Naruszone bezpieczeństwo i gruntowne zmiany u sterów władzy: podsumowanie 2016 roku na Blogu CIM

758 0
BARBARA MARCINKOWSKA, REDAKTOR NACZELNA  BLOGA CIM

Nowy rok na blogu CIM zaczynamy od podsumowania tego, co by?o dla nas wa?ne w roku 2016. A dzia?o si? du?o. Sytuacja na arenie mi?dzynarodowej stale dostarcza?a nam tematów do pisania, zarówno tych z zakresu bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego, jak i dotycz?cych sytuacji politycznej wybranych pa?stw.

Kryzys migracyjny

Jednym z g?ównych tematów w 2016 roku pozosta? kryzys migracyjny w Europie. Nasi autorzy poruszali t? kwesti? wielokrotnie.

Joanna To?czyk zastanawia?a si? w styczniu „Jak kryzys migracyjny wp?ynie na scen? polityczn? w Niemczech?”, w kontek?cie wyborów regionalnych, które mia?y miejsce w kilku niemieckich landach w 2016 roku, oraz zaplanowanych na 2017 rok wyborach do Bundestagu.

Katarzyna Wróbel podkre?la?a natomiast wag?, jak? dziennikarze, blogerzy i publicy?ci powinni przyk?ada? do j?zyka, którego u?ywaj? pisz?c o uchod?cach. Autorka jest zdania, ?e to na pisz?cych spoczywa du?a odpowiedzialno?? za to, jak uchod?cy i imigranci s? postrzegani przez spo?ecze?stwo (Refugees: How to write about them? – Citizen Journalist Project).

W marcu Marta Makowska komentowa?a porozumienie UE-Turcja odno?nie kryzysu migracyjnego (Uk?ad nie ca?kiem idealny: porozumienie UE – Turcja w sprawie kryzysu uchod?czego), a Anna Biernacka-Rygiel zastanawia?a si?, jak to porozumienie wp?ynie na sytuacj? w Grecji (Kryzys migracyjny: jakie rozwi?zania dla Grecji?).

W artykule „Obl??ona Forteca Europa: refleksje po pa?dziernikowym szczycie Rady EuropejskiejMarta Makowska podkre?la?a, ?e europejscy decydenci zmienili nieco priorytety w 2016 r. i wi?kszy nacisk k?ad? obecnie na dzia?ania zewn?trzne, oparte o uszczelnienie granic oraz wspó?prac? z pa?stwami pozaeuropejskimi, ni? na implementacj? polityki relokacyjnej wewn?trz UE.

Bezpiecze?stwo w Europie

Rok 2016 zapami?tamy na pewno jako ten, w którym znacz?co zmniejszy?o si? poczucie bezpiecze?stwa w Europie. Zamachy paryskie z listopada 2015 r. by?y tylko pocz?tkiem czarnej serii ataków terrorystycznych, która mia?a miejsce w kilku europejskich pa?stwach. Dlatego te? bezpiecze?stwo w Europe by?o jednym z kluczowych tematów poruszanych na blogu CIM w 2016 roku. A pisali?my o nim wieloaspektowo.

Katarzyna Wróbel komentowa?a ataki na kobiety, których dokonano w Kolonii podczas zabawy sylwestrowej oraz kroki, jakie niemieckie w?adze podj??y, by poprawi? bezpiecze?stwo obywateli (Kolo?ski karnawa? kontrolowany). Barbara Marcinkowska pisa?a w marcu o zamachu terrorystycznym w Brukseli, przedstawiaj?c bardzo osobisty komentarz do tych wydarze? (Bruksela: ?ycie powróci?o ju? do normalno?ci), a Katarzyna Mierzejewska opisywa?a skutki zamachów paryskich, koncentruj?c si? na „permanentnym” stanie wyj?tkowym we Francji (Francja: Permanentny stan wyj?tkowy).

Bezpiecze?stwo europejskie to tak?e dzia?alno?? NATO. W tym roku nie zabrak?o wi?c na naszym blogu artyku?ów poruszaj?cych t? tematyk?. O bazach NATO w Polsce pisa? Jakub ?ylicz (Czy jest szansa na bazy NATO w Polsce?), o warszawskim szczycie – Kamil Maj (Szczyt NATO w Warszawie – krok w dobrym kierunku?), a o zwi?kszaj?cym si? zaanga?owaniu Rumunii w ramach Sojuszu – Kinga Jaromin (Rumunia i NATO – wi?ksze zaanga?owanie, rosn?ce zobowi?zania).

Wa?ne wybory w Europie i na ?wiecie

Komentowanie wyborów parlamentarnych i prezydenckich w ró?nych krajach jest sta?ym przedmiotem naszego zainteresowania. W 2016 roku zaobserwowa? mo?na by?o pewn? tendencj? do wzrostu popularno?ci ruchów populistycznych, anty-establishmentowych i antyeuropejskich.

Szczególna uwag? po?wi?cili?my zw?aszcza nadchodz?cym wyborom parlamentarnym w Niemczech, staraj?c si? przewidzie? mo?liwy rozwój wydarze? na podstawie wyników poszczególnych wyborów regionalnych. O sytuacji w Niemczech pisali:

Na naszym blogu nie zabrak?o równie? komentarza do referendum „Brexitowego” w Wielkiej Brytanii:

do wyborów prezydenckich w Austrii (Joanna To?czyk, Austria bez prezydenta), i oczywi?cie do kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych:

W 2016 roku pisali?my tak?e o wyborach parlamentarnych w Hiszpanii (Niccolo Querci, “Spanish sudoku”: the long and troubled road towards new elections oraz Urszula Skwarek, Polityczne limbo w Hiszpanii).

Kinga Jaromin dostarczy?a nam komentarza do wyborów prezydenckich w Mo?dawii  (Mo?dawia wybiera prezydenta), Dominika Klimowicz do wyborów parlamentarnych w Iranie (Triumf „listy nadziei” – szansa na zmian? po wyborach w Iranie?), a Patryk Zaj?c przedstawi? kontrowersje wokó? wyborów prezydenckich w Republice Konga (Trudny czas wyborów w Republice Konga).

Na naszym blogu nie zabrak?o te? komentarza do wyborów w Gruzji:

Inne zagadnienia

W 2016 roku na blogu CIM pojawia?y si? równie? inne zagadnienia, takie jak sytuacja na Ukrainie (Marek Russjan, Ukraina – trudna droga reform oraz Mateusz KubiakUkraina: Gra na czas), w Naddniestrzu (M. Kubiak, Naddniestrze: „integracja” z Rosj? zagrywk? w kampanii wyborczej), czy w Armenii (M. Kubiak, Arme?ski kryzys migracyjny oraz Armenia: Ostatnia prosta przed kwietniowymi wyborami parlamentarnymi). Kinga Jaromin komentowa?a mo?dawskie manifestacje (Co naprawd? dzieje si? w Mo?dawii?), a Karol Wasilewski zmian? na stanowisku premiera w Turcji (Erdo?an kontra Davuto?lu – czas na tureck? walk? stulecia?).  Barbara Marcinkowska podsumowa?a w maju kilka tegorocznych francuskich skandali zwi?zanych z nisk? frekwencj? podczas g?osowa? w Zgromadzeniu Narodowym (Francuski problem z parlamentarn? frekwencj?).

Rok 2016 to tak?e druga edycja projektu Finanse muzu?ma?skie, w którego ramach ukaza?o si? kilka artyku?ów:

***

Serdecznie zach?camy do lektury zarówno artyku?ów ju? opublikowanych, jak i tych, które dopiero uka?? si? w 2017 roku, a naszym czytelnikom i czytelniczkom ?yczymy Szcz??liwego Nowego Roku, obfituj?cego w ciekawe i pozytywne wydarzenia na arenie mi?dzynarodowej, które my postaramy si? dla Was opisa?.


Przeczytaj te?:
B. Marcinkowska, Rok pod znakiem kryzysu(ów) w Unii (2015)
B. Marcinkowska, Przybli?amy ?wiat? (2014)
B. Marcinkowska, Pok?osie Arabskiej Wiosny, niezdecydowana Ukraina, europejskie problemy z imigrantami i zmiany w polskiej dyplomacji – czyli czym nas zaskoczy? 2013 rok (2013)
B. Marcinkowska, 2012 – rok konfliktów, wyborów i zmian (2012)
A. S?k, CII Past and Future: The Sky is the Limit! (2011)
Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Barbara Marcinkowska

Expert on France & European Union w Centre for International Initiatives
Redaktor naczelna bloga CIM. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i College of Europe w Brugii (Belgia); stypendystka programu Erasmus na Institut d’Etudes Politiques (SciencesPo) w Paryżu; stażystka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Ambasadzie RP w Paryżu i w Parlamencie Europejskim. Wieloletni współpracownik Międzynarodowego Przeglądu Politycznego i Instytutu Sobieskiego w Warszawie. Obecnie pracuje w Brukseli.

Brak komentarzy on "Naruszone bezpieczeństwo i gruntowne zmiany u sterów władzy: podsumowanie 2016 roku na Blogu CIM"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *