Recenzja: Tożsamość narodowa Białorusinów

912 0
MARTA MAKOWSKA

znakTo?samo?? narodowa jest z?o?onym zjawiskiem i wymyka si? prostym definicjom, w które próbuj? wk?ada? j? politycy. To?samo?? (a raczej to?samo?ci) Bia?orusinów, to jeden z kilku tematów listopadowego numeru krakowskiego miesi?cznika „Znak”, który trafi? w ostatnich dniach do Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych.

S?siaduj?ca z Polsk? Bia?oru? ró?ni si? od naszego kraju pod wieloma wzgl?dami, co czyni j? fascynuj?cym przedmiotem zarówno analiz politycznych, jak i podró?y kulturalnych i przyrodniczych. Jak pisze w tek?cie „Paradoksy poradzieckiej hybrydyzacji” Nelly Bekus, projekt narodu bia?oruskiego zosta? sformu?owany przez bia?orusk? opozycj? polityczn? i narodow? inteligencj? zaledwie w latach 90. dwudziestego wieku. To bardzo niedawno.

Portret wspó?czesnych Bia?orusinów jest nie mniej ró?norodny ni? ich bogata historia, z któr?, jak wiele nacji regionu post-radzieckiego, zmagaj? si? na co dzie?. W spo?ecze?stwie brak jest zgody co do jednoznacznej oceny radzieckiego dziedzictwa, chocia? ta k?opotliwa przesz?o?? powoli odnajduje swoje miejsce w pami?ci obywateli. Jak pisze Nelly Bakus:

Dwuj?zyczno?? na Bia?orusi traktuje si? na ró?ne sposoby. Nie tylko jako przejaw zacofania narodowego Bia?orusinów, którzy ch?tnie porzucili swój j?zyk na rzecz rosyjskiego, ale równie? jako przejaw wieloj?zyczno?ci i wieloetniczno?ci, która cechowa?a naród bia?oruski od stuleci.

Wi?cej zadr w bia?oruskiej to?samo?ci dostrzega autor innego tekstu w numerze, Siarhej Chareuski, bia?oruski artysta i kulturoznawca, który za jedn? z wa?niejszych cech osobowo?ciowych Bia?orusinów uwa?a zdolno?? do kolaboracji, oportunizm i zgodno??, które zapisane s?, jego zdaniem, w bia?oruskim kodzie kulturowym. Jednocze?nie dostrzega szans? na „westernizacj?” swojego kraju, która docelowo pomo?e wyrwa? si? spo?ecze?stwu z poczucia tymczasowo?ci miejsc i zdarze?.

Dobór tekstów listopadowym numerze Miesi?cznika „Znak” nie pozostawia czytelnika z ?atwymi odpowiedziami na temat naszego wschodniego s?siada. I w?a?nie w tym tkwi si?a tych tekstów pobudzaj?ca wyobra?ni? i sk?aniaj?ca do stawiania kolejnych pyta?.

Miesi?cznik „ZNAK”, nr 726, listopad (11), 2015 Kraków

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your heartiness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Marta Makowska

Marta Makowska -€“ doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Magister politologii Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Przez ponad trzy lata działaczka Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ. Stypendystka programu Erasmus w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (Sciences Po Paris). Absolwentka studiów podyplomowych „Akademia Menedżerów III Sektora” z zakresu zarządzania NGO w Collegium Civitas w Warszawie. Obszary zainteresowań: Bliski Wschód i Afryka Północna, Unia Europejska, Turcja, Francja, wybrane aspekty filozofii XX wieku. kontakt: marta.makowska(at)centruminicjatyw.org

Brak komentarzy on "Recenzja: Tożsamość narodowa Białorusinów"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>