Ukraina: Gra na czas  

1037 0
MATEUSZ KUBIAK
?????????_????????
Wo?odymyr Hrojsman, Wikimedia Commons

Na Ukrainie dochodzi do znacznych przetasowa? politycznych. Ledwie pó?tora roku po wyborach parlamentarnych na nowo zawi?zuje si? koalicja, a tek? premiera od ust?puj?cego Arsenija Jaceniuka przej?? ma powi?zany z prezydentem Petrem Poroszenk? – Wo?odymyr Hrojsman (do tej pory przewodnicz?cy Rady Najwy?szej – ukrai?skiego parlamentu). Wielu komentatorów okre?la te dzia?ania jako jedynie dora?ne, nie mog?ce przynie?? d?ugotrwa?ej stabilizacji na ukrai?skiej scenie politycznej. Wydaje si?, ?e maj? one za zadanie przede wszystkim odsun?? w czasie perspektyw? przedterminowych wyborów, które, jak wskazuj? sonda?e, wy?oni?yby dzi? parlament zupe?nie inny od obecnego.

Ta swoista „gra na czas” ma w du?ej mierze na celu zabezpieczenie partykularnych interesów poszczególnych frakcji politycznych oraz stoj?cych za nimi oligarchów, pragn?cych zachowa? dotychczasowe status quo. Co ciekawe, jednocze?nie za rozwi?zaniem tym opowiadaj? si? tak?e zachodni partnerzy Ukrainy. Dalsze odraczanie przedterminowych wyborów jest postrzegane przez zagranicznych kredytodawców jako „mniejsze z?o”, które mimo wszystko mo?e dawa? nadziej? na kontynuacj? programu reform na Ukrainie. Dzisiejsza sytuacja mo?e okaza? si? kluczowa dla przysz?o?ci pa?stwa ukrai?skiego.

?ród?a kryzysu

Obecny kryzys polityczny jest najpowa?niejszym, jaki mia? miejsce na Ukrainie od czasu zako?czenia Rewolucji Godno?ci. Narasta on ju? od jesieni ubieg?ego roku, kiedy to rozpocz?? si? stopniowy rozpad koalicji rz?dz?cej. Jeszcze we wrze?niu 2015 roku do opozycji przesz?a Partia Radykalna O?eha Laszki, a z czasem pomi?dzy pozosta?ymi koalicjantami (Blok Petra Poroszenki, Front Ludowy, Samopomoc, Batkiwszczyna) coraz mocniej zacz??y zarysowywa? si? podzia?y. Fakt ten sprawi?, ?e ju? wówczas ekipa rz?dz?ca straci?a stabiln? wi?kszo?? w Radzie Najwy?szej. Przyk?adowo – projekt ustawy bud?etowej na rok 2016 konsekwentnie odrzuca?y zarówno Samopomoc jak i Batkiwszczyna. Ostatecznie tak?e te dwie partie opu?ci?y koalicj? w lutym br.

Ukrai?ski kryzys polityczny ma przede wszystkim pod?o?e systemowe. Pomimo zwyci?stwa Rewolucji Godno?ci, elity polityczne pozosta?y zale?ne od ?rodowiska biznesowego – tak?e te, skupione wokó? urz?dów premiera i prezydenta. System oligarchiczny, jaki panuje na Ukrainie, sprawia, ?e niemo?liwym jest wdra?anie przez rz?d reform, które pozwala?yby ograniczy? korupcj? w kraju. W tej sytuacji linie podzia?ów w Radzie Najwy?szej wytycza bowiem nie przynale?no?? partyjna, ale raczej zale?no?? od poszczególnych oligarchów. Tego typu uk?ad w sposób oczywisty przek?ada si? na dysfunkcjonalno?? obecnej w?adzy.

Czemu nie wybory?

Wyj?cie z koalicji partii Batkiwszczyna (17 lutego br.) oraz Samopomoc (18 lutego br.) sprawi?o, ?e rz?d Arsenija Jaceniuka ostatecznie utraci? mo?liwo?? realnego sprawowania w?adzy. W tej sytuacji, na Ukrainie dosz?o do pe?nego urzeczywistnienia si? politycznego pata, w którym s?aby, skrajnie niepopularny w spo?ecze?stwie Gabinet Ministrów nie mo?e równie? liczy? na poparcie parlamentu. Oczywistym sta?o si?, i? istniej? dwie drogi wyj?cia z kryzysu: odbudowa dotychczasowej koalicji przy jednoczesnej rekonstrukcji rz?du lub przedterminowe wybory. O tym, ?e w Kijowie postawiono na pierwszy scenariusz zadecydowa?o kilka czynników.

Po pierwsze, skrócenie kadencji parlamentu oznacza?oby gruntowne zmiany w sk?adzie Rady Najwy?szej. Na przedterminowych wyborach straci?yby przede wszystkim partie dzi? dominuj?ce – Front Ludowy Arsenija Jaceniuka oraz Blok Petra Poroszenki. To sprawia, ?e opowiadaj? si? one za odsuni?ciem w czasie rozwi?zania parlamentu. Przedterminowymi wyborami mog?yby by? natomiast zainteresowane pozosta?e frakcje zasiadaj?ce dzi? w Radzie Najwy?szej, które zdecydowanie umocni?y si? w sonda?ach. Wydaje si? jednak, ?e tak?e one opowiadaj? si? za odroczeniem takiego ruchu – s? bowiem ?wiadome, ?e wraz z biegiem czasu mog? jedynie zyska? jeszcze wi?cej.

Du?? rol? w kszta?towaniu obecnej sytuacji z pewno?ci? odgrywa te? presja ze strony zachodnich kredytodawców, przede wszystkim Mi?dzynarodowego Funduszu Walutowego i USA. Zagraniczni partnerzy okazuj? wyra?ne zniecierpliwienie brakiem efektywno?ci w reformowaniu Ukrainy i otwarcie zagrozili zamro?eniem wsparcia finansowego, bez którego pa?stwo ukrai?skie mog?oby zwyczajnie si? za?ama?. Zachód gra na niedopuszczenie do przedterminowych wyborów obawiaj?c si? wówczas dalszego zahamowania reform oraz przej?cia w?adzy przez partie populistyczne (przede wszystkim Batkiwszczyn? Julii Tymoszenko). Wydaje si? wi?c, ?e utrzymywanie przy ?yciu obecnego parlamentu jest przez zagranicznych kredytodawców postrzegane jako swoiste „mniejsze z?o”.

Wreszcie, nie nale?y zapomina?, i? zachowanie dotychczasowego status quo z pewno?ci? odpowiada interesom ?rodowiska oligarchicznego. Jakakolwiek rekonstrukcja rz?du w oparciu o obecny parlament nie mo?e bowiem zniwelowa? wp?ywów, jakie posiadaj? dzi? na Ukrainie oligarchowie. Dopóki w koalicji znajdowa? si? b?d? te same si?y polityczne, dopóty b?dzie ci??ko, by znacz?cej zmianie uleg?y panuj?ce w kraju zasady gry.

Co dalej?

W chwili obecnej (3 kwietnia 2016 r.) wiele wskazuje na to, ?e nowym premierem zostanie bliski wspó?pracownik Petra Poroszenki – Wo?odymyr Hrojsman. Fakt ten oznacza?by, ?e pe?na odpowiedzialno?? polityczna za tempo (nie)wdra?ania reform b?dzie spada? teraz przede wszystkim na osob? ukrai?skiego prezydenta. Do tej pory rol? „politycznego zderzaka” pe?ni? premier Arsenij Jaceniuk. W efekcie to w?a?nie on i jego partia notuj? dzi? minimalne poparcie spo?eczne zwi?zane ze z?? sytuacj? gospodarcz? kraju i obni?aj?cym si? poziomem ?ycia. Gdy zabraknie Arsenija Jaceniuka, mo?e okaza? si?, ?e jeszcze bardziej spadnie poparcie dla Petra Poroszenki (ju? teraz wska?nik ten uleg? obni?eniu z poziomu 55% w 2014 r. do ledwie 18% w marcu 2016 r.). To za? z pewno?ci? nie przys?u?y si? stabilizacji sytuacji politycznej w kraju.

Koalicj?, je?eli dojdzie do jej zawi?zania, najprawdopodobniej stworz? Blok Petra Poroszenki i Front Ludowy wraz z Parti? Radykaln? O?eha Laszki i/lub Batkiwszczyn?. Ci??ko przewidywa? jednak, by tego typu konstelacja polityczna, okaza?a si? trwa??. Nawet je?li nie dojdzie do jej szybkiego rozpadu (np. poprzez ponowne wyst?pienie z niej partii Julii Tymoszenko), to mo?e okaza? si?, ?e – podobnie jak jesieni? zesz?ego roku – nie gwarantuje ona stabilnej wi?kszo?ci, ze wzgl?du na brak dyscypliny partyjnej wewn?trz poszczególnych frakcji.

Przedterminowe wybory wydaj? si? na Ukrainie nieuniknione. Kluczowym zdaje si? by? jednak przy tym pytanie o to, kiedy one nast?pi? i jaki parlament mog? przynie??. Cz??? komentatorów, licz?c na si?? m?odego ukrai?skiego spo?ecze?stwa obywatelskiego, dostrzega w wyborach szans? na swoist? sanacj? ?ycia politycznego na Ukrainie[1]. Jednocze?nie, inni wieszcz?, i? mog? one przynie?? jedynie umocnienie si? partii populistycznych i pog??bienie fragmentaryzacji w Radzie Najwy?szej. Mimo wielu niewiadomych pewnym jest, i? Ukraina wchodzi dzi? w kluczowy zakr?t w swej postmajdanowej historii. Jedynie od ukrai?skich elit i ich zdolno?ci do znalezienia powszechnego konsensu w sprawie reform zale?y to, w jakim stanie wyjdzie z niego samo pa?stwo.


[1] Wypowied? Oleny Babakowej w trakcie audycji na antenie Polskiego Radia 24. http://www.polskieradio.pl/130/2351/Artykul/1600629,Kryzys-polityczny-na-Ukrainie

Zdj?cie u?yte w nag?ówku: Flaga Ukrainy, Andrew Wilson, Flickr, licencja CC BY-SA 2.0


Mateusz Kubiak – absolwent studiów licencjackich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, laureat programu Wakacyjnych Sta?y Studenckich w BBN, obecnie student studiów magisterskich w Studium Europy Wschodniej UW. Wspó?pracownik portalu Kaukaz.net oraz Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych.


Przeczytaj te?:
J. To?czyk, Konflikt na Ukrainie – przegl?d wydarze?
S. Szczepaniuk, Sprawozdanie z misji obserwacyjnej wyborów prezydenckich na Ukrainie w ramach misji OBWE/ODHIR
S. ?awrynowicz, Relacje Rosja – pa?stwa ba?tyckie w kontek?cie konfliktu krymskiego
R. Smentek, Amerykanie s? z Marsa, a Europejczycy z Wenus? Niemiecka kultura strategiczna w kontek?cie kryzysu ukrai?skiego
M. Stypu?kowski, Zachód – Ukraina: zwi?zek bez szans?
A. S?k, Ukraina znowu na rozdro?u, czyli „Co z t? Ukrain??” 2

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Brak komentarzy on "Ukraina: Gra na czas  "

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *