Niemcy po 25 latach od Zjednoczenia

1043 0
JOANNA TO?CZYK

rippled-german-flag-7203 pa?dziernika – na pami?tk? dnia prawnego po??czenia dwóch pa?stw niemieckich w 1990 roku – Niemcy b?d? obchodzi? ?wi?to narodowe „Tag der Deutschen Einheit”(Dzie? Jedno?ci Niemiec).
Tegoroczne oficjalne uroczysto?ci odb?d? si? we Frankfurcie nad Menem, a wezm? w nich udzia? m.in. prezydent Joachim Gauck, kanclerz Angela Merkel i by?y prezydent ZSRR Michai? Gorbaczow. Jednocze?nie odb?dzie si? tradycyjne „Bürgerfest“, czyli ?wi?to obywatela, na które zaproszeni s? wszyscy ch?tni do ?wi?towania jedno?ci i poznawania historii zjednoczenia.

Profesor Anna Wolff-Pow?ska, w tek?cie z okazji 20 rocznicy Zjednoczenia stwierdzi?a, ?e Traktat zjednoczeniowy, przypiecz?towa? to, co by?o skutkiem bankructwa Niemieckiej Republiki Demokratycznej i zako?czy? dzieje dwóch pa?stw niemieckich i ich ograniczonej suwerenno?ci.

Dzi? ju? chyba nie jest zasadne pytanie czy Niemcy si? w pe?ni zjednoczy?y, bo ten proces – cho? trudny i d?ugotrwa?y – ju? si? dokona?. Bardziej istotn? kwesti? jest, czy obecnie Niemcy s? w stanie odnale?? partnerów w?ród swoich s?siadów w Unii Europejskiej i wspólnie z nimi kreowa? now? strategi? dla Europy.

3.10.1990 – trudne i spó?nione ?wi?to?

25 lat temu formalnie rozpocz?? si? okres niwelowania ró?nic i budowania trudnej jedno?ci – ju? po raz drugi w historii pa?stwowo?ci Niemiec. Jednak 3 pa?dziernika 1990 r. to data wybrana ze wzgl?du na swój symboliczny potencja?, narzucona odgórnie jako efekt pewnego kompromisu.

Herfried Münkler, politolog i filozof spo?eczny z Uniwersytetu Humboldta powiedzia?, ?e: „Na krótki czas zjednoczenie Niemiec, które prawnie dokona?o si? 3 pa?dziernika 1990 roku w wyniku przyst?pienia pi?ciu nowych krajów zwi?zkowych „do zakresu obowi?zywania Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec”, znalaz?o uj?cie w ogromnym zbiorowym szale rado?ci, wspieranym prze?wiadczeniem, ?e uda si? podo?a? wyzwaniom procesu zjednoczeniowego. Po nim jednak nadesz?y „trudy równiny” (Bertolt Brecht). Problemy, których do?wiadczy?o wielu Niemców w zwi?zku z nowo zdobyt? jedno?ci?, by?y nast?pstwem faktu, ?e nadesz?a ona, kiedy ju? prawie nikt na ni? nie liczy?, a w dodatku w tempie, do którego nikt nie by? przyzwyczajony.”

Z kolei Adam Krzemi?ski napisa? w swym najnowszym artykule, ?e “w ?rod? 3 pa?dziernika 1990 r. nie by?o na berli?skich ulicach narodowej tromtadracji. Na Unter den Linden i pod Reichstagiem wi?cej by?o spacerowiczów ni? statystów „przyst?pienia nowych landów” do Republiki Federalnej. Euforia by?a rok wcze?niej, kiedy run?? mur. Jednak upadek muru berli?skiego nie nadawa? si? na ?wi?to narodowe, bo 9 listopada kojarzy si? z nazistowskimi pogromami w 1938 r., z monachijskim puczem Hitlera w 1923 r. i wybuchem rewolucji 1919 r. W traktacie zjednoczeniowym wyznaczono wi?c na ?wi?to pierwszy dzie? po og?oszeniu rezultatów konferencji 2+4, przywracaj?cej Niemcom suwerenno??. Trudno zatem o bardziej bezbarwne ?wi?to narodowe (…) Enerdowcy nowiutkie marki zachodnie liczyli w kieszeni ju? od czerwca i teraz zatroskani biegali wokó? konkretnych spraw: co z prac?, z mieszkaniem i co wycieknie z akt Stasi.”

