Szczyt NATO w Walii – historia zatoczyła koło

1691 1
KAROLINA LIBRONT
Source: http://natocouncil.ca/

Source: http://natocouncil.ca/

Szczyt NATO w walijskim Newport odby? si? 4-5 wrze?nia 2014 r. Zgodnie ze s?owami uchwalonej deklaracji, sojusznicy obradowali w momencie kluczowym dla bezpiecze?stwa euroatlantyckiego.

Kwestia ukrai?ska

Po ko?cu zimnej wojny NATO d?ugo musia?o szuka? swojego raison d’être. Sojusz o?ywi? si? po odwo?aniu do artyku?u pi?tego w rezultacie ataków na World Trade Center w 2001 r. i interwencji w Afganistanie, nie by?y to jednak klasyczne dzia?ania zbiorowej obrony.

Zachowanie Rosji sprawi?o, ?e w Europie po wielu latach znów pojawi?a si? wojna. Historia Paktu zatoczy?a ko?o, a komentarze prasowe mówi?y o jego „ponownym odkryciu” b?d? „wymy?leniu na nowo”. Deklaracja szczytu nie pozostawia w?tpliwo?ci, ?e wydarzenia na Ukrainie s? odbierane jako powa?ne zagro?enie: „Agresywne kroki Rosji przeciwko Ukrainie w fundamentalny sposób zakwestionowa?y nasz? wizj? jednej, wolnej i znajduj?cej si? w stanie pokoju Europy”. Dalej przywódcy pot?piaj? „w najostrzejszych s?owach coraz dalej id?c? i nielegaln? interwencj? wojskow? Rosji na Ukrainie” oraz ??daj? wycofania rosyjskich si? z terenu Ukrainy oraz terenów przygranicznych. Wskazuje si?, ?e Moskwa z?ama?a prawo mi?dzynarodowe oraz stanowi „powa?ne wyzwanie dla bezpiecze?stwa transatlantyckiego”. Sojusznicy podkre?lili, ?e nie uznaj? nielegalnej aneksji Krymu. Ponadto, przyznano, ?e przemoc i brak bezpiecze?stwa wywo?ane przez dzia?ania Rosji przyczyni?y si? do zestrzelenia malezyjskiego samolotu MH17 17 lipca 2014 r.

Lista zarzutów pod adresem Rosji jest d?uga i jednoznacznie zdefiniowana. Wyra?nie okre?lone s? równie? ??dania w stosunku do Moskwy. Nale?y oceni?, ?e w tym zakresie zosta?y osi?gni?te cele polskiej delegacji, która d??y?a do uzyskania jasnego stanowiska. Media niemieckie donosi?y, ?e w?ród sojuszników panowa?a niezwyk?a jedno??, w odró?nieniu od podej?cia do operacji w Iraku czy Libii. Co wi?cej, przywódcy pa?stw sojuszniczych uchwalili pomoc na rzecz Ukrainy w wysoko?ci 15 mln euro. Jest to niewielka kwota, jednak jej znaczenie jest symboliczne. Dodatkowe wsparcie finansowe b?dzie negocjowane bilateralnie. Nied?ugo pod Lwowem zaczn? si? te? wspólne ?wiczenia wojskowe, jednostki NATO nie mog? by? jednak u?yte w ewentualnych walkach na wschodzie kraju.

Jednocze?nie nale?y podkre?li?, ?e oprócz twardych s?ów pod adresem Moskwy, Pakt nie zdecydowa? si? na udzielenie Ukrainie pomocy wojskowej. Tu? przed szczytem jeden z wysokich rang? urz?dników NATO podkre?li?, ?e w sensie militarnym Ukraina przegra?a wojn?.

Walka z ISIL

Kolejn? kwesti?, która zdominowa?a szczyt, by?y wyzwania stwarzane przez ugrupowanie islamistyczne na Bliskim Wschodzie. B. Obama i D. Cameron og?osili, ?e szukaj? sprzymierze?ców w walce z ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant), w szczególno?ci na terytorium Iraku. W ostatnich tygodniach doniesienia o mordowaniu zachodnich zak?adników, jak równie? torturach wykonywanych na ?o?nierzach irackich i czystkach etnicznych wywo?a?y poruszenie opinii publicznej. W Deklaracji szczytu wyra?nie wskazano, ?e re?im Assada przyczyni? si? do powstania i dalszych sukcesów ISIL.

Na forum NATO w dyskusji na temat mo?liwych scenariuszy wzi??o udzia? 10 pa?stw, w tym Polska. Oznacza to, ?e Warszawa jest postrzegana jako jeden z najwa?niejszych sojuszników. Z drugiej strony, ewentualne zaanga?owanie w operacj? przeciw ISIL mog?o by? warunkiem uzyskania konkretnych, korzystnych dla nas zapisów w Deklaracji szczytu.

Plan Dzia?a? na rzecz Gotowo?ci NATO

Sojusznicy zaakceptowali Plan Dzia?a? na rzecz Gotowo?ci (NATO Readiness Action Plan), który wskazuje spójny i kompleksowy zespó? ?rodków odpowiedzi na wyzwania dla bezpiecze?stwa. Uchwalenie Planu wprost odniesiono do zachowania Rosji, a tak?e zagro?e? ??cz?cych si? z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie i w Afryce Pó?nocnej. W ramach Planu znalaz?y si? ?rodki maj?ce sprawi?, ?e pa?stwa le??ce na wschodniej flance NATO poczuj? si? pewniej – w tym potwierdzenie obecno?ci wojskowej na zasadach rotacyjnych (wielko?? kontyngentów uzale?niona jest od zmieniaj?cej si? sytuacji politycznej).

Oprócz tego uchwalono powo?anie nowych po??czonych si? szybkiego reagowania (Very High Readiness Joint Task Force). Premier Wielkiej Brytanii D. Cameron zaskoczy? – jak si? wydaje – wielu komentatorów, deklaruj?c, ?e kwatera g?ówna tych si? b?dzie znajdowa? si? w Polsce. ?o?nierze brytyjscy maj? stanowi? wed?ug deklaracji do 25% „szpicy” (spearhead). Maj? by? one zbudowane z ok. 4 tysi?cy ?o?nierzy i cechowa? si? szybkim czasem reakcji – do 48 godzin. W swoim wyst?pieniu Cameron zaznaczy?, ?e szpica ma s?u?y? wzmocnieniu bezpiecze?stwa pa?stw le??cych na wschodniej flance NATO w obliczu zachowania Rosji w ostatnich miesi?cach: „podczas gdy Rosja nielegalnie depcze Ukrain?, musimy zapewni? naszych wschodnioeuropejskich s?siadów, ?e zawsze dochowamy zobowi?za? dotycz?cych kolektywnej obrony zapisanych w artykule pi?tym”. Niezale?nie od tego, nowe si?y b?d? mog?y zosta? u?yte „gdziekolwiek na ?wiecie”. Jednak?e, umieszczenie kwatery szpicy w Polsce jednoznacznie wskazuje pochodzenie zagro?enia, o którym my?leli decydenci.

Sekretarz generalny A. F. Rasmussen przypomnia?, ?e cho? obecno?? NATO na wschodniej flance b?dzie zwi?kszona, to nie b?dzie innych nowych sta?ych baz. Cz??? cz?onków Paktu podnosi?a kwesti? porozumienia z 1997 r. zawartego z Federacj? Rosyjsk? (Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security between NATO and the Russian Federation), w którym (punkt IV) ustalono, i? nie dojdzie do rozbudowy si? konwencjonalnych Sojuszu w Europie ?rodkowej i Wschodniej. Do Porozumienia przywi?zane s? w sposób szczególny Niemcy, a du?a cz??? niemieckiego spo?ecze?stwa wci?? odczuwa wdzi?czno?? wobec ówczesnych radzieckich przywódców za zgod? na zjednoczenie kraju. Mimo to nale?y zaznaczy?, ?e dokument podpisano w duchu wzajemnej wspó?pracy i w odniesieniu do deklaracji, zgodnie z któr? NATO i Rosja nie traktuj? siebie jako przeciwników. Trudno uzna? po wypowiedziach prezydenta W. Putina i innych kluczowych rosyjskich polityków na przestrzeni ostatnich lat, ?e Moskwa nie traktuje Paktu jako wroga. ?atwo udowodni?, ?e to druga strona jako pierwsza z?ama?a postanowienia Deklaracji.

Bezpiecze?stwo Afganistanu

Podczas szczytu uchwalono osobn? deklaracj? dotycz?c? Afganistanu. W grudniu 2014 r. ko?czy si? mandat misji ISAF. Nie oznacza to ko?ca obecno?ci NATO w tym kraju, zmieni si? jednak jej charakter. Od 2015 r. zaanga?owanie b?dzie mia?o trzy wymiary. W krótkim wymiarze czasu sojusznicy nadal b?d? szkoli?, doradza? i pomaga? afga?skim si?om bezpiecze?stwa. Ponadto, cz?onkowie Paktu b?d? wspiera? te si?y finansowo. Wreszcie, podkre?lono, i? w d?ugim okresie dojdzie do wzmocnienia partnerstwa z Afganistanem.

Podsumowanie

Szczyt w Walii odbywa? si? w wyj?tkowych okoliczno?ciach i zosta? zdominowany przez najbardziej pilne kwestie bezpiecze?stwa. Zarysowano potencjalny nowy obszar zaanga?owania sojuszników – w walce przeciw ISIL.

Dwadzie?cia pi?? lat po zako?czeniu zimnej wojny Europie na nowo grozi mi?dzynarodowy konflikt zbrojny. ?rodki, o których zadecydowano na szczycie, maj? charakter odstraszaj?cy i s?u?? zapewnieniu pa?stw ba?tyckich oraz Polski o wsparciu sojuszników. Symboliczna decyzja o tym, ?e nast?pny szczyt odb?dzie si? w Warszawie w 2016 r., równie? wspiera ten kierunek. Polska delegacja prawdopodobnie uzyska?a wi?kszo??, je?li nie wszystkie zak?adane cele. Otwartym pozostaje pytanie, czy to wystarczy w aktualnych okoliczno?ciach.

 


Przeczytaj te?:

 

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t hard for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active component. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Karolina Libront

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2011) i Wydziału Prawa i Administracji (2013) na Uniwersytecie Warszawskim, aktualnie doktorantka na III roku Wydziałowych Humanistycznych Studiów Doktoranckich (specjalność: stosunki międzynarodowe; praca doktorska dotyczy polityki bezpieczeństwa Niemiec). Stypendium Erasmus na Uniwersytecie Wiedeńskim (2008-2009). Stażystka m.in. w PISM (2009) oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2010). Prezes Koła Naukowego Doktorantów „Bezpieczeństwo Międzynarodowe”. kontakt: karolina.libront(at)centruminicjatyw.org

1 komentarz on "Szczyt NATO w Walii – historia zatoczyła koło"

  1. Artur Malantowicz

    Der Spiegel pisze, że na ostatnim spotkaniu szefów sztabów NATO w Wilnie poddano w wątpliwość możliwość utworzenia sił szybkiego reagowania Sojuszu. Jako główną przyczynę podaje się pobudki “finansowe i organizacyjne”. Co z tym Sojuszem? Chcemy mieć potencjał szybkiego reagowania, czy nie? Czy Polska i kraje nadbałtyckie mogą liczyć na jakąkolwiek pomoc w razie zagrożenia np. atakiem FR, czy nie?

    Dorzućmy do tego, że dosłownie kilka dni temu Min. Obrony Niemiec przyznało, że stan techniczny armii jest tak kiepski (co też wyszło przy okazji próby dostarczenia pomocy humanitarnej do irackiego Kurdystanu), że nie będą w stanie wywiązać się z zobowiązań sojuszniczych wobec państw nadbałtyckich, gdyby taka zaszła potrzeba.

    Czy jest opcja inna niż powrót do myślenia “umiesz liczyć, licz na siebie”?

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *