Modernizacja techniczna sił zbrojnych a 15 lat Polski w NATO

1764 0
KAMIL MAZUREK

100901a-002 Polish President visits NATODnia 12. marca 1999 roku w miejscowo?ci Independence w Stanach Zjednoczonych ówczesny Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Bronis?aw Geremek z?o?y? na r?ce Sekretarz Stanu USA, Madeleine Albright akt przyst?pienia naszego pa?stwa do Traktatu Pó?nocnoatlantyckiego. Od tego momentu Polska jest cz?onkiem Organizacji Traktatu Pó?nocnoatlantyckiego, tj. instytucji wyros?ej wokó? samego dokumentu. W marcu tego roku obchodzimy 15. rocznic? owego wydarzenia i tym samym jest to kolejna okazja aby dokona? pewnych podsumowa? oraz bilansu zmian jakie zasz?y w polskich si?ach zbrojnych[1] w ci?gu pó?torej dekady.

Przyst?pienie pa?stwa polskiego do Sojuszu by?o efektem zwrotu geopolitycznego w polskiej polityce zagranicznej i bezpiecze?stwa po zmianie systemu politycznego oraz rozpadzie Zwi?zku Radzieckiego, a w konsekwencji powstania pró?ni bezpiecze?stwa na obszarze Europy ?rodowej, jakie to wydarzenie spowodowa?o. Obecno?? w g?ównej strukturze bezpiecze?stwa Zachodu oraz prawdopodobnie najsilniejszym sojuszu obronnym w dziejach nie oznacza jednak wy??cznie profitów w postaci parasola ochronnego ze strony Stanów Zjednoczonych i mocarstw Europy Zachodniej, ale równie? (a mo?e przede wszystkim) niezwykle silny impuls modernizacyjny we wszystkich sferach aktywno?ci si? zbrojnych[2], w tym modernizacji technicznej uzbrojenia.

Niniejszy tekst nie aspiruje oczywi?cie do spe?nienia kryteriów dog??bnej analizy zmian jakie zasz?y w wyposa?eniu, którym pos?uguj? si? polskie si?y zbrojne, a stanowi jedynie egzemplifikacj? jednego z elementów modernizacyjnych zwi?zanych z obecno?ci? naszego pa?stwa w strukturach obronnych Zachodu. Co wi?cej, nie sposób równie? wykaza? w jakim stopniu omawiana modernizacja wynika z bycia cz?onkiem NATO, a nie jest efektem np. standardowych procesów zwi?zanych z wymian? uzbrojenia jakie zachodz? w si?ach zbrojnych wszystkich pa?stw. Naturalnie, takie sprawy jak dostosowanie szeregu elementów sprz?tu do norm NATO-wskich s? najbardziej oczywistymi przyk?adami wp?ywu obecno?ci Polski w Sojuszu, natomiast intuicyjnie mo?emy doda?, ?e tak naprawd? ca?a modernizacja techniczna si? zbrojnych dokonana w ostatnich 15 latach by?a w ogromnym stopniu inspirowana przez fakt bycia cz??ci? struktur Organizacji Paktu Pó?nocnoatlantyckiego.

Wojska L?dowe 

Chocia? ewolucja my?lenia w zakresie bezpiecze?stwa pa?stwa (z tradycyjnego, zwi?zanego g?ównie z obron? terytorialn?, w stron? bezpiecze?stwa kooperatywnego i ekspedycyjno?ci) jaka mia?a miejsce w Polsce spowodowa?a, ?e w ci?gu ostatnich 15 lat byli?my ?wiadkami istotnych zmian i pewnej modernizacji w si?ach l?dowych, to w dalszym ci?gu armia ma charakter bli?szy koncepcjom zimnowojennego pola walki, ani?eli wspó?czesnego, sieciocentrycznego teatru dzia?a?. Oko?o 900 czo?gów, 1,5 tys. bojowych wozów piechoty, 1,1 tys. sprz?tu artyleryjskiego oraz nieco ponad 140 ?mig?owców, to nadal w wi?kszo?ci sprz?t wys?u?ony lub wr?cz przestarza?y. Dotychczasowe nak?ady pozwoli?y na powa?ne zakupy kilku rodzajów uzbrojenia, spo?ród których na najwi?ksz? uwag? zas?uguj? ko?owy transporter opancerzony „Rosomak” oraz kierowany pocisk przeciwpancerny „Spike”. Co wi?cej, powa?ne inwestycje ostatnich lat dokonane zosta?y w systemy ??czno?ci, zarz?dzania i rozpoznania pola walki. Na wzmiank? zas?uguj? tak?e zakup nowoczesnego sprz?tu ci??kiego konstrukcji polskiej, tj. wyrzutni rakiet WR-40 „Langusta” oraz armatohaubicy „Krab”, jednak ze wzgl?du na ró?ne problemy do tej pory si?y zbrojne otrzyma?y niewiele z zaplanowanych egzemplarzy.

Je?eli chodzi o wyposa?enie indywidualne ?o?nierzy, to na uwag? zas?uguje oczywi?cie karabinek szturmowy wz. 96 „Beryl”, korzystaj?cy ze standardowej w si?ach zbrojnych pa?stw NATO amunicji 5,56 mm. W tym kontek?cie nale?y te? wspomnie? o rozpocz?tym w 2007 roku projekcie ?o?nierza przysz?o?ci TYTAN i chocia? na chwil? obecn? dokonano pewnych post?pów, ca?o?? programu ma powa?ne opó?nienia.

Si?y Powietrzne 

Rodzajem si? zbrojnych, w którym dokona?a si? chyba najbardziej znacz?ca modernizacja techniczna, s? Si?y Powietrzne. Decyzja o nabyciu 48 nowoczesnych my?liwców wielozadaniowych F-16 C/D Block 52+ dla lotnictwa by?a dotychczas najbardziej kosztownym zakupem w dziejach wojska, spowodowa?a jednak skokowy wzrost zdolno?ci bojowych tej ga??zi si? zbrojnych. Posiadanie tego rodzaju nowoczesnych samolotów stawia nasze si?y powietrzne w europejskiej czo?ówce. Ostatnie 15 lat to tak?e modernizacja transportu powietrznego. Polskie si?y zbrojne s? w?a?cicielami 16[3] samolotów CASA C-295, 5 C-130 Hercules, a tak?e 17 niewielkich samolotów pasa?ersko-transportowych PZL M28 Bryza. Chocia? z tak? liczb? jednostek transportowych trudno uzna? Si?y Powietrzne za pot?g? w tym zakresie, to jest to niew?tpliwie jeden z lepiej zmodernizowanych elementów si? zbrojnych.

Obok samolotów modernizacja techniczna ostatnich 15 lat dotyczy?a tak?e ?mig?owców. Do parku helikopterowego uda?o si? wprowadzi? 24 sztuki lekkich ?mig?owców transportowych PZL SW-4 „Puszczyk”, a tak?e zmodernizowa? cz??? ?mig?owców W-3 „Sokó?” do NATO-wskiego standardu helikopterów pola walki, które zyska?y nowy kryptonim „G?uszec”.

Pomimo i? wyposa?enie tego rodzaju si? zbrojnych faktycznie mo?na uzna? za najbardziej zmodernizowane, to nadal znaczna cz??? ich parku maszynowego pami?ta czasy Polski Ludowej. My?liwce przewagi powietrznej MiG-29[4], samoloty szturmowe Su-22, ?mig?owce transportowe Mi-2, Mi-8, Mi-17 oraz szturmowe Mi-24, to w dalszym ci?gu wi?kszo?? jednostek lotniczych polskich Si? Powietrznych. Chocia? s? to konstrukcje udane oraz spe?niaj?ce swoje zadania, to nie sposób udawa?, ?e nie odstaj? technologicznie od wymienionych w powy?szych akapitach nowoczesnych samolotów i ?mig?owców.

Marynarka Wojenna 

Ostatnim z charakteryzowanych w niniejszym artykule rodzajem si? zbrojnych jest Marynarka Wojenna. Niestety, wieloletnie niedofinansowanie oraz brak cho?by jednego znacz?cego i udanego programu modernizacyjnego dla si? morskich spowodowa?y, ?e ten rodzaj si? zbrojnych jest w zdecydowanie najgorszym stanie pod wzgl?dem wyposa?enia w nowoczesny sprz?t. Okr?ty Marynarki Wojennej RP to konstrukcje niemal bez wyj?tku zwodowane przed rokiem 1989, a wy??czenie „niemal bez wyj?tku” przestaje obowi?zywa? je?eli we?miemy pod uwag? dat? przyst?pienia Polski do NATO, tj. rok 1999. Pewnym jej wzmocnieniem po roku 2000 by?o przej?cie dwóch stosunkowo starych fregat klasy Oliver Hazard Perry, czterech wiekowych okr?tów podwodnych klasy Kobben, a tak?e obecnego okr?tu flagowego ORP Kontradmira? Xawery Czernicki, który przeszed? gruntown? przebudow? w latach 2008-2009.

Za najwi?ksz? pora?k? modernizacyjn? Marynarki Wojennej, a by? mo?e i ca?ych si? zbrojnych, nale?y uzna? program korwety wielozadaniowej typu „Gawron”. Planowane zwodowanie 7 jednostek sko?czy?o si? na zbudowaniu kad?uba jednego okr?tu i anulowaniem programu w roku 2012. Koszty nieudanego projektu oszacowano na 400 mln z?otych i ostatecznie zdecydowano na doko?czenie okr?tu w wersji patrolowca, który wg planu ma zosta? zwodowany w roku 2016.

Tak naprawd? jedynym rzeczywistym sukcesem modernizacyjnym zwi?zanym z tym rodzajem si? zbrojnych jest nie okr?t, a zakup od norweskiej firmy Kongsberg baterii przeciwokr?towych pocisków manewruj?cych (NSM – Naval Strike Missile) dla Nadbrze?nego Dywizjonu Rakietowego, b?d?cego cz??ci? Marynarki Wojennej. Jest to jeden z najnowocze?niejszych pocisków tego typu i stanowi powa?ne wzmocnienie obrony wybrze?a oraz znacz?co zwi?ksza mo?liwo?ci kontrolowania tej cz??ci Morza Ba?tyckiego.

Modernizacja techniczna – ci?g dalszy

Zakupy nowoczesnego uzbrojenia dla wojska zaliczaj? si? do tych sfer aktywno?ci pa?stwa, które nigdy nie maj? swojego fina?u. Modernizacja techniczna jest procesem i ta dokonana w ci?gu ostatnich 15 lat w znacznym stopniu inspirowana by?a nasz? obecno?ci? w NATO. Chocia? znacz?ca, nie zmieni?a w sposób diametralny charakteru si? zbrojnych i w dalszym ci?gu wykorzystuj? one g?ównie sprz?t nie przystaj?cy do wspó?czesnego pola walki oraz zada? stawianych wojsku. Niemniej jednak liczne misje mi?dzynarodowe, szczególnie za? te w Iraku i Afganistanie spowodowa?y przyspieszenie omawianego procesu i obecnie jednostki ekspedycyjne w przewa?aj?cej cz??ci s? wyposa?one w nowoczesne uzbrojenie. Potrzeba udowodnienia sojusznikom w NATO, ?e Polska jest powa?nym partnerem w zakresie bezpiecze?stwa i obrony, dostosowanie si? do norm technicznych obowi?zuj?cych w Sojuszu, a tak?e powi?zania gospodarcze i technologiczne z przemys?em obronnym Zachodu w sposób niebagatelny wp?yn??y na kierunek modernizacji wojska, który zreszt? ze wszelkim prawdopodobie?stwem zostanie utrzymany w przysz?o?ci.

Kolejnym etapem unowocze?niania polskich si? zbrojnych jest realizowany obecnie Plan Modernizacji Technicznej Si? Zbrojnych 2013-2022. Wed?ug aktualnych szacunków wydatki na nowoczesny sprz?t maj? si?gn?? 120 mld z?otych, z których zdecydowana wi?kszo?? zostanie wydana w polskim sektorze obronnym oraz firmach zachodnich, jednak przy odpowiedniej polonizacji i udziale przedsi?biorstw z Polski. Tak jak i w poprzednich latach, modernizacja ta b?dzie si? odbywa? w warunkach uczestnictwa naszego pa?stwa w strukturach sojuszu i b?dzie musia?a by? do nich dostosowana. Z wielk? doz? prawdopodobie?stwa mo?na stwierdzi?, ?e g?ówne programy w niej przewidziane b?d? realizowane b?d? wspó?realizowane przez przedsi?biorstwa, które od lat s? dostawcami uzbrojenia do pa?stw NATO, co z kolei stanowi r?kojmi? jako?ci oraz nowoczesno?ci i w dalszym stopniu potwierdzi nasze miejsce w strukturach obronnych Zachodu.


[1] Na wojsko polskie sk?adaj? si? cztery rodzaje si? zbrojnych: Wojska L?dowe, Si?y Powietrzne, Marynarka Wojenna oraz Wojska Specjalne. Ze wzgl?du na specyficzny charakter tych ostatnich, niewielk? liczebno??, a tak?e brak du?ych programów modernizacyjnych, zostan? one pomini?te w niniejszym artykule.

[2] Pozosta?e, przyk?adowe sfery modernizacyjne wojska to: kierowanie, dowodzenie, szkolenie, charakter ze wzgl?du na sk?ad, przeznaczenie do wykorzystania, strategia. Nie jest to bynajmniej lista zamkni?ta i mog? si? w niej znale?? równie? inne elementy.

[3] Jeden samolot tego typu uleg? katastrofie w styczniu 2008 roku.

[4] Obecnie trwa modernizacja 16 samolotów tego typu.


Przeczytaj te?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the physic is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Kamil Mazurek

Kamil Mazurek (Koordynator CII Petersberg Series) - absolwent kierunku nauki polityczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2011). Obecnie doktorant na tym samym wydziale. Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie w Southampton w Wielkiej Brytanii (2010/2011). Członek Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, koordynator projektów „CII Petersberg series” i „CIM Advanced Studies”, a także redaktor naczelny biuletynu „Analizy CIM”. Współpracownik Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz portali „uniaeuropejska.org” i „stosunki.pl”. Autor artykułów naukowych w obszarach obronności, bezpieczeństwa i Europy, a także monografii na temat Europejskiej Agencji Obrony. Główne zainteresowania badawcze: przemysł i rynek zbrojeniowy (szczególnie w Europie i w USA); bezpieczeństwo międzynarodowe i obronność (zwłaszcza Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE); system instytucjonalny UE; stosunki międzynarodowe oraz bezpieczeństwo w Azji Wschodniej i na obszarze postradzieckim; metodologia badań. kontakt: kamil.mazurek(at)centruminicjatyw.org

Brak komentarzy on "Modernizacja techniczna sił zbrojnych a 15 lat Polski w NATO"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *