Porozumienie z Londynu: czy uda się uniknąć Brexitu?

1791 0
ALEKSANDRA RADZIWO?

2 lutego przewodnicz?cy Rady Europejskiej Donald Tusk przedstawi? projekt porozumienia mi?dzy Uni? Europejsk? a Wielk? Brytani?. Porozumienie to, je?li zostanie przyj?te, zapewni realizacj? przynajmniej cz??ci reform postulowanych przed Davida Camerona w kampanii dotycz?cej Brexitu. Nie wiadomo jednak, czy przyniesie ono oczekiwany skutek.

brexit

Jeszcze podczas kampanii wyborczej do parlamentu w 2015 r. Partia Konserwatywna obieca?a d??enie do zreformowania warunków cz?onkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej i zorganizowanie ogólnokrajowego referendum dotycz?cego przysz?o?ci Zjednoczonego Królestwa w europejskich strukturach (szybko okrzykni?tego „referendum o Brexit”). Niektórzy eksperci nieoficjalnie s?dz?, ?e Torysi nieco przeszar?owali z t? obietnic?, licz?c na kontynuowanie koalicji z Liberalnymi Demokratami, na których mo?na by?oby zrzuci? win? za niezrealizowanie obietnicy (odwo?uj?c si? do wymówki „koalicjant zablokowa?”). Bezwzgl?dna wygrana w wyborach sprawi?a, ?e David Cameron musia? sam wypi? piwo, którego nawarzy?. Trzeba jednak przyzna?, ?e wyci?gn?? lekcj? ze szkockiego referendum (kiedy to rz?d prawie do ostatniej chwili ignorowa? kwesti? referendum, co o ma?o nie doprowadzi?o do rozpadu Zjednoczonego Królestwa) i zacz?? dzia?a? z odpowiednim wyprzedzeniem.

Brytyjski premier do?? szybko zda? sobie spraw? ze znaczenia odpowiedniego PR dla swoich ??da? i postulat zmiany warunków cz?onkostwa Wielkiej Brytanii w UE zamieni? na d??enie do reform ca?ej wspólnoty. Stosunkowo d?ugo nie przedstawia? te? konkretnych propozycji reform, pos?uguj?c si? raczej ogólnikami, daj?c sobie czas do namys?u i wys?dowania sytuacji w Europie. W ko?cu postulaty zosta?y ustalone i przedstawione w li?cie wystosowanym w listopadzie ub. r. do przewodnicz?cego Rady Europejskiej. Zaraz potem David Cameron uda? si? w „tournée” po Europie namawiaj?c europejskich przywódców do poparcia jego propozycji.

Ustalenia z Londynu

Efektem tych dzia?a? jest przedstawione w zesz?ym tygodniu porozumienie, które w mniejszym b?d? wi?kszym stopniu odwo?uje si? do wszystkich obszarów, w których Cameron domaga? si? reform. Najwa?niejsz? kwesti?, z punktu widzenia tzw. nowych pa?stw cz?onkowskich, by?a sprawa dost?pu do zasi?ków spo?ecznych (in-work benefits). Jest to tak?e wa?na kwestia dla samego Camerona, gdy? to w?a?nie ten aspekt – „wykorzystywania” systemu ?wiadcze? socjalnych przez unijnych imigrantów – naj?atwiej dzia?a na wyobra?ni? wyborców, którzy b?d? decydowa? w referendum. W sprawie zasi?ków postanowiono zatem, i? w wyj?tkowej sytuacji ma by? mo?liwe wstrzymanie ich wyp?acania imigrantom z innych krajów UE na okre?lony czas. „Wyj?tkowa sytuacja” oznacza zbytnie obci??enie systemu opieki spo?ecznej pa?stwa wyp?atami dla unijnych imigrantów, powa?ne zaburzenia na rynku pracy lub zak?ócenia w funkcjonowaniu s?u?b publicznych. Na jak d?ugo b?dzie mo?na wówczas zawiesi? wyp?acanie ?wiadcze? – to pozostaje do ustalenia podczas unijnego szczytu, spekuluje si? jednak o okresie od 4 do 7 lat.

23333865181_9aab3d8e96_bKolejn? zmian? dotycz?c? ?wiadcze? jest mo?liwo?? wprowadzenia tzw. indeksacji zasi?ków dla dzieci. Obecnie dzieci mieszkaj?ce w Polsce, których rodzice pracuj? w Wielkiej Brytanii, otrzymuj? zasi?ek taki sam jak dzieci mieszkaj?ce w Zjednoczonym Królestwie. Po wprowadzeniu zmiany, wysoko?? zasi?ku – cho? nadal wyp?acana przez to pa?stwo, gdzie rodzice p?ac? podatki – b?dzie dostosowywana do kosztów ?ycia w Polsce.

Dalsze decyzje dotycz? m.in. uregulowania relacji mi?dzy pa?stwami strefy euro, a reszt? UE i zmiany dysproporcji w zarz?dzaniu gospodarczym Unii mi?dzy tymi dwiema grupami oraz wprowadzenia mechanizmu tzw. czerwonej kartki, dzi?ki któremu parlamenty narodowe (proporcj? 55%) b?d? mog?y zg?osi? sprzeciw wobec propozycji legislacyjnych zg?aszanych przez Komisj? Europejsk?. Rada Europejska b?dzie zobowi?zana wzi?? taki sprzeciw pod uwag? (co jednak nie oznacza automatycznej zmiany propozycji przedstawianych przez KE).

Perspektywa Polski

Naturalnie z perspektywy Polski najwa?niejsz? kwesti? pozostaje postulat ograniczenia dost?pu do zasi?ków socjalnych dla unijnych imigrantów. Nawet podczas wizyty w grudniu 2015 r. brytyjski premier nie zdo?a? przekona? polskiego rz?du do poparcia tego ??dania. Zarówno David Cameron, jak i Beata Szyd?o podkre?lali na wspólnej konferencji prasowej ch?? dialogu i konstruktywn? atmosfer? wspó?pracy, do ?adnych konkretnych ustale? jednak nie dosz?o.

Tym niemniej, od tego czasu troch? si? zmieni?o. Minister spraw zagranicznych RP Witold Waszczykowski podczas exposé w Sejmie og?osi? poniek?d Wielk? Brytani? nowym strategicznym partnerem Polski. Wielu komentatorów odczyta?o to jako mo?liwo?? ust?pstw w kwestii reform UE w zamian za wsparcie d??e? Polski do wzmocnienia tzw. wschodniej flanki NATO. Zmieni?a si? tak?e kategoryczno?? reformy dot. zasi?ków. Je?eli wejdzie ona w ?ycie, nie b?dzie dotyczy? osób ju? przebywaj?cych w Wielkiej Brytanii. Ponadto brytyjski rz?d b?dzie musia? udowodni?, ?e brytyjski system spo?eczny jest przeci??ony przez zasi?ki dla imigrantów, co wcale nie b?dzie takie ?atwe. Równie? komentatorzy z dziennika The Telegraph oceniaj?, ?e mimo pocz?tkowego sprzeciwu, Polska poprze postanowienia porozumienia wypracowanego w Londynie, gdy? jest ono zgodne z polityczn? lini? obecnego rz?du, maj?c? na celu ograniczenie tzw. brain drain, czyli utraty talentów emigruj?cych zagranic?.

I cho? polscy dyplomaci podchodz? do wynegocjowanego porozumienia z pewn? rezerw?, David Cameron postanowi? ku? ?elazo póki gor?ce i ju? 5 lutego przyjecha? do Warszawy, gdzie oprócz polskiej premier spotka? si? tak?e z prezesem PiS Jaros?awem Kaczy?skim. Tym razem podczas konferencji prasowej po spotkaniu Cameron-Szyd?o atmosfera by?a znacznie lepsza. Polska premier podkre?la?a rol? stosunków polsko-brytyjskich, nazywaj?c Wielk? Brytani? „strategicznym partnerem” i stwierdzaj?c, ?e Polska nie wyobra?a sobie Unii bez Wielkiej Brytanii. Równie? David Cameron podkre?li? wa?n? rol? stosunków dwustronnych. Odwo?a? si? tak?e do relacji z NATO:

„Chcemy by? pewni, ?e nasza wspó?praca jest tak bliska, jak to tylko mo?liwe w najbli?szych miesi?cach i w najbli?szych latach. Nie tylko po to, aby ten bardzo wa?ny szczyt NATO tutaj w Warszawie by? szczytem udanym, ale tak jak pani premier powiedzia?a, aby zabezpieczy? wschodni? flank? NATO”.

Czy to wystarczy?

Ekspert Chatham House Thomas Raines ocenia, ?e kompromis zaoferowany przez Tuska to prawdopodobnie najlepsze, na co brytyjski premier móg? mie? nadziej?. Porozumienie powinno da? Cameronowi przydatne argumenty do przekonania spo?ecze?stwa, w tym niezdecydowanych parlamentarzystów. W kwestii konkurencyjno?ci porozumienie potwierdza postulaty ograniczenia obci??e? dla M?P i rozwijania wspólnego rynku na dalsze dziedziny. W sprawie suwerenno?ci zaproponowano mechanizm parlamentarnej „czerwonej kartki” oraz wy??czenie Wielkiej Brytanii z d??enia do „coraz ?ci?lejszej wspó?pracy” („ever closer Union”) przy najbli?szej zmianie traktatów. Wy??czenie to ma znaczenie symboliczne, jednak?e dla samego Camerona wr?cz presti?owe, na którym zapewne b?dzie próbowa? ugra? kapita? polityczny w?ród niezdecydowanych wyborców.

Tekst porozumienia nie zosta? jednak jeszcze oficjalnie zaakceptowany przez pa?stwa cz?onkowskie. B?dzie to pierwsza przeszkoda, jak? David Cameron b?dzie musia? pokona?. Bior?c jednak pod uwag? jego niezwyk?? aktywno?? w tej sprawie (w ci?gu ostatnich tygodni podró?owa? po Europie dziesi?tki razy i przyjmowa? na Downing Street tuziny wizyt przywódców europejskich), mo?na zak?ada?, ?e nie b?dzie to g?ównym problemem. Podczas szczytu mo?e doj?? co prawda do batalii o szczegó?y, jednak ogó?em rozwi?zanie zaproponowane przez Donalda Tuska zostanie najprawdopodobniej przyj?te.

Problemem mo?e by? jednak przekonanie samych Brytyjczyków. Nale?y pami?ta?, ?e postanowienia porozumienia wejd? w ?ycie jedynie wtedy, je?eli Wielka Brytania zdecyduje si? pozosta? w Unii Europejskiej. Wszystko zale?y zatem od wyników referendum, które zgodnie z ostatnimi nieoficjalnymi informacjami ma si? odby? w czerwcu br. Wed?ug ostatnich bada? opinii publicznej, przeprowadzonych dwa dni po og?oszeniu postanowie? porozumienia, ju? 45% Brytyjczyków opowiada si? za Brexitem, a tylko 36% za pozostaniem w UE. Walka toczy? si? b?dzie zatem o g?osy ok. 20% niezdecydowanych, których decyzja przewa?y nie tylko o przysz?o?ci Wielkiej Brytanii, ale i ca?ej Unii Europejskiej.

Photo credit: D Smith (Brexit), licence CC BY-NC 2.0;
Number 10 (Cameron & Tusk), licence CC BY-NC-ND 2.0;


Przeczytaj te?:
A. Radziwo?, Brexit bli?ej ni? kiedykolwiek wcze?niej?
K. Czupa, Rozwodu nie b?dzie. Szkocja nie chce niepodleg?o?ci
A. Radziwo?, „Szkocja dla Szkotów” czyli spektakularne zwyci?stwo SNP
G. Gogowski, (Dalsze) Ci?cie brytyjskiej pot?gi
A. Radziwo?, Polityka zagraniczna oczami Brytyjczyków

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active element. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Aleksandra Radziwoń

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim, stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz Programu Stypendialnego Republiki Austrii. Stażystka w Ambasadach RP w Wiedniu i Dublinie oraz w Instytucie Polskim w Wiedniu. Wieloletnia członkini Centrum Młodych Dyplomatów, stowarzyszenia studenckiego przy ISM UW. Stypendystka Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego IPS 2014 w niemieckim Bundestagu. Zainteresowania badawcze: dyplomacja publiczna i kulturalna, Unia Europejska, współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego. kontakt: aleksandra.radziwon(at)centruminicjatyw.org

Brak komentarzy on "Porozumienie z Londynu: czy uda się uniknąć Brexitu?"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *