Rumunia i NATO – większe zaangażowanie, rosnące zobowiązania

1105 0
KINGA JAROMIN

Rumunia do??cza w?a?nie do pot??nego systemu obrony NATO, a jej znacznie w ramach sojuszu wyra?nie ro?nie. W zwi?zku z tym obserwujemy obecnie silne poparcie dla takiej strategii kraju w?ród klasy rz?dz?cej. Rumunia stawia na wi?ksze zaanga?owanie zarówno na forum ca?ego sojuszu, jak i w regionie, gdzie walczy o zjednoczenie si? cz?onków z Europy Wschodniej i poparcia wspólnej koncepcji zwi?kszenia aktywno?ci sojuszu w ramach tzw. flanki wschodniej. Jak na jej pozycj? wp?ynie og?oszenie gotowo?ci bazy NATO w Deveselu oraz nadchodz?cy szczyt w Warszawie? Czy Rumunii uda si? spe?ni? swoje nadzieje zwi?zane ze szczytem?

Baza NATO og?asza pe?n? gotowo??

deveselu-defence-shield
?ród?o: http://www.romaniajournal.ro/

12 maja 2016 baza NATO w miejscowo?ci Deveselu na po?udniu Rumunii og?osi?a pe?n? gotowo?? bojow?, co oznacza?o uko?czenie kolejnego etapu tworzenia tarczy antyrakietowej w Europie. Baza, budowana od pa?dziernika 2013 roku (na miejscu dawnej bazy lotniczej) jest wyposa?ona w l?dowy system obrony antyrakietowej Aegis Ashore, który stanowi podstawowy element European Phased Adaptive Approach (EPAA) – europejskiej cz??ci systemu antybalistycznego. Oprócz Rumunii cz??ci? projektu s? tak?e baza morska Rota w Hiszpanii oraz baza lotnicza Ramstein w Niemczech. Znajduj?ce si? w bazie pociski SM-3 s?u?? do zwalczania pocisków balistycznych krótkiego i ?redniego zasi?gu w ?rodkowej fazie lotu. Kolejnym etapem rozwoju projektu ma by? Redzikowo w Polsce, gdzie rozmieszczone zostan? takie same instalacje, jak w Rumunii.

Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli NATO i USA system ma za zadanie chroni? Europ? oraz ameryka?skie bazy na jej terenie przed atakiem rakietowym – g?ównie z Bliskiego Wschodu. Najcz??ciej wskazywany jako potencjalne ?ród?o ataku jest Iran, który mimo osi?gni?cia porozumienia z USA w sprawie przerwania programu nuklearnego, wci?? uznawany jest za zagro?enie. Og?oszenie pe?nej aktywno?ci bojowej bazy nast?pi?o w obecno?ci premiera Rumunii Daciana Ciolo?a oraz Sekretarza Generalnego NATO Jensa Stoltenberga, który podkre?li?, ?e baza w Deveselu to kolejny krok do poszerzenia zdolno?ci obronnych europejskich sojuszników przeciwko pociskom balistycznym.

Protesty i gro?by Rosji

Z okazji inauguracji aktywno?ci bazy g?os zabrali przedstawiciele Rosji. Kreml od pocz?tku og?oszenia planów tworzenia tarczy, sta? na stanowisku, ?e jest ona wymierzona w Rosj?, a nie – jak twierdz? przedstawiciele NATO – w Iran lub Kore? Pó?nocn?. Kolejny krok na drodze do uko?czenia systemu sprowokowa? zatem zdecydowan? odpowied? w?adz rosyjskich. Dimitrij Pieskow, rzecznik prasowy prezydenta Federacji Rosyjskiej oznajmi?, ?e rozmieszczenie rakiet „z pewno?ci? jest zagro?eniem dla Rosji. Moskwa musi wi?c podj?? odpowiednie ?rodki”[1]. Ambasador Rosji przy NATO, Aleksander Gruszko wyja?ni? pozycj? swojego kraju tym, ?e bazy obrony antyrakietowej mog? powodowa? zagro?enie dla stabilno?ci i strategicznych mo?liwo?ci Federacji Rosyjskiej.

Cho? w takich przypadkach pojawiaj? si? g?osy, ?e tarcza jest instalacj? obronn?, to wed?ug Kremla jej obecno?? tu? przy granicach Rosji zapobiega mo?liwo?ci u?ycia przez Federacj? pocisków dalekiego zasi?gu z ?adunkiem nuklearnym. W ten sposób Rosja zostaje pozbawiona potencja?u odstraszania nuklearnego, co daje pe?n? przewag? Stanom Zjednoczonym w ewentualnym konflikcie.

G?os w tej sprawie zabra? tak?e prezydent Putin, który zapowiedzia? podj?cie stosownych kroków, które pozwol? „zneutralizowa? to zagro?enie”. Uzna? on inauguracj? bazy w Deveselu oraz rozpocz?cie budowy bazy w Redzikowie (13.05.2016 r.) za “dodatkowe kroki w kierunku zdestabilizowania mi?dzynarodowego systemu bezpiecze?stwa i rozpocz?cia nowego wy?cigu zbroje?“. Prezydent Federacji Rosyjskiej nie zawaha? si? nawet przed gro?b? i stwierdzi?, ?e „ludzie, którzy podejmuj? stosowne decyzje, powinni wiedzie?, ?e do tej pory ?yli spokojnie, dostatnio i bezpiecznie. Teraz, po rozmieszczeniu tych elementów obrony przeciwrakietowej, my b?dziemy zmuszeni pomy?le? o tym, ?eby usun?? pojawiaj?ce si? zagro?enia dotycz?ce bezpiecze?stwa Federacji Rosyjskiej”, sugeruj?c, ?e nowe bazy mog? sta? si? ewentualnym celem rosyjskich rakiet.

Rumunia – pewny sojusznik w ramach NATO

Takie gro?by jednak nie odstraszaj? Rumunii/ Wr?cz przeciwnie – dla rumu?skich w?adz s? dowodem na to, ?e Rosja stanowi zagro?enie dla tego kraju. Ten pogl?d jest silny we w?adzach pa?stwa, które uznaj? aktywno?? w ramach NATO za jeden z priorytetów polityki zagranicznej. Rumunia od dawna zabiega o sta?? obecno?? si? NATO na tzw. wschodniej flance sojuszu. Prezydent Klaus Iohannis wspomnia? o tym powtórnie podczas spotkania z Jensem Stoltenbergiem w Bukareszcie z okazji jego wizyty w kraju:

To bardzo wa?ne, aby zapewni? wiarygodn? i przewidywaln? obecno?? si? sojuszu na jego wschodniej flance, aby zrównowa?y? jego wymiar pó?nocny z po?udniowym i wschodnim” – powiedzia? podczas spotkania z dziennikarzami.

Rumunia konsekwentnie realizuje swoj? strategi?, która zak?ada aktywno?? i budowanie regionalnego sojuszu krajów Europy Wschodniej, który ma za zadanie wzmocni? pozycj? tych pa?stw, które maj? wiele wspólnych pomys?ów na funkcjonowanie sojuszu. Najlepszym przyk?adem jest wspó?praca z Polsk?, o któr? Rumuni usilnie zabiegaj? i która zaowocowa?a zainicjowaniem nowego formatu konsultacji  – tzw. format wschodniej flanki na poziomie dyrektorów bezpiecze?stwa. Ponadto odby?y si? dwa szczyty pa?stw wschodniej flanki NATO, ostatni w Bukareszcie w listopadzie 2015 r., w którym oprócz Polski i Rumunii uczestniczy?y g?owy pa?stw Bu?garii, Estonii, Litwy, ?otwy, S?owacji, W?gier oraz przewodnicz?cy izby ni?szej parlamentu Czech.

Podczas spotkania przyj?to deklaracj? przed Szczytem NATO, zaplanowanym na lipiec 2016 roku. W dokumencie wyra?ono zaniepokojenie dzia?aniami Rosji, odnotowano zwi?kszenie wysi?ków na rzecz utrzymania pokoju i stabilno?ci na obszarze mi?dzy Morzem Ba?tyckim, a Czarnym oraz zadeklarowano po??czenie wysi?ków na rzecz zapewnienia “silnej, wiarygodnej, zrównowa?onej obecno?ci wojskowej” NATO w regionie. Znalezienie wspólnych celów i mówienie jednym g?osem mo?e przyczyni? si? do umocnienia stanowiska krajów Europy ?rodkowej i Wschodniej w NATO i sprawi?, ?e cele postawione przed lipcowym szczytem w Warszawie b?d? mia?y wi?ksze szanse na realizacj?.

Szczyt NATO w Warszawie – plany i nadzieje Rumunii

Do szczytu NATO w Warszawie Rumunia przygotowuje si? ju? od dawna. O jego znaczeniu ju? w czerwcu 2015 roku mówi? Ovidiu Dranga, ambasador Rumunii w Polsce w wywiadzie dla portalu Euractiv.pl:

„My?l?, ?e szczyt w Warszawie mo?e mie? kluczowe znaczenie dla NATO, poniewa? stanowi okazj? do wypracowania nowej perspektywy na dostosowanie sojuszu do zmieniaj?cego si? ?rodowiska bezpiecze?stwa. Nasz minister spraw zagranicznych zaproponowa? na spotkaniu szefów dyplomacji NATO w Antalyi w maju 2015 r. kompleksow? strategi? dla naszego s?siedztwa (“jedno partnerstwo – dwie odnogi”), która b?dzie dotyczy? wyzwa? zwi?zanych z bezpiecze?stwem na naszym wschodzie i na naszym po?udniu” – powiedzia?.

Ta koncepcja, podobnie jak przywo?ywanie szczytu w Newport w 2014 i jego postanowie? wydaj? si? stanowi? sedno rumu?skiej strategii. Rumu?scy politycy i dyplomaci szczególnie podkre?laj? istot? przyj?tego w Newport Planu na Rzecz Gotowo?ci, który w ich mniemaniu stanowi krok do skuteczniejszej obrony Europy oraz samej Rumunii – szczególnie, ?e w Newport zdecydowano o utworzeniu na jej terenie oddzia?u  tzw.  szpicy NATO oraz mi?dzynarodowego dowództwa NATO na poziomie dywizji. Kolejne decyzje anga?uj?ce NATO na terenie Rumunii tylko powi?kszaj? jej aktywno?? w ramach sojuszu, ale tym samym pot?guj? jej ??dania i nadzieje.

Nie inaczej jest z lipcowym spotkaniem na szczycie w Warszawie. Rumunia b?dzie domaga? si? sta?ej obecno?ci wojsk sojuszu na wschodniej flance, w tym szczególnie alianckiej floty na Morzu Czarnym. Prezydent Iohannis og?aszaj?c te priorytety postulowa? tak?e o umocnienie transatlantyckich wi?zi i strategicznego partnerstwa NATO z Uni? Europejsk?. Równie? Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rumunii na swojej stronie internetowej wyrazi?o opini?, ?e szczyt w Warszawie b?dzie momentem prze?omowym z punktu widzenia solidarno?ci sojuszu. Podkre?li?o równie? swoje wsparcie dla powi?kszania zdolno?ci obronnych NATO i konieczno?? zwrócenia uwagi na region Morza Czarnego.

Zako?czenie

Czy Rumunii uda si? zrealizowa? swoje cele? Z pewno?ci? w aktualnej sytuacji mi?dzynarodowej s? na to szanse. Ch?odne relacje z Rosj? oraz wspólna pozycja cz?onków z Europy Wschodniej sprawia, ?e ten g?os musi by? s?yszalny na forum NATO. Aktywno?? Rumunii na tym polu oraz jej dotychczasowe zaanga?owanie potwierdzi?y, ?e ten kraj wysoko ceni sobie swoj? rol? i ?e dobrze wype?nia swoj? funkcj? cz?onka sojuszu. Oczekiwania odno?nie do szczytu s? jednak bardzo du?e. Rumunia liczy, ?e nie b?dzie on tylko kontynuacj? postanowie? z Newport, ale b?dzie stanowi? pocz?tek nowej i bardziej aktywnej strategii sojuszu, szczególnie na wschodniej flance. Te nadzieje mog? okaza? si? p?onne, bo sojusz musi skupi? si? na zró?nicowanych wyzwaniach, w tym, na sytuacji na Bliskim Wschodzie, a na to ani Rumunia, ani Europa Wschodnia nie ma konkretnego planu. Je?li jednak krajom Europy Wschodniej uda si? skupi? szczyt na swoim regionie, a Rumunia otrzyma gwarancje dotycz?ce Morza Czarnego, b?dzie mog?a uwa?a? si? za stron? wygran?, a jej pozycja w NATO wzro?nie.


 

[1] Cytaty w materiale video: http://tiny.pl/grdkc


Przeczytaj te?:
J. ?ylicz, Czy jest szansa na bazy NATO w Polsce?
K. Jaromin, Rumunia: czy zmiana systemu jest mo?liwa?
K. Libront, Szczyt NATO w Walii – historia zatoczy?a ko?o?
K. Mazurek, Modernizacja techniczna polskich si? zbrojnych a 15 lat Polski w NATO
Polecamy równie?: 
Mateusz Kubiak, Cz?onkostwo Gruzji w NATO – stracona szansa? (Biuletyn Analiz CIM nr 7/2016)

 

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the physic is credited with nerve pain, it can also cause sexual upset. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Kinga Jaromin

Kinga Jaromin Członek CIM, absolwentka Centrum Europejskiego UW ze specjalizacją polityka zagraniczna UE. Wolontariuszka EVS w Republice Mołdawii (2014), dziennikarka EurActiv.pl (2015) oraz stażystka think tanku Romanian Center for European Policies w Bukareszcie (2015). Interesuje się polityką wschodnią UE oraz sprawami wewnętrznymi krajów Europy Wschodniej.

Brak komentarzy on "Rumunia i NATO – większe zaangażowanie, rosnące zobowiązania"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *