Wielka Brytania bezradna wobec rosyjskich rekinów

1203 0
GRZEGORZ GOGOWSKI

UK_rekinyMinisterstwo Obrony Wielkiej Brytanii zwróci?o si? ostatnio do Stanów Zjednoczonych z apelem o udzielenie wsparcia w zakresie poszukiwania obcych jednostek podwodnych zakradaj?cych si? na brytyjskie wody terytorialne. Pro?ba zwi?zana jest z potencjalnym zagro?eniem dla brytyjskiego systemu odstraszania j?drowego wynikaj?cym ze wzmo?onej obecnie aktywno?ci rosyjskiej floty podwodnej.

Jest to ju? który? z kolei przypadek, w którym brytyjski resort obrony zwraca si? do swoich partnerów o pomoc w zakresie tzw. zdolno?ci ASW (Anti-submarine warfare – Zdolno?ci Zwalczania Okr?tów Podwodnych). Na pocz?tku grudnia 2014 roku na Wyspy Brytyjskie przylecia?o pi?? sojuszniczych samolotów (trzy ameryka?skie P-3 Orion, jeden francuski Dassault Atlantique 2 oraz kanadyjski CP-140 Aurora) przeznaczonych do wyszukiwania i zwalczania wrogich jednostek podwodnych. Pro?ba o ich udost?pnienie by?a bezpo?rednim nast?pstwem informacji o zaobserwowaniu nieznanego peryskopu w pobli?u znajduj?cej si? na zachodnim wybrze?u Szkocji bazy morskiej w Faslane (HMNB Clyde), w której stacjonuje flotylla strategicznych okr?tów podwodnych klasy Vanguard stanowi?ca obecnie jedyny instrument brytyjskiego odstraszania j?drowego.

Rosja osacza Albion 

Zauwa?aln? ju? od kilku lat, wzmo?on? aktywno?? okr?tów podwodnych na pó?nocnym Atlantyku mo?na uzna? za element doskonale wpisuj?cy si? w obecn? agresywn? i quasi-zimnowojenn? polityk? Federacji Rosyjskiej, której przejawy nie omin??y równie? Zjednoczonego Królestwa. Na szczególn? uwag?, oprócz niepokoj?co cz?stych narusze? brytyjskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty bojowe, zas?uguje zdarzenie z ko?ca listopada 2014 roku, kiedy kilka jednostek Floty Pó?nocnej wp?yn??o do Kana?u La Manche pod pretekstem konieczno?ci przeczekania sztormu. Warto zaznaczy?, ?e potencjalna obecno?? obcej (a w domy?le: rosyjskiej) jednostki w pobli?u bazy jednostek przenosz?cych strategiczn? bro? j?drow? z punktu widzenia Wielkiej Brytanii stanowi bardzo istotne zagro?enie. Brytyjscy komentatorzy twierdz?, ?e ponowna pro?ba o sojusznicze wsparcie najprawdopodobniej zwi?zana jest z konieczno?ci? ochrony wyj?cia na wielomiesi?czny patrol operacyjny jednego z czterech okr?tów przenosz?cych pociski j?drowe Trident. Nale?y zaznaczy?, ?e w przypadku odnotowania przez obc? jednostk? rozpocz?cia takiego patrolu lub zarejestrowania odg?osu wydawanego przez turbin? okr?tu (tzw. profil akustyczny), podstawowa zaleta wynikaj?ca z wykorzystania systemu odstraszania j?drowego opartego na okr?tach podwodnych (tajno??) mog?aby zosta? utracona. Warto równie? nadmieni?, i? pos?dzanie strony rosyjskiej o dzia?ania zorientowane na osi?gni?cie takiego celu nie jest bezpodstawne. Obecna sytuacja w oczywisty sposób kojarzy si? bowiem z szeroko komentowanym w brytyjskich mediach tzw. „incydentem Akuli” sprzed ponad czterech lat. Latem 2010 roku, rosyjski okr?t podwodny klasy Akula (ros. Rekin) przebywaj?c w ukryciu w pobli?u Faslane usi?owa? zarejestrowa? odg?os turbin brytyjskiej jednostki klasy Vanguard. Próba ta zosta?a jednak udaremniona przez brytyjski my?liwski okr?t podwodny klasy Trafalgar, który na dowód obecno?ci rosyjskiej jednostki nagra? echo wydawane przez jej kad?ub zarejestrowane za pomoc? sonaru. Drugim argumentem, który uprawdopodabnia mo?liwo?? prowadzenia przez Rosjan szpiegowsko-dywersyjnej dzia?alno?ci na brytyjskich wodach, jest obecne os?abienie rosyjskiej floty podwodnej. Jak s?usznie zauwa?y? Maksymilian Dura z portalu defence24, niewielka ilo?? sprawnych rosyjskich okr?tów podwodnych powoduje, i? kilkakrotne ich pojawienie si? u brzegów Wielkiej Brytanii nie mog?o by? zbiegiem okoliczno?ci. Co wi?cej, dla charakteryzuj?cych si? nierzadko z?ym stanem technicznym jednostek rosyjskich, brytyjskie porty s? o wiele ?atwiejszym celem ni? np. po?o?one w znacznej odleg?o?ci i lepiej chronione bazy ameryka?skie.

Skutki nieprzemy?lanej decyzji 

Konieczno?? zwracania si? do sojuszników z pro?b? o udzielenie wsparcie w zakresie zdolno?ci ASW stanowi konsekwencj? nieprzemy?lanych decyzji podj?tych przez w?adze brytyjskie w zakresie polityki obronnej. Warto przypomnie?, ?e w listopadzie 2010 roku konserwatywno-liberalny rz?d Davida Camerona przyjmuj?c „Strategiczny Przegl?d Obrony i Bezpiecze?stwa” (SDSR) zdecydowa? o przeprowadzeniu najwi?kszych ci?? bud?etowych w historii si? zbrojnych Zjednoczonego Królestwa. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych rozstrzygni?? okaza?o si? przerwanie programu wyspecjalizowanego morskiego samolotu rozpoznawczego Nimrod. Od wczesnych lat siedemdziesi?tych XX wieku samoloty Nimrod stanowi?y podstawowy instrument brytyjskich zdolno?ci zwalczania wrogich jednostek podwodnych. W marcu 2010 roku laburzystowski rz?d wycofa? z powodów finansowych samoloty Nimrod MR2, które mia?y by? zast?pione przez opracowywany ju? od 1996 roku nowszy model MRA4. Jednak ze wzgl?du na zwi?kszaj?ce si? koszty jednostkowe i narastaj?ce problemy finansowe brytyjskiej armii, liczba pocz?tkowo zamówionych 21 maszyn by?a stopniowo redukowana do jedynie 9 egzemplarzy. Pomimo pozytywnych opinii brytyjskich pilotów wydanych po wst?pnych testach przeprowadzonych na pierwszym kompletnym samolocie, rz?d Davida Camerona zdecydowa? o przerwaniu programu, szacuj?c, i? w ten sposób w okresie dziesi?cioletnim uda si? zaoszcz?dzi? ok. 2 miliardy funtów. Warto podkre?li?, ?e decyzj? podj?to pomimo opinii National Audit Office, w której wyra?nie zaznaczono, ?e wycofanie Nimrodów b?dzie mia?o „negatywny wp?yw na ochron? si? strategicznego odstraszania j?drowego”. Luk?, która na skutek rezygnacji z Nemrodów wytworzy?a si? w zakresie zdolno?ci ASW w niezbyt wiarygodnym za?o?eniu brytyjskich w?adz mia?y zast?pi? fregaty rakietowe typu 23 oraz morskie ?mig?owce Merlin. Znawca problematyki morskiej Lee Willett z Royal United Services Institute (RUSI) zwraca? jednak wówczas uwag?, ?e okr?ty wojenne oraz posiadaj?ce niewielki zasi?g ?mig?owce nie mog? w pe?ni zast?pi? w zakresie zdolno?ci ASW ?wietnie wyposa?onego i wykorzystuj?cego nowoczesne technologie samolotu jakim by?by Nimrod MRA4. Pomimo przeciwnych opinii przedstawicieli ?rodowisk wojskowych i akademickich, samoloty Nimrod zosta?y zez?omowane (transmisj? z ci?cia kad?ubów przeprowadzi?a stacja BBC), czym zdaniem jednego z bran?owych portali internetowych zas?u?y?y sobie na miano „najdro?szego z?omu na ?wiecie”.

Konkluzje

Fakt, ?e w?adze Zjednoczonego Królestwa musz? zwraca? si? z pro?b? o pomoc do partnerów spotka? si? z siln? krytyk? cz??ci opinii publicznej. Wielu polityków opozycyjnych oraz cz??? dziennikarzy u?ywa bardzo ostrych sformu?owa? twierdz?c, ?e nieodpowiednie decyzje zmusi?y Wielk? Brytani? do „?ebrania” u sojuszników. Wydaje si? jednak, ?e taka ocena sytuacji jest prawid?owa. Nale?y podkre?li?, ?e podczas prac nad „Strategicznym Przegl?dem Obrony i Bezpiecze?stwa” rz?d Davida Camerona rozpaczliwie poszukuj?c oszcz?dno?ci bud?etowych, w zbyt ma?ym stopniu koncentrowa? si? na poziomie brytyjskich zdolno?ci wojskowych. O ile jednak w odniesieniu do cz??ci kontrowersyjnych decyzji (np. wycofanie my?liwców Harrier lub rezygnacja z eksploatacji wykorzystywanych dotychczas lotniskowców) mo?na by?o próbowa? znale?? logiczne uzasadnienie, to przerwanie programu Nimrod by?o ca?kowicie niewyt?umaczalne. Z punktu widzenia Zjednoczonego Królestwa jako pa?stwa j?drowego nie mo?na by?o bowiem pozwoli? na os?abienie ochrony w?asnych si? strategicznych. Cho? zdolno?? zwalczania okr?tów podwodnych w istocie by?a kojarzona przede wszystkim z okresem zimnowojennej konfrontacji, to w?adze Wielkiej Brytanii okaza?y si? nazbyt krótkowzroczne, nie potrafi?c przewidzie?, i? jej znaczenie dla szeroko rozumianego bezpiecze?stwa narodowego mo?e ponownie wzrosn??. Owa nieroztropno?? spowodowa?a, ?e o bezpiecze?stwie brytyjskich si? j?drowych decyduj? ameryka?skie samoloty P-3 Orion, co mo?na uzna? za swoist? ironi? losu, gdy? w 1996 roku Lockheed Martin przegra? rywalizacj? o dostaw? samolotów zwiadu morskiego dla brytyjskich si? zbrojnych z Bae Systems oferuj?cych nowszy model Nimroda.

Photo source: British Ministry of Defence


Przeczytaj te?:

Polecamy równie?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Grzegorz Gogowski

Doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent kierunku europeistyka (2011) oraz Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa Wewnętrznego (2012) na Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowania badawcze: polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, stosunki brytyjsko-amerykańskie, bezpieczeństwo międzynarodowe, polityka jądrowa.

Brak komentarzy on "Wielka Brytania bezradna wobec rosyjskich rekinów"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>