Budowanie jedno?ci, odnalezienie si? w nowej rzeczywisto?ci nie by?o procesem ?atwym. Niemcy stan?li po raz kolejny w obliczu próby, któr? postawi?a przed nimi historia, a rzeczywisto?? wskazywa?a na wiele problemów, które jak najszybciej trzeba rozwi?za?.

Zjednoczenie i co dalej?

Proces zjednoczeniowy by? konieczny i wyczekiwany przez Niemców ju? od nocy z 9 na 10 listopada 1989 roku, kiedy upad? Mur Berli?ski. Nikt jednak nie by? w stanie w pe?ni przewidzie? kosztów i d?ugo?ci tego procesu. Najwi?cej czasu zaj??o oczywi?cie zbli?enie si? pod wzgl?dem ekonomicznym wschodniej i zachodniej cz??ci Niemiec, ale równie? kulturowe i spo?eczne ró?nice d?ugo dawa?y o sobie zna?.

By?y Kanclerz Niemiec Helmut Schmidt stwierdzi? w publikacji „So geht Einhiet”, ?e Helmut Kohl by? w momencie zjednoczenia bardzo optymistycznie nastawiony, równie? dlatego, ?e nie móg? oceni? w?a?ciwie ekonomicznych kosztów zjednoczenia, do którego d??y?.

Dopiero 25 lat po Zjednoczeniu, jak podaje tygodnik Der Spiegel za raportem Fundacji Hansa Böcklera, ?rednie p?ace ustalone wed?ug zbiorowego uk?adu pracy we wschodniej cz??ci Niemiec zrówna?y si? prawie z tymi z zachodniej cz??ci. Dla porównania – w 1991 roku stosunek p?ac wynosi? 60 procent. W sektorze pa?stwowym, bankowo?ci i ubezpieczeniach oraz przemy?le hutniczym i drukarskim p?ace zrówna?y si? ju? ca?kowicie. W wielu bran?ach, takich jak hotelarsko-us?ugowa i rolnictwo wci?? dostrzec mo?na jednak spore ró?nice.

Nie mniej istotne by?y ró?nice spo?eczno-kulturowe. Jolanta Hurek stwierdza w swej analizie, ?e zjednoczenie Niemiec spowodowa?o przyj?cie zachodniego modelu ?ycia przez ogó? spo?ecze?stwa. „Okaza?o si? jednak, i? ca?kowita asymilacja zachodnioniemieckiej to?samo?ci nie jest mo?liwa. Pocz?tkowo, w wyniku euforii, któr? przynios?a nowo uzyskana wolno??, symbole NRD zacz??y masowo znika?. Jednak, gdy zacz??a si? rodzi? Ostidentität, to „Ostalgia” powodowa?a z jednej strony mitologizacj?, a z drugiej demitologizacj? przesz?o?ci. Nowemu dyskursowi zarzucano brak obiektywizmu oraz selektywno?? wspomnie?. Zalet? ostalgii z ca?? pewno?ci? by?o w?a?nie dopuszczenie do g?osu zwyk?ych obywateli, którzy nie do ko?ca identyfikowali si? z jednoznacznie pejoratywn? ocen? systemu.”

?wier?wiecze

Adam Krzemi?ski stwierdzi?, ?e wspó?czesne Niemcy traktowane s? obecnie jako najbardziej lubiany kraj na ?wiecie, a zarazem pot?piane jako wcielenie butnego imperium. Niektórzy badacze jednak twierdz?, ?e nie nadaj? si? one na prawdziwego hegemona i nie nauczy?y si? jeszcze dalekowzrocznej strategii . Czy nie jest jednak tak, jak pisze Adam Krzemi?ski, ?e Niemcy „s? za du?e, by wpisa? si? w równowag? mniejszych, i za ma?e, by sta? si? ich prawdziwie opieku?czym hegemonem”?

Zapyta? te? nale?y o to, jakie pa?stwo europejskie mo?e by? dla Niemiec partnerem i czy braku równowagi winna nie jest niedoskona?a struktura Unii Europejskiej, w której wszystkie pa?stwa s? ze sob? ?ci?le po??czone.

Po 25 latach od Zjednoczenia , Niemcy i Europa stoj? dzi? w obliczu wyzwa?, których przezwyci??enie zadecyduje o kszta?cie i charakterze Europy w przysz?o?ci. Cytowana przeze mnie we wst?pie profesor Anna Wolff-Pow?ska stwierdzi?a, ?e : „testem naszej dojrza?o?ci b?dzie, czy i w jaki sposób obronimy razem z Niemcami warto?ci, na których zbudowano zr?by demokratycznej Europy.” T o one umo?liwi?y upadek Muru Berli?skiego i w efekcie zjednoczenie Niemiec 25 lat temu i zjednoczona Europa, której jednym z g?ównych ogniw s? zjednoczone Niemcy musi dzi? potwierdzi? ich trwa?o??. Jak napisa? w swym artykule Adam Krzemi?ski: „Niewykluczone, ?e z perspektywy czasu na te trzy kryzysy lat 2013–15 – ukrai?ski, grecki i imigracyjny – b?dziemy patrzyli jak na proces pog??biania, a nie demonta?u UE. Niemniej, ?wier? wieku po zjednoczeniu nale?? si? Niemcom od s?siadów dobre s?owa na to ich srebrne wesele – nie tylko jako zadatek na nasz? dalsz? „d?ug? drog? do Europy”, ale i za nasz wspólny dorobek minionych 25 lat.”

Na barkach Niemiec le?y dzi? przysz?o?? Unii Europejskiej i od strategii przez nie obranej zale?e? b?dzie, jaki kszta?t b?dzie mia?a Europa i czy zachowa swoj? – z trudem budowan? – jedno??. S?dz?, ?e W obliczu procesów globalizacyjnych I obecno?ci innych graczy silnych gospodarczo, zachowanie tej jedno?ci to jedyna droga dla Europy. Niemcy pami?taj?c o swoich historycznych do?wiadczeniach b?d?, miejmy nadziej?, bardziej skuteczne w doborze strategii korzystnej dla ca?ej Wspólnoty Europejskiej, a w innych pa?stwach Unii Europejskiej znajd? odpowiedzialnych i solidnych partnerów.


Przeczytaj te?:
R. Smentek, Czarny orze? na rozdro?u – niemiecka polityka zagraniczna i bezpiecze?stwa 25 lat po zjednoczeniu
K. Libront, Stanowisko Niemiec wobec kryzysu na Ukrainie
R. Smentek, Stare dobre ma??e?stwo? Rysy na niemiecko-francuskim partnerstwie
S. ?awrynowicz, Niemcy: Niestraszny nam Grexit
R. Smentek, Dysharmonia w orkiestrze Merkel – kwestie sporne w ramach niemieckiej koalicji

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve pain, it can also cause sexual upset. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Joanna Tołczyk

Absolwentka nauk politycznych i germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Praktykantka i współpracowniczka Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Asystentka w Biurze Stowarzyszenia Bundestag Alumni Polska, które skupia polskich uczestników Programu Internationales Parlaments-Stipendium Niemieckiego Bundestagu. Członek Zarządu Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin.

Brak komentarzy on "Niemcy po 25 latach od Zjednoczenia"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *