Ład korporacyjny – jak podejście muzułmańskie może pomóc zachodnim korporacjom?

1017 0
DR HANIMON ABDULLAH
(for English version scroll down)

Upadki du?ych korporacji sta?y si? rzeczywistym problemem wspó?czesnego systemu finansowego. Chocia? wi?kszo?? bankructw jest wywo?ywana przez niezwi?zane ze sob? czynniki, wydarzenia te maj? cz?sto podobne przyczyny. Chc?c w pe?ni zrozumie? omawiany problem, warto pokrótce przeanalizowa? przypadki upadków korporacji, które mia?y miejsce w ostatnich latach.

Jednym z najbardziej znanych zdarze? jest tzw. afera Parmalatu (w?oska firma dzia?aj?ca w sektorze ?ywno?ciowym), która by?a zwi?zana z konfliktem interesów mi?dzy wspó?w?a?cicielami – g?ówni udzia?owcy chcieli odnie?? korzy?ci kosztem udzia?owców mniejszo?ciowych. Korporacja Enron (ameryka?ska firma energetyczna) upad?a wskutek nielegalnych praktyk ksi?gowych, które zosta?y wywo?ane przez kontrole wewn?trzne. Podobnie sytuacja mia?a si? w przypadku bankructwa Barings Bank, które by? konsekwencj? b??dów w trakcie kontroli wewn?trznych oraz dzia?alno?ci spekulacyjnej nieuczciwego maklera. Upadek Norther Rock (brytyjski bank) wynika? za? z wadliwej procedury zarz?dzania ryzykiem na poziomie zarz?du i kadry mened?erskiej. Podobnie by?o w przypadku Lehman Brothers.

Banki pe?ni? wa?n? rol? w systemie finansowym i gospodarce, a ich bankructwa maj? powa?ne konsekwencje dla dobrobytu spo?ecznego. W zwi?zku z tym instytucje finansowe musz? wprowadza? wysokiej jako?ci regulacje, tak aby interesy banku, jego w?a?cicieli, kadry zarz?dzaj?cej i klientów by?y równomiernie zabezpieczone. Celem ?adu korporacyjnego jest poprawa jako?ci implementowanych zasad i regu?, i tym samym obni?enie ryzyka bankructwa. Afery z udzia?em renomowanych firm pokazuj? jednak, ?e sam ?ad korporacyjny nie stanowi i nie mo?e stanowi? gwarancji sprawnego funkcjonowania systemu finansowego. W zwi?zku z tym, podej?cie muzu?ma?skie, które g?ówny nacisk k?adzie na etyczno?? i transparentno?? podejmowanych dzia?a?, mo?e stanowi? interesuj?ce remedium na braki konwencjonalnego ?adu korporacyjnego.

Alternatywny system

W ocenie ekspertów ?wiatowy kryzys finansowy dowiód?, ?e bankowo?? muzu?ma?ska jest bardziej odporna na finansowe turbulencje ni? jej konwencjonalny odpowiednik, którego podstaw? jest stopa procentowa. Abdulmonem Azalabani i Reji D. Nair (badacze z Yanbu Industrial College w Arabii Saudyjskiej) twierdz?, ?e wzrost zainteresowania finansami muzu?ma?skimi jest bezpo?rednim wynikiem globalnych kryzysów finansowych i recesji gospodarczych. W opinii prof. Rodneya Wilsona, upadek wiod?cych instytucji z Wall Street przyczyni? si? do tego, ?e muzu?ma?ska bankowo?? i finanse zacz??y by? postrzegane jako alternatywny model, który mo?e zapobiega? upadkom korporacji.

Czym zatem muzu?ma?ski ?ad korporacyjny ró?ni si? od tradycyjnego? Jego g?ównym elementem jest troska o dobrobyt cz?owieka i wzmocnienie etycznego charakteru dzia?alno?ci banków muzu?ma?skich i innych instytucji finansowych. Co wi?cej, procedury zarz?dzania ryzykiem charakteryzuj? si? szczególnymi – zaczerpni?tymi z prawa szariatu – wytycznymi, co sprawia, ?e transakcje w które anga?uje si? bank s? bezpieczniejsze ni? w przypadku podej?cia tradycyjnego. W?ród nich nale?y wymieni? m.in.: zakaz przenoszenia ryzyka na kontrahenta, zakaz podejmowania nadmiernego ryzyka oraz eliminacja niepewno?ci.

Muzu?ma?ski ?ad korporacyjny posiada równie? wiele cech wspólnych z jego tradycyjnym odpowiednikiem. Pomaga on niwelowa? negatywne efekty b??dów w procesie zarz?dzania, które pope?niaj? cz?onkowie kadry kierowniczej. Pozwala równie? na bardziej efektywn? alokacj? zasobów. Ponadto u?atwia dost?p do finansowania, w ten sposób zach?caj?c do inwestycji, co prowadzi do zwi?kszenia zatrudnienia i – w konsekwencji – wy?szego wzrostu gospodarczego.

Dzi?ki implementacji muzu?ma?skiego ?adu korporacyjnego (lub niektórych jego zasad) tradycyjne podmioty mog? zapobiec wielu zdarzeniom, które prowadz? do bankructw i upad?o?ci. Podstaw? tego niekonwencjonalnego podej?cia s? bowiem etyczne i transparentne dzia?ania wspieraj?ce rozwój ca?ej spo?eczno?ci, a nie d??enie do osi?gni?cia jak najwi?kszych zysków przez w?a?cicieli i kadry zarz?dzaj?cej instytucji finansowych, co cechuje podej?cie tradycyjne. Gdyby korporacje stosowa?y powy?sze zasady problemy zwi?zane ze z?ym zarz?dzaniem – takie jak np. b??dna alokacja zasobów ludzkich czy nieetyczne praktyki w pracy – mog?yby w ogólnie nie mie? miejsca.

Przyk?ad dla ?wiata

Zdaniem Wafika Graisa i Matteo Pellegriniego, w zwi?zku z ci?g?ym wzrostem aktywów banków muzu?ma?skich, nale?y spodziewa? si? wzrostu znaczenia niekonwencjonalnego ?adu korporacyjnego w odniesieniu do zapewnienia zgodno?ci dzia?a? instytucji finansowych z ideologicznymi fundamentami finansów muzu?ma?skich. Dynamiczny rozwój tego sektora jest równie? wskazówk? dla konwencjonalnych podmiotów, ?e etyczno?? transakcji nie stoi w sprzeczno?ci z odnoszeniem zysków.

Wobec tego, bez w?tpienia dobrym posuni?ciem jest d??enie do zapewnienia ?rodowiska, które b?dzie sprzyja?o rozwojowi muzu?ma?skich instytucji finansowych – a przez to tak?e w przyj?ciu muzu?ma?skiego ?adu korporacyjnego – w krajach niemuzu?ma?skich, gdzie dominuje bankowo?? tradycyjna. Wprawdzie tempo tego procesu mo?e by? ograniczone, poniewa? do niedawna niekonwencjonalny model ?adu korporacyjnego i jego korzy?ci nie by?y powszechnie znane. Jednak?e, bior?c pod uwag? przyczyny bankructw i upadków korporacji, tradycyjne podmioty powinny uwa?nie przyjrze? si? temu co do zaproponowania ma muzu?ma?ski ?ad korporacyjny.


New solutions in corporate governance – what can we learn from Islamic approach?

English version

Corporate failures have become a reality of modern finance. Although occurring independently of each other, they share similar features and causes. It is said that in general they are all related to corporate governance and risk management issues. Yet, in order to fully understand this phenomenon, it might be useful to examine those failures that happened most recently.

For instance, the Parmalat (an Italian dairy and food corporation) scandal was associated with a conflict of interest between shareholders. In this particular case, controlling shareholders attempted to extract private benefits at the expense of the minority shareholders. Enron Corporation (an American energy company) on the other hand, failed due to the illicit accounting practices caused by internal controls. Similarly, the Barings Bank scandal was a consequence of problems with the system of internal controls and was caused by a rogue trader. The bankruptcy of a British bank Northern Rock resulted from flawed risk management procedures on the level of the board and senior management. Similar thing happened to the – now infamous – Lehman Brothers.

Banks play an important role in the financial system and in the economy, and their failures have serious consequences for the public welfare. Given that, they need to implement high quality regulations so that the interests of the bank, its owners and managers, as well as the customers are equally safeguarded. Corporate governance is supposed to enhance the quality of implemented rules and regulations and thus lower the risk of corporate failure. Nevertheless, scandals involving some renowned companies serve as a proof that corporate governance alone cannot and will not guarantee the health of financial systems. To that end, Islamic approach and its focus on ethical governance and transparency may be an interesting solution for remedying the shortcomings of conventional corporate governance.

The alternative system

It is said that the global financial crisis has proved Islamic banking to be more resistant to financial shocks than conventional interest-based systems. Abdulmonem Alzalabani and Reji D. Nair, researchers from Yanbu Industrial College (Saudi Arabia), claim that the resurgence of interest in Islamic finance (IF) directly results from various global financial crises and economic recessions. In prof. Rodney Wilson’s view the collapse of the leading Wall Street institutions attracted public interest to Islamic banking and finance as an alternative model which may prevent corporate failures.

What is so different about the Islamic corporate governance then? For a start, the main concern of the Islamic approach is to take care of human welfare while enhancing the ethical operations of Islamic banks and other financial organisations. Furthermore, Islamic risk management has special features deriving from Sharia law, which make it less perilous than the conventional approach. These include: sharing risks between all parties to the transaction, disallowing excessive risk-taking, and prohibiting uncertainties such as gambling.

Apart from being governed by Sharia rules, Islamic corporate governance shares some principles with its conventional counterpart as well. For instance, it helps to mitigate the effects of an adverse managerial behavior and it allows for a more efficient allocation of resources. Furthermore, it facilitates access to financing and thus encourages investment, leading to higher employment and – as a consequence – higher economic growth.

By adopting Islamic corporate governance, conventional entities may avoid failures as the Islamic approach prioritizes ethical and transparent operations which support the development of the whole community (in capitalism profit generation for owners and managers goes first). Mismanagement such as misallocation of human resources, unethical working practices, and excessive risk taking would also – at least theoretically – not take place.

The world should learn

According to Wafik Grais and Matteo Pellegrini, given that Islamic banking assets continue to grow, Islamic corporate governance will have an important role to play in ensuring that this growth is undertaken in a manner that is compatible with the ideological foundations of Islamic finance. The rapid development of this segment of the market is also a hint for conventional entities that focus on ethics and public welfare does not preclude profit generation.

Bearing that in mind, it seems expedient to create an environment that helps to support the development of the Islamic financial institutions, and thus adoption of the Islamic corporate governance, even in non-majority Muslim countries, where traditional banking prevails. The pace of the process may be rather slow, as it was not until recently that this unconventional model of corporate governance has been thoroughly explored. But, given the causes of corporate failures, undoubtedly conventional entities can learn and benefit a lot from the Islamic approach to corporate governance.


Dr Hanimon Abdullah – posiada tytu? doktora w obszarze finansów muzu?ma?skich. Prac? doktorsk? z zakresu ?adu korporacyjnego obroni?a na Uniwersytecie w Durham. 


Przeczytaj te?:
D. Klimowicz, Sekrety systemu bankowego w Iranie
K. Czupa, Let’s talk about Islamic finance. Facts that everybody should know
K. Czupa, City otwiera si? na islamskie finanse
K. Sid?o, The use and abuse of Islamic financial instruments – the case of kafala

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t arduous for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active component. While the physic is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Brak komentarzy on "Ład korporacyjny – jak podejście muzułmańskie może pomóc zachodnim korporacjom?"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *