Rozwodu nie będzie. Szkocja nie chce niepodległości

1306 0
KATARZYNA CZUPA
scotland

Szkocja pozostaje cz??ci? Zjednoczonego Królestwa. Ponad 55 proc. uprawnionych do g?osowania odpowiedzia?o przecz?co na pytanie „Czy uwa?asz, ?e Szkocja powinna by? niepodleg?ym pa?stwem?”. Kampania zainicjowana przez Alexa Salmonda, pierwszego ministra Szkocji, nie przynios?a spodziewanego efektu. Mieszka?cy tego kraju nie uwierzyli w optymistyczne wizje wieszcz?ce nadej?cie cudu gospodarczego po uwolnieniu si? ze szponów Westminsteru. 

Pierwszy minister o 6 rano czasu lokalnego, jeszcze przed podliczeniem wszystkich g?osów, wyg?osi? przemówienie. Jak powiedzia?, jego rodacy demokratycznie uznali, ?e na obecnym etapie nie s? gotowi na niepodleg?o??. Doda? jednak, ?e to nie koniec. W jego ocenie fakt, ?e ponad 1,5 mln Szkotów g?osowa?o za od??czeniem si? od Wielkiej Brytanii, stanowi dowód na to, ?e coraz wi?cej z nich wierzy, ?e Szkocja mo?e, i w niedalekiej przysz?o?ci z pewno?ci? stanie si? niezale?nym pa?stwem.

Pa?stwo w pa?stwie

Historyczna umowa umo?liwiaj?ca Szkotom podj?cie decyzji w sprawie potencjalnej niepodleg?o?ci zosta?a podpisana w pa?dzierniku 2012 roku. Po wielu miesi?cach negocjacji, brytyjski premier David Cameron zgodzi? si? na przeprowadzenie referendum, które wed?ug cz?onków Szkockiej Partii Narodowej (ang. Scottish National Party, SNP) mia?o doprowadzi? do ko?ca ponad 300-letniego zwi?zku ze Zjednoczonym Królestwem[1]. Jak t?umaczy? Cameron, Wielka Brytania nie mo?e pozwoli? sobie na dalsz? dewolucj?, w zwi?zku z czym Szkoci powinni mie? prawo wypowiedzenia si?, czy dalej chc? stanowi? jej cz???.

Kampania wyborcza „Yes Scotland” ruszy?a niemal natychmiast. Do g?osowania za niezale?no?ci? zach?ca?y takie gwiazdy jak aktor Sean Connery, projektantka mody Vivienne Westwood czy komik Frankie Boyle. Jak mówili, dynamiczny rozwój regionu w ostatnich latach stanowi dowód na to, ?e Szkocja jest w stanie istnie? jako niezale?ny byt, nieskr?powany polityk? Londynu. W 2012 r. PKB per capita wynios?o 20 tys. funtów, co sprawia, ?e by?a to jedna z najbogatszych cz??ci Wielkiej Brytanii (wy?sz? warto?? tego wska?nika, prawie 40 tys. funtów, odnotowano tylko w Londynie oraz w po?udniowo-wschodniej cz??ci Anglii). Wzrost nastrojów nacjonalistycznych mo?na by?o obserwowa? od 2007 r., kiedy to SNP wygra?a wybory do parlamentu szkockiego. Uzyskanie w 2011 r. 69 mandatów w 129 osobowej izbie pozwoli?o uwierzy? Szkotom, ?e to, co dla wielu stanowi?o dotychczas jedynie mrzonk?, mo?e sta? si? rzeczywisto?ci?.

kal

?ród?o: http://www.economist.com/news/world-week/21617044-kals-cartoon

Odr?bno?? niektórych regionów nie jest niczym nadzwyczajnym, zw?aszcza w Europie. Tak jak ?l?zacy nie czuj? si? do ko?ca Polakami, a Katalo?czycy Hiszpanami, tak i cz??? Szkotów nie uwa?a siebie za Brytyjczyków. Ró?nice widoczne s? zw?aszcza na p?aszczy?nie politycznej. Najwi?ksze rozbie?no?ci dotycz? wydatków socjalnych. W Szkocji studiowa? mo?na za darmo. W Anglii roczne op?aty za edukacj? na uczelniach wy?szych si?gaj? 9 tys. funtów. Udzia? wydatków publicznych w PKB w latach 2012-2013 w Szkocji wyniós? 8,3 proc., przekraczaj?c ?redni? brytyjsk?, która wynios?a 7,3 proc. SNP zapowiada?a w czasie kampanii, ?e planuje zwi?ksza? ?rodki przeznaczane na finansowanie dóbr publicznych o 3 proc. rocznie. Westminster chce kolei ci?? tak, ?eby zbilansowa? bud?et do 2019 roku. Szkotom nie podoba si? równie? to, ?e zbyt du?a cz??? dochodów z podatku od wydobycia ropy naftowej oraz gazu ziemnego, których z?o?a znajduj? si? na Morzu Pó?nocnym, trafia do bud?etu centralnego. Ca?a kampania niepodleg?o?ciowa oparta jest na za?o?eniu, ?e Londyn za nic ma sobie potrzeby pozosta?ych regionów i troszczy si? jedynie o w?asny dobrobyt[2].

Razem lepiej

Przeciwnicy niepodleg?o?ci równie? nie pozostawiali bierni. W czerwcu 2012 r. Alistair Darling, by?y kanclerz skarbu w rz?dzie Gordona Browna, zainicjowa? kampani? „Better Together”, która zyska?a poparcie trzech g?ównych partii politycznych: Partii Pracy, Partii Konserwatywnej oraz Partii Liberalnych Demokratów. W inicjatyw? zaanga?owa?y si? takie gwiazdy jak pisarka J. K. Rowling,  aktorka Emma Thompson oraz piosenkarz David Bowie. Jak przekonywali, to w?a?nie unia stanowi gwarancj? dobrobytu i rozwoju Szkocji oraz ca?ego Zjednoczonego Królestwa.

W?ród najcz??ciej u?ywanych argumentów znalaz?a si? oczywi?cie kwestia waluty. Westminster jasno da? do zrozumienia, ?e w przypadku, gdyby Szkoci zdecydowali si? na niepodleg?o??, nie zgodzi si?, aby nowe pa?stwo u?ywa?o funta szterlinga. Sytuacja ta by?a o tyle problematyczna, ?e nie wiadomo co mia?oby go zast?pi?. Euro? Oczywi?cie, cz?onkostwo w Unii Europejskiej nie jest warunkiem jego stosowania. Trudno jednak okre?li?, jakie warunki Szkocja musia?aby spe?ni? chc?c przyj?? t? walut?, nie wspominaj?c o tym, ?e krok ten pozbawi?by Szkotów mo?liwo?ci prowadzenia niezale?nej polityki monetarnej, wa?nego elementu tak upragnionej suwerenno?ci[3]. Wprowadzenie nowej waluty równie? nie nale?a?oby do naj?atwiejszych zada?. Stworzenie sprawnie funkcjonuj?cego systemu bankowo?ci centralnej zajmuje w najlepszym przypadku kilka lat, a proces przewalutowania aktywów i zobowi?za? jest niezwykle kosztoch?onny. Zmiany te z pewno?ci? poci?gn??yby za sob? wzrost niepewno?ci i ucieczk? kapita?u do londy?skiego City, co stanowi?oby pot??ny cios dla ogromnego sektora finansowego Szkocji. Jak wskazywali zreszt? eksperci, jego rozmiar stanowi powa?ny problem dla stabilno?ci szkockiej gospodarki. Warto?? aktywów sektora bankowego stanowi ponad 1 tys. proc. szkockiego PKB. Kolejny kryzys finansowy po prostu by Szkotów zabi?.

Za niepodleg?o?ci? nie przemawia równie? wolumen handlu i jego kierunki. Jak wskazywano w raporcie przygotowanym przez komitet ds. gospodarczych Izby Lordów, rynek brytyjski jest bardziej zintegrowany ni? wspólny rynek Unii Europejskiej. Warto?? szkockich towarów eksportowanych do pozosta?ych cz??ci Wielkiej Brytanii stanowi ponad 2/3 ca?kowitej produkcji tego regionu. Od??czenie si? Szkocji, i – co za tym idzie – wprowadzenie barier handlowych, poci?gn??oby powa?ne straty dla tej gospodarki.

Czas zmian 

Na komentarz Camerona dotycz?cy wyników referendum nie trzeba by?o d?ugo czeka?. Brytyjski premier wyg?osi? przemówienie w godzin? po wyst?pieniu Salmonda, stwierdzaj?c, ?e tak jak miliony Brytyjczyków jest zachwycony decyzj? Szkotów. W jego ocenie nadszed? czas, ?eby Wielka Brytania ruszy?a na przód, a g?osowanie pokaza?o, ?e Szkocja jest na to gotowa.

Cameron broni? swojej decyzji na temat przeprowadzenia referendum, mówi?c, ?e stanowi?a ona wyraz szacunku dla woli wi?kszo?ci, a nie – jak niektórzy twierdz? – dowód politycznej s?abo?ci. Co wa?niejsze, doda?, ?e nie tylko Szkoci zas?uguj? na prawo do decydowania o swoim regionie. Nale?y si? ono równie? Anglikom, którzy jako jedyni pozbawieni s? lokalnego parlamentu. Zapowiedzia? równie?, ?e przeprowadzona zostanie kompleksowa reforma dewolucyjna, zwi?kszaj?ca uprawnienia poszczególnych cz??ci Zjednoczonego Królestwa. Przedstawiaj?c ten plan, pozbawiony co prawda jakichkolwiek szczegó?ów, premier wyrazi? nadziej?, ?e ostateczne rozwi?zanie zostanie opracowane przy wspó?pracy wszystkich partii.

Decyzja ta nie powinna nikogo dziwi?. Cho? z pocz?tku przeciwny zwi?kszaniu zakresu w?adzy organów lokalnych, Cameron jest ?wiadomy, ?e je?eli nie dojdzie do zmian ustrojowych napi?cia b?d? si? nasila?. Szkocja to nie jedyny problem Wielkiej Brytanii. Powa?nym wyzwaniem s? tak?e ruchy nacjonalistyczne w Irlandii Pó?nocnej. Cho? konflikt zosta? wygaszony (g?ównie dzi?ki staraniom labourzystowskiego premiera Tony’ego Blaira), nadal trudno mówi? o stabilizacji.

Historia szkockiego referendum zako?czy?a si? happy endem. Jednak?e za niespe?na 3 lata Brytyjczycy by? mo?e stan? przed kolejnym wa?nym wyborem – kwesti? cz?onkostwa w Unii Europejskiej. Cho? nie nale?y wysnuwa? prostych analogii, na pierwszy rzut oka sytuacja wydaje si? podobna.  Rozwini?ty kraj, którego gospodarka opiera si? na us?ugach finansowych, chce ograniczy? kontrol? innych nad swoimi sprawami wewn?trznymi. Kampania Partii Niepodleg?o?ci Zjednoczonego Królestwa, popierana przez ma??e?stwo Beckhamów oraz kucharza Jamiego Oliviera, przypomina t? prowadzon? przez SNP. Argumenty ich przeciwników, podkre?laj?ce znaczenie wspólnego rynku oraz konieczno?? przemawiania jednym g?osem na arenie mi?dzynarodowej, równie? wydaj? si? dziwnie znajome. Przed nami jeszcze jednak wybory parlamentarne w 2015 r., od których zale?y, czy do g?osowania w ogóle dojdzie. Jedno jest pewne, ani Szkoci, ani Brytyjczycy nie dadz? o sobie ?atwo zapomnie?, a ca?y ?wiat b?dzie obserwowa? histori? szkocko-brytyjskiego oraz brytyjsko-europejskiego ma??e?stwa przez najbli?szych kilka lat.


[1] Szkocja zosta?a inkorporowana do królestwa Anglii na mocy Akt Unii z 1707 r.

[2] Demoniczny obraz Londynu, który wyzyskuje pozosta?e cz??ci Zjednoczonego Królestwa, przedstawiony zosta? w dokumencie Sotland’s Economy: the case for independence, który przygotowany zosta? przez rz?d Szkocji.

[3] Podobna sytuacja mia?aby miejsce w przypadku utrzymania funta jako krajowej waluty, poniewa? szkocki sektor bankowy pozosta?by w pe?ni uzale?niony od polityki Banku Anglii.


Przeczytaj te?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t troublesome for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual frustration. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Katarzyna Czupa

Katarzyna Czupa jest ekspertem Centrum Inicjatyw Międzynarodowych ds. Bliskiego Wschodu oraz koordynatorem projektu „Let’s talk about Islamic finance”. Obecnie pracuje jako młodszy analityk w firmie Analizy Online, gdzie zajmuje się analizą rynku funduszy inwestycyjnych. W okresie od kwietnia do listopada 2016 r. pracowała na stanowisku młodszego analityka w Domu Maklerskim Banku Zachodniego WBK, gdzie była odpowiedzialna za analizy rynkowe oraz wycenę spółek. W okresie od stycznia 2014 r. do kwietnia 2016 r. pracowała w CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych na stanowisku koordynatora ds. projektów oraz asystenta naukowego. Obecnie realizuje studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej. Jest absolwentką kierunków finanse i rachunkowość (Szkoła Główna Handlowa) oraz stosunki międzynarodowe (Uniwersytet Warszawski). W 2013 roku otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Brak komentarzy on "Rozwodu nie będzie. Szkocja nie chce niepodległości"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *