Pierwszy skandal niemieckiej koalicji

3584 0
ALEKSANDRA RADZIWO?

edathyNegocjacje dotycz?ce stworzenia nowego niemieckiego rz?du by?y jednymi z najd?u?szych w historii. Socjaldemokraci do ostatniej chwili trzymali otwart? furtk? w rozmowach z Die Linke i Zielonymi. Ostatecznie zwyci??y? jednak pragmatyzm i mo?liwo?? stworzenia koalicji z CDU/CSU, która przy 80% wi?kszo?ci w parlamencie jest w stanie przeforsowa? ka?d? ustaw?. Tym niemniej to w?a?nie SPD sta?o si? bohaterem pierwszego w tej kadencji skandalu.

Jeszcze w czasie negocjacji w wewn?trznych kr?gach partyjnych pojawi?a si? informacja, i? jeden z „dobrze zapowiadaj?cych si?” parlamentarzystów SPD, Sebastian Edathy, mo?e by? podejrzewany o posiadanie dzieci?cej pornografii. W kilka tygodni pó?niej niemieckie media informowa?y, i? nazwisko pos?a znalaz?o si? na li?cie przygotowanej przez kanadyjsk? policj? w ramach mi?dzynarodowej akcji walki z pornografi? dzieci?c?.

Sprawa odbi?a si? szerokim echem na niemieckiej scenie politycznej. Wysz?o bowiem na jaw, ?e o podejrzeniach wiedzia? szef SPD, Sigmar Gabriel, którego poinformowa? Hans-Peter Friedrich (CSU), wówczas minister spraw wewn?trznych, w nowym rz?dzie piastuj?cy tek? ministra rolnictwa. Gabriel przekaza? te informacj? ówczesnemu szefowi frakcji, Frankowi-Walterowi Steinmeierowi oraz Thomasowi Oppermannowi (parlamentarischer Geschäftsführer, dbaj?cy o dyscyplin? partyjn?). Nota bene, to w?a?nie ten ostatni, obecnie przewodnicz?c frakcji SPD w Bundestagu, poinformowa? w lutym br. media o rozmowie szefa SPD z by?ym ministrem.

Mo?na powiedzie?, ?e „g?ówny” bohater ca?ego skandalu, Edathy, ucierpia? w stosunku do swojej „winy” najmniej. Naturalnie jego kariera polityczna leg?a w gruzach. Nadal mo?e si? te? spodziewa? oskar?enia o posiadanie pornograficznych zdj?? nieletnich (obecnie toczy si? w tej sprawie ?ledztwo). Niemieckie prawo jest jednak w tym przypadku nieprecyzyjne, gdy? u pos?a nie znaleziono zdj?? „jednoznacznie pornograficznych”. Sam Edathy podkre?la, ?e zamawia? tylko legalne materia?y, za? tocz?ce si? ?ledztwo i przeprowadzone przeszukania oparte s? jedynie na statystycznych danych, które wskazuj?, ?e wi?kszo?? osób posiadaj?cych „legalne materia?y” nabywa?a równie? zdj?cia i filmy pornograficzne. Edathy oficjalnie zrzek? si? mandatu „z powodów zdrowotnych” i obecnie przebywa poza granicami Niemiec.

Znacznie powa?niejsze konsekwencje poniós? Friedrich, który zrzek? si? funkcji ministra rolnictwa w zwi?zku z podejrzeniami o zdradzenie tajemnicy s?u?bowej. Media niemieckie spekuluj?, ?e Friedrich zrezygnowa? z funkcji pod naciskiem kanclerz Merkel. Mo?na by zaryzykowa? stwierdzenie, ?e Merkel po?wi?ci?a ministra w celu ratowania koalicji. Ironicznym wydaje si? fakt, i? ostrze?enie Gabriela przez Friedricha o podejrzeniach wobec Edathy’ego jesieni? ubieg?ego roku mia?o niejako ten sam cel – nie dopu?ci? do zerwania rozmów mi?dzy SPD i CDU/CSU.

Jednak najbardziej ucierpia?a sama koalicja i stworzony przez ni? rz?d. Niejasno?ci i pytania, które nadal, blisko miesi?c po dymisji Friedricha, pojawiaj? si? w zwi?zku z afer?, powa?nie nadszarpn??y zaufanie opinii publicznej do gabinetu CDU/CSU – SPD. Czy Edathy zosta? ostrze?ony o mo?liwym oskar?eniu, a je?eli tak, to przez kogo? Czemu Oppermann poinformowa? o rozmowach Gabriela z Friedrichem i czemu w?a?nie w tym momencie (o fakcie tym wiedzia? ju? od pa?dziernika ub. r.)?

Kanclerz Merkel wydaje si? zm?czona. Poza odbudowywaniem zaufania obywateli do kierowanego przez ni? rz?du, musi teraz wi?cej uwagi zwraca? na koalicjanta. Ma?o prawdopodobne, aby afera Edathy’ego doprowadzi?a do upadku z takim trudem wypracowanego porozumienia koalicyjnego. Trudno jednak uwierzy?, ?e cen?, jak? przyjdzie zap?aci? za odzyskanie spokoju b?dzie jedynie dymisja Friedricha. Media nie daj? za wygran?. Niemal codziennie pojawiaj? si? nowe informacje dotycz?ce Edathy’ego. W ub. tygodniu tygodnik Der Spiegel opublikowa? obszerny wywiad z by?ym pos?em SPD, w którym Edathy okre?la dzia?ania policji i prokuratury jako ingerencj? w jego ?ycie prywatne. Negatywnym echem odbi?y si? w niemieckiej opinii publicznej u?yte przez niego porównania mi?dzy zamawianymi w Kanadzie filmami a dzieci?cymi aktami tworzonymi przez artystów od staro?ytno?ci.

Nazwiska Edathy na korytarzach Bundestagu praktycznie si? nie wymawia, wszyscy chc? jak najszybciej zapomnie?. Jednak?e skandal wywo?any przez polityka SPD zapewne jeszcze cz?sto b?dzie powraca? podczas bie??cej kadencji Bundestagu i nie raz odbije si? koalicji przys?owiow? czkawk?. Tym niemniej fakt, i? koalicja przetrwa?a najbardziej gor?cy moment kryzysu – g?ównie dzi?ki licznym rozmowom i interwencjom na ró?nych partyjnych szczeblach – dowodzi determinacji i elastyczno?ci obu partii.


Przeczytaj te?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also confidential according of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Aleksandra Radziwoń

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim, stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz Programu Stypendialnego Republiki Austrii. Stażystka w Ambasadach RP w Wiedniu i Dublinie oraz w Instytucie Polskim w Wiedniu. Wieloletnia członkini Centrum Młodych Dyplomatów, stowarzyszenia studenckiego przy ISM UW. Stypendystka Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego IPS 2014 w niemieckim Bundestagu. Zainteresowania badawcze: dyplomacja publiczna i kulturalna, Unia Europejska, współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego. kontakt: aleksandra.radziwon(at)centruminicjatyw.org

Brak komentarzy on "Pierwszy skandal niemieckiej koalicji"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>