraw wewn?trznych Joachima Hermanna.

Dorbindt, popierany przez szefa partii Seehofera, w dalszym ci?gu forsuje jednak swój pomys?. Podstawowym argumentem w dyskusji jest fakt, ?e wprowadzenie myta zosta?o zawarte w Umowie Koalicyjnej, której realizacji domaga si? teraz CSU. Dodatkowo bawarscy chadecy przypominaj?, ?e postulat SPD dotycz?cy wprowadzenia w Niemczech p?acy minimalnej, pomimo niech?ci CSU, zosta? ju? spe?niony. W odpowiedzi CDU przywo?uje analizy Wolfganga Schäuble zaznaczaj?c, ?e nie mo?na bezkrytycznie realizowa? pomys?u, który jest nieop?acalny.

Rok 2014 – czas rozwi?za??

Obie sytuacje – zarówno niejednoznaczne stanowisko Steinmeiera wzgl?dem Rosji, jak równie? uparte forsowanie myta przez CSU – stawiaj? Angel? Merkel w niewygodnej sytuacji przede wszystkim w kontek?cie rozwi?za? wewn?trz koalicji oraz wobec w?asnych wyborców. Dlatego, je?li wypowied? ministra spraw zagranicznych nie by?a wcze?niej uzgodniona, pani kanclerz powinna wezwa? go do jej wyja?nienia – w obecnej sytuacji mi?dzynarodowej Niemcy nie mog? bowiem pozwoli? sobie na dwug?os. Wypracowanie kompromisowego stanowiska nie musi by? ?atwe, ale jest konieczno?ci?. Pozostaje jeszcze pytanie, czy Steinmeier pozwoli zdominowa? si? Merkel w obszarze polityki zagranicznej? Tak?e w wypadku CSU istnieje potrzeba podj?cia zdecydowanych dzia?a?, poniewa? przed?u?anie si? konfliktu i jego przenikanie do prasy mo?e przyczyni? si? do utraty wiarygodno?ci przez ca?y rz?d. W 2015 roku nale?y wi?c spodziewa? si? istotnych dzia?a? wewn?trz koalicji CDU-CSU-SPD, które b?d? mog?y mie? tak?e konsekwencje dla polityki mi?dzynarodowej.


Przeczytaj te?:

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Rafał Smentek

Absolwent nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i stypendysta programu Erasmus na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. Zaangażowany w tzw. dziennikarstwo obywatelskie (Wiadomości24.pl, Stosunki Międzynarodowe). Dwukrotny praktykant Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Od marca do lipca 2012 stażysta w ramach Internationales-Parlaments-Stipendium w niemieckim Bundestagu w biurze posła Eckharda Polsa (CDU).

Brak komentarzy on "Dysharmonia w orkiestrze Merkel – kwestie sporne w ramach niemieckiej koalicji"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>