Wybory do PE w Niemczech – SPD odzyskuje poparcie, nad FDP zawisły czarne chmury

1646 1
ALEKSANDRA RADZIWO?

frW Niemczech kampania poprzedzaj?ca wybory do Parlamentu Europejskiego przypomina?a raczej kampanie prezydenckie. Najwi?cej uwagi przywi?zywano do wyst?pie? dwóch g?ównych kandydatów na przewodnicz?cego Komisji Europejskiej – Martina Schulza (SPD) oraz Jean-Claude Junckera (popierany przez konserwatywn? CDU/CSU). O ile jednak socjaldemokraci mieli u?atwione zadanie w promowaniu swojego Spitzenkandidat, o tyle CDU/CSU postawi?o na… Angel? Merkel. To ona z plakatów zach?ca?a do g?osowania w wyborach europejskich. Taktyka taka nie powinna chyba zreszt? dziwi? – pani kanclerz jest bez w?tpienia najlepiej rozpoznawalnym niemieckim, a nawet europejskim politykiem. Tymczasem Jean-Claude Juncker, Luksemburczyk, nawet je?eli znany w kr?gach osób zainteresowanych europejsk? polityk?, kojarzy si? raczej z „eurokracj?” ni? ekscytuj?c? Europ?, na któr? warto by g?osowa?. G?ówny kandydat CDU/CSU, David McAllister, by? (przynajmniej w Berlinie) w?a?ciwie niewidoczny.

Wyniki wyborów

Frekwencja w tegorocznych wyborach do PE wynios?a w Niemczech 48,1% (2009: 43,3%)[1]. Na tle innych krajów europejskich jest to bardzo przyzwoity wynik. Pozytywnie na frekwencj? wp?yn?? zapewne fakt, i? w a? 10 krajach zwi?zkowych w tym samym dniu odbywa?y si? wybory lokalne, które zazwyczaj bardziej motywuj? wyborców do pój?cia do lokali wyborczych.

CDU_Europa_3.Welle_McAllister_18_1_594x420+3mm.indd

Gemiensam – Plakat wyborczy CDU/CSU. Niefortunne has?o dorobi?o si? wielu „alternatywnych” wersji np. „Einsam in Europa” („Samotna w Europie”) czy „Mein Reich Europa” („Moja Rzesza – Europa”)

Cho? CDU/CSU zdoby?y najwi?cej g?osów (35,3%) odnotowa?y jednak spadek w stosunku do poprzednich wyborów w 2009 r. (37,9%), a zarazem najgorszy dotychczas wynik w wyborach do PE. Volker Kauder, przewodnicz?cy frakcji CDU w Bundestagu stwierdzi? jednak, ?e „z takim rezultatem da si? ?y?”. G?ówn? przyczyn? gorszych notowa? CDU/CSU by? znacznie s?abszy wynik bawarskiej CSU, gorszy w skali Landu o ponad 8 punktów procentowych (2009 – 48,1%; 2014 – 40%).

Co ciekawe, CSU straci?a poparcie przede wszystkim w kategorii wiekowej 60+, a zatem w?ród swojego tradycyjnego elektoratu, który tym razem zdecydowa? si? poprze? SPD. Komentatorzy oceniaj?, i? jest to niejako pochodna wprowadzonego przez socjaldemokratów, a korzystnego dla starszego pokolenia, pakietu emerytalnego (Rentenpaket). Ponadto bawarska partia nie od dzi? s?ynie ze swojego eurosceptycyzmu, który dodatkowo podkre?la? jej przewodnicz?cy Horst Seehofer. Sekretarz generalny CSU, Andreas Scheuer, próbowa? t?umaczy? tak s?aby wynik zm?czeniem obywateli „maratonem wyborczym” (w Bawarii w ci?gu ostatniego pó? roku odby?y si? wybory do Landtagów, do Bundestagu oraz wybory regionalne). W ramach partii kr??y jednak inna opinia – Seehofer podkre?laj?c swój sceptycyzm wobec UE próbowa? wykreowa? CSU na atrakcyjniejsz? alternatyw? wobec AfD oraz Freie Wähler. Jak si? okaza?o, z marnym skutkiem.

schulz

Schulz – SPD w swojej kampanii jednoznacznie postawi?a na Martina Schulza. Partii strategia si? op?aci?a. Czas jednak poka?e, czy Schulz zdob?dzie stanowisko, o które zabiega? przez ostatnie tygodnie walki wyborczej.

Z kolei SPD odnotowa?o najwy?szy w historii wzrost w ogólnokrajowych wyborach – 27,3%, czyli o ponad 7 punktów proc. wi?cej ni? w 2009 r. Tym samym socjaldemokraci, mimo ?e w warto?ciach bezwzgl?dnych przegrali z koalicjantem, w rzeczywisto?ci zostali zwyci?zcami, odzyskuj?c poparcie i po?rednio wzmacniaj?c swoj? pozycj? wobec CDU/CSU. Sigmar Gabriel stwierdzi? bez ogródek „Wynik tych wyborów ma jedno imi?. Brzmi ono: Martin Schulz.” Prasa niemiecka zwraca jednak uwag? na fakt, i? partia nie przekroczy?a granicy 30%. Tym samym Niemcy dali jasny znak, ?e to CDU(/CSU) nadal rozdaje karty w tej koalicji.

Sukces odnotowa?a równie? konserwatywna Alternatywa dla Niemiec (AfD) wchodz?c do PE z 7-procentowym poparciem. Wed?ug Bernda Lucke, przewodnicz?cego AfD, jego partia sta?a si? now? „parti? ludow? (Volkspartei) Niemiec”. Die Linke, której trudno zmobilizowa? swój elektorat w wyborach europejskich, uzyska?a wynik 7,4% (2009: 7,5%), za? Zieloni – 10,7% (w poprzednich wyborach – 12,1%).

Najwi?kszym przegranym tych wyborów jest bez w?tpienia FPD. Niewiele ponad 3% to wynik, który nie wró?y ugrupowaniu politycznej przysz?o?ci (2009 – 11%). Wiceprzewodnicz?cy FDP, Wolfgang Kubicki, stwierdzi?, ?e wynik jest „pod?y“ („hundmiserable“), jednak?e partia jest wystarczaj?co silna, aby przemóc ten kryzys. Z kolei przewodnicz?cy Christian Lindner nazwa? rezultat swojej partii „cierpkim rozczarowaniem”. W stosunku do wyborów do Bundestagu z ubieg?ego roku libera?owie stracili dalsze 1,4%. Wielu komentatorów nie daje partii szansy na odzyskanie dawnej pozycji. Konieczna by?aby rewolucja wewn?trzna i ca?kowita przebudowa struktur, której jednak nie ma kto przeprowadzi?.

Beneficjenci 0% progu wyborczego

piraten

Piraten – Plakat wyborczy Partii Piratów ze s?ynnym brukselskim Manneken pis „Nie mog? tak, gdy kto? si? przygl?da”

Po raz pierwszy w historii w wyborach do PE w Niemczech nie obowi?zywa? próg wyborczy (niemiecki Trybuna? Konstytucyjny uzna? w lutym br. 3-procentowy próg wyborczy za niekonstytucyjny). W zwi?zku z tym po jednym przedstawicielu wy?l? do PE równie?: Freie Wähler (1,5%), Partia Piratów (1,4%), Partia Ochrony Zwierz?t (1,2%), Narodowodemokratyczna Partia Niemiec (1%), Partia Rodzin (0,7%), satyryczna Die Partei (0,6%) oraz Parta Ekologiczno-Demokratyczna ÖDP (0,6%).[2] Wynik tych partii najlepiej podsumowa? Jasper von Altenbockum dla Frankfurter Allgemeine Zeitung nazywaj?c je „beneficjentami zero procentowego progu wyborczego”. Nale?y jednak przyzna?, ?e do ich (skromnego) sukcesu przyczyni?a si? – podobnie jak w pozosta?ych krajach Europy – stosunkowo niska frekwencja wyborcza oraz umiej?tno?? zmobilizowania elektoratu. [3]

Przewodnicz?cy Komisji

W poniedzia?ek 26 maja wieczorem przewodnicz?cy niemieckiej koalicji – Angela Merkel, Horst Seehofer oraz Sigmar Gabriel – spotkali si? w Berlinie, aby przygotowa? wspóln? strategi? rokowa? ze swoimi europejskimi partnerami. Niemiecka kanclerz jeszcze przed wyborami stwierdzi?a, ?e nie dojdzie do sytuacji, w której frakcja z wi?kszo?ci? g?osów automatycznie uzyska stanowisko przewodnicz?cego KE. Wed?ug Merkel jest to kwestia wymagaj?ca negocjacji mi?dzy wszystkimi europejskimi przywódcami.

Niemieccy komentatorzy twierdz?, ?e chocia? Merkel doskonale rozumie si? z Schulzem, przeciwna jest jego kandydaturze na szefa KE. Z jednej strony jego nominacja stanowi?aby niejako „nagrod?” dla koalicjanta. Z drugiej jednak, decyzja taka by?aby praktycznie niemo?liwa do zakomunikowania w ramach CDU, która b?d? co b?d? wygra?a w wyborach w Niemczech, a EPL (EPP) – frakcja do której przynale?y – zdoby?a wi?kszo?? w PE. Ponadto pani kanclerz nie jest zwolenniczk? „silnych osobowo?ci” na poziomie europejskim, gdzie woli si? kierowa? „zasad? przeci?tno?ci”. Media w Berlinie sugeruj? nawet, jakoby mo?liwe by?o, ?e ani Juncker, ani Schulz nie otrzymaj? stanowiska, o które si? ubiegaj?.

Jako ?e ostatecznie to Rada Europejska zaproponuje kandydata na szefa Komisji, wielu wyborców mo?e poczu? si? rozczarowanych. Im d?u?ej b?d? trwa?y pertraktacje, tym mniejsze b?dzie przekonanie o celowo?ci powszechnych wyborów do PE. Wyborcy w Europie odnios? bowiem po raz kolejny wra?enie, i? w rzeczywisto?ci decyzje podejmowane s? w Brukseli „za zamkni?tymi drzwiami”.


[1] Wszystkie wyniki na podstawie informacji Bundeswahlleiter.

[2] Wi?cej informacji o poszczególnych partiach w artykule Marii Menzel „Tierlose Landwirtschaft, Elterngehalt, Faulenquote” w Die Welt

[3] W ramach ciekawostki warto zwróci? uwag? na satyryczne ugrupowanie Die Partei, opowiadaj?ce si? m.in. za minimum egzystencjalnym w wysoko?ci 1 mln euro oraz budow? muru wokó? Szwajcarii. Zag?osowa?o na ni? ok. 180 tys. niemieckich wyborców. Tymczasem przewodnicz?cy partii, Martin Sonneborn, og?osi?, ?e zamierza po miesi?cu pracy w PE… zrezygnowa? z mandatu. Kolejny z cz?onków partii, który go zast?pi, po miesi?cu zrobi to samo – i tak dalej, aby ka?dy cz?onek móg? przez miesi?c popracowa? w Brukseli za 33 tys. euro i tym sposobem „wydoi? Uni?”. Sonneborn twierdzi jednak, ?e nie jest to wcale najbardziej szalony pomys?, jaki realizuje si? w Parlamencie Europejskim.


Przeczytaj te?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Aleksandra Radziwoń

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim, stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz Programu Stypendialnego Republiki Austrii. Stażystka w Ambasadach RP w Wiedniu i Dublinie oraz w Instytucie Polskim w Wiedniu. Wieloletnia członkini Centrum Młodych Dyplomatów, stowarzyszenia studenckiego przy ISM UW. Stypendystka Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego IPS 2014 w niemieckim Bundestagu. Zainteresowania badawcze: dyplomacja publiczna i kulturalna, Unia Europejska, współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego. kontakt: aleksandra.radziwon(at)centruminicjatyw.org

1 komentarz on "Wybory do PE w Niemczech – SPD odzyskuje poparcie, nad FDP zawisły czarne chmury"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *