Dlaczego Latynosi popierają Donalda Trumpa?

1829 0
KLAUDIA ZAJ?C*

Wydaje si?, ?e Donald Trump nie ma ?adnych atutów, aby przyci?gn?? do siebie g?osy imigrantów z Ameryki Po?udniowej. A jednak, wielu Latynosów zag?osuje w?a?nie na niego.

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych obserwuje ca?y ?wiat. Hilary Clinton oraz Bernie Sanders walcz? o nominacj? z ramienia demokratów. W?ród republikanów trzej g?ówni kandydaci to: Marco Rubio, Ted Cruz i Donald Trump. O tym, kto zostanie nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych, dowiemy si? pod koniec tego roku, ale w kategorii najbardziej kontrowersyjnego kandydata bezapelacyjnie wygra? ju? Donald Trump. Ka?da wypowied? miliardera i przedsi?biorcy z Nowego Jorku jest szeroko komentowana, a on wci?? zdobywa nowe rzesze zwolenników, nawet w grupie tych wyborców, którzy – jak si? wydaje – nigdy nie powinni na niego zag?osowa?.

22 pa?dziernika 2015 roku Donald Trump spotka? si? z wyborcami w Miami na Florydzie. Niektórzy obawiali si? jego kl?ski w mie?cie zamieszkiwanym w wi?kszo?ci przez spo?eczno?? latynoameryka?sk?. Trump od pocz?tku kampanii prowadzi ofensyw? przeciwko Latynosom i opowiada si? za deportacj? milionów imigrantów niemaj?cych ustabilizowanej sytuacji prawnej w USA. Ponadto planuje zmieni? zapis w konstytucji pozwalaj?cy na otrzymanie ameryka?skiego obywatelstwa dzieciom imigrantów, które urodzi?y si? na terytorium USA. Kontrowersyjny miliarder na spotkaniach z wyborcami niejednokrotnie obra?a? Latynosów, mówi?c, ?e wi?kszo?? Meksykanów to dealerzy narkotykowi i gwa?ciciele. Co wi?cej, gdyby Trump zosta? prezydentem, wybudowa?by mur na granicy z Meksykiem, aby zapobiec wej?ciu kolejnych Latynosów na teren Stanów Zjednoczonych. Zadeklarowa? to m.in w ostatni? sobot?, 20 lutego 2016 r., po wygranej w prawyborach w Karolinie Po?udniowej.

trump
Donald Trump przemawia do swoich zwolenników w Arizonie,
zdj?cie : Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0 )

Chocia? Trump takimi wypowiedziami zyskuje szerokie grono przeciwników, wielu Latynosów go popiera. Na spotkanie z kandydatem republikanów w Miami przyby?o oko?o tysi?ca jego sympatyków. W wi?kszo?ci byli to Kuba?czycy mieszkaj?cy w USA, którzy chcieli z ust miliardera us?ysze?, ?e Stany Zjednoczone znów stan? si? wielkie (has?o kampanii wyborczej Trumpa – Make America great again).

Ankieta przeprowadzona we wrze?niu 2015 roku przez Washington Post oraz ABC News przedstawia dane, wed?ug których 15% Latynosów ma pozytywne zdanie o Donaldzie Trumpie, a 82% – negatywne. Kolejna ankieta, zrealizowana w listopadzie 2015 roku, tym razem przez MSNBC, Telemundo i Marist, pokazuje, jak zag?osowaliby Latynosi, gdyby mieli do wyboru tylko dwóch kandydatów: Hilary Clinton oraz Donalda Trumpa. Ten drugi otrzyma?by 22% g?osów. Wydaje si?, ?e to niedu?y procent, jednak w rzeczywisto?ci jest bardzo znacz?cy. W ?wietle tego, co ekscentryczny 69-latek mówi o Latynosach, ten dwucyfrowy wynik wr?cz budzi zdumienie.

Dlaczego wi?c Latynosi popieraj? Donalda Trumpa?

Alex wraz z rodzicami przeprowadzi? si? z Wenezueli do Stanów Zjednoczonych pod koniec lat 90. Ma obywatelstwo ameryka?skie, jest in?ynierem informatykiem i mieszka na po?udniu kraju. Nie podoba mu si? charakter Trumpa, uwa?a, ?e biznesmen wyra?a si? w niew?a?ciwy sposób i je?li zostanie wybrany prezydentem, móg?by wywo?a? wojn? ?wiatow?. Nie zmienia to faktu, ?e zag?osuje na niego. W rozmowie z reporterami stacji telewizyjnej TeleSUR, Alex powiedzia?:

Pierwszy powód jest taki, ?e przyczynia si? on do rozwoju gospodarki, sprawia, ?e ekonomia prosperuje. Prowadzi wiele interesów od kilkunastu lat i jestem pewien, ?e sam zapracowa? na swój sukces. Poza tym wzi?? na siebie rol? lidera, aby przewodzi? innymi.

Podobnie jak inni latynoscy zwolennicy Donalda Trumpa, Alex uwa?a, ?e kandydat republikanów ju? pokaza?, ?e umie tworzy? miejsca pracy. Poza tym, podoba mu si? radykalna postawa miliardera w kwestii bezrobocia i polityki socjalnej (“ja?mu?ny dla biednych”):

Jako osoba, która ma wykszta?cenie wy?sze, my?l?, ?e je?li da si? kupony na ?ywno?? oraz bony na posi?ki, aby ludzie dostali po?ywienie, to spowoduje, ?e nie b?d? chcieli pracowa?. Chcesz ?eby  zjedli ryb?? Nie dawaj im ryby, naucz ich w?dkowa?.

Najwi?ksze kontrowersje w?ród Latynosów wzbudza zdanie Donalda Trumpa o imigrantach. Wiele osób znienawidzi?o go z tego powodu, jednak miliarder nic sobie z tego nie robi. Co wi?cej, uwa?a, ?e Latynosi mieszkaj?cy legalnie w USA s? tymi, którzy najbardziej wspieraj? go w walce z „nieudokumentowanymi”, czyli nielegalnymi imigrantami.

Poniek?d Trump ma racj?. Dla przyk?adu: Isabel Millas, urodzi?a si? na Kubie i mieszka w Miami od 1961 roku. Dla BBC Mundo powiedzia?a:

Tutaj ludzie nie mog? wchodzi? nielegalnie, poniewa? nikt nie wie, kim oni s?.

Zdanie Isabel podziela Alex:

By?oby du?o trudniej przekroczy? granic? nielegalnie i za?atwi? wiele spraw w taki sposób. Wszystko sta?oby si? bardziej skomplikowane. Je?li kto? ju? przebywa w Stanach Zjednoczonych nielegalnie, to sprawiedliwe, ?e odmawia mu si? pewnych praw. Inna sprawa, kiedy jeste? obywatelem USA z prawem do g?osowania. Wtedy to oczywiste, ?e zag?osujesz na tego, kto przyspieszy?by legalny proces osiedlania si? twojej rodziny w tym kraju.

Podczas wy?ej wspomnianego spotkania Donalda Trumpa z wyborcami w Miami na Florydzie, 22 pa?dziernika 2015 roku, kilku zwolenników przyznania praw pobytu nielegalnym imigrantom próbowa?o przerwa? spotkanie. Na co jego uczestnicy (z których wi?kszo?? mia?a wyra?ny akcent latynoski) odpowiedzieli og?uszaj?cymi okrzykami „USA!” i „Wracajcie do swojego kraju!”. Zrobi?o si? zamieszanie, pracownicy ochrony wynie?li manifestantów z sali. Po spotkaniu jeden ze zgromadzonych skomentowa? incydent s?owami:

Ten kraj staje si? katastrof?. Wchodzi, kto chce, przez granic?. Trump powiedzia? wszystko to, co ludzie chcieli us?ysze?.

Na portalu spo?eczno?ciowym Facebook istnieje wiele grup prowadzonych przez Latynosów, którzy popieraj? Trumpa. Grupy te nie maj? wi?cej ni? tysi?c cz?onków, ale s? prawdziwym siedliskiem ksenofobii i rasizmu. Jedna z osób w komentarzu na Latinos Support Trump proponuje:

Przyjaciele Latynosi, powinni?my zacz?? rozmawia? w agencjach informacyjnych, a tak?e organizowa? spotkania, aby stawi? czo?a zwolennikom nielegalnych imigrantów, którzy zabieraj? nam prac?, przyczyniaj? si? do obni?ania p?ac oraz przynosz? przest?pczo?? do naszego kraju.

Wspólnota latynoska w Stanach Zjednoczonych ci?gle si? powi?ksza. W 2002 roku Latynosi stali si? najwi?ksz? mniejszo?ci? w tym kraju. Osiem lat pó?niej stanowili ju? ponad 16% spo?ecze?stwa i szacuje si?, ?e do 2020 roku ta liczba wzro?nie do 21%.

Rozmieszczenie mniejszo?ci latynoskiej w 2008 roku
Rozmieszczenie mniejszo?ci latynoskiej w 2008 roku

Spo?eczno?? latynoska mieszka g?ównie na obszarach po?udniowych i zachodnich kraju, a tak?e w okr?gach wielkich metropolii, przede wszystkim w Nowym Jorku i Chicago. Stany, w których ponad po?owa mieszka?ców pochodzi z krajów Ameryki ?aci?skiej, to California (11 mln Latynosów) i Texas (6,7 mln). W pi?ciu innych jest takich osób ponad milion – s? to: Nowy Jork (2,9 mln), Floryda (2,7 mln), Illinois (1,5 mln), Arizona (1,3 mln) i New Jersey (1,1 mln).

Stany Zjednoczone obecnie zamieszkuje ponad 321 milionów osób, w tym oko?o 55 milionów to Latynosi. Chocia? pewn? cz??? spo?eczno?ci latynoskiej stanowi? osoby ,,nieudokumentowane”, nie ulega w?tpliwo?ci fakt, ?e warto walczy? o jej g?osy. Donald Trump wydaje si? by? ostatnim kandydatem na którego mog?aby zag?osowa? ta grupa wyborców, jednak rzeczywisto?? przedstawia si? inaczej.


* Artyku? zosta? pierwotnie opublikowany na portalu Iberoameryka.com

Wykorzystane ?ród?a:

  • http://www.telesurtv.net/opinion/Latinos-que-apoyan-aTrumppor-que-algunos-apoyan-a-un-racista-arrogante-20160208-0041.html
  • http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151024_internacional_trump_en_miami_lf
  • http://hispanos.about.com/od/Inmigracion/a/Poblaci-On-Latina-De-Los-Estados-Unidos.htm
  • http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/usa

Klaudia Zaj?c – autorka portalu Iberoameryka.com. Studentka filologii w zakresie j?zyka hiszpa?skiego na Uniwersytecie Jagiello?skim. My?li o karierze t?umacza, chcia?aby po??czy? w pracy dwa g?ówne obszary swoich zainteresowa?: j?zyk hiszpa?ski oraz geopolityk?. Marzy o dalekich podró?ach, lubi czyta? ksi??ki i s?ucha? muzyki z lat 80. i 90. Uwa?a, ?e najlepszym sposobem na pokonanie stresu jest sport.


Przeczytaj te?:
J. To?czyk, Wy?cig o Bia?y Dom powoli nabiera tempa
?. Smalec, Quo vadis Ameryko? II akt tego samego spektaklu rozpocz?ty
J. Szczepanowski, Czterej muszkieterowie Ameryka?skiej prawicy
?. Smalec, Nihil novi? USA na tydzie? przed wyborami prezydenckimi
J. Szczepanowski, Republika?skie „Primaries”- Kardyna? Richelieu zaciera r?ce?
?. Smalec, Republikanie wy?o?yli karty na stó?

To be happy it is significant to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual upset. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Brak komentarzy on "Dlaczego Latynosi popierają Donalda Trumpa?"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *